Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v daňovém odpočtu darů od roku 2014


Ing. Martin Děrgel
27. 6. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Úhrnná hodnota všech darů u FO v příslušném zdaňovacím období musí převýšit 2 % základu daně, nebo musí činit aspoň 1 000 Kč.

Foto: Fotolia

 

Možnost snížit si daň o poskytnuté dary mají nejen podnikatelé, ale i zaměstnanci, zkrátka všichni poplatníci vyjma neziskových organizací. S účinností od roku 2014 došlo k řadě změn i v této daňové oblasti.


 
Na daních z příjmů obvykle lidi a firmy nejvíce zajímá, jak na nich ušetřit a zaplatit co možná nejméně. Samotný zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), k tomu dokonce nabízí celou řadu nástrojů. Jedním z nich je odpočet poskytnutých darů od základu daně, čímž stát motivuje k dobročinnosti.
 
Jak jsme ale v daních zvyklí, je tato výhoda podmíněna řadou podmínek, takže záleží na tom, co, komu a nač je darováno, jakož i na výši daru a základu daně. Možnost snížit si daň o poskytnuté dary mají nejen podnikatelé, ale i zaměstnanci nebo pronajímatelé, zkrátka všichni poplatníci (vyjma neziskových organizací). S účinností od roku 2014 přitom došlo k řadě změn i v této daňové oblasti.

Když je dárcem fyzická osoba

Daňový odpočet poskytnutých darů je jednou z nezdanitelných částí základu daně z příjmů fyzických osob. Pro jeho uplatnění stanovuje § 15 odst. 1 ZDP dva typy podmínek – věcné a hodnotové. Zaměstnanci, kteří jsou daňovými rezidenty Česka, mohou tento odpočet (pouze u tuzemských darů) jednoduše nárokovat u svého zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, ostatní v daňovém přiznání.
 
Věcné podmínky (pozn.: při nesplnění riskuje „neziskový“ obdarovaný ztrátu osvobození od daně):
 • Dar, resp. od roku 2014 obecněji bezúplatné plnění poskytnuté obci, kraji, organizační složce státu, právnické osobě se sídlem na území ČR, jakož i právnické osobě, která je pořadatelem veřejné sbírky, a to
  • na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství,
  • na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské (pouze pro registrované církve a náboženské společnosti), tělovýchovné a sportovní, a
  • politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále
  • fyzickým osobám s bydlištěm v Česku, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozující školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů (stručnější text do konce roku 2013 – „na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat“ – nenavazoval na zákon o ochraně zvířat), na financování těchto zařízení, dále
  • fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu, nebo jimi byli ke dni přiznání starobního důchodu anebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), na zdravotnické prostředky (podle zákona č. 123/2000 Sb.) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami či na zvláštní pomůcky podle zákona č. 329/2011 Sb. upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (do konce roku 2013 zde byly uvedeny nejasné „rehabilitační a kompenzační pomůcky“) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.
 • Uznatelné jsou také dary, resp. bezúplatná plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie (tedy i včetně Česka), Norska nebo Islandu.
 • A odpočíst od základu daně lze i dar, resp. bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu EU než Česka (jen změna formulace), Norska nebo Islandu, pokud příjemce bezúplatného plnění a jeho účel splňují podmínky stanovené ZDP.
 
Hodnotové podmínky:
 • úhrnná hodnota všech darů, resp. bezúplatných plnění v příslušném zdaňovacím období musí převýšit 2 % základu daně, nebo musí činit aspoň 1 000 Kč,
 • v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (do konce roku 2013 byl horní limit jen 10 %),
 • hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce se přitom oceňuje částkou 2 000 Kč,
 • hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se pro tyto účely oceňuje paušální částkou 20 000 Kč.

Příklad: Omezení odpočtu darů

Paní Lenka bude mít za rok 2014 základ daně z příjmů fyzických osob 300 000 Kč. Z čehož 2 % = 6 000 Kč, což je více než 1 000 Kč, proto pro uplatnění nezdanitelné částky z titulu poskytnutých darů v tomto roce platí minimální limit 1.000 Kč (úhrn všech darů) a maximální limit = 15 % základu daně = 45 000 Kč.
 
Řešme tři varianty, kdy poplatnice daruje v roce 2014 např. Nadaci Pomoc dětem nebo na ekologii:
 1. 900 Kč:
  • odpočet z titulu darů nelze uplatnit, protože celková hodnota darů nedosahuje minima 1 000 Kč,
 2. 20 000 Kč:
  • odpočet z titulu darů lze uplatnit v plné výši, protože hodnota darů je mezi minimem a maximem,
  • základ daně 300 000 Kč se sníží na 280 000 Kč, úspora na dani tak činí 3 000 Kč (15 % z 20 000 Kč).
 3. 50 000 Kč:
  • odpočet z titulu darů lze uplatnit pouze částečně, protože dary přesahují maximální limit 45 000 Kč,
  • základ daně 300 000 Kč se sníží na 255 000 Kč, úspora na dani tak činí 6 750 Kč (15 % ze 45 000 Kč).
 
Odpočitatelným darem, resp. bezúplatným plněním nemusí být pouze peníze, ale i věci movité (hračky pro školku, šatstvo charitě, staré knihy předané knihovně), nemovité věci, případně také služby nebo činnosti (pomoc ochráncům přírody při výsadbě stromků bez nároku na odměnu). Složitější však bude jejich ocenění, není-li jejich cena známa, určí se v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Příklad: Dar neprodejných zásob

Pan Dvořák provozuje knihkupectví a vede daňovou evidenci. V červnu 2014 daroval školce neprodané dětské knížky z minulých let v pořizovací ceně 10 000 Kč. Protože darované knihy při jejich pořízení v minulých letech byly pro podnikatele okamžitým daňovým výdajem – zatímco dary nejsou daňově účinné (§ 25 odst. 1 písm. t) ZDP) – musel o těchto 10 000 Kč v přiznání za rok 2014 snížit své daňové výdaje (viz § 5 odst. 6 ZDP).
 
Teprve následně může pan Dvořák v tomto daňovém přiznání za rok 2014 (rok, kdy dar prokazatelně poskytl) uplatnit původní pořizovací cenu darovaných knížek (10 000 Kč) jako nezdanitelnou částku alias odpočet od základu daně z příjmů za tento rok. Samozřejmě ale nejvýše do horního limitu 15 % základu daně.
 
Od základu daně lze hodnotu poskytnutých darů odečíst pouze v tom zdaňovacím období, ve kterém byly prokazatelně poskytnuty, případnou nevyužitou část hodnoty daru nelze přenést do dalších let. Poskytnuté dary prokáže dárce dokladem, ze kterého by mělo být patrno, kdo je příjemcem daru, hodnota, předmět, věcný účel (ad výše) a datum darování. Optimální je darovací smlouva, přičemž jde o povinnou přílohu k přiznání.

Když je dárcem právnická osoba

Také právnické osoby (s výjimkou neziskových organizací) mohou základ daně z příjmů snížit o poskytnuté dary, resp. bezúplatná plnění. Ovšem až po uplatnění případných odpočtů podle § 34 ZDP (tj. minulé daňové ztráty, odpočet na podporu výzkumu a vývoje a nový odpočet na podporu odborného vzdělávání). Pročež musejí v souladu s § 20 odst. 8 ZDP rovněž splnit dva typy podmínek – věcné a hodnotové.
 
Zatímco podmínky věcné jsou prakticky shodné jako u fyzických osob (viz výše), hodnotové podmínky mají stanoveny odlišně:
 • Hodnota každého poskytnutého daru, resp. bezúplatného plnění (samostatně) musí činit alespoň 2 000 Kč.
 • V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP (do konce roku 2013 platil horní limit odpočtu 5 %, resp. dalších 5 % se týkalo jen vybraných darů školám a výzkumným institucím).
 • U hmotného a nehmotného (pozn.: pouhé formulační upřesnění) majetku je hodnotou daru, resp. bezúplatného plnění nejvýše daňová zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2 ZDP) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle účetních předpisů u ostatního majetku. Dodejme, že v souladu s § 13 odst. 4 a 5 zákona o DPH podléhá u plátců DPH na výstupu darování majetku, u něhož byl uplatněn odpočet daně.
 • Do limitů pro tento odpočet se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her (pozn.: u loterijních firem zamezuje duplicitnímu uplatnění darů poskytnutých Českému olympijskému výboru – poprvé pro účely snížení odvodu z loterií a kursových sázek podle loterijního zákona, a podruhé formou odpočtu poskytnutých darů u daně z příjmů).
 • Od základu daně nelze odečíst hodnotu bezúplatného plnění, na základě kterého plyne poskytovateli bezúplatného plnění nebo osobě s ním spojené prospěch bez poskytnutí odpovídajícího protiplnění (pozn.: nová zábrana možnosti odečtení „darů“ poskytnutých zištně za účelem získání nějakého protiplnění, lhostejno, zda protiplnění plyne samotnému „dárci“ či jeho spojené osobě; pokud však příjemce „daru“ poskytuje plnění, které nemá vztah k tomuto poskytnutému bezúplatnému plnění, pak lze odpočet uplatnit).

Příklad: Odpočet darů u právnických osob

Dobráci, s.r.o. se zabývají výrobou hraček, jsou plátci DPH, a v roce 2014 poskytnou tyto dary:
 • Hračky školce ve výši 8 000 Kč vlastních nákladů (v obvyklé prodejní ceně 10 000 Kč + DPH 2 100 Kč):
  • od základu daně odpočitatelnou hodnotou daru je 8 000 Kč + 2 100 Kč DPH na výstupu z daru.
 • Hračky klubu modelářů ve výši 1 500 Kč vlastních nákladů (v prodejní ceně 2 000 Kč + 420 Kč DPH):
  • o tento dar nelze snížit základ daně, protože jeho „hodnota“ je pod 2 000 Kč = 1 500 Kč + 420 Kč.
 • Ojeté osobní auto koupené od neplátce DPH v aktuální účetní zůstatkové ceně 50 000 Kč s daňovou zůstatkovou cenou 30 000 Kč (po uplatnění poloviny ročního odpisu za rok 2014 podle § 26 odst. 7 písm. a) ZDP), jehož aktuální tržní cena obvyklá je cca 80 000 Kč, darované začínajícímu praktickému lékaři:
  • odčitatelnou hodnotou daru je 30 000 Kč, přičemž darování tohoto auta nepodléhá DPH na výstupu.
 • Peněžité dary: zoologické zahradě 5 000 Kč, hasičům 1 500 Kč a psímu útulku rovněž 1 500 Kč:
  • daňově lze uplatnit pouze dar pro ZOO, zbývající dva dary jednotlivě nedosahují limitu 2 000 Kč.
 
Celkově si tak Dobráci, s.r.o. budou moci z titulu poskytnutých darů snížit základ daně z příjmů za rok 2014 nejvýše o částku = 8 000 Kč + 2 100 Kč + 30 000 Kč + 5 000 Kč = 45 100 Kč. To ovšem za předpokladu, že jejich základ daně snížený o uplatňované daňové ztráty minulých let (a případně o další odčitatelné položky podle § 34 ZDP) bude nejméně 451 000 Kč. Z čehož horní hodnotový limit „darů“ 10 % činí právě 45 100 Kč.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Petr
15. 9. 2015 10:25:27
Lze odečíst z daní dar i za funkci např. hospodáře TJ, či člena TJ, kteří funkci vykonávají zdarma.
Hlášení závadného obsahu

Petr
15. 9. 2015 10:20:58
FÚ odmítl odpočet za činnost trenéra v TJ, kterou poskytoval v roce 2014 zdarma. Je na odpočet nárok. TJ vede evidenci v hodinách, kterou trenér a další vedoucí cvičitelé provozovali. Činnost je rovněž oceněna v Kč/hod. Je na odpočet nárok a postupoval FÚ správně.
Hlášení závadného obsahu

Hana
28. 4. 2015 15:27:14
Dobrý den, můžu si od základu daně odečíst dar 10 000 na útulek na Slovensku a dále 15 000 rakouské nemocnici. Nebo můžu jen dary, které jsem dala na území ČR?
Hlášení závadného obsahu

jerry
13. 4. 2015 8:14:28
Ano - dary můžete sčítat.
Hlášení závadného obsahu

Honza
12. 4. 2015 20:27:41
zdravím, když jsem dárce a mám jeden odběr, odepisu si 2000 jde l tomu přičíst i dar neziskové organizací v v hodnotě 500 a součet bude 2500?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Martia 2000, s.r.o.
Komplexní služby v oblasti účetnictví a daňového poradenství
www.martia2000.cz

SOFTWATER s.r.o.
Máme řešení pro Vaši tvrdou vodu
www.softwater.cz

Daňový kalendář

25. 11. 2019 Souhrnné hlášení (za říjen 2019)
25. 11. 2019 Kontrolní hlášení (za říjen 2019)
25. 11. 2019 Přiznání DPH (za říjen 2019)
2. 12. 2019 Daň z nemovitých věcí (2.splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,59 Kč
0,090 Kč
23,25 Kč
0,095 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.11.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru