Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Povinné elektronické podávání DPH od roku 2014


Bc. Michaela Sobotková
29. 1. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Novela zákona o DPH ukládá plátcům od roku 2014 v novém ustanovení § 101a povinnost podávat tam vyjmenovaná podání pouze elektronicky. Koho se to přesně týká a jaké jsou způsoby elektronického podávání?


 
Novela zákona o DPH („ZDPH“) provedená zákonem č. 502/2012 Sb. ukládá plátcům s účinností od 1. 1. 2014 v novém ustanovení § 101a ZDPH povinnost podávat tam vyjmenovaná podání pouze elektronicky. Povinnost se týká podávání daňového přiznání, dodatečného daňového přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh, dále přihlášky k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů.
 
Povinnost elektronického podávání podle § 101a ZDPH se vztahuje pouze na plátce, nikoli na identifikované osoby. V tomto ohledu je nutné upozornit, že povinnost podávat elektronicky souhrnné hlášení podle § 102 ZDPH není novým ustanovením § 101a ZDPH nijak dotčena. Stejné platí i o elektronickém podávání výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a ZDPH (zde platí povinná elektronická forma pro všechny dotčené plátce bez rozdílu).
 
Podání podle § 101a ZDPH má povinnost činit elektronicky plátce:
  • právnická osoba,
  • fyzická osoba, která přesáhne zákonem pro tento účel stanovený obrat 6 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
  • fyzická osoba, která má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Právnická osoba (plátce)

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro účely DPH považují bez rozdílů. Shodně se pak týká i všech skupin, coby samostatné kategorie plátců registrovaných podle ZDPH. Tito plátci mají povinnost činit podání podle § 101a ZDPH od 1. 1. 2014 elektronicky bez ohledu na zdaňovací období, kterého se tato podání týkají.
 
Může se jednat o daňové přiznání za zdaňovací období prosinec 2013, resp. za 4. čtvrtletí 2013, případně i za dřívější zdaňovací období, pokud do 31. 12. 2013 nebylo podáno a je podáváno po 1. 1. 2014 nebo se může jednat o dodatečné daňové přiznání za kterékoliv zdaňovací období před 1. 1. 2014, které je podávané po tomto datu.
 
Právnická osoba má po 1. 1. 2014 povinnost v elektronické formě podávat i případnou přihlášku k registraci za plátce DPH nebo oznámení o změně registračních údajů.

Fyzická osoba (plátce), která překročila obrat

Fyzická osoba, která přesáhne obrat 6 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, má povinnost činit podání podle § 101a odst. 1 ZDPH (daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání včetně jejich příloh) elektronicky, a to od zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém byl obrat překročen.
 
U přihlášky k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů má fyzická osoba z titulu překročení stanoveného obratu povinnost podat tato podání elektronicky tehdy, pokud dosáhla obrat 6 000 000 Kč v okamžiku jejich podání.

Sledování obratu

Co se rozumí obratem, definuje i z pohledu souvislosti s ustanovením § 101a ZDPH obecně platné pravidlo zakotvené v ustanovení § 4a tohoto zákona. Lhůta pro počítání obratu je klouzavá, sleduje se tedy obdobně jako při počítání obratu pro účely registrace k DPH. Pro účely vyhodnocení vzniku povinnosti podle § 101a ZDPH se obrat poprvé sleduje za 12 měsíců před 1. 1. 2014, tj. od 1. 1. 2013.
 
Je-li obrat překročen v únoru 2014, má plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím povinnost podávat daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání elektronicky od 1. dubna 2014, tedy i daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání za březen 2014, nebo i za všechna předcházející zdaňovací období, pokud nebyla dosud podána.
 
Pokud je v případě plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím obrat překročen v prvním čtvrtletí 2014 (např. v únoru), vzniká povinnost činit podání dle předchozího odstavce elektronicky po uplynutí 2. čtvrtletí 2014, tj. od 1. 7. 2014.
 
Jestliže byl obrat překročen v některém zdaňovacím období v roce 2013 (např. v září 2013), pak plátci s měsíčním zdaňovacím obdobím mají povinnost podávat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání elektronicky od 1. února 2014 a plátci se čtvrtletním zdaňovacím obdobím od 1. dubna 2014.

Tzv. stabilizační období

Při překročení daného obratu má plátce (fyzická osoba) po 1. 1. 2014 povinnost podávat daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání elektronicky od výše vymezeného okamžiku dále po dobu minimálně šesti měsíců (tzv. stabilizační doba).
 
Je-li v tomto období opět obrat překročen, stabilizační doba šesti měsíců se počítá (běží) znovu, a to od zdaňovacího období následujícího po období, v němž byl překročen obrat.
 
Nepřekročí-li fyzická osoba po celou dobu stabilizační doby obrat 6 000 000 Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích měsíců, nemusí již po jejím uplynutí činit výše uvedená podání elektronicky (samozřejmě za předpokladu, že tato povinnost nevznikla z jiného důvodu).

Fyzická osoba (plátce) se zákonnou povinností činit podání elektronicky

Pokud má fyzická osoba (plátce) vůči správci daně podle zákona povinnost činit podání elektronicky, pak má povinnost činit elektronicky i podání podle § 101a ZDPH. Sledovány takto budou povinnosti podávat elektronicky uložené daňovými zákony, viz např.:
  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném od 1. 1. 2014, podle § 38j odst. 6 podávání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti,
  • ZDPH v jiném ustanovení než § 101a ZDPH, tedy podle § 102 ZDPH povinnost podat souhrnné hlášení nebo podle § 92a ZDPH povinnost podat výpis z evidence pro daňové účely.
 
Tyto povinnosti činit podání elektronicky se sledují od 1. 1. 2014. Zjednodušeně tedy, jestli tu taková povinnost u fyzické osoby bude existovat po 31. 12. 2013.
 
Zákonodárce nespecifikuje období časové návaznosti existence „jiné“ povinnosti podávat elektronicky na vznik a trvání povinnosti podávat elektronicky podle § 101a ZDPH. Má-li být naplněn smysl a cíl zavedení dotčené povinnosti a má-li jít o logickou aplikaci tohoto ustanovení, je nejpřiléhavější způsob aplikace tohoto ustanovení ten, že jde v případě existence i jediné „jiné“ povinnosti podávat elektronicky návazně o soustavnou povinnost činit podání podle § 101a ZDPH elektronicky.
 
Pokud fyzické osobě (plátci) vznikla povinnost např. podle § 102 ZDPH podat souhrnné hlášení nebo podle § 92a ZDPH podat výpis z evidence pro daňové účely za leden 2014 v únoru 2014, má tento plátce povinnost činit od 1. února 2014 všechna podání podle § 101a ZDPH elektronicky, a to bez ohledu na zdaňovací období plátce.
 
Vznikla-li fyzické osobě (plátci) povinnost podat souhrnné hlášení podle § 102 ZDPH nebo podle § 92a ZDPH výpis z evidence pro daňové účely za prosinec 2013, tak již od 1. ledna 2014 má tento plátce povinnost činit všechna podání podle § 101a ZDPH elektronicky, a to bez ohledu na zdaňovací období plátce.

Aplikace § 101a u společníků společnosti

U plátců, kteří vykonávají své ekonomické aktivity v rámci smlouvy o společnosti podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (do 31. 12. 2013 sdružení podle § 829 občanského zákoníku), se povinnost podávat elektronicky podle § 101a ZDPH posuzuje u každého individuálně.
 
Jakkoli jsou zdanitelná plnění a daň z činnosti celé společnosti vykazovány v daňovém přiznání určeného společníka, jsou všichni společníci samostatnými plátci a jako takoví musí např. podávat daňové přiznání ze své činnosti mimo společnost, případně souhrnné hlášení atd.
 
Při sledování obratu pro účely povinného elektronického podávání ve smyslu ust. § 101a odst. 3 ZDPH se u každého ze společníků samostatně vyhodnocuje výše obratu, který se vypočte podle § 4a včetně odst. 3 tohoto ustanovení ZDPH.
 
Jestliže obrat dosahovaný za celou společnost (společnost uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně) přesahuje 6 000 000 Kč, potom obrat každého z jejích společníků též přesahuje tuto hranici. Povinnost činit podání elektronicky podle § 101a ZDPH pak má každý společník, a to i v případě, kdy podává na DPH negativní daňové přiznání (např. protože mimo společnost nevykazuje žádnou činnost a nejde o určeného společníka).
 
Obrat dosahovaný za celou společnost (společnost uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně), která má dva společníky – fyzické osoby, činí 5 000 000 Kč. Společník A, který je současně určeným společníkem, má obrat dosažný samostatně mimo společnost 500 000 Kč. U společníka B činí takový obrat 3 000 000 Kč. Z titulu obratu tedy společník A nemá povinnost podávat elektronicky, naopak společník B tuto povinnost má.

Aplikace § 101a ZDPH u správce pozůstalosti nebo insolvenčního správce

Daňové povinnosti zůstavitele (zemřelého plátce) plní správce pozůstalosti (§ 239b zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, dále jen „DŘ“). Správce pozůstalosti činí podání svým jménem na účet zůstavitele.

Pokud měl zůstavitel plátce DPH povinnost činit podání elektronicky podle § 101a ZDPH a měl by ji, kdyby žil (pro účely správy daní se na právní skutečnosti hledí tak, jako by žil do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti a až do tohoto dne zůstává plátcem DPH), má takovou povinnost i správce pozůstalosti, který podání vyjmenovaná v ust. § 101a ZDPH ve věci zůstavitelových povinností podává.
 
Obdobný závěr platí i ohledně podání vymezených v § 101a ZDPH, která činí insolvenční správce ohledně daňových povinností plátce, u kterého bylo rozhodnuto o úpadku. Pokud lze ve vztahu k tomuto plátci shledat naplnění podmínek pro povinné elektronické podávání podle § 101a ZDPH, musí insolvenční správce předmětná podání ve věcech tohoto plátce činit elektronicky.

Způsoby elektronického podávání

Podání podle § 101a ZDPH lze elektronicky činit:
  • Datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu. Datová zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem (§ 71 odst. 1 písm. a) DŘ).
  • Datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu (§ 71 odst. 3 DŘ).
  • Datovou zprávou prostřednictvím datové schránky (§ 71 odst. 1 písm. b) DŘ).
  • Datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky (§ 71 odst. 1 písm. c) DŘ – realizovatelné bude zhruba koncem 1. pololetí roku 2014).
 
Datová zpráva, kterou je podání činěno, musí mít samozřejmě odpovídající formát a strukturu (viz § 72 odst. 3 DŘ).
 
Přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové přiznání i dodatečné daňové přiznání zasílané podle § 71 daňového řádu datovou zprávou musí být ve formátu a struktuře .XML, odpovídající XSD schémata jsou definována a zveřejněna na webových stránkách Daňového portálu.
 
K vytvoření souboru v předepsaném formátu a struktuře .XML pro odeslání do datové schránky správce daně lze využít službu Elektronická podání pro Finanční správu (EPO). Bližší informace naleznete také na webových stránkách Finanční správy.


Související články:
DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky
Elektronické podání DPH v programu POHODA


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
BiOMill - superpremium
Výhradní zastoupení pro superpremiové krmivo BiOMill pro psy a kočky.
www.biomillcz.com

Skuchyně
Zakázkové truhlářství, plánování kuchyní, interiérů
www.skuchyne.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru