Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kontrolní hlášení v otázkách a odpovědích – 1. část


Bc. Michaela Sobotková
1. 2. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

První podání kontrolního hlášení se již nezadržitelně blíží a spolu s ním vyvstává také celá řada otázek. V první části se budeme zabývat limitem 10.000 Kč, DIČ odběratele, uskutečněním plnění pro neplátce DPH a evidenčním číslem daňového dokladu.


 
Letošní velké novinky, kontrolního hlášení, se podnikatelé a účetní obávají i kvůli vysokým sankcím. Nakonec se ale nic nejí tak horké, jak se uvaří, a pokuty ohledně kontrolního hlášení budou mírnější. Ke zmírnění sankcí a prodloužení lhůty u kontrolního hlášení DPH dojde pravděpodobně s účinností od 1. června 2016. Nicméně úprava bude vztažena i na případy, které nastanou před tímto datem.
 
Ministerstvo financí do zákona o DPH doplnilo institut prominutí pokuty, který se bude týkat pokut vznikajících ze zákona v pevně stanovené výši 10.000 Kč, 30.000 Kč a 50.000 Kč. Díky tomuto opatření bude možné zohlednit ospravedlnitelné důvody pro prodlení s podáním kontrolního hlášení či s reakcí na výzvu správce daně.
 
V případě pokuty ve výši 1.000 Kč, která je udělována za pozdní podání kontrolního hlášení, bude tolerováno jedno pochybení pro každý kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost o prominutí. Navíc pokuty v této výši vzniklé do účinnosti navrhované novely ze zákona zaniknou, čímž bude zpětně vytvořeno určité přechodné toleranční období.

Vládou schválená novela současně obsahuje prodloužení lhůty pro reakci plátce na výzvu správce daně k odstranění nesouladu v podaném kontrolním hlášení z pěti kalendářních dnů na pět pracovních dnů. Podnikatelé tak budou mít tedy více času na reakci v případě pochybností či nesrovnalostí v kontrolním hlášení. Vzhledem k počítání lhůty to bude vždy minimálně jeden týden.
 
A nyní se již zaměříme na dotazy, které nás v souvislosti s kontrolním hlášením často napadají. Odpovídá na ně Finanční správa.

Evidenční číslo daňového dokladu

Jakým způsobem má být v kontrolním hlášení vyplněno evidenční číslo daňového dokladu (např. v části A.4. nebo B.2. kontrolního hlášení), pokud na daňovém dokladu je uvedeno FV-256/16j. Bude dostačující uvést pouze numerické vyjádření, tj. 25616?
 
 Evidenční číslo daňového dokladu je pro potřeby kontrolního hlášení nutno zachytit co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Uváděné číslo daňového dokladu by mělo být tedy v kontrolním hlášení vyplněno buď v plném formátu, tj. FV-256/16j, nebo s vynecháním speciálních znaků, ale ve správném pořadí, tj. FV25616j.
 
 Obdrželi jsme daňový doklad s evidenčním číslem FV285J. Náš účetní systém ale mění automaticky velká písmena na malá. Můžeme uvést tento daňový doklad v části B.2. kontrolního hlášení ve formátu fv285j?
 
 Ano, změna velkých písmen na malá a opačně není problém.
 
 Pokud máme evidenční číslo daňového dokladu 000001589, můžeme jej uvést v kontrolním hlášení bez úvodních nul, tj. v kolonce evidenční číslo daňového dokladu bude vyplněno ve formátu 1589?
 
 Ano, v kolonce evidenční číslo daňového dokladu není nutné vyplňovat tzv. vodící nuly (tj. nuly, které jsou před číslem).
 
 Pokud nám dodavatel pošle daňový doklad s uvedením „Fa. č. 250000123 (2015)“, je možné, abychom do kontrolního hlášení v části evidenční číslo daňového dokladu vykázali „FA. Č. 250000123 (2015)“?
 
 Pro účely kontrolního hlášení je nutné vyplnit kolonku evidenční číslo daňového dokladu co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Vyplňuje se pouze číslo daňového dokladu, nikoli označení čísla („Fa. č.“ nebo „FA. Č.“), není-li toto označení součástí čísla dokladu. Do kolonky evidenční číslo daňového dokladu se tedy uvede 250000123 (2015), popř. 2500001232015.
 
 S dodavatelem máme sjednanou dohodu ve smyslu § 28 odst. 6 zákona o DPH, na jejímž základě jsme my, jakožto odběratel, zmocněni k vystavování dokladů (tzv. self-billing neboli samofakturace). Jaké evidenční číslo dokladu má být uváděno v kontrolním hlášení u dodavatele a odběratele? Dle našeho názoru by se mělo jednat o naše číslo, tj. evidenční číslo, které uvedl vystavovatel dokladu, v daném případě naše společnost – odběratel. V současné době dodavatel do svého účetního systému zadává dané doklady pod svým interním evidenčním číslem, pod kterým jej také vede v evidenci pro účely DPH dle § 100 zákona o DPH.
 
 V kontrolním hlášení musí být uvedeno u odběratele i dodavatele shodné evidenční číslo daňového dokladu, který je vystaven na uskutečněné zdanitelné plnění. To, zda je daňový doklad vystaven dodavatelem, nebo je k jeho vystavení zmocněn odběratel, není rozhodující. V tomto případě tedy bude v kontrolním hlášení dodavatele i odběratele uvedeno evidenční číslo daňového dokladu uvedené na daňovém dokladu vystavovatelem, kterým je v případě tzv. self-billingu odběratel.

Limit 10.000 Kč včetně daně pro účely zařazení do části A.4./A.5. a části B.2./B.3.

 Jakým způsobem budeme postupovat při vyplňování jednotlivých řádků a oblastí kontrolního hlášení v případě, že vystavíme na jednom daňovém dokladu (jedno evidenční číslo) plnění spadající do různých daňových režimů (např. běžný režim a režim přenesení daňové povinnosti)?
 
 V případě souhrnných daňových dokladů a běžných daňových dokladů, které obsahují plnění podléhající různým daňovým režimům, respektive obecně druhy plnění, které se vykazují v kontrolním hlášení v rámci samostatných oblastí, se použije evidenční číslo takovéhoto daňového dokladu vícekrát. Například dodavatel mobilních telefonů dodá současně mobilní telefony za 120.000 Kč a náhradní pouzdra za 12.000 Kč, přičemž vystaví jeden daňový doklad. Do kontrolního hlášení tento dodavatel uvede totožné číslo daňového dokladu na dvou řádcích – jednou v oddíle A.1. a jednou v oddíle A.4. (dle příslušného „režimu“ plnění). V daném případě i pokud by dodání pouzder nepřevýšilo částku 10.000 Kč, uvádělo by se v oddíle A.4., neboť příslušný daňový doklad ve své souhrnné částce převyšuje stanovený limit 10.000 Kč včetně daně.
 
 Do jakého oddílu máme zahrnout vystavený daňový doklad pro plátce (vydaná faktura), který bude v celkové částce např. 25.000 Kč včetně daně, když z toho je 22.000 Kč osvobozeno od DPH (např. nájemné) a 3.000 Kč je za poplatky včetně 21 % DPH. Máme částku 3.000 Kč včetně DPH vyplnit do oddílu A.5., nebo do oddílu A.4. (částka 22.000 Kč, která je osvobozená od daně, se do kontrolního hlášení neuvádí)?
 
 Posouzení hodnoty plnění (limit 10.000 Kč včetně daně), které je rozhodné pro určení vykázání v oblasti A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení, je nutné vztáhnout k celkové hodnotě uvedené na daňovém dokladu, bez ohledu na charakter daných plnění (plnění zdanitelná – v běžném režimu, v režimu přenesení daňové povinnosti nebo plnění osvobozená). Na základě uvedeného tak může nastat situace, že v oblasti A.4. bude vykázáno i plnění s hodnotou nižší než 10.000 Kč včetně daně, a to za předpokladu, že příslušný daňový doklad ve své souhrnné částce převýší stanovený limit. V tomto případě tedy částku 3.000 Kč uvedete do oddílu A.4. kontrolního hlášení (částka 22.000 Kč, jelikož je osvobozená od daně, se do kontrolního hlášení neuvádí).
 
Uvedené rovněž platí pro plnění vykazovaná v části B kontrolního hlášení (B.2. a B.3.).
 
Pozor, v případě splátkového (§ 31 zákona o DPH) nebo platebního (§ 31a zákona o DPH) kalendáře se pro splnění limitu 10.000 Kč včetně daně uvažuje součet všech jednotlivých dílčích plnění/úplat na těchto dokladech uváděných.
 
 Nalepila jsem souhrnně paragony na papír a zaúčtovala je součtovou částkou (pokud byly stejného charakteru). Jak postupovat, když součet těchto paragonů přesáhne 10.000 Kč? Budu muset u každého vypisovat evidenční číslo dokladu a uvádět je v části A.4. (pokud se jedná o námi vystavené paragony) nebo B.2. (pokud účtuji o paragonech od dodavatelů) kontrolního hlášení?

Zákon o DPH upravuje daňové doklady v díle 5 (§ 26 a násl.), přičemž nerozlišuje pojmy jako paragon, případně faktura apod. Limit 10.000 Kč včetně daně se posuzuje ve vztahu k plněním uvedeným na jednom dokladu, přičemž způsob účtování dokladů není rozhodující. Pokud tedy hodnota plnění uvedená na jednom daňovém dokladu (paragonu) nepřesáhne částku 10.000 Kč včetně daně, uvedou se veškeré tyto doklady do části A.5./B.3., a to v souhrnné částce za celé období (bez nutnosti vykázání detailních náležitostí jednotlivých dokladů). Pokud by tedy mezi souhrnně zaúčtovanými doklady byl daňový doklad přesahující hodnotu 10.000 Kč, je nutno tento doklad uvést samostatně do oddílu A.4./B.2. kontrolního hlášení.
 
 Jako plátce DPH jsem přijal zdanitelné plnění/daňový doklad vystavený plátcem DPH v celkové hodnotě 11.000 Kč, ze kterého mám pouze poměrný nárok na odpočet daně dle § 75 zákona o DPH. V souvisejícím daňovém přiznání a kontrolním hlášení budu tudíž uplatňovat nižší hodnoty odpočtu, než prezentuje přijatý daňový doklad (uplatněný nárok na odpočet daně bude pod 10.000 Kč). Jak tuto hodnotu vykázat v souvisejícím kontrolním hlášení?
 
 Poměrný nárok na odpočet z příslušného daňového dokladu bude vykázán v části B.2. kontrolního hlášení, neboť pro posouzení stanoveného limitu pro část B.2. (tj. 10.000 Kč) uvažujeme celou hodnotu daňového dokladu (zde činí 11.000 Kč) – bez ohledu na to, jakou výši odpočtu daně plátce uplatňuje. Do souvisejícího řádku části B.2. kontrolního hlášení je kromě dalších položek nutné specifikovat i to, že jde o uplatnění poměrného nároku na odpočet – zaškrtnutím příslušného pole „ANO“.
 
Obdobně se postupuje i v případě, že doklad obsahuje i další plnění, ze kterých si plátce nemůže uplatnit nárok na odpočet – pro posouzení limitu je rozhodná celá hodnota daňového dokladu včetně daně bez ohledu na režim DPH či výši uplatňovaného nároku na odpočet daně.
 
 Jak budou v kontrolním hlášení (u dodavatele a odběratele) vykázána běžná zdanitelná plnění (tj. s uplatněním DPH) v případě, kdy je na jednom daňovém dokladu uvedeno plnění v režimu přenesení daňové povinnosti ve výši 8.000 Kč a běžné zdanitelné plnění ve výši 5.000 Kč + 1.050 Kč DPH?
 
 Pro posouzení zařazení daňového dokladu do příslušné části kontrolního hlášení je rozhodující součet hodnot všech plnění nebo přijatých úplat vykazovaných na daňovém dokladu, bez ohledu na režim dotčených plnění. Vzhledem k tomu, že v uváděném případě převyšuje hodnota plnění na daňovém dokladu částku 10.000 Kč včetně daně, bude běžné zdanitelné plnění (tj. základ daně 5.000 Kč + 1.050 Kč daň) vykázáno v části A.4. u dodavatele a v řádku B.2. u odběratele.
 
Jenom pro úplnost je nutné uvést, že základ daně u plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v částce 8.000 Kč uvede dodavatel v části A.1. Odběratel uvede základ daně a daň odpovídající přijatému plnění v části B.1.
 
Do jaké části kontrolního hlášení patří plnění, které je rovno přesně 10.000 Kč včetně daně?
 
Pokud jsou uskutečněná zdanitelná plnění uvedena na daňovém dokladu, jehož výsledná celková hodnota včetně daně (posuzováno v absolutní hodnotě) dosahuje přesně 10.000 Kč včetně daně (po jejím zaokrouhlení dle § 37 zákona o DPH), tak tato plnění se vykazují v části A.5. (poskytovatel – dodavatel) a případný nárok na odpočet z těchto dokladů je pak na straně příjemce (odběratele) prezentován v části B.3.

DIČ odběratele – část A.4. kontrolního hlášení

 Uskutečnil jsem zdanitelné plnění (prodej travní sekačky v hodnotě 28.000 Kč) pro podnikatele – neplátce DPH. V souladu s § 28 zákona o DPH jsem v tomto případě povinen vystavit daňový doklad (jedná se o dodání zboží osobě povinné k dani), nicméně v souladu s § 29 zákona o DPH nejsem povinen na tento daňový doklad uvést DIČ pro účely DPH, protože neplátci DPH nebylo ještě přiděleno. Danou transakci bych měl vykázat v části A.4. kontrolního hlášení, kde ale DIČ odběratele musí být vždy uvedeno. Jak mám v tomto případě postupovat?
 
 V části A.4. se v kolonce DIČ odběratele uvádí u odběratelů, plátců DPH, DIČ pro účely DPH. V případě neplátců DPH (osob povinných k dani nebo právnických osob nepovinných k dani) se zde uvádí DIČ podle § 130 daňového řádu. Pokud odběratel nesdělí v rámci obchodní transakce dodavateli své DIČ, má se za to, že při pořízení plnění vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani – konečný spotřebitel. Pak bude hodnota plnění uvedena do části A.5. kontrolního hlášení, a to bez ohledu na limit.

Uskutečnění plnění pro neplátce DPH – konečného spotřebitele

 Jsme firma prodávající osobní automobily i fyzickým osobám – nepodnikatelům. Do jaké části kontrolního hlášení uvedeme prodej osobního automobilu takovéto osobě v hodnotě 250.000 Kč, na který jsme vystavili fakturu?
 
 V případě uskutečnění zdanitelného plnění pro fyzické osoby nepovinné k dani, u kterých vzniká poskytovateli povinnost přiznat daň, ale není zde povinnost vystavit daňový doklad, jsou tato plnění uváděna v části A.5. kontrolního hlášení, a to bez ohledu na limit.


Související články:
Kontrolní hlášení v otázkách a odpovědích – 2. část
Zálohy a vyúčtování záloh v kontrolním hlášení
Platební a splátkový kalendář v kontrolním hlášení
Následné a opravné kontrolní hlášení
Opravy výše daně v kontrolním hlášení


Zdroj: Finanční správa, Ministerstvo financí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Mikulka Josef
10. 6. 2016 16:51:40
Kdy musím dát do kontrolního hlášení fakturu která byla vystavena dne 15.3.16 na úhradu nájemného, za období od 15.3.16 do 14.6.16. Toto nájemné fakturuji předem a je nájemcem také placeno předem před uplynutím náíjemného období.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
23. 5. 2016 10:07:04
Po zaplacení jsem vystavila daňový doklad k přijaté zál
ohové faktuře. Pak přišla přijatá faktura. Jaké číslo u daňového dokladu napíšu do kolonky evidenční číslo KH...číslo přij.faktury nebo číslo zál.faktury? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Klára
18. 4. 2016 8:46:09
Dobrý den, 26.3.2016 obdržím fakturu od dodavatele v RPDP se zdanitelným plněním 28.2.2016. Fakturu zařadím do KH za 03/2016 a DUZP uvedu 28.2.2016 ?
Hlášení závadného obsahu

Božena
1. 4. 2016 19:30:40
Manžel se synem spolu podnikají jako společníci /dříve
Sdružení fyzických osob bez právní subjektivity /.Čtvrtletní daňové přiznání o DPH podává manžel, syn podává také, ale nulové. Musí kontrolní hlášení podávat i syn?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
29. 3. 2016 9:04:06
pro Kateřinu:
Dobrý den, na podobný dotaz jsme odpovídali nedávno v online poradně (dotaz s názvem "Jak správně zaúčtovat přijatou fakturu?"):

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-45-dil/
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
24. 3. 2016 16:37:17
Dobrý den, dnes jsme dostali fakturu na materiál s UZD 25.2.2016 Kontrolní hlášení za únor jsem již odeslala. Můžu tedy fakturu dát do březnového KH s tím že uvedu datum KH toho 25.2??
Děkuji Fetrová
Hlášení závadného obsahu

Marcela
24. 2. 2016 12:31:41
Marie Kašparová:
Faktura od neplátce DPH vůbec v kontrolním hlášení nebude! Ve vašem účetním programu si ji musíte začlenit bez DPH nikoliv v DPH 0. Jednoduchá pomůcka - není DPH - nebude v kontrolním hlášení.
Hlášení závadného obsahu

Marie Kašparová
24. 2. 2016 11:34:51
Nakoupili jsme službu za 11500 Kč od neplátce daně. Zapsala jsem to jako 11500,00 Kč s 0 DPH, v KH mi vyšla chyba - není DIČ. Má být správně v členění DPH nezahrnovat do DPH? prosím odpověď na e-mail
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
11. 2. 2016 5:22:00
mokro
Za dodání zboží se nepovažuje - a nepodléhá tak DPH - dodání vratného obalu se zbožím kupujícímu za úplatu, pokud je tato úplata přímo vázána k vratnému obalu a kupujícímu je zaručeno její vrácení v plné výši po vrácení vratného obalu. Nicméně pro posouzení, zda bude přijatá faktura spadat do režimu B2 nebo B3, resp. na druhé straně A4 nebo A5 je podstatná celková částka faktury po vypořádání vratných obalů. Je-li tedy celková hodnota přijatého zboží včetně daně a obalů mínus vrácené obaly vyšší než 10.000 Kč, spadá u Vás do B2., u dodavatele do A4. Je-li naopak celková hodnota nižší, jde o režim B3, resp. A5.
Hlášení závadného obsahu

mokro
10. 2. 2016 18:50:18
Dobrý den, obdrželi jsme fakturu za zboží, jak máme uvést do KH přijaté a vrácené obaly. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
10. 2. 2016 4:19:50
Lenka
Abych pravdu řekl, neztotožňuji se s názorem, že by Vám daňový poradce vystavil na své služby platební kalendář s měsíčními zálohami. To, že Vám každý měsíc fakturuje stejné částky podle mne neznamená, že by se jednalo o případ podle §31a ZDPH a nejspíš by si to nemyslel ani finanční úřad. Já bych to vykazoval v B3.
U záloha na energie je tomu jinak, pokud celková souhrnná hodnota PK překročí 10.000 Kč, vykazují se jednotlivé platby do B2.
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
10. 2. 2016 3:58:15
Lenka
Záleží na tom, jestli jste tím ODD daň na výstupu snižovali, nebo zvyšovali. V případě ODD - vrubopisu platí pro DUZP to co uvádíte. V případě ODD - dobropisu je DUZP až den, kdy odběratel ten opravný doklad obdržel, takže do KH půjde s únorovým datem KH DPH.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
3. 2. 2016 14:03:38
Honza: Dobrý den, na obdobný dotaz jsme odpovídali v poradně, která vyšla zrovna dnes - viz http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-41-dil/

V případě soukromého nákupu nebude ze strany odběratele uplatňován nárok na odpočet DPH a není potřeba tuto položku do kontrolního hlášení uvádět. Dodavatel samozřejmě bude muset tuto transakci v kontrolním hlášení uvést a Vámi zaplacenou daň odvést. Správa daní bude vyžadovat spárování informací zejména v případech, kdy budou daňové subjekty uplatňovat nárok na odpočet.
Hlášení závadného obsahu

Honza
3. 2. 2016 13:27:30
Měl bych dotaz ohledně dokladu, který byl vystavený na společnost, je ale použit pro soukromé účely. Jako příklad je nákup v Makru. Nakoupím jak pro firmu, tak pro soukromé použití. Obojí na samostatný doklad. Oba doklady Makro nahlásí v hlášení. Doklad pro firmu zavedu do účta a hlášení, to je jasné. Co ale s dokladem pro soukromé využití? Pokud doklad nezavedu do účetnictví, tak se to na FÚ nikdy nespáruje.
Jak tedy postupovat? Musím do pohody dávat i tyto doklady a krátit je na nulu? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lenka
3. 2. 2016 10:41:00
Platíme měsíční paušální částkou daňového poradce 8000 Kč včetně DPH. V kontrolním hlášení to bude vykázáno na B2, že? Ročně to děla 96 tis. Ta samá situace bude u záloh na vodu,elektřinu a topení, že?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lenka
3. 2. 2016 10:36:42
Prosím o konkrétní případ, vystavili jsme opravný daňový doklad 3.2.2016 s DUZP 31.1.2016. Zpět potvrzený nám opravný daň. doklad příjde cca 10.2.16. Do DPH půjde v únoru a do kontrolního hlášení tedy datum KH DPH s lednovým datem? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
3. 2. 2016 3:30:00
UNIMAT BERAN. Ano, pokud jste doklad obdrželi až v dubnu 2016, nárok na odpočet uplatníte v dubnovém (nebo kvartálním) zdaňovacím období, ale v KH bude u toho dokladu datum KH DPH ("DPPD") 5.1.2016.
Hlášení závadného obsahu

UNIMAT BERAN s.r.o.
2. 2. 2016 23:24:54
Dovolíme si prosím příklad pro upřesnění, zda je níže uvedený zápis přijaté faktury v pořádku:
Faktura vystavena dodavatelem s DUZP 5.1.2016.
Zápis odběratele v Pohodě:
Datum odp/doruč 30.4.20106 (vstupuje do přiznání odběratele k DPH 04/2016 )
Datum KH 5.1.2016 ( zadáno datum DUZP dodavatele )
Děkujeme s přáním příjemného dne
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Chlada
Prodejce POHODAAutor článků
2. 2. 2016 20:21:16
Data KH DPH je datum, ke kterému vznikla dodavateli daňová povinnost k DPH. Toto datum uvádí dodavatel do KH a na toto datum se má přijatá faktura "párovat" u odběratele. Tedy jak oba správně uvádíte, pokud odběrateli přišla faktura až v následujícím období a bude tedy odpočet uplatňovat až v dalším měsíci, slouží položka Datum KH DPH k následnému "dopárování" s údajem o této faktuře v KH dodavatele. Proto se do této položky musí napsat DUZP z došlé faktury, i když je již z minulého měsíce.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
2. 2. 2016 11:47:56
Jak správně zapsat přijatou fakturu do kontrolního hlášení. 1. Faktura přijatá 4.1.16 (dodavatel vystavil v prosinci,ale doručeně v lednu).Je správně do přijatých faktur napsat,datum doručení leden a datum KH DPH 31.12.2015? A bude se takhle postupovat i v následujících měsících? Tedy když mě příjde faktura zase v únoru, vystavená v lednu, tak já musím vždy do 'DATA KH DPH psát datum uskutečnění zdan.plnění a né datum doručení?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

UNIMAT BERAN s.r.o.
1. 2. 2016 11:57:32
Odběratel uzavře a odešle v Pohodě Kontrolní hlášení za období leden 2016. Následně je v únoru 2016 odběrateli doručena faktura s datem vystavení a zdanitelného plnění 30.1.2016.
Prosíme dotaz: jakým způsobem může odběratel tuto fakturu zapsat v Pohodě ke Kontrolnímu hlášení.
Děkujeme
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
NEJVÝHODNĚJŠÍ ÚVĚRY AUT
Vyberte si jakýkoliv vůz a my vám na něj zajistíme nejvýhodnější úvěr!
www.nasplatky.eu

Účetní daňová kancelář
Společnost zabývající se účetnictvím a službami s nemovitostmi.
www.ucetni-danova-kancelar.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,13 Kč
-0,035 Kč
21,59 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru