Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpočet DPH 12 měsíců zpětně od registrace


Bc. Michaela Hauzarová
8. 6. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Osoba povinná k dani má nárok na odpočet DPH u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud je toto plnění ke dni registrace součástí jejího obchodního majetku.


 
Osoba povinná k dani se plátcem daně z přidané hodnoty může stát buď dobrovolně, nebo povinně z důvodů stanovených v zákoně o DPH (dále jen „ZDPH“), konkrétně v § 6 odst. 1 (plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč).
 
Když k takové situaci dojde, lze využít ustanovení § 79 ZDPH, kde je definováno, že osoba povinná k dani má nárok na odpočet DPH u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud je toto plnění ke dni registrace součástí obchodního majetku.
 
Nárok na odpočet daně dle § 72 až § 78d ZDPH lze však uplatnit pouze za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem DPH.
 
Správci daně lze nárok na odpočet daně prokázat daňovými doklady samozřejmě s vyčíslenou DPH. To znamená, že zdanitelné plnění bylo přijato od plátce DPH. Nárok na odpočet DPH při registraci se uvede do ř. 45 přiznání k DPH.
 
Pro uplatnění nároku na odpočet daně při registraci musí být splněny tyto podmínky:
  • přijaté zdanitelné plnění pořízené v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem,

  • obchodní majetek evidovaný ke dni registrace,

  • daňový doklad prokazující přijaté zdanitelné plnění od plátce DPH,

  • uplatnění nároku na odpočet v daňovém přiznání k DPH za první zdaňovací období po dni registrace.

Příklad 1

Podnikatel se stane měsíčním plátcem DPH dnem 1. 5. 2015. Dle ustanovení v § 79 ZDPH má osoba povinná k dani nárok na odpočet u nakoupených zdanitelných plnění od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015.
 
První daňové přiznání za květen podává do 25. 6. 2015 a pouze v tomto řádném přiznání lze uplatnit nárok na odpočet zdanitelných plnění nakoupených před datem registrace.
 

V zákoně o DPH je obchodní majetek definován jako souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností.
 
Součástí obchodního majetku s nárokem na odpočet může být:
  • drobný hmotný majetek zařazený do obchodního majetku (např. kopírovací stroje, mobilní telefony, notebooky atd.), který není zařazen do dlouhodobého hmotného majetku – nárok na odpočet daně u drobného hmotného majetku, nakoupeného před registrací, se uplatní ve výši uvedené na přijatém daňovém dokladu,

  • dlouhodobý hmotný majetek movitý zařazený do obchodního majetku – nárok na odpočet daně je ve výši uvedené na daňovém dokladu, pokud je tento majetek pořízen v roce registrace k DPH; pokud plátce pořídil dlouhodobý hmotný majetek v předešlém roce, uplatní nárok na odpočet jen ve výši 4/5 odpočtu (§ 79 odst. 2 ZDPH) – podrobněji viz příklad 3 níže,

  • dlouhodobý hmotný majetek nemovitý zařazený do obchodního majetku – nárok na odpočet DPH je ve výši uvedené na přijatém daňovém dokladu, pokud je tento majetek pořízen v roce registrace k DPH; pokud plátce pořídil dlouhodobý hmotný majetek v předešlém roce, uplatní nárok na odpočet jen ve výši 9/10 odpočtu (§ 79 odst. 2 ZDPH),

  • zásoby zboží nebo materiálu, které jsou ke dni registrace na skladě – nárok na odpočet DPH je ve výši uvedené na přijatém daňovém dokladu.

Příklad 2

Podnikatel využil možnosti dobrovolné registrace v únoru 2015. Rozhodnutí o registraci k DPH mu bylo doručeno 26. 2. 2015, to znamená, že od 27. 2. 2015 je plátcem DPH.
 
V lednu 2015 nakoupil zásoby za 200 000 Kč bez DPH, DPH činilo 42 000 Kč. Zásoby jsou součástí jeho obchodního majetku. Ke dni registrace provedl inventuru zásob a zjistil, že na skladě má zboží již pouze za 100 000 Kč. Nárok na odpočet DPH nemá tedy v plné výši uvedené na přijatém daňovém dokladu (na 42 000 Kč), ale pouze na 1/2, tedy na 21 000 Kč.

Příklad 3

Podnikatel se stal měsíčním plátcem k 1. 3. 2015. V listopadu 2014 si pořídil soustruh za 121 000 Kč včetně DPH od plátce, který zahrnul do obchodního majetku jako dlouhodobý hmotný movitý majetek. Soustruh využívá pouze pro ekonomické účely. Podnikatel nemůže uplatnit nárok na odpočet na celou výši DPH v částce 21 000 Kč, ale pouze 4/5 z této částky: (21 000 / 5) x 4 = 16 800 Kč.

Krácení nároku na odpočet daně

V praxi dochází k situacím, kdy přijatá zdanitelná plnění jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet, popřípadě plátce je využívá pro ekonomickou činnost pouze částečně. Tyto případy řeší § 75 a § 76 ZDPH, kde je uvedeno, že nárok na odpočet se krátí pomocí poměrného nebo vypořádacího koeficientu.
 
Při výpočtu částky nároku na odpočet daně při registraci u plnění, kde není 100% nárok na odpočet daně, je důležité ustanovení § 78a odst. 2 ZDPH. Ukazatelem nároku na odpočet daně, kdy má plátce pouze částečný nárok na odpočet daně, je poměrný nebo vypořádací koeficient, popřípadě jejich součin v případě, kdy má plátce nárok na odpočet daně v poměrné i krácené výši.

Příklad 4

Podnikatel z příkladu 2 si pořídil v září 2014 osobní automobil za 200 000 Kč bez DPH, DPH činí 42 000 Kč. Automobil využívá k ekonomické činnosti z 80 %. Poměrný koeficient je tedy 0,8.
 
Uplatnění nároku na odpočet při registraci:
42 000 x 4 / 5 x 0,8 = 26 880 Kč

Zaúčtování po uplatnění nároku na odpočet při registraci

Zaúčtování přijatého zdanitelného plnění po uplatnění nároku na odpočet při registraci se provede tak, že se částka DPH například u materiálu, který byl ke dni registrace na skladě, zaúčtuje na účet MD 343/D 112, čímž se sníží hodnota zásob. Posléze při spotřebě tohoto materiálu dojde ke snížení daňových i účetních nákladů.
 
Na závěr je vhodné poznamenat, že stejně jako má plátce při registraci DPH nárok na odpočet daně, tak při zrušení registrace je povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část dle § 79a ZDPH.


Související články:
Odpočet DPH v krácené výši
Odpočet DPH v poměrné výši
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Eliška Moravčíková
14. 8. 2017 17:15:05
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda mohu uplatnit nárok na odpočet DPH u přijatých faktur za služby (např.poplatek za provoz služebního automobilu,propagace firmy aj.) které firma obdržela v období, kdy ještě nebyla registrovaná k DPH (04-006/2017). Registrace k DPH proběhla 1.7.2017. Pokud ano, do kdy je možné si nárokovat odpočet z přijatých faktur v daňovém přiznání?
Děkuji moc za vaši odpověď

Eliška Moravčíková
Hlášení závadného obsahu

Eva
31. 3. 2016 13:10:59
Jaká je vazba na nárokovaného DPH na DPFO? Chápu to tak, že mi finančák vrátí daň, kterou jsem si dříve (např vloni) uplatnila jako výdaj pro DPFO. Ten bych asi měla dodanit, je to tak? Pokud ano, bude to v běžném nebo dodatečném přiznání?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
14. 10. 2015 8:58:33
Mirek Koutný:
Dobrý den pane Koutný, diskuse slouží primárně k tomu, aby si čtenáři radili/diskutovali mezi sebou. Odborníci odpovídají na dotazy zejména v naší online poradně (viz http://portal.pohoda.cz/poradna/ptejte-se/). Děkujeme za pochopení.
Hlášení závadného obsahu

Mirek Koutný
13. 10. 2015 21:42:36
Tady je zbytečné se na něco ptát. Já položil dotaz 10.7.2015, čili před 3 měsíci a třemi dny, a ticho po pěšině... Doporučuji nějaké pružné fórum, kde Vám mnohem, nohem rychleji někdo poradí.
Hlášení závadného obsahu

V.Farka
13. 10. 2015 19:39:17
Mám založenou firmu (živnostenský list)a žádost o registraci k DPH.Měl jsem objednané nové užitkové vozidlo na firmu,které si mám vyzvednout ale nemám ještě FU registraci potvrzenou.Lze si dodatečně uplatnit odpočet DPH. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

petruse79
3. 9. 2015 14:04:43
DPH
Hlášení závadného obsahu

Hana Hanáková
27. 8. 2015 10:56:29
Dobrý den, ještě bych se chtěla zeptat, zda postup, který jste mi popsala v odpovědi ke zpětnému uplatnění DPH u leasingu, plati i u Finančního leasingu s opcí odkupu (během doby trvání finančního leasingu je předmět leasingu vlastnictvím leasingové společnosti, po skončení finančního leasingu může předmět financování odkoupit Leasingový uživatel, který má předkupní právo na koupi předmětu financování na konci leasingu, a to po úhradě všech plateb podle splátkového kalendáře a kupní ceny). V tomo případě není totiž uvedena povinnost nájemce nabýt zboží, jak je uvedeno v §13 odst. 3 písm. d), ale je zde pouze právo na koupi. Bude i v tomto případě finanční leasing formou pořízení zboží nebo spíše poskytnutím služby? Mohu i v tomto případě považovat nákladní vozidlo za součást obchodního majetku uživatele již při splácení leasingu? Opravdu mohu uplatnit DPH zpětně z akontace, když budu DPH z jednotlivých splátek uplatňovat postupně? Obávám se, že u finančního leasingu s opcí není možnost jednorázového uplatnění DPH z celé výše nájemného ani na začátku leasingu ani na konci při odkupu, ale pouze z jednotlivých plateb. Velice Vám děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
27. 8. 2015 8:22:03
Hana Hanáková:
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-34-dil/
Hlášení závadného obsahu

Hana Hanáková
16. 8. 2015 9:33:44
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné zpětné uplatnění odpočtu DPH u finančního leasingu na automobil. Automobil pořízen na finanční leasing v 08/2015 a dobrovolná registrace k DPH bude od 10/2015. Mohu uplatnit zpětně odpočet DPH na první dvě splátky leasingu, když automobil je po dobu leasingu majetkem leasingové společnosti? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Petra Kolářová
Uživatel POHODA
30. 7. 2015 18:38:46
Dobrý den, prosím ještě o ujištění, zda a jakým způsobem lze nárokovat 12 měsíců před registrací k DPH zboží nakoupené vrámci EU. Mám informaci, že tento nárok zákon o DPH neumožňuje i informaci, že je to možné, jak je to prosím skutečně? Vrácení DPH probíhá přes aplikaci FÚ? Děkuji velmi za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Mirek Koutný
10. 7. 2015 2:30:10
Dobrý den, měl bych prosím doplňující otázku k paní Kolářové. V odkazu, který jste jzaslala, jsem se vysvětlení dočetl. Chtěl bych se ale zeptat - či dotaz upřesnit. Také dovážím zboží ze zemí EU, kde mi dodavatelé vystavovali faktury vč. jejich DPH (dle země). Od ledna 2015 jsem Osoba identifikovaná k dani, čili mi již vystavují faktury bez DPH, kterou již platím zde v ČR. Období se vztahuje na 12 měsíců - budou tedy dodavatelé v zemích EU odkud odebírám zboží muset udělat nějaké "opravné faktury", anebo bude stačit "aktuální výpis skladových zásob", které budou zřejmě obsahovat i zboží, pořízené před 01/2015, čili než jsem se stal Osobou identifikovanu k dani. Druhá podotázka je - odpočet se vztahuje pouze na zboží? Nevztahuje se třeba i na zaplacené dopravné, kdy jsem jako neplátce (což je ve vztahu k přepravcům doposud) platil za služby částky včetně DPH? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
30. 6. 2015 8:36:14
Petra Kolářová:
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-32-dil/
Hlášení závadného obsahu

Petra Kolářová
Uživatel POHODA
16. 6. 2015 9:52:44
Dobrý den, zajímalo by mne jak je to s uplatněním nároku na DPH vrámci EU. Od 1.7.2015 se stává s.r.o. plátcem DPH, nakupujeme zboží v Polsku. V jaké výši lze nárokovat DPH - údajně ze všech přijatých faktur za kalendářní rok 2014 (2015). Nebo je postup stejný jako u tuzemských faktur tzn. nárok na vrácení DPH pouze z hodnoty aktuálního skladu (tedy k 30.6.2015)? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Hauzarová
9. 6. 2015 5:30:43
Pro Jaromír Růžička: Dobrý den, Vámi uvedený způsob zaúčtováni je také možný, v tomto případě nedojde k snížení hodnoty zásob a nárokované DPH je výnosem poplatníka.
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Růžička
Uživatel POHODA
8. 6. 2015 13:05:12
K zaúčtování - domníváte se, že je možné pro zaúčtování uplatněného nároku na odpočet souvstažnost 343/648? V praxi ji používám, protože si neumím představit jiné technické řešení, např. snižování ocenění zásob při použití metody A. Jsou to mnohdy stovky položek.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Fa Milan Šulovský
prodloužená záruka o 3 roky
www.sulovskymilan.cz

Reelton s.r.o.
Obchodní a poradenská společnost.
www.reelton.com

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru