Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kurz pro přepočet cizí měny v DPH


Bc. Alena Haas Kubátová
16. 7. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pro účely DPH se používá kurz devizového trhu ČNB ke dni, kdy účetní jednotka musí přiznat daň.

Foto: 123RF

 

Pokud tuzemští dodavatelé účtují v cizí měně, může se stát, že použijí odlišný kurz než odběratelé. Jaké druhy kurzů vlastně existují? A jaký kurz se použije pro účely daně z přidané hodnoty?


 
Subjekty vedoucí podvojné účetnictví se často setkávají se situací, kdy jim tuzemští dodavatelé fakturují v cizí měně. Problémem je, že obě strany velmi často používají odlišný kurz.

Víme, že existuje celá řada kurzů, se kterými se v účetní a daňové praxi setkáváme – aktuální kurz České národní banky (dále jen „ČNB“), fixní či celní kurz, které v účetní a daňové praxi používáme. Dnes si řekneme, jak je to s používáním kurzu pro účely daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Nejprve však musí následovat malé shrnutí, ze kterého později budeme vycházet. V účetnictví se můžeme setkat s několika typy používaných kurzů.

Kurz u daně z příjmů u poplatníků, kteří nevedou účetnictví

Pro poplatníka, který nevede podvojné účetnictví, nýbrž daňovou evidenci, je rozhodující datum platby, nikoliv datum daňového dokladu. Pokud mluvíme o poplatníkovi nevedoucím účetnictví (jako je např. osoba samostatně výdělečně činná – dále jen „OSVČ“), má na výběr z těchto metod přepočtu cizí měny:
  • volí jednotný kurz – průměr kurzů ČNB z posledního každého měsíce roku (zveřejňovaný ve finančním zpravodaji),
  • postupuje podle účetních předpisů.

Kurz pro přepočet cestovních náhrad

Vznikne-li zaměstnanci nárok na cestovní náhradu v cizí měně, tzn. že jde o zahraniční služební cestu, použijeme kurz ČNB ze dne, kdy došlo k poskytnutí zálohy na služební cestu. Pokud záloha poskytnuta nebyla, je nutné použít kurz platný k prvnímu dni služební cesty.

Kurz v podvojném účetnictví

Zákon o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) ukládá účetním jednotkám povinnost vést účetnictví v české měně. Účetní jednotka se sama může rozhodnout, jaký kurz bude používat. Zvolený kurz je třeba uvést ve vnitropodnikové směrnicinení vhodné jej v průběhu účetního období měnit.

Účetní jednotka samozřejmě často účtuje o dokladech v cizí měně, ať už přijatých, či vydaných. V takovém případě má na výběr z těchto možností:
  • Použije aktuální kurz vyhlášený ČNB pro den, kdy nastal okamžik ocenění.
  • Použije pevný kurz k prvnímu dni období, pro které účetní jednotka pevný kurz používá. I tady platí, že své rozhodnutí musí zavést do vnitropodnikové směrnice. Nejdelším obdobím, po které může být pevný kurz stanoven, je jeden kalendářní rok.
  • Použije skutečný kurz – toto se týká nákupu a prodeje cizí měny za českou.

Kurz u DPH

Nyní se dostáváme k problematice použití kurzu v návaznosti na DPH. Obecně platí, že pro účely DPH se používá kurz devizového trhu ČNB (aktuální denní či pevný, dle rozhodnutí účetní jednotky), a sice ke dni, kdy je účetní jednotka povinna přiznat daň.

U opravných daňových dokladů se při opravě základu a výše daně použije kurz platný pro tu stranu, která provádí přepočet ke dni uskutečnění původního plnění.

Výjimkou je dovoz zboží ze třetích zemí. V takovém případě použijeme celní kurz podle celních předpisů. Nalezneme jej na webu celní správy.

Pro účely DPH je přepočet cizí měny na českou korunu upraven v § 4 odst. 5 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“), který říká, že plátce použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný pro plátce ke vzniku povinnosti přiznat daň. Záleží tedy na tom, pro jaké případy má účetní jednotka ve vnitřní směrnici upravující přepočet cizí měny stanoveno používání pevného kurzu a jakým způsobem má pevný kurz stanoven.

Dostáváme se tím k častému problému, kterým je fakt, že pro přepočet na cizí měnu se má použít platný kurz ke dni uskutečnění účetního případu. To jsou ale pro dodavatele a odběratele dva odlišné pojmy. Zatímco pro dodavatele je tímto dnem okamžik vystavení faktury, pro odběratele je to okamžik přijetí dodavatelské faktury.

Proto, i kdyby dodavatel a odběratel používali denní kurz, se může přepočet na cizí měnu lišit. K použití stejného kurzu tedy dochází pouze v případě, kdy ve stejný den dojde k vystavení faktury a současně jejímu přijetí. A to ještě za předpokladu, že k oběma případům došlo v čase před 14:30 nebo po 14:30, tedy v dobu, kdy ČNB vyhlašuje kurz pro daný den.

Zákon dále uvádí, že povinnou náležitostí daňového dokladu je rovněž výše daně v Kč. Proto na dokladu budou uvedeny dvě měny.

Vysvětleme si výše uvedenou problematiku na malém příkladu.

Příklad 1

Dodavatel fakturuje plnění ve výši 20 000 EUR + 4 200 EUR DPH v sazbě 21 %, celkem tedy 24 200 EUR dne 1. 6. 2018, kdy je kurz podle ČNB ve výši 25,83 Kč. Odběratel přijme fakturu o tři dny později, tedy 4. 6. 2018, kdy došlo k poklesu kurzu na 25,70 Kč.

Podle účetnictví vychází základ ve výši 514 000 Kč + DPH 107 940 Kč, celkem tedy 621 940 Kč. Ovšem pokud bychom vzali v úvahu ZDPH, vychází základ ve výši 516 600 Kč + DPH 108 486 Kč, celkem tedy 625 086 Kč. Podle ZDPH by měl odběratel nárokovat částku 108 486 Kč. V případě, že bude nárokovat částku nižší, než může, se tím případná kontrola z finančního úřadu pravděpodobně nebude zabývat.


Účtujeme-li o přijatém zahraničním dokladu, rozlišujeme dva případy:
  1. Službu poskytla osoba registrovaná k dani v jiném členském státě EU nebo zahraniční osoba
V takovém případě použijeme k přepočtu pevný kurz platný ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je zpravidla den poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu poskytovatelem (jde o případ, kdy byl doklad vystaven před poskytnutím služby).
  1. Pořídili jsme zboží z jiného členského státu
K přepočtu použijeme pevný kurz platný ke dni vystavení daňového dokladu, případně k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, je-li daňový doklad dodavatelem vystaven až po tomto datu.

Příklad 2

Plátce DPH pořídil zboží v hodnotě 1000 EUR. Fakturu vydala osoba registrovaná k dani v jiném členském státě EU. Jaká data jsou v tomto případě pro nás důležitá?

Datum vystavení dokladu od osoby registrované k dani v jiném členském státě: 1. 6. 2018 – kurz platný pro tento den: 25,83 Kč.

Doklad došel dne: 4. 6. 2018 – kurz platný pro tento den: 25,70 Kč.

Zboží došlo příjemci dne: 5. 6. 2018 – kurz platný pro tento den: 25,65 Kč.

Požadované údaje na daňovém dokladu byly doplněny dne: 10. 6. 2018. Téhož dne vznikla i daňová povinnost, při kurzu 25,795 Kč.

Plátce DPH se sídlem v ČR používá aktuální denní kurz vyhlašovaný ČNB.

Řešení případu je následující:

Dne 1. 6. 2018 je faktura zaúčtována na 131/321 ve výši 25 830 Kč (za použití kurzu 25,83 Kč). V den, kdy došlo zboží příjemci, je zaúčtována příjemka s platným kurzem 25,65 Kč, tedy ve výši 25 650 Kč jako 132/131 a kurzový rozdíl ve výši 180 Kč na 132.20/131.

Vzniklý kurzový rozdíl proti faktuře může být považován za odchylku a je evidován na zvláštním analytickém účtu 132.20, kde je postupně rozpouštěn na nákladový účet. V den vzniku daňové povinnosti účtujeme o daňové povinnosti a současně nároku na odpočet ve výši 5 416,95 Kč za použití kurzu 25,795 Kč při 21% sazbě DPH.


A jak je to s přijatými zálohami v cizí měně? V současnosti není pro účely DPH výslovně upraveno použití kurzu pro přepočet cizí měny na české koruny v případě, že dojde k úplatě před uskutečněním zdanitelného plnění.

To by měla upravit novela ZDPH platná od roku 2019. Konkrétně bude upravovat situaci, kdy jsme přijali zálohu v cizí měně před uskutečněním plnění a teprve následně dojde k uskutečnění plnění podle § 37a ZDPH.

Pokud je rozdíl mezi základem daně z celého plnění a základu daně ze zálohy kladný, je uplatněn při uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „UZP“) kurz platný ke dni UZP. V opačném případě se použije pro přepočet ten kurz, jenž byl uplatněn při přiznání daně z přijaté úplaty přede dnem UZP.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Chadi
25. 9. 2018 21:06:22
Neměla by být daňová povinnost i nárok na odpočet DPH k datu 1.6. tedy kurzem 25,83? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

jiřka
25. 9. 2018 16:59:46
10.6. vznikla daňová povinnost prosím podle jakého § ZDPH? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
SOFTLABS CZECH s.r.o.
Tvorba webových stránek a e-shopů, webhosting a levné telefonování
www.softlabs.cz

NEST.HB spol. s r.o.
generální dodávky staveb na Vysočině i v celé ČR
www.nesthb.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,78 Kč
0,045 Kč
23,22 Kč
-0,017 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru