Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Sazba DPH v souvislosti s nemovitými věcmi


Ing. Tereza Tirolová
15. 1. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Rodinný dům může mít dle předpisů nejvýše tři byty, dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Foto: 123RF

 

Aby se při poskytnutí stavebních či montážních prací mohla uplatnit 15% snížená sazba DPH, musí se jednat o práce na dokončené stavbě pro bydlení nebo stavbě pro sociální bydlení. Jaký je v nich rozdíl a jak je definuje zákon?


 
Dle ustanovení § 48 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) se první snížená sazba daně – 15 % – uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.

Aby bylo možné použít první sníženou sazbu, musí být splněny dvě podmínky:
 • jedná se o práce na dokončené stavbě a současně
 • stavba splňuje definici stavby pro bydlení nebo stavby pro sociální bydlení.
První podmínkou je skutečnost, aby stavební práce mohly být zdaněny první sníženou sazbou, že se musí jednat o dokončenou stavbu. Samotné ustanovení § 48 ZDPH tedy neřeší problematiku výstavby.

Druhou podmínkou pro aplikaci první snížené sazby daně je to, aby se jednalo o stavbu pro bydlení či o stavbu pro sociální bydlení. Zde musíme zkoumat, zda daná stavba splňuje definiční znaky stavby pro bydlení či stavby pro sociální bydlení. ZDPH definuje stavby pro bydlení tímto způsobem:
 • stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
 • stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
 • stavba, která:
  1. slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a
  2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu,
 • obytný prostor,
 • místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.
Stavebními a montážními pracemi můžeme rozumět nejen přístavby, nástavby nebo rekonstrukce, ale také opravy, jako je např. malování, výměna podlahových krytin, výměna výtahů, čištění odpadních trubek, instalace protipožární izolace apod. U subdodávek těchto prací se rovněž použije první snížená sazba.

U stavby bytového domu a stavby rodinného domu už ZDPH přímo neuvádí, co se těmito stavbami rozumí, ale definuje je prostřednictvím předpisů upravujících katastr nemovitostí, jak uvádíme výše.

Těmito předpisy jsou zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhláška katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), která ve své příloze (Technické podrobnosti pro správu katastru, bod 4 Způsob využití stavby) tuto definici obsahuje a dále odkazuje na vyhlášku o obecných požadavcích na využívání území.

Stavbou bytového domu se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení, a je k tomuto účelu určena.

Stavbou rodinného domu je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení, a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Pokud by byly stavební práce provedeny na dokončeném domě určeném pro rodinnou rekreaci (chata) nebo na stavbě ubytovacího zařízení (penzion), nejsou splněny podmínky pro uplatnění první snížené sazby. Nelze tedy hovořit o stavbě, která odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení.

Stavbami pro sociální bydlení se pro účely ZDPH rozumí:
 • stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2,
 • stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2,
 • obytný prostor pro sociální bydlení,
 • ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců,
 • zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách,
 • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče podle zákona upravujícího výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovnou péči ve školských zařízeních,
 • internáty škol samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením podle právních předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení,
 • dětské domovy pro děti do tří let věku,
 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona upravujícího sociálněprávní ochranu dětí,
 • speciální lůžková zařízení hospicového typu,
 • domovy péče o válečné veterány,
 • jiná stavba, která
  1. slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) a
  2. je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek.
Obytným prostorem pro sociální bydlení se pro účely ZDPH rozumí:
 • obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m2,
 • místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene a), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.
Dle ustanovení § 48 ZDPH se dále první snížená sazba daně – 15 % – uplatní již pouze u staveb pro sociální bydlení, které jsme definovali v předešlém bodě. První sníženou sazbu DPH lze uplatnit v těchto případech:
 • při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení,
 • při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení,
 • dodání:
  1. stavby pro sociální bydlení,
  2. pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,
  3. práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, nebo
  4. jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení.
Pro rekapitulaci si shrňme sazby daně:

Tab.: Stavby pro bydlení
 
Položka Sazba daně v %
Výstavba 21
Opravy, udržování a technické zhodnocení (§ 48) 15
Dodání (převod) 21

Tab.: Stavby pro sociální bydlení
 
Položka Sazba daně v %
Výstavba (§ 49) 15
Opravy, udržování a technické zhodnocení (§ 48) 15
Dodání (převod, § 49) 15

Tab.: Ostatní stavby
 
Položka Sazba daně v %
Výstavba 21
Opravy, udržování a technické zhodnocení 21
Dodání (převod) 21

Příklad: Dodání rodinného domu včetně vedlejších staveb a pozemků

Rodinný dům stojí na pozemku, který je parcelou se samostatným parcelním číslem velikostí odpovídající průmětu stavby domu na pozemek. Tato parcela sousedí s pozemkem jiného samostatného parcelního čísla, na kterém se nachází garáž, s dalším pozemkem odlišného a samostatného parcelního čísla s přípojkou inženýrských sítí a přístupovým chodníčkem k domu a sousedí také s dalším pozemkem evidovaným pod samostatným parcelním číslem jako zahrada.

V případě prodeje celého uvedeného souboru nemovitých věcí se z hlediska vymezení pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou, bude jednat o funkční celek, neboť jeho definiční znaky ohledně souvislosti pozemku s provozem a užíváním rodinného domu jako jednoho hospodářského celku jsou naplněny. Tento funkční celek představuje jeden zastavěný pozemek s režimem dle rodinného domu jako hlavního a určujícího prvku transakce.

První snížená sazba daně se uplatní při dodání stavby pro sociální bydlení, včetně pozemku, který s ní tvoří funkční celek, a to ať se jedná o samostatnou stavbu pro sociální bydlení v právním smyslu nebo stavbu pro sociální bydlení, která je tzv. hmotným právem stavby, tj. právem stavby, jehož součástí je stavba pro sociální bydlení.

Je-li součástí dodání práva stavby několik již existujících staveb (stavba/y pro bydlení a stavba/y pro sociální bydlení), je nutné uplatnit první sníženou sazbu daně pouze u dodání práva stavby, jehož hlavním plněním (hmotným právem stavby) bude stavba pro sociální bydlení.

První snížená sazba daně se uplatní také při dodání bytové jednotky vyhovující kritériím obytného prostoru pro sociální bydlení. Použití první snížené sazby daně u těchto nemovitých věcí vyplývá z ustanovení § 49 odst. 3 ZDPH.

Z tohoto ustanovení vyplývá použití první snížené sazby daně jak u dodání stavby pro sociální bydlení, včetně pozemku, který s nimi tvoří funkční celek, tak i u jiných staveb zřízených na tomto pozemku a sloužících k využití bytového nebo rodinného domu (např. garáž, zahradní altán, kůlna), protože jsou rovněž vymezeny jako stavby pro sociální bydlení, a to v § 48 odst. 5 písm. l) ZDPH ve znění od 1. 1. 2015.

Pokud jsou tyto doplňkové stavby dodávány současně s dodáním rodinného či bytového domu pro sociální bydlení, uplatníme první sníženou sazbu daně při respektování principu, že určující je režim DPH věci hlavní a sdílejí ho s ní i věci vedlejší.

Pokud by šlo ale o samostatný prodej těchto doplňkových staveb, nejedná se v okamžiku jejich prodeje již o stavby sloužící k využití rodinného či bytového domu pro sociální bydlení, takže není možné uplatnit první sníženou sazbu daně u jejich dodání.

První snížená sazba daně se tak i od roku 2015 použije při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě pro bydlení nebo pro sociální bydlení. Zachováno zůstává i pravidlo, že jsou-li prováděny práce na stavbě, která není rodinným ani bytovým domem, ale její část je určena pro bydlení jako obytný prostor, uplatní se první snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro tento obytný prostor.
Článek byl připravený ve spolupráci s účetní a daňovou kanceláří Best Account.


Související článek:
Dodání nemovité věci z pohledu DPH
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

27. 7. 2020 | Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Vedení účetnictví
Kompletní služby pro firmu
www.winners.cz

Ekomaziva s.r.o.
maziva pro lisování, maskování pro povrchovky
www.ekomaziva.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,32 Kč
0,145 Kč
22,45 Kč
0,360 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru