Pravidla pro reverse charge při obchodování v EU


Ing. Radek Bílý
31. 10. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud je dodáno zboží z tuzemska do EU, místem plnění je tuzemsko. Ale jelikož ke spotřebě dochází v zemi, kam je zboží dodáno, je toto dodání osvobozeno od tuzemské DPH a použije se reverse charge.

Foto: 123RF

 

Režim přenesení daňové povinnosti při obchodování v rámci zemí EU je využíván zejména k tomu, aby DPH byla odvedena do státního rozpočtu té země, kde dochází ke spotřebě. Pojďme se na tuto oblast podívat podrobněji.


 
V minulém článku jsme se zabývali režimem přenesení daňové povinnosti při tuzemských transakcích. Dnes se zaměříme na režim přenesení daňové povinnosti při obchodování v rámci EU.

Jestliže tuzemský reverse charge slouží převážně k zabránění daňových úniků, pak tento režim při obchodování v rámci zemí EU je využíván zejména k tomu, aby DPH byla odvedena do státního rozpočtu té země, kde dochází ke spotřebě. Jak víme, DPH je daní ze spotřeby. K tomu je zapotřebí se vypořádat s některými otázkami:
 • z čeho se bude DPH odvádět,
 • kdo DPH odvede,
 • kde bude DPH odvedena (ve které zemi EU),
 • kdy je povinnost daň odvést.

Z čeho se daň odvede – předmět daně

Na tuto otázku nalezneme odpověď v zákoně o DPH, a to v § 2, který vymezuje předmět daně. To znamená, z jakých plnění se odvede DPH v tuzemsku (obdobná úprava bude v legislativě jednotlivých států EU).

Předmětem daně dle § 2 zákona o DPH je:
 • dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku,
 • poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku,
 • pořízení:
  • zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou nepovinnou k dani,
  • nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani,
 • dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.
Zdanitelné plnění je plnění, které:
 • je předmětem daně a
 • není osvobozené od daně.
Pokud si ustanovení shrneme, vidíme, že v tuzemsku se zdaňuje dodání zboží, poskytnutí služby, pořízení zboží z jiného státu EU a dovoz zboží. Vždy se musí jednat o plnění s místem plnění v tuzemsku a až na výjimku u pořízení nového dopravního prostředku se musí jednat o plnění osoby povinné k dani. Je důležité upozornit, že obdobná úprava je v legislativě jednotlivých států EU.

Tudíž z našeho pohledu (tuzemska) se jedná o „zrcadlová“ ustanovení. Například tuzemská osoba povinná k dani dodá zboží jiné osobě povinné k dani v EU, pak u této osoby v EU bude předmětem daně pořízení zboží z jiného členského státu EU.

Kdo daň odvede – daňové subjekty

K zodpovězení této otázky je potřeba si určit daňové subjekty, jak je určuje zákon o DPH (opět obdobná úprava bude „zrcadlově“ v ostatních státech EU). Definici subjektů nalezneme v § 5 až § 6l zákona o DPH.

Subjekty můžeme rozdělit na:
 • osoby povinné k dani – jedná se o subjekty uskutečňující ekonomickou činnost, zjednodušeně můžeme uvést, že jsou to osoby, které podnikají (ekonomickou činností je například také pronájem nemovité věci, ale nejedná se o podnikání):
  • neplátci – osoby, které nemají povinnost registrace (například nepřekročily obrat),
  • plátci – osoby, které jsou registrované povinně (například překročily obrat), nebo dobrovolně,
  • osoby identifikované – jsou to osoby, které mají specifické postavení, a to právě s ohledem na povinnost odvést daň z plnění uskutečněných v rámci EU a s místem plnění v tuzemsku. Tyto osoby jsou v tuzemsku vedeny jako neplátci, ale pro unijní obchodní partnery vystupují jako plátci. Je to z důvodu, aby se tuzemský podnikatel nemusel stát plnohodnotným plátcem při nahodilém přeshraničním obchodu, a zároveň podnikatelé z EU, aby se nemuseli registrovat jako tuzemští plátci. V případech, kdy je místo plnění v tuzemsku, odvede zde DPH osoba identifikovaná,
 • osoby nepovinné k dani – jedná se o osoby, které neuskutečňují ekonomickou činnost, zjednodušeně lze říci, že nepodnikají (koncoví zákazníci).

Kde se daň odvede – místo plnění

Místo plnění je místem, kde se daň odvede, kde jsou zboží nebo služba spotřebovány.

Pro účely DPH se dodáním zboží (§ 7 až § 8a zákona o DPH) rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.

Místem plnění při dodání zboží:
 • bez přepravy – je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje,
 • s přepravou – je místo, kde přeprava zboží začíná.
Z uvedeného vyplývá, že pokud je dodáno zboží z tuzemska do EU, místem plnění je tuzemsko. Avšak jelikož ke spotřebě dochází v zemi, kam je zboží dodáno, je toto dodání osvobozeno od tuzemské DPH dle § 64 zákona o DPH a použije se reverse charge. Odběratel je povinen přiznat daň ve svém státě EU. Pokud dle národní legislativy splňuje nárok na odpočet, pak si odvedenou DPH může uplatnit.

Podmínky pro osvobození od tuzemské DPH jsou:
 • odběratel sdělil plátci své DIČ pro účely DPH,
 • zboží je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem, pořizovatelem nebo třetí osobou zmocněnou plátcem nebo pořizovatelem,
 • plátce uvede dodání zboží v souhrnném hlášení.
Důvod podmínky uvedení dodání v souhrnném hlášení je ten, že na základě tohoto hlášení si správce daně v zemi dodání zboží ověří, zda odběratel skutečně odvedl DPH z pořízení zboží.

Platné DIČ v rámci EU je možné ověřit ve VIES.

Základní pravidlo u dodání služeb (§ 9 zákona o DPH):
 • místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která jedná jako taková, je místo, kde má tato osoba sídlo,
 • místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo,
 • výjimky k základnímu pravidlu nalezneme v § 10, § 10a až § 10i zákona o DPH (např. při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci je místem plnění místo, kde se nemovitost nachází).

Kdy se daň odvede – uskutečněné plnění a povinnost přiznat daň

Uskutečnění plnění (datum uskutečnění zdanitelného plnění), § 20a až § 25 zákona o DPH, u poskytnutí:
 • zboží – je dnem dodání nebo dnem přenechání zboží k užívání,
 • služby – při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí.
Povinnost přiznat daň je ke dni uskutečnění plnění. Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty (viz daňové doklady k platbě).

Jestliže máme vyjasněné výše uvedené otázky, pak snadno určíme, kdy při obchodování v rámci EU použijeme režim přenesení daňové povinnosti. Příklady jednotlivých situací zobrazují následující tabulky.

Tab. 1: Dodání služby a zboží osobou povinnou k dani z tuzemska do EU
Tab. 2: Pořízení služby a zboží osobou povinnou k dani z EU do tuzemska

Článek byl připravený ve spolupráci se společností BS daně s.r.o.


Související článek:
Pravidla pro tuzemský reverse charge
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Oficiální vzor společenské smlouvy

26. 1. 2023 | V polovině ledna nabyla účinnosti novela zákona č. 416/2022 Sb., díky které došlo k usnadnění zakládání a zápisu s. r. o. do obchodního rejstříku s využitím prostředků pro elektronickou komunikaci a identifikaci. Nově mohou zájemci využít k založení s. r. o. vzorovou společenskou smlouvu, kterou vytvořilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s dalšími odborníky. Nový vzor společenské smlouvy obsahuje veškeré povinné náležitosti zakladatelského právního jednání s. r. o., doplněné stručným vysvětlujícím komentářem (který je potřeba v případě použití smlouvy smazat). Využití vzoru je spojeno s osvobozením od soudního poplatku za zápis do obchodního rejstříku notářem a sníženou sazbou odměny notáře. Vzor společenské smlouvy najdete na Portálu justice.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
SpolehliváÚčetní.cz
Spolehlivě se staráme o malé i velké firmy, živnostníky a spolky.
www.spolehlivaucetni.cz

Shopeek.cz
Dodáváme kvalitní a ověřené zboží
www.shopeek.cz

Daňový kalendář

31. 1. 2023 Přiznání a daň silniční (za rok 2022)
31. 1. 2023 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 1. čtvrtletí 2023)
31. 1. 2023 Daňové přiznání OSS (4. čtvrtletí 2022)
31. 1. 2023 Přiznání k dani z nemovitých věcí úplné nebo dílčí

Další termíny

Kurzovní lístek

23,83 Kč
0,005 Kč
21,93 Kč
0,063 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.01.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme