Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nový a ojetý automobil v DPH


Ing. Filip Sinecký
10. 3. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při koupi automobilu v EU je daň z přidané hodnoty vždy zaplacena v zemi spotřeby.

Foto: Fotolia

 

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet DPH u automobilů se v průběhu let měnily a dosud ovlivňují uplatnění DPH na výstupu a s tím související nárok na odpočet DPH na vstupu u kupujícího. Jak na DPH u aut nových, ojetých i pořízených v zahraničí?


 
V dnešní hektické době se snad každý potřebuje přemisťovat z místa na místo nejen v rámci svého města, regionu či země, ale dá se říct, že v celosvětovém měřítku. K těmto účelům je využíváno čím dál více automobilů na úkor prostředků hromadné dopravy.
 
U osobní dopravy existují alternativy, ale u nákladní dopravy mnohdy není zbytí a musí se použít automobil. Tento případ se týká většinou firem a podnikatelů, kteří rozváží své zboží, nebo jezdí nabízet služby, případně plní své pracovní úkoly.
 
Takový automobil, který slouží k ekonomickým činnostem, může jeho majitel – plátce DPH pořídit s odpočtem DPH za splnění zákonem stanovených kritérií, které si v následujícím textu ukážeme.
 
Dopravním prostředkem je podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení, které jsou určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a které jsou obvykle konstruované pro použití k přepravě a mohou k ní být skutečně použity. Za dopravní prostředek se nepovažuje vozidlo, které je trvale znehybněno, ani kontejner.

Nový dopravní prostředek

Novým dopravním prostředkem se rozumí vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do šesti měsíců ode dne prvního uvedení do provozu (obvykle se jedná o den registrace k provozu ve státu výrobce), nebo má najeto méně než 6 000 km.
 
U motorových vozidel stačí splnit i pouze jednu z výše uvedených podmínek, tj. buď necelých šest měsíců od prvního uvedení do provozu, nebo najeto méně než 6 000 km.
 
Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet DPH u automobilů se v průběhu let měnily a dosud ovlivňují uplatnění DPH na výstupu a s tím související nárok na odpočet DPH na vstupu u kupujícího.
 
Řada aspektů ovlivňuje nárok na odpočet DPH u automobilů. Záleží na použití automobilu a v minulosti též na typu automobilu. To ovlivňuje následné povinnosti při prodeji vozidla a jeho koupi protistranou.
 
Dalším neméně zajímavým aspektem při pořizování vozidla a v souvislosti s nárokem na odpočet DPH je i pojištění automobilu, respektive pojistná částka a následné případné plnění od pojišťovny. Plátce DPH si může automobil pořízený s odpočtem DPH pojistit také jen na cenu bez DPH. Má tedy i nižší pojistné. Plnění pojišťovny pak bude také bez DPH, které plátce uhradí přímo servisu a pak si uplatní nárok na odpočet v rámci svého přiznání k DPH.
 
Rozhodujícím datem, kdy se u automobilů z pohledu DPH „vše změnilo“, byl 1. duben 2009. U osobních automobilů nakoupených před tímto dnem nebylo možné nárok na odpočet DPH na vstupu uplatnit. Od uvedeného data je možné daň na vstupu odečíst, pokud je automobil používán pro ekonomickou činnost s nárokem na odpočet daně.
 
Obecně je možné říci, že osobní automobily mají od 1. 4. 2009 z hlediska provozu a DPH rovnocenné podmínky jako užitkové vozy „N1“ s dělící přepážkou, nebo jako dodávky, nákladní vozy apod. Kromě podnikatelů – plátců DPH může být daň z přidané hodnoty vrácena i jiným osobám, které nejsou plátci DPH, například osobám se zdravotním postižením.
 
Při pořízení automobilu formou finančního leasingu je důležitá smlouva a její ustanovení. Od roku 2009 je možné uplatnit DPH z celého předmětu leasingu při jeho převzetí, ale pouze za podmínky, že ve smlouvě je stanoveno, že předmět leasingu (automobil) bude nájemcem povinně odkoupen. Jinak dnem převzetí vozidla, a to ze splátky hrazené předem a pak postupně z každé měsíční splátky dle splátkového kalendáře od leasingové společnosti.

Zvláštní režim obchodníků s použitým zbožím

Pro úplnost musíme zmínit zvláštní režim obchodníků s použitým zbožím, který není omezen pouze na „ojeté“ dopravní prostředky, ale v praxi právě zde nachází nejčastější uplatnění. Tento zvláštní daňový režim je pouze a jen pro použité zboží a výslovně zakázán u nových dopravních prostředků.
 
Pokud obchodník s použitým zbožím nakoupí osobní automobil od plátce DPH a tento prodej již bude pro plátce zdanitelným plněním, nemůže obchodník při prodeji ojetého osobního automobilu použít zvláštní režim, tj. zdanění pouze přirážky.
 
Obchodník má nárok na odpočet daně při nákupu tohoto ojetého osobního automobilu a při jeho prodeji musí přiznat daň z celé prodejní ceny. Kupující, který je plátcem daně, si může v tomto případě za splnění obecných zákonných podmínek uplatnit nárok na odpočet daně.

Příklady

Koupil-li plátce v roce 2011 automobil, který byl v plné výši používán k jeho ekonomické činnosti, tj. ke zdanitelným plněním, měl nárok na odpočet DPH na vstupu v plné výši. Pokud takový automobil bude např. letos prodávat, bude jeho prodej zatížen DPH na výstupu.
 
Opačný případ, kdy není nárok na odpočet, je, pokud plátce koupil např. v roce 2008 osobní automobil, který byl v plné výši používán pro jeho ekonomickou činnost – ke zdanitelným plněním. Jak bylo výše uvedeno, tak do 31. 3. 2009 nebylo možné u osobních automobilů uplatnit nárok na odpočet bez ohledu na způsob využití. V letošním roce má být automobil prodán. Prodej bude bez DPH.
 
Plátce DPH koupil v roce 2008 automobil od neplátce, např. od soukromé osoby (nepodnikatele). Automobil byl v plné výši používán pro zdanitelné činnosti plátce. V letošním roce má být automobil prodán. A nyní musíme rozlišovat, zda se jedná o nákladní automobil, jehož prodej by podléhal DPH na výstupu (bez ohledu na to, že při koupi nebyl uplatněn nárok na odpočet, protože nákup nebyl daní zatížen), nebo o osobní automobil, jehož prodej bude od daně osvobozen.
 
Plátce DPH koupil v roce 2011 automobil, který byl částečně používán pro ekonomickou (zdanitelnou) činnost plátce a částečně byl dán k soukromému užívání např. jeho zaměstnanci. Nárok na odpočet byl uplatněn v poměrné výši. V letošním roce má být automobil prodán. Prodej bude podléhat DPH a současně plátce může provést úpravu doposud neuplatněného odpočtu DPH.
 
Ve výše uvedených příkladech jsme rozebrali, jak nakládat při prodeji starších automobilů z pohledu DPH. V každém případě je nutné zkoumat historii automobilu nejen z technického stavu, ale také z důvodu historie DPH. Jelikož dva totožné automobily pořízené ve stejný den, ale jeden plátcem, druhý neplátcem, resp. u jednoho byl uplatněn nárok na odpočet, u druhého nikoliv, tak každý z nich bude mít rozdílné zacházení z pohledu DPH při jeho prodeji.

Vedení evidence jízd

Zde je malé shrnutí výše uvedených příkladů. V případě, že automobil vlastnil plátce DPH a uplatnil si z něj nárok na odpočet DPH při jeho pořízení, musí být rovněž cena ojetého automobilu při jeho následném prodeji zatížena sazbou DPH. Nový vlastník, pokud je plátce DPH, si opět může nárokovat odpočet DPH při pořízení. Pokud by byl nový vlastník tohoto ojetého automobilu neplátce DPH, nemůže žádné DPH zpětně nárokovat a při jeho dalším prodeji už cena ojetého automobilu neobsahuje žádné DPH. Zároveň má prodávající plátce povinnost odvést DPH na výstupu při jeho prodeji.
 
Z pohledu DPH je důležité v průběhu využívání automobilu vést evidenci jízd. Knihu jízd nemusíme vést, pokud auto či auta pro podnikání používáme my osobně (ne naši zaměstnanci) a nebudeme uplatňovat nárok na odpočet na pohonné hmoty a související náklady s provozem vozidla jako plátci DPH.
 
Nárok na odpočet DPH na vstupu (např. u nákupů pohonných hmot a jiných provozních nákladů) zůstává zachován, i když uplatňujeme výdaje na auto z pohledu daní z příjmů paušálem. Tento nárok musíme patřičně zdokladovat a zaevidovat v evidenci pro DPH, vhodné je tedy proto i vedení knihy jízd.
 
Obecně platí, že dochází-li k používání automobilu (týká se veškerého „firemního“ majetku) jak k ekonomickým činnostem, tak i k soukromým účelům, musí být vždy vypořádáno DPH.

Automobily pořízené v zahraničí

Doposud jsme řešili DPH u automobilů pořizovaných a prodávaných v rámci ČR. V praxi ovšem nastávají i případy, kdy se automobily pořizují v zahraničí, případně se prodávají zahraničním subjektům, potažmo ve valné většině případů z/do EU.
 
Při koupi automobilu v EU je DPH vždy zaplacena v zemi spotřeby. Není přitom podstatné, jde-li o osobu registrovanou k dani (resp. plátce DPH), ani jde-li o osobu povinnou k dani (podnikatele). Státy EU se totiž dohodly na tomto výjimečném postupu zdaňování u přeshraničního dodání nových dopravních prostředků.
 
Nedaní se ve státě dodavatele. Dodání je pro prodejce z jiného členského státu EU osvobozeno od daně s nárokem na odpočet, resp. není vůbec předmětem daně (zaplacená DPH může být vrácena i neplátci). Vždy nastává povinnost odběrateli/kupujícímu přiznat a odvést DPH v jeho státě (opět i když se jedná o neplátce).
 
Tento specifický postup se uplatňuje pouze u nových dopravních prostředků dodaných (resp. pořízených) z jednoho státu EU do jiného státu EU, tedy nikoli v rámci ČR.
 
Povinnost dodanění a souvisejících administrativních komplikací ve státě pořízení se týká úplně všech, podnikatelů, nepodnikatelů, plátců i neplátců. Nejedná se totiž zpravidla o obchodní slevu, nýbrž o povinnost prodat vozidlo bez DPH v zemi prodejce s tím, že tato daň v EU zůstává, jen se přesune do státu spotřeby, tj. do státu kupujícího.
 
Samostatnou kapitolou související s DPH u automobilů je jejich pronájem a půjčování, což má z pohledu DPH svou samostatnou úpravu.


Související článek:
Uplatňování DPH u osobních automobilů
Pronájem a půjčování automobilů z pohledu daní, účetnictví a DPH
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

luluza
20. 11. 2019 10:47:04
Dobrý den, jak prosím prodat staré firemní auto, koupené v roce 2006 (na Slovensku) už jako ojeté? Prodali bychom ho teď za 2000,- Kč, akorát nevím, jak na to.
Zda stačí faktura na to auto (vypsané + karoserie, tachometr, ...), jestli tam má být rozúčtované DPH? Vedeme daňovou evidenci.
Děkuji za rady.
Hlášení závadného obsahu

dasastychova
21. 8. 2018 7:50:54
Dobrý den, v červenci 2018 jsme pořídili ojetou dodávku z Nšmecka,kterou budeme využívat k podnikatelskému účelu.Jsme plátci DPH.Prosím o radu ohledně správného zařazení při vyplňování daň. přiznaní k DPH.Faktura na auto je vystavena v Eurech,ale platili jsme jí prostřednictvím směnárny(odesali jsme do směnárny dle kurzu českou měnu a směnárna provedla platbu za auto dodavteli v Německu,jak prosím zaúčtovat správně?Moc děkuji Dáša
Hlášení závadného obsahu

Honza
2. 2. 2018 18:34:29
Dobrý den, minulý rok jsem koupil bourane auto dotaženo z Francie, na smlouvě bylo že je osvobozeno od daně, teď chci auto opravené prodat, budu platit daň z prodeje? Dekuji
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
25. 1. 2018 11:47:08
Pavel Smetka: Pardon, já jsem se špatně podíval a myslel jsem, že jste auto úplně vyřadili. Pokud v době prodeje budete plátce, tak se bude prodávat s DPH...
Hlášení závadného obsahu

Pavel Smetka
25. 1. 2018 11:31:06
semtexcz: v zákoně o DPH v par. 78 je: Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
25. 1. 2018 10:03:13
Pvel Smetka: Paní účetní Vám měla říct, že při zrušení registrace k DPH jste měli mimojiné z dlouhodobého majetku DPH odvést...
Hlášení závadného obsahu

Pavel Smetka
24. 1. 2018 16:54:29
Dobrý den, koupili jsme před 6 lety auto, uplatnili odpočet DPH. Před půl rokem jsme přestali být plátcem DPH. Dle účetní bylo auto vyřazeno z DPH. Nyní jsme se ale znovu stali plátci DPH. Budeme nyni odvádět DPH při prodeji auta? Děkuji, PS
Hlášení závadného obsahu

tom
12. 11. 2017 13:46:52
Dobry den.Chtel bych se zeptat na to,kdyz chci koupit v DE(Nemecku)nove auto.Dan se tedy doplati v CR a v Nemecku mi tedy auto prodaji automaticky bez dane?Staci rict nemeckemu prodejci,ze budu dan platit az v CR?Mam narok jako podnikatel na vraceni dane pokud je auto zakoupeno v jine zemi v EU? Dekuji za odpoved.Nashledanou
Hlášení závadného obsahu

Godderrick
23. 8. 2017 20:31:31
mirne nestandardni dotaz: chci si poridit ojety silnicni tahac ("kamion") ve Velke Britanii pro autodopravu (s.r.o.) zalozenou v CR. prodavajici pozaduje bud zaplaceni DPH nebo ohlaseni DIC (ktere prozatim nemam, s.r.o. je "v porodu"), s tim, ze DPH pak zaplati kupujici subjekt v CR. pokud v Britanii zaplatim DPH, co musim dolozit pri naslednem uplatneni DPH ceskym s.r.o. na vstupu a jak dlouhou dobu zpetne muzu DPH uplatnit od okamziku nakupu, pokud vubec. ALTERNATIVNE, pokud DPH zaplatim v UK a stanu se majitelem jako fyzicka osoba a nasledne kamion prodam svemu ceskemu s.r.o., vznikne mi povinnost zaplatit DPH znovu, v CR? kamion bude mym vyrobnim prostredkem. OMLUVA ZA DELKU DOTAZU :-)
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
26. 5. 2017 23:33:15
Veronika: přepsat auto na Vás může kdykoliv. Předpokládám, že se Vám jedná o uplatněné DPH. V žádném případě se Váš otec nevyhne odvodu DPH, ať auto přepíše kdykoliv a jakkoliv.
1) Pokud auto vyřadí z obch. majetku, tak Vám ho pak může třeba darovat. Nicméně odvede DPH z ceny obvyklé v místě a času.
2) Může Vám ho prodat a z prodeje opět odvede DPH. Nicméně protože jste osoba blízká, tak Vám ho nemůže prodat za jakkoliv nízkou cenu, ale minimálně za cenu obvyklou.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
26. 5. 2017 13:49:13
Dobrý den,
tatínek nám na firmu koupil automobil, tudíž je psané na něho a je majitelem.Za jak dlouho je možné auto přepsat na mě pokud byl odpočet DPH jestli je to vůbec možné??
Děkuji Veronika
Hlášení závadného obsahu

Blanka
14. 4. 2017 9:57:55
Dobrý den, chci se zeptat, jak tedy zaúčtuji fakturu z eu při pořízení ojetého vozu, který je pořízen jako zboží - prodáván v ČR dál, při nákupu použit zvláštní režim (nákup od plátce i soukromé osoby). Uvádí se faktura do některého z řádků v přiznání DPH? Reverse-charge tedy vůbec neuplatňuji?
JAk postupuji při vystavené faktuře - prodeji tohoto vozu? Jak odvedu DPH z rozdílu ceny nákup/prodej, když na faktuře použiji §90 a daň je 0%?
Díky
Hlášení závadného obsahu

Vojta
22. 2. 2017 22:38:42
Semtexcz: Děkuji
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
21. 2. 2017 21:49:37
Vojta: Přijde na to, zda jste měli nebo neměli nárok na odpočet DPH. Pokud jde o vozidlo, jehož první nákup byl před 1.4.2009, tak pak by byl prodej osvobozen od DPH. Pokud je auto mladší, pak bude prodej s DPH.
Hlášení závadného obsahu

Vojta
21. 2. 2017 20:19:01
Dobrý den, jak správně postupovat při prodeji osobního auta zařazeného v majetku firmy? Při nákupu nebylo uplatněno DPH, musíme odvést DPH při prodeji? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Bublina251
18. 1. 2017 18:46:00
Prosím o radu. Podnikatel CZ, plátce dph, nakoupí ojetý automobil od plátce daně z EU (Německo). Jakým způsobem se odvádí dph? či se vůbec neodvádí a je to jen papírová záležitost - odvod/nárok na vstupu? Moc děkuji za pomoc
Hlášení závadného obsahu

Lucie
2. 1. 2017 11:04:06
Dobry den chceme koupit nove auto a vyvez jej mimo EU, do Afriky. Jak je to s DPH, mohu koupit auto rovnou bez dph nebo mi to dph nekdo vrati? Jsem v tomto ztracena. Dekuji za odpovedi
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
30. 12. 2016 12:23:03
Alena: Přepodkládám, že na faktuře je poznámka o zvláštním režimu DPH (použité zboží)?
Hlášení závadného obsahu

Alena
30. 12. 2016 11:23:44
Dobrý den, koupila jsem si pro podnikání ojetý automobil z autobazaru v DE který je plátcem DPH. Fakturu mám vystavenou bez DPH. Je pravda že v daňovém přiznání se DPH vůbec nepromítne?
Hlášení závadného obsahu

Alena
30. 12. 2016 11:19:25
Ojetý automobil z EU
Hlášení závadného obsahu

Mirďa
22. 11. 2016 18:39:00
Dobrý den, koupil jsem dodávku v r.2008 v ČR s DPH a nyní ho chci prodat na Slovensko plátcům DPH. Jak to je z daněma při prodeji a vystavení faktury. Mám jim vystavit fa. bez DPH a jak to pak je? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
20. 6. 2016 7:16:10
maskov: To že jste neuplatnil DPH pro Vás blohužel nemá vliv. DPH jste uplatnit mohl, tudíž i prodej bude zatážen DPH na výstupu.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
20. 6. 2016 7:09:15
Ivana: Já ale netvrdím, že v tom, co naposledy píšete, nemáte pravdu. Samotřejmě se jedná jen o specifické případy. Vy jste se ale ptala, ve kterém paragrafu je to napsáno a já jsem Vám odpověděl. Nicméně nikde ve článku se nepíše, že by měl neplátce nárok na odpočet DPH paušálně...
Hlášení závadného obsahu

maskov
18. 6. 2016 21:58:50
Dobrý večer, jak by prosím byla vyřešena tato situace?- Podléhá DPH u prodeje osobního automobilu, pořízeno v r. 2010, u kterého jsem dobrovolně neuplatnil odpočet na vstupu? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Ivana
14. 6. 2016 15:58:00
Děkuji ale dle mého názoru a teď jsem si to ověřovala i na GFŘ se tento odstavec vztahuje na neplátce, který si koupil automobil v ČR ( musel zaplatit DPH, a nikdo si ho nenárokoval) a poté při prodeji do zahraničí vystaví fakturu osvobozenou od DPH a následně si může zažádat o vrácení DPH, jelikož ho zaplatí odběratel v EU. Ale i tak děkuji za Váš názor.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
14. 6. 2016 14:01:51
Ivana: Přečtěte si to celé...
Píše se tam, ... se považuje za osobu oprávněnou uplatnit nárok na odpočet daně, kterou zaplatila při nabytí nového dopravního prostředku ...
Při nabytí = při nákupu.
Hlášení závadného obsahu

Ivana
14. 6. 2016 13:43:05
Děkuji za rychlou odpověď ale v textu odst. 5 se píše, že se vztahuje na : Osoba, která není plátce, a příležitostně dodá nový dopravní prostředek....... Znamená to tedy, že se to vztahuje na prodej nového vozu ale na nákup? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
14. 6. 2016 10:50:32
Ivana:
Co třeba odst. 5 Vámi uváděného paragrafu?

Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní prostředek, který je přemístěn do jiného členského státu, se považuje za osobu oprávněnou uplatnit nárok na odpočet daně, kterou zaplatila při nabytí nového dopravního prostředku ve sjednané ceně nebo při dovozu nebo při pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do výše daně, kterou by byl povinen odvést plátce, pokud by dodání bylo zdanitelným plněním v tuzemsku.
Hlášení závadného obsahu

Ivana
14. 6. 2016 9:44:09
Dobrý den, prosím ve kterém paragrafu je napsáno, že Fú vrátí DPH i neplátci ? dle §19 odst. 6 musí neplátce pouze zaplatit daň. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Marcela
12. 4. 2016 8:51:07
Plátce DPH zakoupil ojetý nákladní automobil v Holansku jak bez DPH jak bude postupovat v dańovém přiznání
Hlášení závadného obsahu

janai
27. 11. 2015 11:49:37
Dobrý den, pokud prodám ojetý automobil (nákup za 100 t Kč, prodej 120 t Kč) v rámci zvláštního režimu dle §90, jak tento prodej uvádím v přiznání k DPH ? 20 t rozpočtu na ř.1 na základ daně a daň. Našla jsem někde, že příjem 100 t Kč uvádím na ř.26. Je to tak ? Děkuji, Jana
Hlášení závadného obsahu

dbrunova
11. 3. 2015 8:27:52
Prosím o radu, když se přihlásím dobrovolně k DPH a koupím nákladní auto, můžu odečíst DPH a kdy?
Hlášení závadného obsahu

Ladiss
10. 3. 2015 14:39:08
Dobrý den kupuji jako sro a plátce DPH osobní auto ze Slovenska od občana který není plátce DPH musím platit nějakou daň ?
Hlášení závadného obsahu

Martin
24. 2. 2015 5:25:33
Když tedy koupím ojeté auto r.v. 2009 v Nemecku za 160k a přivezu si ho do CZ budu muset za auto zaplatit DPH ?
Ano nebo ne..
Děkuji...
Hlášení závadného obsahu

Lenka
23. 2. 2015 13:19:25
Dobrý den, měla bych dotaz k účtování hodnoty majetku v okamžiku, kdy se v dalším roce změní poměr soukromě ujetých kilometrů. V tuto chvíli je třeba snížit DPH na vstupu, jak účetně vypořádat tuto "nevynárokovanou" část DPH. Změní se mi hodnota majetku? Pokud ano, jak je to s již započatým odepisováním? Děkuji velmi
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
21. 2. 2015 19:54:32
Ta poslední věta měla znít: "Pokud používáte vozidlo NEZAHRNUTÉ DO OBCHODNÍHO MAJETKU, tak vedete také knihu jízd, ale uplatˇnovat skutečné náklady nemůžete, viz §24/2/k"
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
21. 2. 2015 19:53:08
Per: Asi reagujete na úplně jinou diskuzi nebo článek. Předpokládám, že se jedná o paušální výdaje na provoz vozidla -> pokud je používáte (v paušálu jsou zahrnuty PHM a parkovné), tak knihu jízd samozřejmě vést nemusíte.

Pokud používáte skutečné náklady (pouze u vozidla zahrnutého v obchodním majetku), tak samozřejmě knihu jízd vedete.

Pokud používáte vozidlo, tak vedete také knihu jízd, ale uplatˇnovat skutečné náklady nemůžete, viz §24/2/k
Hlášení závadného obsahu

Per
21. 2. 2015 19:36:57
Jak píšete ze kdyz se nebude dávat do odpočtu DPH náklad na benzin ze se nemusí vest kniha jízd to zakládáte na čem? V zákoně to vypada spis ze se vždy musi jednat o prokazatelný náklad na podnikání (tj i u auta jako takového) a jak to jinak prokázat nez přes následně vedenou knihu jízd?
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
19. 1. 2015 21:37:40
Marie: Není rozhodující, od koho s.r.o. auto koupilo, ale to, že u auta původně určitě nebyl nárok na odpočet. Prodej tedy bude osvobozen od DPH.
Hlášení závadného obsahu

Marie
19. 1. 2015 21:14:50
S.r.o. koupila v roce 2013 OA - r.v.1997 od neplátce DPH. Podléhá letošní prodej odvodu DPH z prodejní ceny? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

pavla
5. 12. 2014 8:37:03
FO plátce DPH zakoupil v roce 2013 osobní automobil, který používá k ekonomickým účelům. Vozidlo koupil od fyzické osoby z ČR,ale vozidlo bylo z Itálie, zatím neregistrované v ČR. Vozidlo bylo z roku 2004,ale v ČR registrované 2013. Nyní chce vozidlo prodat. Prodává ho do bazaru (plátce DPH). Musí odvézt dph z tohoto prodeje? A co je zdanitelným plněním, kupní smlouva nebo skutečný prodej z bazaru a platba?
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
24. 9. 2014 12:09:52
Jan: nic "vracet" z původního nároku nebudete. Vyřazení vozidla z obchodního majetku je samostatné zdanitelné plnění. Musíte tedy určit cenu obvyklou, např. posudek, stejná auta v bazaru apod. a z této ceny odvedete DPH. (Jako kdybyste ho za tu cenu prodal).
Hlášení závadného obsahu

Jan
24. 9. 2014 12:03:39
Auto zakoupené sím 21.8.2009 s odpisem 19% DPH jako OSVČ chci po 5 letech převést z firmy do soukromého vlastnictví. Musím vrátit DPH nebo jeho část? Jak zjistit současnou cenu vozu Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lucie
21. 8. 2014 10:24:00
Dobrý den, 14.3.2014 jsme od soukromé osoby zakoupili jako firma s.r.o. ojetý automobil za částku 401.000,-Kč, neuplatnili jsme DPH, je to v pořádku? A za další, pokud by jsme nyní chtěli vůz prodat, budeme fakturu vystavovat s DPH? Jedná se o vůz který nepatří do kategorie N1. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
28. 4. 2014 14:22:11
Podle mě jste fakturu vystavila špatně. Pokud jste auto vyřadila z obchodního majetku a poté prodalala, tak to mělo proběhnout následovně:
1) odvést DPH z ceny obvyklé
2) prodat auto bez DPH

Protože jste auto vyřadila z OM a tudíž jste prodávala jako neplátce, tak když jste vystavila doklad s DPH, tak ho určitě musíte odvést.
Hlášení závadného obsahu

jirina
16. 4. 2014 12:50:24
Dobrý den, 31.10.2008 jsem koupila automobil a uplatnila odpočet DPH. 27.12.2013 jsem jej prodala plátci DPH - fakturu jsem vystavila s DPH. Jsem povinna odvést DPH? Auto jsem v listopadu vyřadila z majetku firmy. Děkuji, Jiřina
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
FINDIART s.r.o.
Zpracování účetnictví, statistické analýzy
www.findiart.cz

ADMINNET s.r.o.
Správci počítačových sítí
www.adminnet.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru