Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Opravy výše daně v kontrolním hlášení


Redakce
24. 3. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pro posouzení, ve které části kontrolního hlášení bude promítnuta hodnota opravy zdanitelného plnění dle § 42 zákona o DPH, je rozhodující absolutní hodnota opravy.

Foto: Fotolia

 

Vystavili jste opravný daňový doklad nebo vám byl takový doklad doručen? Uplatnili jste nesprávnou sazbu daně u uskutečněných plnění? Jak tyto změny správně vykázat do kontrolního hlášení? Na vaše dotazy odpovídá Finanční správa.


 

Opravy výše daně dle § 42 zákona o DPH

Uskutečněné zdanitelné plnění (dodání lepenkových krabic ve výši 30.000 Kč včetně daně) z března 2016 bylo zčásti reklamováno a jako dodavatel (s. r. o.) jsem v květnu 2016 vydal opravný daňový doklad a snížil jsem hodnotu dotčeného plnění (základ daně a daň) pro svého odběratele. Opravný daňový doklad byl doručen odběrateli na začátku června 2016. Rozdíl oproti původnímu plnění je 15.000 Kč. Jak mám vykázat tyto změny do kontrolního hlášení?
 
 Jedná se o opravu základu daně a výše daně podle § 42 zákona o DPH. Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním spadajícím do období, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad (§ 42 odst. 3 písm. b) zákona o DPH). Tyto změny budou uvedeny v řádném kontrolním hlášení za měsíc červen 2016 v oddíle A.4. (podle absolutní hodnoty opravy – tato je nad limit 10.000 Kč včetně daně, pokud by byla nižší, uvede se do oddílu A.5. kontrolního hlášení) s tím, že se uvede rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, resp. i rozdíl mezi opravenou a původní daní (týká se Vámi zmíněné hodnoty −15.000 Kč), pro vykázání tohoto rozdílu se využije sloupec „základ daně“, resp. sloupec „daň“. Údaj bude uveden v daném případě s minusovým (záporným) znaménkem. Evidenční číslo dokladu bude číslo opravného daňového dokladu (náležitosti stanoví § 45 zákona o DPH). Datum uskutečnění dotčeného plnění je podle § 42 odst. 3 zákona o DPH.
 
Související úpravy odpočtu daně na straně příslušného příjemce zdanitelného plnění se uvádějí v souladu s postupy definovanými ustanovením § 74 zákona o DPH.
 
Obdobně se postupuje i v případě zvýšení základu daně a daně – oprav podle § 42 zákona o DPH.
 
Omylem jsem vystavil daňový doklad na plátce, který nebyl odběratelem mnou uskutečněného zdanitelného plnění s datem uskutečnění v únoru 2016. Zdanitelné plnění bylo v kontrolním hlášení za únor 2016 vykázáno v oddíle A.4. na nesprávného plátce (odběratele). Daň byla z dotčeného plnění v rámci daňového přiznání k DPH za únor 2016 přiznána/odvedena. Doklad mi byl „nesprávným odběratelem“ vrácen a já jsem vystavil nový daňový doklad, tentokrát na správného odběratele. Jak mám postupovat ohledně opravy v kontrolním hlášení?
 
Daň byla v rámci daňového přiznání k DPH za únor 2016 přiznána a odvedena správně podle zákona o DPH (§ 21 zákona o DPH). Původně nesprávně vystavený daňový doklad bude v rámci evidence dodavatele opraven, resp. bude vystaven nový daňový doklad znějící na správného odběratele. V této situaci podá dodavatel následné kontrolní hlášení za únor 2016 (do 5 pracovních dní od zjištění nesrovnalostí), kde uvede všechny údaje za dotčené období znovu – s promítnutím správně uvedeného zdanitelného plnění v oddíle A.4. (uvedení správného odběratele, popř. nové číslo daňového dokladu). To znamená, že řádek s chybnými údaji je nahrazen novým řádkem se správně uvedenými hodnotami. Dodatečné daňové přiznání není nutné v dané situaci podávat – základ daně a daň se neměnily a byly hodnotově správně přiznány v řádném daňovém přiznání za únor 2016.
 
Jako odběrateli mi byla přiznána sleva na vybrané pravidelné odběry zdanitelných plnění od mého dodavatele. Opravný daňový doklad zatím nemám k dispozici, nicméně částku slevy mám od dodavatele potvrzenu. Je povinností uvést snížení souvisejícího odpočtu daně i do kontrolního hlášení, když nemám k dispozici evidenční číslo dotčeného opravného daňového dokladu do konce období, za které podávám související kontrolní hlášení? A pokud ano, bude nutné v kontrolním hlášení promítnout evidenční číslo opravného daňového dokladu v okamžiku jeho obdržení od dodavatele?
 
Ano. Jedná se o opravu podle § 74 zákona o DPH, kdy odběratel je povinen provést opravu odpočtu daně za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést. Opravu odpočtu plátce prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou, popřípadě jiným způsobem. Do řádného kontrolního hlášení (oddíl B.2. nebo B.3. – podle limitu – hodnoty opravy) se v případě, že má být vyplněn řádek v oddíle B.2. kontrolního hlášení a do konce období, za které se podává související kontrolní hlášení, nemá odběratel k dispozici evidenční číslo opravného daňového dokladu, uvede do položky pro „Evid. číslo daňového dokladu“ interní evidenční číslo odběratele související se zaznamenáním této změny. Ostatní související položky řádku oddílu B.2. se rovněž vyplní. Do kolonky DPPD se uvede den, kdy se plátce dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti opravu provést, tj. den zjištění výše slevy.
 
V řádném kontrolním hlášení za období, ve kterém odběratel obdrží od dodavatele opravný daňový doklad (pokud se jedná o původně vykázanou opravu v části B.2.), musí odběratel v části B.2. stornovat původní řádek opravy dle § 74 zákona o DPH – tj. uvede původní řádek s interním číslem dokladu znovu, avšak nyní s opačnými znaménky u hodnotových polí základu daně a daně, a zároveň na dalším řádku uvede opravu opětovně správně s obdrženým opravným daňovým dokladem (s příslušným evidenčním číslem). Tím bude zajištěno správné porovnání této transakce mezi dodavatelem a odběratelem.
 
Další možností, jak doplnit číslo opravného daňového dokladu, je standardní podání následného kontrolního hlášení, a to již s uvedením evidenčního čísla opravného daňového dokladu a nového DPPD.
 
Pro názornost uvádíme způsob opravy se stornem původního řádku v řádném kontrolním hlášení na příkladu.
 
Odběratel (Y) provedl 23. února 2016 opravu odpočtu daně dle § 74 zákona o DPH (z titulu potvrzeného množstevního bonusu) ve výši 100.000 Kč + 21.000 Kč. Protože ještě neobdržel opravný daňový doklad od dodavatele (X), provedl úpravu odpočtu pod interním číslem dokladu 201608. Opravný daňový doklad obdržel od dodavatele 12. března 2016 pod evidenčním číslem daňového dokladu 201625002.
 
V kontrolním hlášení u odběratele bude tato transakce zachycena následujícím způsobem:

Kontrolní hlášení za únor 2016 (část B.2.)
Číslo řádku DIČ dodavatele Ev. číslo daňového dokladu DPPD Základ daně 1 Daň 1
1 X 201608 23.02.2016 −100 000 −21 000


Kontrolní hlášení za březen 2016 (část B.2.)
Číslo řádku DIČ dodavatele Ev. číslo daňového dokladu DPPD Základ daně 1 Daň 1
1 X 201608 23.02.2016 100 000* 21 000*
2 X 201625002 12.03.2016 −100 000 −21 000

* Vzhledem k tomu, že se jedná o storno původního řádku, musí být částka uvedena s opačným znaménkem.
 
Pokud v únoru 2016 obdržíme následující opravné daňové doklady: na dodatečně poskytnutou slevu z ceny plnění ve výši 5.000 Kč + 1.050 Kč DPH, na vrácené zboží ve výši 11.000 Kč + 2.310 Kč DPH, jak budou zachyceny v kontrolním hlášení?
 
Pro posouzení, ve které části kontrolního hlášení (zda část B.2. či B.3. u odběratele nebo A.4. či A.5. u dodavatele) bude promítnuta hodnota opravy zdanitelného plnění dle § 42 zákona o DPH, je rozhodující absolutní hodnota opravy. Z tohoto důvodu bude hodnota opravy ve výši 5.000 Kč + 1.050 Kč zachycena u odběratele v části B.3. (částka je v absolutní hodnotě nižší než 10.000 Kč včetně daně) a oprava ve výši 11.000 Kč + 2.310 Kč v části B.2. Obě opravy budou vykázány se záporným znaménkem.
 
V případě vystavení opravného daňového dokladu (dobropisu) na snížení původně fakturované částky (např. dodatečně poskytnutá sleva z ceny) není povinnost uvádět na tomto dokladu datum uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že absolutní hodnota opravy převýší částku 10.000 Kč včetně daně, musí být tento dobropis zahrnut v části A.4. u dodavatele a v části B.2. u odběratele. Jaké bude v tomto případě v kontrolním hlášení uvedeno datum?
 
Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se v souladu s § 42 odst. 3 zákona o DPH považuje u dodavatele za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém, v případě snížení daně na výstupu, obdrží odběratel opravný daňový doklad. Z tohoto důvodu bude u dodavatele v části A.4. v kolonce „DPPD“ uveden skutečný den doručení opravného daňového dokladu odběrateli.
 
Odběrateli vzniká v souladu s § 74 odst. 1 zákona o DPH povinnost provést opravu odpočtu daně za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést.
 
V případě, že se o provedení opravy dozvěděl až na základě obdrženého opravného daňového dokladu, uvede v části B.2. v kolonce „DPPD“ skutečný den jeho obdržení.

Opravy výše daně dle § 43 zákona o DPH

Dne 15. června 2016 jsme zjistili, že jsme v lednu 2016 uplatnili nesprávnou sazbu daně u několika uskutečněných plnění. Musíme podat dodatečné daňové přiznání a následné kontrolní hlášení za leden 2016? A pokud ano, v jakém termínu?
 
Zjistíte-li, že jste uvedli nesprávnou sazbu daně, je nezbytné opravit původně chybně vystavené daňové doklady postupem dle § 43 zákona o DPH. V návaznosti na takto provedenou opravu je dále nutné do 22. června 2016 (do 5 pracovních dní od zjištění nesrovnalostí) podat následné kontrolní hlášení za měsíc leden 2016, ve kterém uvedete všechny údaje z lednového kontrolního hlášení a promítnete opravy.

Nicméně dále jste povinni podat dodatečné daňové přiznání k DPH za měsíc leden 2016, a to do konce následujícího měsíce (tedy je nutné podat dodatečné daňové přiznání za leden 2016 do 31. července 2016).
 
Dne 2. 2. 2016 jsem jinému plátci poskytnul plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, avšak omylem jsem na daňovém dokladu uvedl daň. Tuto daň jsem zahrnul do přiznání k DPH a zároveň byl daňový doklad uveden v oddíle A.4. kontrolního hlášení. Následně byl k původnímu plnění ve výši 100.000 Kč + 21.000 Kč v březnu 2016 vystaven a doručen opravný daňový doklad na opravu daně minus 21.000 Kč. Jak správně tuto opravu uvést v kontrolním hlášení?
 
V souladu s ustanovením § 43 zákona o DPH opravu (−21.000 Kč) uvedete v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna daň, a současně chybu napravíte v následném kontrolním hlášení. V podaném následném kontrolním hlášení bude dané plnění uvedeno tak, jak mělo být uvedeno správně. Znamená to, že dané plnění se již neobjeví v oddíle A.4., kde bylo původně uvedeno, ale nově bude uvedeno ve výši 100.000 Kč v oddíle A.1., do kolonky DUZP se uvede původní den uskutečnění zdanitelného plnění, tedy 2. 2. 2016, a do kolonky Ev. číslo daňového dokladu uvedete evidenční číslo opravného daňového dokladu.
 
Obdobně chybu napraví Váš odběratel v případě, že na základě původního daňového dokladu omylem uplatnil nárok na odpočet daně (tj. pokud v tomto případě nepostupoval podle § 73 odst. 6 zákona o DPH). V následném kontrolním hlášení již přijaté plnění nebude mít v oddíle B.2., ale s evidenčním číslem opravného daňového dokladu plnění uvede do oddílu B.1. s datem uskutečnění zdanitelného plnění 2. 2. 2016.
 
Dne 15. 1. 2016 jsem jinému plátci poskytnul plnění podléhající druhé snížené sazbě daně, avšak omylem jsem na daňovém dokladu uvedl základní sazbu daně. Toto plnění bylo vykázáno v oddíle A.4. kontrolního hlášení, kdy hodnota plnění byla uvedena ve sloupcích 5 a 6. K původnímu plnění ve výši 10.000 Kč + 2.100 Kč byl v únoru 2016 vystaven a doručen opravný daňový doklad na opravu daně minus 1.100 Kč. Jak správně opravu uvést v kontrolním hlášení?
 
V souladu s ustanovením § 43 zákona o DPH opravu (−1.100 Kč) uvedete v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna daň, a současně chybu napravíte v následném kontrolním hlášení. V podaném následném kontrolním hlášení bude dané plnění zaznamenáno tak, jak mělo být uvedeno správně. Znamená to, že hodnota plnění bude v oddíle A.4. uvedena nikoli ve sloupcích 5 a 6 (základ daně a daň v základní sazbě daně), ale ve sloupcích 9 a 10 určených pro vykázání základu daně a daně v druhé snížené sazbě daně (10.000 Kč + 1.000 Kč). Do kolonky DPPD se uvede původní den uskutečnění zdanitelného plnění, tedy 15. 1. 2016, a do kolonky Ev. číslo daňového dokladu uvedete evidenční číslo opravného daňového dokladu.
 
Obdobně chybu napraví Váš odběratel v případě, že na základě původního daňového dokladu omylem chybně uplatnil nárok na odpočet daně (tj. pokud nepostupoval dle § 73 odst. 6 zákona o DPH). V následném kontrolním hlášení bude mít přijaté plnění v oddíle B.2. ve výši 10.000 Kč + 1.000 Kč s evidenčním číslem opravného daňového dokladu.

Opravy výše daně dle § 44 zákona o DPH

Uplatňuji opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 zákona o DPH. Spolu s vyplněním údajů do kontrolního hlášení (oddíl A.4.) jsem povinen přiložit také samostatný výpis přehledu oprav pro daňové účely související s údaji vyplňovanými do daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení?
 
Vyplněním patřičných údajů do části A.4. kontrolního hlášení – jako věřitel podle podmínek § 44 zákona o DPH – se nahrazuje podání samostatného výpisu z přehledu oprav pro daňové účely podle § 44 odst. 4 písm. b). Nicméně nadále trvá povinnost předložit kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých došlo k provedení opravy výše daně podle § 44 zákona o DPH (§ 44 odst. 4 písm. a) zákona o DPH).


Související články:
Následné a opravné kontrolní hlášení
Zálohy a vyúčtování záloh v kontrolním hlášení
Platební a splátkový kalendář v kontrolním hlášení
Kontrolní hlášení v otázkách a odpovědích – 1. část
Kontrolní hlášení v otázkách a odpovědích – 2. část


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Cestovní kancelář EMMA
Zájezdy do všech hlavních destinací Evropy a Jižní Ameriky.
www.emma.cz

Marmiton
Prodáváme oblečení a potřeby pro gastronomii, wellness, zdravotnictví
www.marmiton.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru