Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Skupinová registrace k DPH


Ing. Filip Sinecký
9. 5. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Skupinová registrace pro účely DPH je dobrovolná registrace skupiny, která je vytvořená z jednotlivých osob, jež jsou propojeny finančními, majetkovými nebo personálními vazbami. Jaké výhody a nevýhody z takové registrace těmto osobám plynou?


 
Skupinová registrace pro účely daně z přidané hodnoty byla do české legislativy, do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), zavedena již v roce 2008, a to v souladu s článkem 11 směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH v EU. Jde o institut dobrovolné registrace skupiny vytvořené z jednotlivých osob, které jsou propojeny finančními, majetkovými nebo personálními vazbami.
 
Skupinou se dle § 5a odst. 1 ZDPH pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou na území České republiky, která je registrována k dani jako plátce podle § 95a ZDPH.
 
Pokud mají osoby, které jsou součástí skupiny (dále jen „členové skupiny“), sídlo, místo podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. To znamená, že se na ní nemůže podílet zahraniční provozovna české firmy, ale může se jí účastnit česká provozovna zahraniční firmy, přičemž tato provozovna musí být registrovaná k české DPH.
 
Členy skupiny mohou být pouze osoby spojené kapitálově nebo jinak. Kapitálově spojené osoby jsou definovány jako osoby, z nichž se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, a přitom tento podíl představuje alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv těchto osob. Jinak spojené osoby jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba.

Zastupující člen

Ze všech členů je vždy jeden vybrán jako zastupující člen, který musí mít sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku. Pokud ve skupině není člen se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, může být zastupujícím členem kterýkoli člen skupiny. Zastupující člen bude určen v přihlášce k registraci k DPH pro skupiny.
 
Daňová rozhodnutí ve věcech skupiny budou doručována pouze zastupujícímu členovi. Zastupující člen podává přiznání k DPH i souhrnná hlášení za celou skupinu a eviduje všechna přijatá i poskytovaná plnění každého člena skupiny. Jednotliví členové pak přiznání k DPH již nepodávají, protože již sami o sobě samostatnými osobami povinnými k dani nejsou a práva a povinnosti vyplývající ze ZDPH osobám, které se staly členy skupiny, přecházejí na skupinu dnem registrace.
 
Za povinnosti skupiny odpovídají členové skupiny i po zrušení skupiny nebo po vystoupení členů ze skupiny, a to za období, ve kterém byli členy skupiny.
 
Skupina je brána jako jediný plátce DPH. Zdaňovacím obdobím skupiny je kalendářní měsíc. Výhodou skupiny pro DPH je mimo jiné například počítání jen jednoho koeficientu pro krácení nároku na odpočet. Pokud tak někteří členové nemají plný nárok na odpočet, může jim sjednocení koeficientu prospět a zvýšit celkový nárok na odpočet skupiny.
 
Potíže mohou být například s rozdílnou odpovědností členů skupiny za všechny povinnosti týkající se DPH všech ostatních členů, resp. celé skupiny, dále např. časová prodleva v případě ukončování členství ve skupině apod.
 
Práva a povinnosti jednotlivých členů skupiny:
  • Jedna osoba může být členem pouze jedné skupiny.
  • Členové skupiny odpovídají za daňové povinnosti celé skupiny společně a nerozdílně, a to i po jejím zrušení nebo po jejich vystoupení ze skupiny za období, ve kterém byli členy skupiny.
  • Práva a povinnosti vyplývající ze ZDPH skupině přecházejí na členy skupiny ke dni zrušení registrace skupiny, a to v rozsahu, v jakém se vztahují k plněním uskutečněným nebo přijatým jednotlivými členy skupiny.
  • Pokud byli plátci DPH ke dni předcházejícímu vzniku jejich členství ve skupině, plátci DPH být přestávají a je jim zrušena registrace k této dani.
 
Vytvoření skupiny je dobrovolné a záleží pouze na rozhodnutí jednotlivých osob (účastníků), které jsou spojeny finančními, hospodářskými a organizačními vazbami, zda se rozhodnou pro skupinovou registraci pro účely DPH.
 
Všichni členové svým vstupem do skupiny přijímají odpovědnost za povinnosti celé skupiny společně a nerozdílně. Pro skupinu platí stejná pravidla jako pro jednotlivého plátce DPH. V případě, že celá skupina má daňový přeplatek, ale někteří její členové mají nedoplatek, bude použit tento přeplatek na úhradu nedoplatku. Pro některé členy může být toto nevýhodou, protože tím mohou financovat svými prostředky prohřešky (nedoplatky) ostatních členů.

Osvědčení o registraci skupiny

Místní příslušnost správce daně u skupiny se řídí místem sídla, podnikání nebo provozovny jejího zastupujícího člena.
 
Při splnění všech zákonem stanovených podmínek zaregistruje správce daně skupinu a vydá zastupujícímu členovi osvědčení o registraci skupiny, spolu s příslušným počtem stejnopisů tohoto osvědčení pro jednotlivé členy skupiny. Skupina má přiděleno speciální DIČ pro účely DPH ve formátu CZ699nnnnnk („nnnnn“ je pořadové číslo a „k“ je kontrolní číslice). Registrace k DPH jednotlivých členů skupiny se zruší ke dni předcházejícímu vzniku jejich členství ve skupině.
 
Jednotliví členové nejsou sice samostatnou osobou povinnou k dani pro účely ZDPH, ale jsou samostatnými právními subjekty. Proto vystavují faktury za svá plnění samostatně a nevystavuje je zastupující člen skupiny. Každý daňový doklad musí splňovat jak náležitosti účetních dokladů, tak náležitosti daňových dokladů pro účely DPH. Je nutné uvést údaje identifikující člena skupiny, který plnění uskutečnil, a uvést DIČ skupiny, která je plátcem daně.
 
I pro účely přeshraničních obchodů je třeba uvádět DIČ skupiny, a to jak ve vztahu s dodavateli, tak i odběrateli a úřady. Všichni členové skupiny musí vést rovněž evidenci plnění uskutečněných pro ostatní členy skupiny. Daňovou evidenci za skupinu vede její zastupující člen.
 
Pokud do skupiny přistupuje nový člen, plátce, může přistoupit pouze k 1. 1. kalendářního roku. Přistupující osoba se stane členem skupiny od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud skupina s jejím souhlasem podá žádost o přistoupení nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud skupina podá žádost o přistoupení po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se tento plátce členem skupiny od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání žádosti.
 
Každý člen skupiny se při zrušení skupiny nebo při vystoupení z ní stane samostatným plátcem, a to následujícím dnem po ukončení jeho členství ve skupině.
 
Pokud člen skupiny zanikne bez provedení likvidace a jeho jmění přejde na nově vytvořenou osobu, stává se tato nová osoba členem skupiny, a to od prvního dne následujícího po dni jeho zániku, pokud v okamžiku zániku člena skupiny není samostatnou osobou povinnou k dani.
 
Správce daně zruší registraci skupiny k 31. 12. běžného kalendářního roku, jestliže skupina nejpozději do 31. 10. běžného kalendářního roku podá žádost o zrušení registrace. Stejné lhůty a režim platí i při podání žádosti skupiny o vystoupení člena ze skupiny.

Plnění poskytnutá mezi členy nepodléhají DPH

Při utvoření skupiny pro účely DPH nepodléhají plnění poskytnutá mezi jednotlivými členy dani z přidané hodnoty (dodání zboží i poskytování služeb). Proto se tento institut využívá zejména v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, developerské a loterijní. Rovněž veřejnoprávní subjekty a jimi zřízené organizace volí mnohdy tuto variantu.
 
Skupinu mohou vytvářet také korporace uskutečňující přeshraniční obchody se svými tuzemskými dodavateli. Při takto utvořených skupinách mohou jejich členové v rámci skupiny „obchodovat“ mezi sebou, aniž by si museli účtovat DPH. Důležité je vše řádně vykalkulovat, aby se zjistilo, zda vytvoření skupiny opravdu přinese požadovaný zisk a nikoliv třeba i ztrátu.
 
Velkou roli zde hraje cash flow a lepší možnost využití dostupných finančních prostředků. Například subjekt uskutečňující osvobozená plnění s nárokem na odpočet ze souvisejících přijatých plnění uplatňuje nadměrný odpočet a čeká na jeho vrácení.

Na druhé straně jeho stálému tuzemskému dodavateli vzniká vysoká vlastní daňová povinnost, kterou musí odvádět ke dni podání přiznání. Pokud takové subjekty splní zákonné podmínky a vytvoří skupinu, vzájemné obchody nebudou předmětem daně.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

4. 8. 2021 | Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ÚČETNÍ A DAŇOVÝ SERVIS
Vedení účetnictví a daňové evidence v pohodě
ucetnictvi11.webnode.cz

NENO DESIGN LTD.
Stylová svítidla a vypínače (FONTINI, FONT BARCELONA, ALDO BERNARDI)
eshop.neno.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2021 Přiznání DPH (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Souhrnné hlášení (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Kontrolní hlášení (za červenec 2021)
31. 8. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,44 Kč
-0,050 Kč
21,43 Kč
-0,011 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru