Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kontrolní hlášení DPH od roku 2016


Bc. Michaela Sobotková
2. 6. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti nahradí původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.


 
S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Institut kontrolního hlášení byl přijat dne 22. prosince 2014 zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a další související zákony. Problematika kontrolního hlášení je upravena v § 101c až § 101i zákona o DPH.
 
Kontrolní hlášení budou plátci podávat pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
 
Vybrané subjekty budou mít počínaje 1. 1. 2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů, které jsou již v současné době povinni evidovat ze zákona. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb.
 
Kontrolní hlášení obecně budou podávat osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně, přičemž není rozhodné, zda se jedná o tuzemský nebo zahraniční subjekt. Za skupinu spojených osob podává kontrolní hlášení zastupující člen skupiny.
 
Kontrolní hlášení za společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity) podává určený společník, který vede evidenci pro účely DPH za společnost, a podle osoby určeného společníka se určují i lhůty pro podání kontrolního hlášení, nicméně uskutečňují-li členové společnosti ekonomickou činnost i mimo společnost a naplní-li níže uvedené podmínky, podávají kontrolní hlášení samostatně za svou činnost.

Kdo musí podávat kontrolní hlášení?

Povinnost podat kontrolní hlášení se váže ke vzniku jedné z níže uvedených skutečností v tzv. sledovaném období:
 • uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 daňového přiznání k DPH),

 • přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytnutí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání k DPH) nebo přijetí plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c), a to z řádků 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH),

 • ve zvláštním režimu pro investiční zlato:

  • přijetí zprostředkovatelské služby, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 zákona o DPH,

  • uskutečnění dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má plátce nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) zákona o DPH, nebo

  • investiční zlato vyrobené nebo zlato přeměněné na investiční zlato dle § 92 odst. 7 zákona o DPH.
 
Kdo není povinen podat kontrolní hlášení:
 • osoba, která není plátcem DPH,

 • identifikovaná osoba,

 • plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění (v režimu přenesení daňové povinnosti, popřípadě neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu),

 • plátce uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 zákona o DPH (např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc a provozování loterií a jiných podobných her atd.).

Co je kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání, jedná se o institut zcela odlišný. Ačkoliv je kontrolní hlášení díky použitému označení slovem „hlášení“ řádným daňovým tvrzením podle daňového řádu, nejde o tvrzení daně jako takové. Nicméně správce daně může získané údaje využít při správě daní a případně i při stanovení výše daně.
 
Kontrolní hlášení vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně již v současnosti povinni vést podle § 100 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že údaje uváděné v kontrolním hlášení odpovídají údajům dosud vykazovaným ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti, je povinnost podání tohoto výpisu zrušena společně se zavedením kontrolního hlášení (tj. od 1. 1. 2016).
 
Podobně jako u daňového přiznání i u kontrolního hlášení má plátce povinnost tvrzení a důkazní břemeno toho, co tvrdil, nebo tvrdit měl.

Kdy a jak často podávat kontrolní hlášení?

Sledovaným obdobím je v případě právnických osob kalendářní měsíc. V případě fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH. Pořadí podání kontrolního hlášení a daňového přiznání za příslušné období je zcela nepodstatné.
 
Plátce, který je právnickou osobou (nebo zastupující člen skupiny), podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na zdaňovací období plátce, tj. plátci s měsíčním i čtvrtletním zdaňovacím obdobím podávají kontrolní hlášení za kalendářní měsíc).
 
Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. měsíčně, nebo čtvrtletně – podání kontrolního hlášení ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH).
 
U společnosti se lhůty pro podání kontrolního hlášení určují podle osoby určeného společníka.
 
Kontrolní hlášení může být řádné nebo opravné (nahrazuje-li řádné kontrolní hlášení a je podáno ve lhůtě pro podání řádného kontrolního hlášení), popřípadě následné, které se podává v případech opravy původně uvedených údajů po uplynutí lhůty pro řádné kontrolní hlášení. Následné kontrolní hlášení je nutné podat do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů uvedených v již podaném kontrolním hlášení.
 
Kontrolní hlášení se podává za období, ve kterém plátce obecně:
 • přiznává daň na výstupu (tj. vyplňuje řádky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 a 13 daňového přiznání k DPH),

 • uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (tj. vyplňuje řádek 25 daňového přiznání k DPH),

 • uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu (tj. vyplňuje řádky 40, 41 daňového přiznání k DPH),

 • uskutečnil plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato.
 
Počáteční období, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016, nebo 1. čtvrtletí 2016.

Jak podat kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně.
 
Údaje v kontrolním hlášení bude plátce daně uvádět ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace o příslušném formátu a struktuře kontrolního hlášení (.XML) a odpovídajícím XSD schématu zveřejní Finanční správa na svém Daňovém portále v přiměřené lhůtě.
 
Pro seznámení se s členěním údajů v kontrolním hlášení a pro zjednodušení vyplňování v elektronické podobě je připraven vzor Formuláře kontrolního hlášení a Předběžné informace k jeho vyplnění. Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení mohou být ještě v průběhu roku 2015 průběžně aktualizovány.
 
Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, může očekávat pokutu ve výši:
 • 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,

 • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,

 • 30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

 • 50 000 Kč, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.
 
Správce daně může navíc uložit pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo na základě výzvy k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.
 
Správce daně může navíc též uložit pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.

 Kontrolní hlášení v programu POHODA
V programu POHODA vznikla nová agenda Kontrolní hlášení. Podání kontrolního hlášení bude stejné jako u přiznání DPH. Budete ho moci podávat automaticky přímo z Pohody, přes datovou schránku nebo jen vytvoříte XML soubor pro ruční načtení.


Související články:
Kontrolní hlášení – nová povinnost pro plátce DPH
Kontrolní hlášení a sankce
Jak vyplnit kontrolní hlášení
 


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Iva
26. 1. 2016 14:15:40
Už jsem si prostudovala co se dalo a stejně KH nerozumím...nechápu, jak budu doklady třídit do sekcí. Podle mě je to buzerace, vždyť to všechno je v podkladech k DPH
Hlášení závadného obsahu

MDL
17. 1. 2016 13:58:53
Ti o podnikají poctivě se ničeho bát nemusí a programy , jako je i výborná Pohoda jim to udělají sami a jediným kliknutím to odešlou. Klobouk dolů panu Babišovi opravdu konečně někdo , kdo tomu co dělá rozumí. Všichni Ti co si stěžují a nadávají na toto opatření a elektronické pokladny okrádají stát více či měně a proto to u nás vypadá jak vypadá lumpové a vyčuránkové mají pré, al odpovědnost a poctivost to ne, že vy Vážení.
Hlášení závadného obsahu

Vladimíra Wolfová
8. 1. 2016 9:05:28
Jako účetní na malé obci si teď i díky panu Babišovi nemůžu vybrat pořádně dovolenou, konec měsíce a začátek měsíce výplaty a uzávěrka a teď ještě skoro v polovině měsíce další trapné hlášení. Zamyslel se tam nahoře taky někdo na tímto?
Hlášení závadného obsahu

Gábina
2. 1. 2016 14:43:37
jsme s.r.o a čtvrtletní plátci DPH . Kdy máme podávat přizniní k DPH v roce 2016? měsíčně nebo čtvrtletně?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
17. 12. 2015 13:18:40
sarka, Gábina:
Dobrý den, právnické osoby podávají kontrolní hlášení každý měsíc (viz tento článek na Portálu POHODA: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/kontrolni-hlaseni-nova-povinnost-pro-platce-dph/). První kontrolní hlášení musíte podat do 25. února 2016.
Hlášení závadného obsahu

sarka
17. 12. 2015 9:45:11
Dobrý den, jsme s.r.o, čtvrtletní plátci DPH. KH budeme posílat čtvrtletně jako Přiznání k DPH? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

dj
4. 12. 2015 11:08:24
chápu to tak, že každou vstupenku do bazenu budu muset do účetnictví zadat jednotlivě, dosud jsme účtovali na základě sestavy o prodeji jednou za den hromadně.
Hlášení závadného obsahu

Vlk007
27. 11. 2015 11:49:22
Náklady jsou 250 milionů korun, to je zanedbatelné. Výnosy do státní kasy mezi 5 a 15 miliardami. Náklady podnikatelů 1,3 miliardy korun.
No, nevěřím tomu. Systémy se budou muset upravovat a vyhodnocovat, to bude ještě nějaký ten milion navíc, možná k miliardě první rok. Dále šedá a černá ekonomika bude stejně ETT a kontrolní hlášení obcházet. Velké ryby zdrhnou do jiných států, malé ryby prostě tu svoji pětistovku bokem denně nepřiznají. Strčí do kapsy a na nějaký paragon se vykvajznou. Chceš paragon? Tak si příště najdi jinýho opraváře, mechanika, pekaře, zahradníka etc... A poctiví podnikatelé budou utrácet ročně desetitisíce navíc, protože oni sami nebo každý účetní musí pořídit software, oni musí zaplatit účetního a to je bratru ať zaměstnanec nebo firma u běžného podnikatele odhadem čtvrt milionu ročně. Ale té práce okolo, ve státní správě skončí tisíce absolventů, zaměstnanost klesne, příjmy rozpočtu přece jen nějaké budou, a hned se to dá na platy těch absolventů. Páni, ta státní správa bují! Takže opravdu věřím tomu, že miliarda dvě navíc budou, ale padnou zase do chřtánu státu, na platy úředníků.
Nicméně, abych jen nehaněl, nepoctivce, ty velké, to odradí a půjdou jinam a drobní obchodníci, vietnamci, večerky, bistra, budou mít strach. Takže Z těch něco kápne.
Hlášení závadného obsahu

Jarka
20. 11. 2015 13:33:45
Já proč nám stoupá zaměstnanost. Kolik lidí se bude tímto dalším nesmyslem zabývat?
Hlášení závadného obsahu

Alena Zabloudilová
Uživatel POHODA
19. 11. 2015 17:54:27
OSVČ si v r. 2015 uplatnil odpočet DPH z PC v ceně pod 40tisíc Kč, nyní chce ukončit registraci k DPH, ale zůstává stále OSVČ. V jakém poměru vrátit při zrušení uplatněný odpočet DPH? Děkuji za názor.
Hlášení závadného obsahu

Zuzka
26. 10. 2015 9:52:27
Další metoda, jak nás chce pan Babiš dokonale ovládat. :-(
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

4. 8. 2021 | Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
daňová a účetní kancelář
Sektrorově specializovaní konzultanti


JRS, spol. s r.o.
Účetnictví, mzdy, daňové poradenství, personalistika, agentura práce.
www.uctoprolidi.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2021 Přiznání DPH (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Souhrnné hlášení (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Kontrolní hlášení (za červenec 2021)
31. 8. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,44 Kč
-0,050 Kč
21,43 Kč
-0,011 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru