Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Režim reverse charge v příkladech – 2. díl


Ladislav Kandler, DiS.
28. 7. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Také oprava chodníků spadá do režimu přenesení daňové povinnosti.

Foto: Fotolia

 

Tentokrát se zaměříme na jednu z nejdiskutovanějších oblastí režimu přenesení daňové povinnosti, kterou je provedení několika prací najednou, nebo postupně, a to v rámci uzavřené smlouvy o dílo. Následně si poukážeme na další příklady z praxe.


 
V našem předchozím článku Režim reverse charge v příkladech – 1. díl věnovanému režimu přenesení daňové povinnosti (dále jen „režim PDP“) jsme se zaměřili na některé příklady, které vycházejí z účetní praxe a se kterými se můžete ve své profesi nebo praktickém životě setkat. Také jsme si uvedli, kdy se režim PDP použije a jaké náležitosti má mít daňový doklad vystavený v režimu PDP.
 
V dnešním článku budeme v praktických příkladech pokračovat a ukážeme si, jak co nejlépe posoudit, zda se o režim PDP jedná, či nikoliv. Na úvod se zaměříme na jednu z nejdiskutovanějších oblastí režimu PDP, a tou je provedení několika prací najednou, nebo postupně, a to v rámci uzavřené smlouvy o dílo. Následně si poukážeme na některé příklady z praxe věnující se montážím, opravám či dodávkám prací z „různých soudků“.

Provedení několika prací najednou v rámci jednoho díla

Velmi často se i ve své účetní praxi setkáváme s dotazy, jak je to v případě, že je uzavřena smlouva o dílo (nebo jiná smlouva zakládající povinnost jedné strany provést pro druhý subjekt určité stavební a montážní práce), ve které je sjednáno více druhů prací, kdy u některých z nich je zcela zjevné, že se režim PDP uplatní a u jiných by se režim PDP uplatnit neměl.
 
Jak v tomto případě postupovat? Mají se práce fakturovat zvlášť v závislosti na (ne)použití režimu PDP, nebo se celé dílo zahrne jako jedna práce a režim se použije na všechny práce bez ohledu na jejich zařazení?
 
Odpověď si ukážeme na následujícím příkladu, který si do detailu rozebereme, abychom pochopili i samotný princip.

Příklad 1

Firma XY, s.r.o. se rozhodla vypsat výběrové řízení na výstavbu multifunkční sportovní haly. Po ukončení výběrového řízení byla vybrána nejvýhodnější nabídka a vítěz byl vyzván k uzavření smlouvy. Ve smlouvě byla uvedena cena za kompletní dílo. Součástí tohoto díla měla být i instalace klimatizace a čerpadel. Obě smluvní strany jsou plátci DPH.
 
Řešení:
  • Samotná stavba sportovní multifunkční haly
Pokud by šlo o samotnou stavbu sportovní haly, tato práce bude zařazena dle jednotné klasifikace produkce CZ-CPA do sekce F – Stavby a stavební práce, kategorie 41 – Budovy a jejich výstavba, kód činnosti 41.00.20 Nebytové budovy. Tato činnost mj. zahrnuje krytá zařízení pro sport a rekreaci, jako jsou kryté plavecké bazény, sportovní haly a kryté stadiony (zimní stadiony, tělocvičny, tenisové a víceúčelové sportovní haly, loděnice, boxerské ringy atd.). Režim PDP by se v takovém případě tedy použil.
 
  • Instalace klimatizace a čerpadel
Jak to však bude s instalací klimatizace a čerpadel, které měly být součástí ujednání ve smlouvě o dílo, ve které byla stanovena cena za kompletní dodávku prací, tedy včetně všech prací? Abychom vše dobře pochopili, porovnáme nyní dvě situace mezi sebou:
  • Samostatné plnění (bez ohledu na výstavbu multifunkční sportovní haly)
Nejedná se o stavební a montážní práci dle klasifikace produkce CZ-CPA, ale o kategorii 33 – Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení, konkrétně o kód činnosti 33.20 Instalace průmyslových strojů a zařízení. V takovém případě by se tedy režim PDP nepoužil.
 
  • Součást celkové dodávky díla (spojené s výstavbou multifunkční sportovní haly)
Je pravdou, že se stále jedná o tutéž práci pod kódem 33.20, jak je uvedeno výše. Nicméně charakter prací je jiný – jedná se o součást víceprací a jednoho plnění dle smlouvy o dílo. Pro posouzení uplatnění režimu PDP je vždy rozhodující charakter celého dodávaného zdanitelného plnění – v našem případě díla, kterým je výstavba sportovní víceúčelové haly.
 
Jinými slovy, dodání výše uvedeného díla je považováno za jedno plnění, které spadá do zmíněného kódu prací 41.00.20. Přitom nehraje žádnou roli, že součástí provedení díla budou i jiné práce, které nejsou zahrnuty do sekce F, neboli do kategorií prací 41 až 43 jednotné klasifikace produkce CZ-CPA. Celé dílo bude tedy fakturováno v režimu PDP, a to v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Použitý materiál, stroje a zařízení

V této souvislosti je také na místě připomenout ustanovení § 36 odst. 3 písm. g) zákona o DPH. Ten uvádí, že základ daně také zahrnuje při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou, změnou dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby konstrukce materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.
 
To je velmi důležité ustanovení a může vyřešit řadu nejasností při správném zařazení těchto položek. Pokud tedy je i jen z části poskytnuta stavební nebo montážní práce zařazená do kódů 41 až 43, pak se veškeré zabudované materiály, stroje a zařízení, které jsou součástí plnění, zahrnují do základu daně těchto stavebních prací.

Dodávky prací subdodavateli

Obdobným způsobem se bude pohlížet i na dodávky, které byly v rámci výstavby díla jako celku uskutečněné jednotlivými subdodavateli. Pokud by tito subdodavatelé poskytli plnění, která svým charakterem nejsou činnostmi zahrnutými do kódů 41 až 43 dle CZ CPA (např. dodání čerpadla), pak uplatní daň na výstupu.
 
Příjemce tohoto plnění (současně dodavatel celého díla – multifunkční sportovní haly) pak uplatní nárok na odpočet a tyto subdodávky zahrne do svého díla, u něhož dále uplatní režim přenesení daňové povinnosti, protože jím dodané dílo je celkově již stavební prací (výstavba multifunkční sportovní haly).
 
V dalších několika příkladech si poukážeme na to, jak postupovat v případě opravy, dodávek či montáží.

Příklad 2

Po rozsáhlých povodních se subjekt A rozhodl vyhlásit výběrové řízení na provedení opravy vozovky a přilehlých komunikací, které byly velkou vodou poničeny. Půjde zejména o tyto práce:
  • Uvedení vozovky do původního stavu, kdy dodávka prací má zahrnovat kompletní materiál, dopravu i práci.
  • Dodávka a montáž nového dopravního značení (jak svislého, tak vodorovného).
  • Oprava přilehlých komunikací a chodníků, což bude zahrnovat práce, jako např. asfaltování, pokládku dlažby či zámkové dlažby nebo osazení obrubníků u chodníků.
 
Subjekt A se rozhodl, že pro výše uvedené činnosti vybere více subjektů. Nepůjde tudíž o provedení kompletního díla zahrnujícího vícero prací.
 
Řešení:
Pro každou z výše uvedených činností byla vybrána firma, která je plátcem DPH. Zadavatel je také plátce DPH. První podmínka pro uplatnění režimu PDP je tedy splněna – obě strany jsou plátci DPH. Jak to bude s režimem PDP u jednotlivých činností?
 
Zjednodušeně řečeno, ve všech třech případech půjde o stavební a montážní práce, na které se použije režim PDP. Ve všech třech případech se bude jednat o kód činnosti 42.11.1 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy.
 
Tyto práce mj. zahrnují výstavbu a rekonstrukce povrchů vozovek a parkovišť asfaltem, betonem atd., výstavbu stezek pro chodce, konstrukcí omezovačů rychlosti, cyklistických stezek atd., instalaci svodidel, silničních zábran (nízkých oddělujících zídek), svislého dopravního značení atd., vytváření, údržbu a značení stezek, údržbu a opravy silnic, vodorovné dopravní značení vozovek, vyznačení parkovišť a podobných ploch.

Příklad 3

Společnost XY, s.r.o. (plátce DPH) má s firmou ABC, s.r.o (taktéž plátcem DPH) uzavřenou smlouvu o údržbě kancelářské techniky v prostorách své kanceláře. Celkem se firma ABC stará o čtyři kopírky a šest tiskáren. Dvě kopírovací zařízení se porouchala a firma XY požádala firmu ABC o servisní zásah na základě uzavřené smlouvy o údržbě. Po provedené údržbě firma XY zjistila, že jedno z porouchaných kopírovacích zařízení již není možné opravit a bude nutná jeho likvidace.
 
Řešení:

Mohlo by se zdát, že kancelářská technika má co do činění s elektroinstalací v budově, neboť bez elektrického proudu by nefungovala. Nicméně se nejedná o pevně zabudovanou součást do budovy.
 
Pokud jde o servisní zásah dle uzavřené smlouvy o údržbě, uvedená práce dle klasifikace CZ-CPA odpovídá skupině činností uvedených pod kódem 33.12 Opravy a údržba strojů. Konkrétně jde o činnost 33.12.16 Opravy a údržba kancelářských strojů a zařízení. Z tohoto důvodu se v takovém případě režim PDP nepoužije.
 
Jak tomu bude v případě likvidace neopravitelného kopírovacího zařízení? V tomto případě zaměříme pozornost na kód 38 – Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití. Dle charakteru dalšího využití tohoto zařízení nebo jejich částí by se tato činnost dala zařadit pod kód 38.31.12 Demontáž vraků, jiných než plavidel a plovoucích konstrukcí. Tato práce zahrnuje demontáž vraků (např. automobilů, počítačů atp.) za účelem získávání a oddělování znovu použitelných materiálů. Jedno je však jisté – ani v tomto případě se režim PDP neuplatní.

Příklad 4

Plátce DPH se v sídle své firmy rozhodl pro kompletní výměnu žaluzií v oknech, případně pro opravu stávajících, ale zachovalých. Na základě výběrového řízení zvolil dodavatele těchto prací, také plátce DPH.
 
Řešení:
Na první pohled se může jednat o velmi jednoduchý případ. Na okenní žaluzie můžeme totiž pohlížet jako na něco, co není pevně spojené s budovou, a tudíž dodávka a montáž tohoto druhu materiálu či zboží by neměla znamenat použití režimu PDP. Ovšem právě z tohoto na první pohled „jednoduchého“ pohledu dochází k chybnému zařazení těchto prací.
 
V prvé řadě je nutné si uvědomit, že v tomto případě jde, ať se nám to zdá jakkoli zvláštní, o materiál (zařízení), které je pevně spojené s budovou nebo s jejími konstrukčními prvky. Oprava žaluzií, jejich výměna či nová instalace budou zařazeny pod jednotný kód klasifikace CZ-CPA, a to 43 – Specializované stavební práce. Konkrétně půjde o činnost 43.29.19 Ostatní instalační práce jinde neuvedené.
 
Tato činnost zahrnuje následující práce: instalace výtahů, eskalátorů, pohyblivých chodníků, včetně údržby a oprav, instalace automatických a otáčivých dveří, instalace žaluzií a markýz, instalace reklamních a firemních štítů (i světelných), instalace bleskosvodů, jinde neklasifikované instalační práce nepovažované za součást základní konstrukce budovy, jiné instalace jinde neuvedené.
 
Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, režim PDP se v případě žaluzií použije vždy, ať jde o jejich opravy, výměnu, nebo zcela novou instalaci. Důvodem je jednak zařazení této činnosti do kódů CZ-CPA 41 až 43 a dále pak si můžete pomoci i tím, že se jedná o tzv. součást budovy či pevné spojení s budovou, do které bude montáž provedena.
 
 
Související článek:
Režim reverse charge v příkladech – 1. díl
Režim reverse charge v příkladech – 3. díl
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Danuška
11. 9. 2019 17:26:07
Mám otázku z příkladu 2 - pokud by se jednalo o zajištění dopravní značení, které však na stavbě nezůstane, ale pro zabezpečení chodu stavby je třeba.
Hlášení závadného obsahu

Danuška
11. 9. 2019 17:25:36
Mám otázku z příkladu 2 - pokud by se jednalo o zajištění dopravní značení, které však na stavbě nezůstane, ale pro zabezpečení chodu stavby je třeba.
Hlášení závadného obsahu

Mája
21. 11. 2018 14:20:15
Jaké DPH uplatnit u revizi kotlů na tuhá paliva. A jaké DPH uplatnit u ročních kontrol ( servis) plynových kotlů v rodinných domech a firmách. Děkuji. Mája
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
28. 7. 2014 15:27:09
Dobry den, ano, podminka ekonomicke cinnosti stale plati. Nicmene vzhledem k povaze clanku a zamereni portalu jsem nepovazoval za nutne tuto podminku zduraznovat. Nicmene dekuji za pripominku! LK
Hlášení závadného obsahu

Nina Semmlerová
Uživatel POHODA
28. 7. 2014 10:27:45
Dobrý den, v 1. i 2. dílu mi v textu chybí jedna z podmínek pro uplatnění režimu PDP, a to, že plnění musí být u příjemce použito pro jeho ekonomickou činnost? Už toto neplatí...? N.S.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

4. 8. 2021 | Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Sleep Centrum
Prodejny zboží a eshop s postelemi a matracemi pro zdravý spánek.
www.sleepcentrum.cz

daňová a účetní kancelář
Sektrorově specializovaní konzultanti

Daňový kalendář

25. 8. 2021 Přiznání DPH (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Souhrnné hlášení (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Kontrolní hlášení (za červenec 2021)
31. 8. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,44 Kč
-0,050 Kč
21,43 Kč
-0,011 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru