Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vracení nadměrného odpočtu DPH


Ing. Michaela Martínková
20. 9. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nadměrný odpočet DPH má finanční úřad automaticky bez výzvy podnikatele vrátit do 30 dnů po jeho vyměření.

Foto: Fotolia.eu

 

Pokud nárok na odpočet DPH z přijatých plnění převýší daňovou povinnost z uskutečněných plnění, vzniká nadměrný odpočet – tedy nárok na „vratku“ peněz od finančního úřadu. Jaké jsou způsoby vrácení, se dozvíte z tohoto článku.


 
Nadměrný odpočet DPH má finanční úřad automaticky bez výzvy plátce daně (tedy podnikatele) vrátit do 30 dnů po jeho vyměření. K tomuto dni také podle definice zákona vznikne vratitelný přeplatek.
 
V ideálním případě pro plátce daně je dnem vyměření poslední den lhůty pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, popř. den podání přiznání v případě jeho opožděného podání. Pokud se vyměřená daň, resp. v tomto případě nadměrný odpočet, neodchyluje od podaného daňového přiznání, finanční úřad provede ono vyměření tzv. konkludentně ke stejnému dni zpětně.
 
Na osobním daňovém účtu k DPH vznikne k tomu dni přeplatek, který finanční úřad vrátí do 30 dnů na bankovní účet plátce daně. Jen v případě, že je vratitelný přeplatek nižší než 100 Kč včetně, nebude vrácen automaticky (ani o něj nelze požádat samostatně, neboť přeplatky na dani podle daňového řádu se vracejí, pokud převýší 100 Kč).
 
Pokud tento malý nadměrný odpočet finanční úřad vyměří, lze o něj např. snížit svou následnou daňovou povinnost.

Příklad 1

Za zdaňovací období srpen 2013 vznikl nadměrný odpočet DPH ve výši 100.000 Kč, daňové přiznání bylo podáno dne 25. 9. 2013. Finanční úřad vyměřil automaticky tento přeplatek ke dni 25. 9. 2013 a do 30 dnů vrátí uvedený nadměrný odpočet na bankovní účet.

Protože je pro finanční úřad rozhodné datum odečtu z jeho bankovního účtu, nikoli připsání na účet plátce daně, je nejzazší lhůta 25. 10. 2013 (fakticky mohou peníze přijít až 29. 10. 2013 po pondělním státním svátku, protože převod trvá většinou jeden pracovní den).

Starší nedoplatky na daních

Před samotným vrácením nadměrného odpočtu, který je již vyměřen (to znamená, že finanční úřad jeho výši nerozporuje), bude finanční úřad zkoumat, zda nemá plátce daně starší nedoplatky na DPH či na jiné dani. Pokud tato skutečnost nastane, měl by ze zákona sám započítat přeplatek na dani právě na nedoplatek daně a vrátit jen rozdíl.
 
Podle daňového řádu se o převedení přeplatku na jinou daň vyrozumívá plátce daně jen v případě, že jde o částku vyšší než 1 000 Kč. Z vlastní zkušenosti naší daňové kanceláře finanční úřad však toto oznámení činí vždy, pokud nadměrný odpočet převádí na nedoplatek jiné daně, nebo si ponechá určitou část přeplatku na nedoplatky na DPH z minulých období.
 
Ale může se skutečně stát, že plátci daně přijde bez jakéhokoli zdůvodnění na bankovní účet nadměrný odpočet v nižší částce, než uvedl ve svém daňovém přiznání. Všichni by si tedy měli bedlivě kontrolovat, jakou výši přeplatku správce daně poslal, a v případě nesrovnalostí se na něj obrátit, neboť jinak nebude vědět, kam byla zbývající částka připsána.
 
Tento informační deficit lze nahradit zřízením daňové informační schránky, která u jednotlivého plátce daně pomocí webové aplikace umožňuje kontrolovat pohyby u jednotlivých daní, zjistit, zda již byl nadměrný odpočet vyměřen a jen „čeká“ na vrácení apod.

Přeplatek se nevrací vždy automaticky

U nadměrného odpočtu se však velmi často stává, že finanční úřad vratitelný přeplatek nevrátí automaticky. Plátci daně v tomto případě pošle výzvu k odstranění pochybností o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti daňového přiznání – doručením výzvy je tedy zahájen postup k odstranění pochybností podle § 89 daňového řádu. Tím se staví lhůta pro vracení nadměrného odpočtu – k vyměření totiž dojde až po skončení tohoto postupu vydáním platebního výměru na příslušný nadměrný odpočet (vydává se i v případě, že se původní daňové přiznání neodchyluje od vyměřeného).
 
Výzvu zasílá správce daně ve lhůtě 30 dnů po lhůtě pro podání daňového přiznání. Je tedy možné, že se o zahájení tohoto postupu dozví plátce daně až ve chvíli, kdy již očekával připsání peněz na bankovní účet. U měsíčního plátce DPH to je tedy v den, kdy má hradit případnou daňovou povinnost následujícího měsíce. Nemůže počítat automaticky s penězi od finančního úřadu – v případě vydané výzvy k odstranění pochybností je ve lhůtě 30 dnů neuvidí, protože nedojde k jejich vyměření.
 
Protože plátce daně nemůže ovlivnit skutečnost, zda finanční úřad bude vydávat výzvu k odstranění pochybností na nadměrný odpočet k DPH, postupuje se v praxi často tak, že se určitá část dokladů z přijatých plnění posouvá do následujícího zdaňovacího období, kdy je očekávaná daňová povinnost. Ta se díky tomu sníží z rozhodnutí plátce daně a k úhradě této nižší povinnosti dochází prakticky shodně v okamžiku, kdy by mohl nejdříve plátce daně očekávat vratku nadměrného odpočtu (tedy pokud ji finanční úřad vyměří konkludentně bez výzvy).
 
Vzhledem k tomu, že nárokovat přijatá plnění lze až 3 roky zpětně, není takový postup nikterak rozporován (pochopitelně nelze přesouvat zdanitelná plnění do pozdějšího období, než mělo být zdaněno – takový postup by byl v rozporu se zákonem).

Příklad 2

V daňovém přiznání z předchozího příkladu za měsíc srpen 2013 je jako daň na výstupu (tedy daňová povinnost) uváděna částka 200.000 Kč, daň na vstupu (tedy nárok na odpočet) činí 300.000 Kč – vzniká nadměrný odpočet 100.000 Kč.
 
Protože u plátce daně je nadměrný odpočet nahodilý (např. z důvodu pořízení větších investic), lze očekávat, že by finanční úřad vydal výzvu k odstranění pochybností, aby zkontroloval, zda nárok na odpočet skutečně je. V tomto případě by tedy finanční prostředky automaticky 29. 10. 2013 neposlal plátci daně na jeho bankovní účet.
 
Proto se daňové přiznání již za srpen upraví tak, že se část vstupů (nároků na odpočet) přesune do září 2013 (např. ve výši 80.000 Kč). Ve lhůtě pro podání přiznání do 25. 10. 2013 tedy bude mít plátce daně nižší daňovou povinnost, než by měl jen z dokladů za září 2013 (zde o 80.000 Kč).
 
Nemusí čekat na to, zda mu finanční úřad vrátí přeplatek automaticky či zašle výzvu k odstranění pochybností, čímž se lhůta pro vrácení prodlouží. Tímto zcela zákonným postupem si vlastně „vrátí“ 80.000 Kč automaticky sám, protože za září by jinak platil o tuto částku více (úhradu dokonce musí učinit dříve, než by obdržel nadměrný odpočet v případě, že by správce daně žádné pochybnosti neměl).
 
Správce daně pak bude vypořádávat již jen 20.000 Kč za zdaňovací období srpen 2013 podle podaného daňového přiznání.

Výzva k odstranění pochybností

Výzva k odstranění pochybností by měla být ze strany správce daně dostatečně určitá, aby měl plátce daně možnost se k nim vyjádřit ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů. Nestačí tedy jen pouhá pochybnost, že v daňovém přiznání je nadměrný odpočet – správce daně by měl přímo označit, proč má pochybnosti (nejčastěji uvádí např. to, že daňový subjekt vykazuje nižší daň na výstupu než je obvyklé, nebo naopak vyšší daň na vstupu, uplatnil jen daně na vstupu apod.).
 
O míře „dostatečnosti“ zaslané výzvy se vede mezi daňovými poradci obsáhlá diskuse, co je tím myšleno a kdy je výzva zákonná. Někdy si totiž správci daně ulehčují situaci velmi obecným popisem svých pochybností, které nesplní požadavky na výše uvedený postup.
 
Bránit se podání výzvy prakticky nejde, to je rozhodnutí správce daně. Protože se tímto úkonem staví lhůta pro vrácení přeplatku, je vhodné se správcem daně komunikovat i v případě, že je výzva nedostatečná – v opačném případě se totiž velmi oddaluje moment, kdy k faktickému vrácení peněz dojde.
 
Může se stát, že správce daně vydá výzvu v pozdější lhůtě než je stanoveno zákonem (30 dnů od podání přiznání, nejdříve však od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání). I v tomto případě doporučujeme se správcem daně spolupracovat tak, že se předloží požadované dokumenty (evidence DPH, daňové doklady daného zdaňovacího období, popř. další průkazné dokumenty o oprávněnosti nadměrného odpočtu).
 
Opoždění správce daně lze následně zmírnit tím, že plátce daně požádá o vrácení úroku z prodlení zaviněného správcem daně od doby, kdy měl nadměrný odpočet zaslat automaticky, do doby, kdy finanční prostředky skutečně byly z účtu správce daně odeslány (popř. použity na jiný nedoplatek daně).


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
26. 10. 2017 10:04:08
Dobrý den, povinnou náležitostí registrace k DPH je i sdělení čísla bankovního účtu a následné nahlášení všech změn. Složenkou nadměrný odpočet finanční úřad nevrátí.
Hlášení závadného obsahu

Martina
25. 10. 2017 16:54:40
Dobrý den , musí mít firma zřízen bankovní účet , aby FÚ mohl zasílat přeplatky z nadměrného odpočtu DPH, nebo FÚ jej může zaslat složenkou na sídlo firmy děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Vlasta
24. 4. 2017 13:19:24
Romana: Do 3. 5.
Hlášení závadného obsahu

Romana
24. 4. 2017 12:17:21
Dobrý den manžel podával žádost o vrátku daně na manželku za rok 2016. Podával to v únoru 2017 a do dnes nic nepřišlo do kdy má FÙ čas na odeslání
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 2. 2017 14:20:24
Dobrý den, pokud jste podali opravdu žádost o vrácení přeplatku, má finanční úřad povinnost Vám jej vrátit do 30 dnů po podání žádosti, popř. žádost zamítnout, pokud během 60 dnů od podané žádosti nevznikne vratitelný přeplatek. Ověřte si na FÚ, v jaké fázi je Vámi podaná žádost a popř. podejte stížnost na postup správce daně. pokud přeplatek zadržoval neoprávněně, máte nárok na úrok z prodlení z pozdě vratitelného přeplatku.
Hlášení závadného obsahu

Nováková
17. 2. 2017 15:07:54
Dobrý den, potřebovala bych poradit.
Minulý rok v červnu 2016 jsem měli nadměrný odpočet, neměli jsme na podnikání bankovní účet tudíž nám oznámili, že nám to nemohou vyplatit. V červenci jsme si založili BÚ, oznámili jsme to na fú a nic. V říjnu, když jsem opět apelovala na fú, bylo nám řečeno, že musíme podat žádost na vyplacení. A máme únor 2017 a peníze stále nikdy. Už nevím co mám dělat. Děkuji za radu...
Hlášení závadného obsahu

Jarmila Blažková
9. 10. 2015 15:58:56
Dobrý den paní Martínková, prosím o datovou sumarizaci lhůt po podání daňového přiznání DPH. Daňové přiznání DPH za 2Q.2015 mělo termín 27.7.2015 - bylo posláno 27.7. a na FU došlo 29.7. s nadměrným odpočtem. tudíž by měl tento odpočet dph být poslán na účet OSVČ do 30 dní od podání přiznání dph, což je 28.8.2015. Odpočet na účet nepřišel, ale přišla Výzva k odstranění pochybností elektronicky podepsána správcem daně 25.8.2015 a na adresu OSVČ došla 2.9.2015. s lhůtou 15 dní k vyřešení pochybností z přiznání DPH. Pochybnosti se řešily hned ten den 2.9. telefonicky a pak osobně na FU 9.9. byly dořešeny. 10.9. byl napsán FU platební výměr na daň z dph - elektronicky podepsán téhož dne a OSVČ došel 16.9.2015. Nadměrný odpočet došel na účet OSVČ 8.10.2015.
Prosím o odpověď, zda byl postup FU správný z pohledu lhůt při vrácení nadměr.odpočtu dph.
Velmi děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Alan Pešek
28. 8. 2015 13:01:57
Paní Martínková, máte na mysli, že 27.8. odchází peníze z Finančního úřadu? Děkuji Alan
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 8. 2015 11:04:56
Dobrý den, nadměrný odpočet za červen 2015 se vrací automaticky do 30 dnů po lhůtě po podání daňového přiznání, pokud bylo podáno ve lhůtě a správce daně nezahájí výzvou k odstranění pochybností šetření. Řádná lhůta tedy na vrácení peněz uplyne 27.8.2015
Hlášení závadného obsahu

Helča
4. 8. 2015 12:54:50
Dobrý den, chtěla bych se zeptat podávala jsem daňové přiznání skrz podnikání v červnu 2015. Kdy asi tak mohu očekávat za vrácení daní. Jsem z toho na větvi. Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 3. 2015 15:04:24
přeplatek z dodatečného daňového přiznání není vracen automaticky, musíte podat žádost o vrácení přeplatku, ten se vrátí do 30 dnů, pokud již bylo přiznání vyměřeno.
Hlášení závadného obsahu

Jiří Vysušil
23. 3. 2015 13:18:39
jakou lhůtu má FÚ k vrácení přeplatku DPH z dodatečného přiznání
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 5. 2014 11:03:01
Dobrý den pane Viktore, u dodatečného přiznání k DPH začíná běžet tříletá lhůta, kdy je možné vyměřit daň jinak znovu od podání přiznání, nicméně vratka přeplatku nemusí souviset s chybou v přepisu přiznání, ale např. zápočtem s nedoplatkem na jiné dani nebo úrokem z prodlení přímo na DPH. bez jednání na FÚ přímo tuto situaci nevyřešíte, doporučuji se obrátit na správce daně. Pokud udělal chybu on, měl by jí svým rozhodnutím sám opravit.
Hlášení závadného obsahu

Viktor P.
4. 5. 2014 3:30:56
Dobrý den,

před více jak třemi lety jsem udělal chybu v přiznání DPH, kterou jsem opravil v dodatečném přiznání. FÚ mou opravu přijal, ale zanesl si do systému špatnou částku odpočtu. Teď jsem požádal o vrácení onoho přeplatku, ale ten je menší než jsem očekával. Je v tomto případě, kdy chyba byla na straně FÚ nějakým limitem tříletá zpětná nárokovost, nebo je FÚ povinen svou chybu opravit na základě více jak tří let starých dokumentů?

Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 1. 2014 9:17:38
Dobrý den pane Čelikovský, zákon odkazuje na to, že odpočet DPH prokazujete daňovým dokladem, který je uveden v evidenci pro účely DPH. Nedovedu si představit, jakým způsobem jeden doklad bude ve 2 obdobích, aniž byste k tomu např. vystavil interní doklad na rozložení DPH či rozdělil fakturu na 2 doklady. To již ale není daňový doklad. Matematicky to samozřejmě vyjde, ale nedomnívám se, že by by byl správný postup - v praxi toto neuplatňujeme, protože přináší řadu problémů a není řešitelný tak, aby byla naplněna podmínka odkazu v evidenci na DPH na jeden doklad.
Hlášení závadného obsahu

Pavel Čelikovský
15. 1. 2014 14:06:16
Dobrý den, mám dotaz k úpravě vstupů z důvodu nadměrného odpočtu. Je možné rozdělit i vstup z jedné faktury? Tedy část uplatnit v jenom období a část téže faktury v dalším?
Děkuji za odpověĎ
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 9. 2013 9:44:12
Dobrý den, přijaté doklady, které byste mohla uplatnit za srpen 2013 (upozorňuji, že pro možnost odpočtu DPH je důležité datum přijetí dokladu, nikoli DUZP), skutečně můžete nárokovat až v září 2013, protože to bude později, než byste poprvé mohla uplatnit - a to zákona umožňuje.
Hlášení závadného obsahu

Hana
20. 9. 2013 9:39:31
Dobry den,
chtela bych se zeptat, co presne je mysleno tim, ze se cast vstupu presune do nasledujiciho obdobi? Doklady se srpnovym DUZP muzu uplatnit az v zarijovem priznani?

Dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
1.bilanční s.r.o.
Firma poskytující komplexní ekonomický a účetní servis.
www.danovypoplatnik.cz

Zdravotnický Materiál
Velkoobchod a výroba zdravotnického materiálu
www.zdravotnicke-materialy.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru