Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Hlavní versus vedlejší plnění DPH


Ing. Filip Sinecký
11. 5. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Vedlejší plnění, resp. vedlejší náklady a jejich zatřídění do správné sazby DPH nelze chápat jednotlivě na daný produkt či službu. Plátce DPH by měl vedlejší plnění řešit komplexně podle svého předmětu činnosti a převažujících dodávek.


 
Problematika vedlejšího plnění, resp. vedlejších nákladů a jejich zatřídění do správné sazby DPH se musí chápat nikoliv jednotlivě na daný produkt či službu, ale měla by se u plátce DPH řešit komplexně podle jeho předmětu činnosti a převažujících dodávek.
 
Pro názornost si vezměme například plátce, který se zabývá výrobou produktů spadajících do snížené sazby DPH (např. potraviny, rostliny, zdravotnické prostředky apod.). Své výrobky plátce prodává mimo jiné zásilkovým prodejem, za který účtuje i poštovné (dopravné) a balné. Obsahem balíku je vždy produkt účtovaný se sníženou sazbou DPH.
 
Otázkou je, zda sazba DPH u dopravy a balného má být v základní sazbě DPH jako samostatné plnění, nebo ve snížené sazbě jakožto vedlejší plnění k plnění hlavnímu, což je daná potravina či zdravotnický prostředek apod. Jinými slovy, zda postup dle zákona o DPH v § 36 odst. 3 písm. c) a § 36 odst. 4 je aplikovatelný i v těchto případech, kdy základ daně zahrnuje i vedlejší výdaje, jako je doprava a balné.
 
Zejména je zapotřebí určit, zda se skutečně jedná o vedlejší plnění či náklad, nebo nikoliv. Berme v úvahu, že primární, hlavní a nejdůležitější činností pro našeho plátce je dodání produktů, které vyrobil a které samy o sobě podléhají snížené sazbě DPH. V následujícím textu budeme tedy považovat za hlavní plnění dodání zboží se sníženou sazbou DPH a jako vedlejší plnění doplňkové služby ve formě balného a poštovného.

Kritéria pro testování hlavního a vedlejšího plnění

Primárně je důležité si uvědomit, že kritéria pro testování hlavního a vedlejšího plnění se testují proto, aby se uměle nedrobila jedna ekonomická transakce. Většinou jde o náklady, jejichž úhradu požaduje plátce uskutečňující plnění po svém odběrateli a které ze soukromoprávních důvodů bývají obvykle na daňových dokladech vyčísleny zvlášť.
 
Princip hlavního a vedlejšího plnění, resp. jediného souborného plnění, spočívá mimo jiné i dle judikatury Soudního dvora EU („SDEU“), případně Nejvyššího správního soudu ČR („NSS“) v tom, že o souborné plnění, které je třeba považovat za jediné, se jedná tehdy, pokud je jedno z plnění plněním hlavním a jiné plnění je pouhým nesamostatným vedlejším plněním. Za určitých okolností musí být několik plnění, která by mohla být poskytnuta odděleně, považováno za jediné plnění, pokud tato plnění nejsou samostatná. Je tomu tak například tehdy, když jedno nebo více plnění představují hlavní plnění a zbývající plnění představují vedlejší plnění sdílející s hlavním plněním stejný daňový režim.
 
Pro vedlejší plnění pak platí, že pro zákazníka nepředstavuje účel samo o sobě, není jeho cílem, ale jen prostředkem pro využití hlavního plnění za co nejoptimálnějších podmínek. Dále se jedná o jediné plnění, pokud dvě nebo více dílčích plnění nebo úkonů poskytnutých osobou povinnou k dani jsou tak těsně spojeny, že objektivně tvoří jediné nerozdělitelné hospodářské plnění, jehož rozdělení by bylo umělé.
 
Dle NSS je jedním z principů daně z přidané hodnoty jednotnost poskytnutého plnění, které by obecně nemělo být v zájmu fungujícího systému DPH uměle děleno.
 
Z pohledu aplikace DPH je třeba uvést, že daňový režim plnění vedlejšího se řídí daňovým režimem plnění hlavního. Pro určení, zda určité služby představují jedno plnění, či nikoli, přitom není rozhodující skutečnost, že je fakturována pouze jedna cena.

Judikatura k více plněním a poměru hlavního versus vedlejšího plnění

K danému tématu více plnění, resp. nedělitelnosti více plnění a poměru hlavní versus vedlejší plnění se vyjadřuje, jak bylo výše uvedeno, i judikatura SDEU a NSS, ze které v následujícím textu trochu odcitujeme.
 
1. Rozsudek SDEU Levob Verzekeringen: „Pokud dvě nebo několik dílčích plnění nebo úkonů poskytnutých osobou povinnou k dani průměrnému spotřebiteli je tak těsně spojeno, že z ekonomického hlediska objektivně tvoří celek, jehož rozdělení by mělo umělou povahu, všechna tato dílčí plnění nebo tyto úkony tvoří jediné plnění pro účely uplatnění daně z přidané hodnoty.“
 
2. Rozsudek SDEU ve spojených věcech Manfred Bog, Cinemax Entertainment, Lothar Lohmeyer, Fleischerei Nier:
 
a. „Nejdříve je potřeba určit, zda z hlediska DPH mají být různé činnosti považovány za odlišná plnění, která se zdaňují odděleně, nebo za jediná komplexní plnění složená z několika prvků.“
 
b. „Pokud je plnění tvořeno souborem dílčích plnění a úkonů, je třeba vzít v úvahu všechny okolnosti, za kterých došlo k dotčenému plnění, za účelem určení toho, zda se jedná o dvě nebo několik odlišných plnění, nebo o jediné plnění, a zda v posledně uvedeném případě musí být toto jediné plnění kvalifikováno jako dodání zboží nebo poskytnutí služeb.“
 
c. „Dle SDEU každé plnění je rovněž třeba obvykle považovat za oddělené a samostatné a plnění spočívající z hospodářského hlediska v jediném plnění nemůže být uměle rozloženo, aby nebylo narušeno fungování systému DPH.“
 
d. „Krom toho se jedná o jediné plnění v případě, že jeden nebo více prvků je třeba považovat za hlavní plnění, zatímco naopak jiné prvky je třeba považovat za jedno nebo více vedlejších plnění sdílejících daňový osud hlavního plnění. Konkrétně musí být plnění považováno za vedlejší k plnění hlavnímu, pokud pro zákazníka není samotným cílem, nýbrž prostředkem k získání prospěchu z hlavního plnění za nejvýhodnějších podmínek.“

Vedlejší výdaje jako součást základu daně

Součástí základu daně jsou mimo jiné vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění. Za vedlejší výdaje se považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize. To znamená, že např. při dodání zboží by součástí základu pro DPH mělo být vždy balné a náklady na přepravu tehdy, je-li sjednáno dodání zboží včetně přepravy a podle sjednaných podmínek je součástí úhrady za zboží. Obojí je u našeho výrobce (plátce) splněno.
 
Pokud plátce uskutečňuje dodání zboží, jehož součástí je i odeslání poštou, a nakoupená poštovní služba je nákladem nebo výdajem plátce, pak plátce uskutečňuje dodání zboží s odesláním. Proto zahrnuje nakoupenou poštovní službu do základu daně u dodání zboží jako vedlejší výdaj. Jestliže plátce nakoupenou poštovní službu samostatně „přeprodává“, musí uplatnit daň na výstupu.
 
V návaznosti na výše uvedenou judikaturu SDEU a NSS a ustanovení českého zákona o DPH, zejména § 36, můžeme konstatovat, že i v případě našeho plátce lze dopravu a balné považovat za vedlejší plnění, které sleduje daňový osud plnění hlavního, čímž je dodání potravin v první snížené sazbě DPH.
 
Z výše uvedených důvodů by mělo být zahrnutí vedlejších plnění poštovného a balného do snížené sazby v souladu s legislativou i judikaturou a plátce (výrobce) v našem příkladu postupuje správně a uplatňuje stejnou sazbu DPH i u těchto plnění ve snížené sazbě (jako u dodání plnění hlavního).
 
Rozsudky NSS a SDEU ohledně hlavního a vedlejšího plnění:
  • Rozsudek NSS ze dne 30. 3. 2010 8 Afs 71/2009-77
  • Rozsudek NSS ze dne 22. 3. 2007 9 Afs 5/2007-70 (č. 1187/2007 Sb. NSS)
  • Rozsudek SDEU ze dne 25. 2. 1999, Card Protection Plan Ltd, C‑349/96, Recueil, s. I‑973, bod 30
  • Rozsudek SDEU ze dne 27. 10. 2005, Levob Verzekeringen BV a OV Bank NV, C-41/04, bod 21
  • Rozsudek SDEU ze dne 11. 6. 2009, RLRE Tellmer Property, C‑572/07, Sb. rozh. s. I‑4983, bod 18
  • Rozsudek SDEU ze dne 2. 12. 2010, Everything Everywhere (dříve T Mobile UK), C‑276/09, body 24 a 25
  • Rozsudek SDEU ze dne 10. 3. 2011 ve spojených věcech C‑497/09 (Manfred Bog), C‑499/09 (Cinemax Entertainment), C‑501/09 (Lothar Lohmeyer) a C‑502/09 (Fleischerei Nier)
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

tos
25. 9. 2019 4:42:28
Dobrý den. Zajímalo by mě,jak mám aplikovat poštovné v případě, že jsme antikvariát. Knihy prodáváme jako použité zboží dle §90 ZDPH. Podle tohoto článku tedy mohu poštovné chápat jako vedlejší plnění a uvést i poštovné s 0% DPH, s tím že dodaním marži 10% DPH (tedy prodejní cena knihy plus poštovné minus pořiz.cena)? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

JB
8. 9. 2017 11:34:38
Účetní nemá pravdu. Poštovné i balné pochopitelně služba je, ale je to vedlejší plnění ať už je fakturováno dohromady jako jedna cena (s jednou sazbou DPH) nebo zvlášť rozepsané, obojí ale se stejnou sazbou DPH
Hlášení závadného obsahu

Josef Kuňák
Uživatel POHODA
28. 8. 2017 11:54:41
Dobrý den. Naše účetní tvrdí, že výše uvedené nelze použít, pokud je na faktuře uvedena položka poštovné a balné zvlášť. V tom případě je prý nutno danit s 21% jako službu. Je to skutečně tak? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AMG-Karel Pícha, s.r.o.
Výroba pásových dopravníků, dopravníkových válečků, pražců, válců
www.amgpicha.cz

Eltym Hronov spol. s r.o.
Elektroinstalace, hormosvody, projekční práce elekto, eshop svítidel
www.eltym.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,28 Kč
0,065 Kč
25,00 Kč
0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru