Odpočet DPH a korekční mechanismy – 4. část


Ing. Radek Bílý
1. 6. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Úprava odpočtu daně se použije v případech úpravy původního odpočtu při pořízení dlouhodobého majetku.

Foto: 123RF

 

Ve čtvrtém díle se budeme věnovat vstupům, které se týkají obchodního majetku a u kterých dochází ke zpětné úpravě nároku na odpočet daně. Konkrétně se budeme zabývat vyrovnáním a úpravou odpočtu daně.


 

Vyrovnání odpočtu daně

Vyrovnání odpočtu daně se týká obchodního majetku (s výjimkou dlouhodobého), u kterého dochází ke zpětné úpravě nároku na odpočet daně. Takovým majetkem je například drobný majetek, materiál, zboží apod.

Vyrovnání odpočtu daně upravuje zákon o DPH (dále jen „ZDPH“) v § 77:
 • § 77 odst. 1 ZDPH – pokud plátce daně použil obchodní majetek v rámci svých ekonomických činností pro jiné účely, než které byly zohledněny při uplatnění původního odpočtu v rámci základní tříleté lhůty pro odpočet, pak vzniká povinnost provést vyrovnání odpočtu,
 • § 77 odst. 2 ZDPH – použitím pro jiné účely je míněno:
  • původní odpočet v plné výši a následné použití obchodního majetku pro účely, kdy je nárok na odpočet ve zkrácené výši, nebo žádný nárok na odpočet,
  • původní odpočet ve zkrácené výši a následné použití obchodního majetku pro účely, kdy není žádný nárok na odpočet daně, nebo naopak je plný nárok,
  • původní odpočet v plné nebo zkrácené výši a následně dojde ke zničení, ztrátě, nebo odcizení majetku, které není řádně doloženo ani potvrzeno, a to tím dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. K tomuto bodu vydalo GFŘ informaci z důvodů výkladových nejasností: „Z této úpravy jednoznačně vyplývá, že tyto případy se neposuzují jako použití pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce, tj. nevznikne povinnost uplatnit daň na výstupu, ale vznikne povinnost vyrovnat původně uplatněný odpočet daně na vstupu. Jsou-li případy zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku plátcem řádně doloženy, původně uplatněný nárok na odpočet daně zůstává zachován.“,
 • § 77 odst. 4 ZDPH – částka vyrovnání odpočtu se vypočte jako rozdíl mezi výší nároku na odpočet daně k okamžiku použití majetku a výší původního uplatnění odpočtu daně. Je-li vypočtená částka vyrovnání odpočtu kladná, je plátce oprávněn vyrovnání provést (jedná se o zvýšení odpočtu). Je-li záporná, plátce je povinen vyrovnání provést (snížení nároku na odpočet).

Příklad na vyrovnání odpočtu

Pan Novák, plátce DPH, pronajímá dva nebytové prostory. Dílnu o velikosti 200 m² a sklad o velikosti 120 m². Oba prostory pronajímal plátcům DPH a na základě § 56a odst. 3 ZDPH se rozhodl u nájmu uplatňovat DPH. V listopadu 2021 pořídil materiál na kompletní výměnu podlah v dílně i skladu v částce 121 000 Kč včetně DPH 21 000 Kč. Celou částku DPH si uplatnil jako odpočet v daňovém přiznání za listopad.

Práce na opravě podlah byly zahájeny v březnu 2022. V lednu 2022 dal nájemník skladu výpověď nájemní smlouvy a od března 2022 pan Novák dílnu pronajal jinému nájemci, který ovšem není plátcem DPH. Z tohoto důvodu pan Novák nemůže u nájmu z dílny uplatňovat daň.

U části materiálu na opravu podlahy v dílně tak pan Novák musí provést vyrovnání odpočtu daně, neboť nemá nárok na odpočet daně na vstupu z důvodu, že nájemné z dílny je od března 2022 osvobozeným plněním bez nároku na odpočet.

Výpočet:

 
15. 11. 2021 Nákup materiálu 100 000 Kč bez DPH 21 000 Kč (DPH uplatněná)
1. 3. 2022 Narovnání odpočtu – výpočet (120 / 320) = 0,375
31. 3. 2022 Vrácení DPH v březnovém přiznání k DPH 21 000 × 0,375 = 7 875 Kč

Úprava odpočtu daně

Úprava odpočtu daně se použije v případech úpravy původního odpočtu při pořízení dlouhodobého majetku. Podmínky úpravy odpočtu nalezneme v § 78 ZDPH a násl.

Pro účely zákona o DPH se na základě § 78 odst. 5 považuje technické zhodnocení za samostatný majetek:
 • § 78 odst. 1 ZDPH – úprava odpočtu daně se provádí, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně,
 • § 78 odst. 2 ZDPH – změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují za každý kalendářní rok, v rámci lhůty pro úpravu odpočtu, samostatně,
 • § 78 odst. 3 ZDPH – lhůta, ve které se zkoumá rozsah použití dlouhodobého majetku, a případně se provádí úprava odpočtu daně na vstupu, činí:
  • 10 let v případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a v případě pozemků,
  • 5 let u ostatního dlouhodobého majetku.
Lhůta počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen.
 • § 78 odst. 6 ZDPH – úprava odpočtu daně se provádí v posledním zdaňovacím období kalendářního roku, ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost (nebo možnost) provést úpravu. Úprava se tedy provede v posledním daňovém přiznání k DPH za příslušný kalendářní rok (prosinec nebo čtvrté čtvrtletí).
Výpočet úpravy odpočtu nalezneme v § 78a ZDPH:

Daň na vstupu × (% NO v aktuálním roce − % NO v roce pořízení majetku)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
5, případně 10

NO = nárok na odpočet
Do ukazatele NO se dosazuje:
 • 0 %, jestliže není žádný nárok na odpočet daně,
 • 100 %, jestliže je nárok na odpočet v plné výši,
 • poměrný nebo vypořádací koeficient, jestliže je nárok na odpočet daně v částečné výši, případně součin obou koeficientů.
 • § 78a odst. 3 – úprava odpočtu daně se provede pouze v případě, že rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů. Je-li vypočtená částka úpravy odpočtu daně kladná, plátce má nárok úpravu provést (nárok na dodatečný odpočet daně). Jestliže je částka úpravy záporná, je plátce povinen úpravu provést (dodatečný odvod DPH).

Příklad na úpravu odpočtu daně

 • Polyfunkční budova, pořízení v roce 2017, plný nárok na odpočet. Daň na vstupu 2 000 tis. Kč.
 • Rok 2021 – část příjmů osvobozena od DPH. Vypořádací koeficient 60 %. Bylo provedeno technické zhodnocení, daň na vstupu 300 000 Kč.
 • Rok 2022 – část nájmů osvobozena od DPH, vypořádací koeficient 68 %.
 • Rok 2022 – část nájmů osvobozena od DPH, vypořádací koeficient 92 %.
Rok Budova Technické zhodnocení
2017 Plný nárok na odpočet – NO = 100 %.  
2021 Úprava odpočtu [2 000 × (60 % − 100 %)] / 10 Úprava odpočtu = −80 000 Kč. Záporná hodnota = povinnost odvést. Krácený NO = 60 %.
2022 Úprava odpočtu [2 000 × (68 % − 100 %)] / 10 Úprava odpočtu = −64 000 Kč. Záporná hodnota = povinnost odvést. x Úprava se neprovádí, změna NO je menší než 10 procentních bodů (68 % − 60 %).
2023 x Úprava se neprovádí, změna NO je menší než 10 procentních bodů (92 % − 100 %). Úprava odpočtu [300 × (92 % − 60 %)] / 10 Úprava odpočtu = 9 600 Kč. Kladná hodnota = možnost uplatnit.


Poznámky k výpočtu:
 • Na základě výše uvedeného posuzujeme budovu zvlášť a technické zhodnocení také (samostatně).
 • Změna ukazatele nároku na odpočet daně se posuzuje za aktuální rok oproti roku pořízení majetku, nikoliv mezi jednotlivými roky.
V příštím závěrečném díle se podíváme a na příkladech uvedeme úpravu odpočtu v některých specifických případech.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností BS daně s.r.o.


Související články:
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 1. část
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 2. část
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 3. část
Odpočet DPH a korekční mechanismy – 5. část
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Začal se vyplácet pětitisícový jednorázový příspěvek na dítě

10. 8. 2022 | Rodinám, které měly v červnu nárok na přídavek na dítě, se jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč začal již automaticky postupně vyplácet. Ostatní rodiny, které splňují podmínky nároku na tento příspěvek, o něj mohou začít žádat od 15. 8. A to buď elektronickou žádostí, nebo osobně na vybraných pracovištích Czech POINT. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou požádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
účetnictví Sedláčková
S úsměvem jde i účetnictví lépe.
www.ucetnictvisedlackova.cz

JK EDIT s.r.o.
Jsme účetní kanceláří, která vám dává jistotu v oblasti účetnictví.
www.jkedit.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,015 Kč
23,97 Kč
-0,070 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme