Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v zákoně o daních z příjmů od roku 2014


Ing. Jiří Nigrin
18. 12. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce se limit zvyšuje na 10 000 korun. Stejný limit bude platit také u autorských příjmů. K jakým dalším změnám dochází v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014?


 
Novela zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) platná od 1. 1. 2014 přináší změny jednak v důsledku nové terminologie zavedené novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, a jednak v důsledku změn některých vlastních pojmů, které budou platit jen pro účely tohoto zákona. K dalším změnám pak dochází u některých dalších ustanovení zákona.
 
V oblasti nových pojmů jde především o pojem „finanční leasing“, který nahrazuje „pronájem s následnou koupí najaté věci“. Odlišně jsou pak definovány pojmy „věc“, „cenný papír“ a nově také „obchodní majetek právnických osob“. Nájem pak zahrnuje pro účely tohoto zákona i „pacht“.
 
Další výraznou změnou je přesunutí daně darovací a daně dědické do ZDP, přičemž se pro tyto případy zavádí pojem „bezplatný příjem“. Osvobozeny od daně budou bezplatné příjmy nabyté děděním a rozšiřuje se osvobození v případě darů.
 
Dále se ruší rozdělení poplatníků na tři skupiny. Bude platit, že pokud bude bezplatné nabytí majetku podléhat dani, bude se danit sazbou daně pro daň z příjmů, tedy u fyzických osob ve výši 15 %u právnických osob 19 %.
 
Další změny se týkají neziskových organizací, které budou nově označovány jako „veřejně prospěšný poplatník“, přičemž z těchto poplatníků bylo vyňato mimo jiné také společenství vlastníků jednotek. Právnickou osobou se nově stává „svěřenský fond“, sdružení bez právní subjektivity se bude nazývat „společností“ a občanské sdružení „spolkem“.
 
Místo pojem „domácnost“ se zavádí termín „společně hospodařící domácnost“, čímž zákon rozumí „společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“

Změny u fyzických osob

Pozitivní změnou u fyzických osob je pozastavení účinnosti ustanovení § 4 odst. 3 ZDP, a to zpětně za zdaňovací období 2013 a dále pak pro období roku 2014 a 2015. Jedná se o osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí, pokud součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a § 9 přesáhne u poplatníka v daném období částku 840 000 Kč.
 
U závislé činnosti se příjmy zdaňované srážkovou daní zvyšují z původních 5 000 Kč na 10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce, přičemž se bude jednat pouze o příjmy plynoucí z dohod o provedení práce.
 
Rovněž tak dochází ke zvýšení limitu na 10 000 Kč měsíčně u jednoho plátce, pokud jde o příjmy autorů podle autorského práva zdaňované srážkovou daní.
 
Do ostatních příjmů se zařazují příjmy z bezúplatného nabytí, pokud jsou předmětem daně. I zde se zvyšuje hranice pro osvobození jednorázových nahodilých příjmů na 30 000 Kč v rámci jednoho zdaňovacího období, obdobně se zvyšuje maximální počet včelstev u příjmů z chovu včel na 60.
 
U odčitatelných položek dochází ke zvýšení maximální hodnoty darů na 15 % ze základu daně.
 
Prodlužuje se lhůta pro osvobození pro majitele cenných papírů, a to na tři roky od nabytí, ovšem pro cenné papíry nabyté do konce roku 2013 zůstává zachována původní lhůta. Současně dochází k zavedení ročního limitu 100 000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku.
 
Poměrně nenápadnou změnou, ale závažnou svým dopadem, je ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) bod 2, který stanoví, že od daně z příjmů je osvobozen: „příjem v podobě podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku, pokud se nejedná o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi a jde-li o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi.“
 
Podle výkladu, kterého se nám dostalo ze strany pracovníků finanční správy, by to znamenalo, že pokud občanské sdružení (podle nového termínu „spolek“) přijme od svých členů členské příspěvky a z těchto příspěvků uhradí svým členům například dresy nebo v případě Sdružení rodičů a přátel školy příspěvek dětem na výlet, tak to u příjemců podléhá zdanění. Pokud by se tento příjem danil podle § 10, bylo by možné využít osvobození do limitu stanoveného tímto zákonem.

Změny u právnických osob

Kromě nové definice poplatníka daně z příjmů právnických osob, i zde dochází k začlenění předmětu daně dědické a daně darovací do předmětu daně z příjmů.
 
Důležitou změnou je to, že s výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem daně všechny příjmy u veřejně prospěšného poplatníka, který je:
  • veřejnou vysokou školou,
  • veřejnou výzkumnou institucí,
  • poskytovatelem zdravotních služeb,
  • obecně prospěšnou společností,
  • ústavem.
 
Odpočet podle § 20 odst. 7 nebudou moci z veřejně prospěšných poplatníků uplatnit obce a kraje, ty však jsou příjemcem vlastní daně, takže tato změna nemá pro ně žádný praktický význam.
 
Dále je třeba upozornit, že osvobození bezúplatných příjmů nebude moci uplatnit veřejně prospěšný poplatník, pokud tento příjem neuplatní v daňovém přiznání. Rozhodnutí poplatníka o uplatnění či neuplatnění bezúplatných příjmů nelze zpětně měnit. Na druhou stranu je třeba uvést, že pokud tento poplatník uplatní osvobození takového příjmu, nebudou výdaje z něho financované daňovým výdajem.
 
Předmět daně z příjmů je nově definován ještě s užší vazbou na účetnictví, čímž zcela odpadá problém nerealizovaných kurzových rozdílů.
 
Novinkou je daňová uznatelnost ztráty z prodeje pozemku. Rozšiřuje se jak okruh příjemců darů, tak také i účelu, a zvyšuje se maximální výše daru na 10 % ze základu daně.
 
Ke změnám dochází i v případě odčitatelné položky na podporu výzkumu a vývoje.
 
Z důvodu zrušení obchodního zákoníku se definuje obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob pro účely tohoto zákona.
 
Rozumí se jím veškerý majetek, který:
  • mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu,
  • k němu patří, pokud jde o poplatníka, který není právnickou osobou (zde půjde např. o svěřenský fond).

Společná ustanovení

Změny nastávají v ustanovení § 23 odst. 7 týkající se obvyklých cen, kterých nebude použito v případě výprosy a výpůjčky. Zvyšuje se motivační příspěvek poskytnutý žákovi nebo studentovi jako daňově uznatelná položka a zavádí se nová odčitatelná položka na podporu odborného vzdělávání.
 
Jedná se o odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a odpočet výdajů na žáky nebo studenty podle počtu hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka v rámci praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AFINEA s.r.o.
Nabízíme vedení účetnictví v Brně, Zlíně a okolí.
www.afinea.cz

Čerpací stanice Semerád
Čerpací stanice s PHM - Bantice, Brno, Hevlín, Chvalovice.
www.pavelsemerad.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,80 Kč
0,000 Kč
23,23 Kč
-0,058 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru