Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nejčastější chyby v DPH – na co si dát pozor?


Ing. Radek Bílý, QÚD
15. 8. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Povinnost registrace je stanovena při překročení obratu za 12 jakýchkoliv po sobě jdoucích kalendářních měsíců – nikoli tedy za kalendářní rok.

Foto: Fotolia

 

V tomto článku vás upozorníme na některé aspekty zákona o DPH, kde se stále poměrně často chybuje. Bohužel takové chyby mohou mít za následek nepříjemnosti a citelné finanční dopady. Na co si tedy dát u daně z přidané hodnoty pozor?


 

1. Pozdní registrace k DPH

Všichni asi víme, že hranicí pro povinnou registraci k plátcovství DPH je obrat 1.000.000 Kč. Důležité je si uvědomit, jak zákon o DPH (dále jen „ZDPH“) definuje pojem obrat, a také že povinnost registrace je stanovena při překročení obratu za 12 jakýchkoliv po sobě jdoucích kalendářních měsíců – nikoli tedy za kalendářní rok apod.
 
Podívejme se nejdříve na pojem obrat. Zjednodušeně můžeme říci, že obratem se pro účely DPH rozumí souhrn úplat za zdanitelná plnění (dodání zboží a poskytnutí služby) s místem plnění v tuzemsku.
 
Důležité je vědět, jaká plnění se do obratu nezapočítávají, abychom správně určili, kdy máme povinnost podat přihlášku k DPH při překročení obratu.
 
Do obratu se nezapočítávají:
 • úplaty s místem plnění mimo tuzemsko, což vyplývá z definice – jedná se například o dodání zboží do jiného státu EU, poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko apod.,
 • úplaty za prodej dlouhodobého majetku, což je:
  • hmotný majetek definovaný zákonem o daních z příjmů,
  • odepisovaný nehmotný majetek definovaný zákonem o daních z příjmů,
  • pozemek, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle zákona o účetnictví,
  • technické zhodnocení definované zákonem o daních z příjmů,
 • obecně také úplaty za osvobozená plnění od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 ZDPH – poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání atd.). Pozor – obecné pravidlo má výjimky, a to jsou:
  • finanční činnosti podle § 54 ZDPH,
  • pojišťovací činnosti podle § 55 ZDPH,
  • dodání nemovité věci podle § 56 ZDPH,
  • nájem nemovité věci podle § 56a ZDPH.
Uvedené činnosti do obratu vstupují, pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Jestliže uvedené činnosti jsou uskutečňovány příležitostně, nevstupují do obratu. Např. úplaty za dlouhodobý nájem nemovité věci, který je soustavnou činností, budou do obratu vstupovat. Naproti tomu úplaty za krátkodobý jednorázový pronájem do obratu vstupovat nebudou.

 
Pokud tedy nyní víme, jak stanovit obrat, co se do obratu započítává a co nikoliv, podívejme se, jak stanovit správné období, kdy máme povinnost podat přihlášku k registraci DPH, pokud jsme překročili hranici 1.000.000 Kč.
 
Jak již bylo zmíněno v úvodu, obrat musí podnikatelé a firmy, kterým hrozí překročení obratu pro povinnou registraci k DPH, hlídat neustále, každý měsíc. Obrat se nesleduje za kalendářní či hospodářský rok, ale za každých 12 po sobě jdoucích měsíců. Často se totiž stává, že překročení obratu zjistí podnikatelé až při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů. To již bývá pozdě a nese to s sebou nemalé finanční dopady, jak si ukážeme dále.

Příklad

Pokud podnikatel zahájil podnikání například v říjnu 2015, pak sleduje obrat následovně:
 • říjen 2015,
 • říjen 2015 až listopad 2015, tj. 2 měsíce,
 • říjen 2015 až prosinec 2015, tj. 3 měsíce,
 • říjen 2015 až leden 2016, tj. 4 měsíce, (…)
 • říjen 2015 až září 2016, tj. 12 měsíců,
 • listopad 2015 až říjen 2016, tj. 12 měsíců,
 • prosinec 2015 až listopad 2016, tj. 12 měsíců, atd.
Pokud v některém z výše uvedených období podnikatel překročí obrat, musí se povinně zaregistrovat k DPH. Jak je to s lhůtami?

Podnikatel zpracoval v srpnu 2016 doklady za červenec 2016 a zjistil, že od začátku podnikání v říjnu 2015 do července 2016 překročil obrat 1.000.000 Kč. Ze zákona o DPH vyplývá, že podnikatel se stává plátcem DPH od 1. září 2016 a je povinen do 15. srpna 2016 podat přihlášku k registraci.
 
Co se stane, když podnikatel obrat neohlídá? Zde přicházejí v úvahu dvě možnosti:
 1. Podnikatel zjistí sám překročení obratu později a nestihne zákonnou lhůtu pro registraci – v tomto případě zašle přihlášku opožděně a za období od data, kdy se stal plátcem ze zákona, do data zjištění překročení obratu zašle daňová přiznání k DPH.
 2. Překročení obratu zjistí správce daně – zde bude postup obdobný s tím rozdílem, že bude vyšší sankce, neboť za opožděně odvedenou daň bude kromě úroku z prodlení předepsané penále (doměrek v rámci daňové kontroly). Dále hrozí pokuta až do výše 500.000 Kč za nesplnění registrační povinnosti.
Z výše uvedeného vyplývá, že kontrola obratu u neplátců je důležitá, neboť hrozí zbytečné sankce a také možné problémy u dodatečných odpočtů na vstupu v důsledku různých okolností, jako například chybějící daňové doklady, prokazování obchodního majetku apod.

2. Vznik povinnosti přiznat a odvést daň

Povinnost přiznat daň vzniká při uskutečnění zdanitelného plnění (datum dodání zboží nebo poskytnutí služby) nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve.
 
V této povinnosti se také ještě stále chybuje. Buď je daň odváděna až při úhradě vystavené faktury za zdanitelné plnění, nebo se daň odvádí až při uskutečnění plnění, ale nebyla odvedena z přijaté zálohy předem. V obou případech je daň odvedena pozdě a v případě nálezu správcem daně hrozí úrok z prodlení a penále.

3. Ekonomická činnost

Další častou chybou je, že plátci (fyzické osoby) do svých daňových přiznání neuvádějí veškerá zdanitelná plnění za svoji ekonomickou činnost.
 
Typickým příkladem jsou pronájmy nemovitostí. Podnikatel podniká v určitém oboru podnikání, řekněme například v silniční motorové dopravě. Vedle toho vlastní nemovitost – bytový dům, který pronajímá, ale který nemá zahrnut v obchodním majetku pro účely daně z příjmů, tj. pro silniční dopravu.
 
Příjmy z nájmu zdaňuje podle § 9 zákona o daních z příjmů. Příjmy však nezahrnuje do přiznání k DPH. To je ale chyba, neboť pro účely DPH je nájem taktéž ekonomickou činností, stejně tak jako provozování silniční motorové dopravy. Nájmy tak musí být zahrnuty v přiznání společně s plněními za dopravu.
 
Závěrem bych uvedl, že článek je jen krátkým exkurzem do nástrah DPH. Další problematická ustanovení jsou předmětem jiných článků a odpovědí na dotazy čtenářů.Článek byl připravený ve spolupráci s Daňovou kanceláří Ing. Radek Bílý.


Související článek:

Nejčastější chyby v kontrolním hlášení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michal
30. 11. 2017 9:29:30
Dobrý den, měl bych dotaz: každý měsíc podávám povinně jako FO daňové přiznání k DPH. Každý měsíc mi však přijde výzva k doplnění či potvrzení údajů. Každý měsíc tak podávám následné DP a KH, kde správnost všech údajů potvrdím, jelikož je vše v pořádku (po konzultaci s daň. poradcem, účetní i zaměstnanci FÚ). Takto se to opakuje každý měsíc a nikdo nám nedokáže vysvětlit, jakou chybu - já i můj obch. partner - děláme. Nejprve to bylo tvrzení, že mne můj obch. partner eviduje pod IČem, kdežto měl by mne - jako FO - evidovat pod RČ. Toto jsme odstranili a dáváme si na to pozor. Nicméně každý mi měsíc přijde výzva k opravení, doplnění či potvrzení údajů, což pro mne znamená usednout k počítači, vyplnit na daňovém portálu následné DP + KH, vytisknout a odnést na FÚ (nemám el. podpis ani datovou schránku). Vzhledem k tomu, že se domů dostanu tak 2x až 3x do měsíce to pro mne znamená ztrátu času (i peněz) a neustálé papírování. Nikdo však nedokáže vysvětlit, co to je za "chybu" a zaměstnanci na FÚ mi vždy tvrdí, že jim to chodí odněkud z Pardubic a že mají pouze povinnost mne takto obeslat. Vždy se však ukáže, že je vše v pořádku. Toto trvá už 7 měsíců. Děkuji za radu. Michal
Hlášení závadného obsahu

Radek Bílý
22. 9. 2016 17:25:15
Odpověď na dotaz Zdendy:
Uplatňování výdajů paušálem u daně z příjmů (viz §7 odst. 7 a 8 ZDP) není omezeno pro plátce DPH. Plátci DPH mohou tedy výdaje paušálem používat. Omezení je možná v tom, že pro účely DPH musí plátce vést Evidenci pro účely DPH. V praxi to znamená, že i když budu uplatňovat výdaje paušálem u daně z příjmů, tak stejně pro účely DPH nemám v podstatě jinou možnost, než vést daňovou evidenci popřípadě účetnictví.
Hlášení závadného obsahu

Radek Bílý
22. 9. 2016 17:09:02
Odpověď na dotaz Jitky:
Ano, je to přesně tak a je to v pořádku
Hlášení závadného obsahu

Radek Bílý
22. 9. 2016 17:06:33
Odpověď na dotaz Vlaďky:
Plátce DPH NEMUSÍ zdanit nájemné. Nájem nemovitosti je obecně osvobozen (viz §56a ZDPH) od DPH. Zákon však připouští možnost, že pokud Pronajímatel PLÁTCE pronajímá PLÁTCI, může pronájem nemovitosti zdanit DPH.
Pokud tedy plátce pronajme neplátci, MUSÍ být nájem osvobozen. V tomto případě by plátce měl uvést nájemné jako osvobozené plnění na řádku 50 daňového přiznání. Důvodem je skutečnost, že pronajímání je z hlediska DPH ekonomickou činností a je jedno, že z hlediska daně z příjmů je příjem zdaňován v §9 a nemovitost není v obchodním majetku.
Pokud plátce pronajímá plátci, opět je obecně nájem osvobozen, ale pronajímatel plátce se může rozhodnout, že nájem bude zdaňovat DPH. Nepotřebuje k tomu žádný souhlas nájemce, je to pouze na jeho rozhodnutí. Praktický dopad je ten, že pronajímatel nevykazuje osvobozená plnění a nemusí tudíž krátit DPH u některých vstupů.
Hlášení závadného obsahu

Radek Bílý
22. 9. 2016 16:47:34
Vysvětlení k dotazu od Jany:
Marek má pravdu. V článku bylo míněno dodání zboží do EU s místem plnění mimo tuzemsko, což nebylo dostatečně upřesněno a vysvětleno. Takovým dodáním je například dodání zboží s instalací (instalace pobíhá mimo tuzemsko), nebo dodání nemovité věci, která se nachází mimo tuzemsko. Dále to může být za určitých podmínek také zasílání zboží.
Hlášení závadného obsahu

Zdenda
22. 9. 2016 8:40:13
Dobrý den. Doslechl jsem se, že platce DPH nemůže používat jednodušší metodu pro daň z přílmu FO a to náklady paušálem. Je to pravda ?
Hlášení závadného obsahu

Jana
22. 9. 2016 8:23:47
Dobrý den,
mohla bych požádat o vysvětlení?
Ve výše uvedeném textu je uvedeno:
Do obratu se nezapočítávají: •úplaty s místem plnění mimo tuzemsko, což vyplývá z definice – jedná se například o dodání zboží do jiného státu EU,
Marek, e-mail dne 20.09.2016 naopak upozorňuje:
Pozor na ten obrat. Do obratu se většinou bude počítat dodání do jiného státu EU (místem plnění je totiž tuzemsko.
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Jitka
21. 9. 2016 18:25:21
Dobrý den. Jestliže společnost, plátce DPH, poskytuje část prostoru, který má sám v pronájmu od plátce, do podnájmu neplátci. DPH uvádí v přiznání jako uskutečněná osvobozená plnění od daně bez nároku na odpočet. A v případě podnájmu plátci, daň na fa uvádí. Je to tak v pořádku?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Vladka
20. 9. 2016 9:54:12
Dobrý den,
fyzická osoba - plátce DPH tedy musí zdanit nájemné za nemovistost, kterou nemá v obchodním majetku a pronajímá ji jinému plátci DPH? Může normálně vystavit fakturu - daň. doklad na nájemné, i když se jedná o činnost mimo jeho podnikání? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Marek
20. 9. 2016 9:46:08
Pozor na ten obrat. Do obratu se většinou bude počítat dodání do jiného státu EU (místem plnění je totiž tuzemsko).
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Kramara s.r.o.
Vývoj a návrh elektroniky na klíč
www.kramara.com

E&R LG Club Partner Brno
Spotřební elektronika a domácí spotřebiče
www.e-r.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,13 Kč
-0,035 Kč
21,59 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru