Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny u právnických osob od 1. 1. 2015


Bc. Michaela Sobotková
6. 1. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Jaké nejzásadnější změny nastaly od 1. 1. 2015 v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o rezervách? Stručný přehled novinek týkajících se právnických osob naleznete v tomto článku.


 
Dnem 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., o změně zákona o daních z příjmů a změně dalších souvisejících zákonů, který novelizuje některá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen „zákon o rezervách“), a který je technickou novelou zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb.
 
Níže si uvedeme přehled nejvýznamnějších změn u právnických osob od 1. 1. 2015.

Změny týkající se subjektů kolektivního investování

Do zákona o daních z příjmů byl vložen nový § 17b, který zavádí termín „základní investiční fond“, který je vymezen pouze pro účely ZDP a definuje množinu fondů, pro které bude dále platit současný daňový režim se sníženou daňovou sazbou 5 %. Základním investičním fondem je jen takový investiční fond, který splňuje podmínky tohoto ustanovení.
 
Důvodem této změny byl nevyhovující stav v oblasti zdanění investičních fondů, který pro všechny investiční fondy bez omezení stanovoval sazbu daně ve výši 5 % a tím umožňoval účelové zakládání investičních fondů za účelem daňové optimalizace.
 
V souvislosti s novým § 17b ZDP byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních (např. v § 19 odst. 12 a v § 20a ZDP).

Úprava předmětu daně u veřejně prospěšného poplatníka poskytujícího zdravotní služby

V § 18a odst. 5 písm. c) ZDP bylo upřesněno, že poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí veřejně prospěšný poplatník, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby.
 
Z uvedeného vyplývá, že ustanovení se nevztahuje na poskytovatele sociálních služeb, který provádí zdravotní služby pouze doplňkově a nepotřebuje oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Dle přechodných ustanovení lze toto ustanovení použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

Příjmy osvobozené od daně

Ustanovení § 19 odst. 1 písm. zc) ZDP upravuje osvobození příspěvků provozovatelů solárních elektráren. Úprava reaguje na změnu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, provedenou zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ohledně povinnosti provozovatelů solární elektrárny hradit poplatek na financování budoucí likvidace elektroodpadu.
 
Osvobození se týká nejen příspěvků výrobců, ale nově i příspěvků provozovatelů solárních elektráren. Dle přechodných ustanovení lze toto ustanovení použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.
 
Ustanovení § 19b odst. 1 písm. c), d) a e) ZDP řeší osvobození bezúplatných příjmů:
  • vložením nového písm. c) je osvobození rozšířeno na převody pozemku nebo podílu na pozemku z majetku státu na bytová družstva. Tato úprava implementuje § 6 odst. 4 písm. a) ze zrušeného zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, tj. vyjmutí plnění nebo bezúplatných převodů majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem z předmětu daně darovací,
  • dle písm. d) je osvobozen příjem v podobě majetkového prospěchu, jestliže v úhrnu tyto příjmy od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč u vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose,
  • vložené písm. e) váže na inkorporování daně darovací do ZDP, kdy je osvobozen příjem z nabytí majetku zdravotními pojišťovnami pro fondy veřejného zdravotního pojištění.
 
Dle přechodných ustanovení lze písm. c) a e) použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

Úpravy ve společných obecných ustanoveních ZDP

V § 21d ZDP je zpřesněna definice finančního leasingu. Kromě základních podmínek, dříve definovaných v § 24 odst. 4 písm. b) ZDP, je nově zakotveno i přenesení odpovědnosti za předmět leasingu (včetně údržby a oprav) i rizik vztahujících se k předmětu leasingu (poškození, pokles tržní hodnoty předmětu leasingu) z poskytovatele finančního leasingu na jeho uživatele.
 
Minimální doba trvání finančního leasingu je odvozena od minimální doby odpisování hmotného majetku uvedené v § 30 odst. 1 ZDP nebo doby odpisování podle § 30a nebo § 30b ZDP v okamžiku uzavření smlouvy (u odpisové skupiny 2 až 6 podle přílohy č. 1 k ZDP lze tuto dobu zkrátit o šest měsíců). To znamená, že byla rozšířena i na 4. až 6. odpisovou skupinu.
 
Dle přechodných ustanovení bude toto ustanovení aplikováno na smlouvy o finančním leasingu, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání v době od 1. ledna do 31. prosince 2014.
 
Nové ustanovení § 21f ZDP navazuje na zrušení ustanovení § 18 odst. 2 písm. e) ZDP a stanoví, že na vyčlenění majetku do svěřenského fondu i na zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti se pro účely ZDP nahlíží obdobně jako na vklad do obchodní korporacenelze je tak považovat za bezúplatné nabytí majetku (bezúplatný příjem).
 
Toto vyčlenění nepodléhá zdanění, neboť je pouze rozvahovou operací, a proto se neprojeví finálně v základu daně. Ustanovení se vztahuje i na fundace a ústavy, jejichž daňový režim doposud vycházel pouze z právních předpisů upravujících účetnictví.
 
Předmětná úprava eliminuje restrikce plynoucí z aplikace ustanovení § 27 písm. j), § 25 odst. 1 písm. i), zp) a zq) ZDP spočívající v nemožnosti odpisovat majetek svěřenským fondem a dále v nemožnosti uplatnění částek ve výši účetních odpisů, resp. nákladů při spotřebě neodpisovaného majetku v základu daně z příjmů svěřenských fondů u majetku vyčleněného do svěřenského fondu.
 
Dle přechodných ustanovení lze toto ustanovení použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

Položky zvyšující výsledek hospodaření

  • § 23 odst. 3 písm. a) bod 12 ZDP – dodanění neuhrazených „polhůtních závazků“
Lhůta pro dodanění neuhrazeného závazku po splatnosti je zkrácena z 36 měsíců na 30 měsíců od splatnosti pohledávky. Změna váže na úpravu ustanovení § 8a zákona o rezervách, která zkracuje období, po jehož uplynutí lze tvořit opravné položky k nepromlčeným pohledávkám ve výši 100 %, na 30 měsíců a která vychází z úpravy obecné promlčecí lhůty v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která činí tři roky. Podle přechodného ustanovení se nový režim použije pro pohledávky splatné po účinnosti této novely.
 
  • § 23 odst. 3 písm. a) bod 15 ZDP
V tomto ustanovení dochází k upřesnění daňových dopadů při změnách účetních metod. Základ daně se zvyšuje pouze u takové změny účetní metody, která ovlivňuje základ daně z příjmů. Příkladem změny účetní metody, která nevede k uvedenému daňovému dopadu, je např. začátek účtování o odložené dani, změna metody tvorby účetních opravných položek apod. Analogicky je upraven § 23 odst. 3 písm. b) bod 6 ZDP.
 
  • § 23 odst. 3 písm. a) bod 18 ZDP
Vzhledem k doplnění možnosti zvýšení základu daně z příjmů v tom zdaňovacím období, kdy došlo k porušení podmínek při uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje (odpočet úplaty u finančního leasingu hmotného movitého majetku související s realizací projektu výzkumu a vývoje), nemusí takto poplatník činit formou dodatečného daňového přiznání. Dle přechodných ustanovení lze toto ustanovení použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

Daňové dopady při přeměnách obchodních korporací

Doplněním a změnou textu § 23a a § 23c ZDP (nahrazení pojmu „obchodní společnost“ pojmem „obchodní korporace“) došlo k rozšíření možnosti aplikace uvedených ustanovení i na družstva.
 
Dále je umožněn převod daňové ztráty i v případech násobných převodů obchodních závodů, resp. násobných fúzí nebo rozdělení obchodních společností. V návaznosti na úpravu ustanovení § 23a a § 23c ZDP byla provedena změna v ustanovení § 38na ZDP, která obsahuje podmínky pro uplatnění převedených daňových ztrát.
 
Podle § 38na odst. 4 (resp. odst. 6) ZDP může při splnění stanovených podmínek odečíst daňovou ztrátu od základu daně i ten poplatník, který ji převzal od poplatníka, který ji převzal od poplatníka, kterému byla daňová ztráta vyměřena.
 
Dle přechodných ustanovení lze převzetí daňové ztráty u družstev podle § 23a odst. 5 písm. b) a § 23c odst. 8 písm. b) ZDP provést poprvé u daňové ztráty vyměřené za zdaňovací období započaté v roce 2015.

Daňově účinné a daňově neúčinné náklady

  • § 24 odst. 2 písm. y) ZDP
Úprava uvedeného ustanovení navazuje na úpravu zákona o rezervách, který nově umožňuje daňově účinnou tvorbu opravných položek také u pohledávek, které sice nebyly při svém vzniku zaúčtovány do výnosů, ale byly řádně zdaněny. Daňový odpis je umožněn i u pohledávek, o kterých bylo při jejich vzniku účtováno v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví snížením zaúčtovaných nákladů (např. při přefakturaci), nebo o pohledávky, o kterých bylo v důsledku oprav minulých období účtováno rozvahově, a o celou hodnotu byl zvýšen výsledek hospodaření v tom zdaňovacím období, kdy pohledávka vznikla.
 
Dle přechodných ustanovení lze použít toto ustanovení již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.
 
  • § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP
Výdaje, které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, lze daňově uplatnit pouze v případě, jsou-li poplatníkem zcela nebo zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba povinna je uhradit na základě závazku nebo na základě jiného právního předpisu, a to jen do výše souvisejících příjmů (výnosů). Pro aplikaci tohoto ustanovení postačí, pokud má poplatník na proplacení právo.
 
Dle důvodové zprávy nelze toto ustanovení aplikovat, pokud má nedaňový výdaj zvláštní daňový režim, tj. zejména režim rezerv, opravných položek, nabývacích cen podílů, pohledávek, výdajů na spotřebované pohonné hmoty formou paušálu, oceňovacích rozdílů, finančního leasingu, odpisů.
 
Úprava tohoto ustanovení má za cíl aplikovat toto ustanovení pouze na tzv. „přefakturace“.
 
  • § 25 odst. 1 písm. i), t), zp) a zq) ZDP
Dochází k zúžení původně uvedených titulů bezúplatných příjmů na příjmy získané darováním. Dle přechodných ustanovení lze § 25 odst. 1 písm. i), zp) a zq) ZDP použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

Majetek vyloučený z odpisování

Ustanovení § 27 písm. j) ZDP vylučuje z odpisování majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně (původní znění se týkalo bezúplatného nabytí).
 
Nové znění se již netýká dědictví nebo odkazu, jsou zrušeny výjimky týkající se fyzických osob. Dle přechodných ustanovení lze použít toto ustanovení již na hmotný majetek nabytý po 1. lednu 2014.

Daňové dopady rozpuštění rezervního fondu

Ustanovení § 36 odst. 2 písm. i) ZDP reaguje na změnu vzniklou přijetím zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), ve kterém již dále není stanovena povinnost obchodních korporací vytvářet a udržovat rezervní fond (popř. nedělitelný fond v případě družstva), s výjimkou tvorby zvláštního rezervního fondu podle § 311, § 316 a § 317 ZOK.
 
Proto mohou obchodní korporace (po úpravě stanov, rozhodnutí valné hromady) již existující rezervní fond zrušit a zdroje v něm použít na jiné účely, než pro které byl původně tvořen, nebo je rozdělit mezi členy obchodní korporace.
 
Při rozpuštění části rezervního fondu tvořeného ze zisku po zdanění podléhá výplata srážkové dani ve výši 15 %. Při následném rozpuštění části rezervního fondu tvořeného při vzniku společnosti nepodléhá zdanění výplata společníkovi.
 
Dle § 19 odst. 1 písm. zf) ZDP v případě, že bude rezervní fond rozpouštět dceřiná společnost, bude při splnění podmínek stanovených ve směrnici Rady 90/435/EHS ze dne 23. 6. 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES příjem mateřské společnosti z rozpouštění té části rezervního fondu, který byl tvořen ze zisku po zdanění obchodní společnosti, osvobozen.
 
Dle přechodných ustanovení lze toto ustanovení použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

Zvláštní ustanovení o penále v souvislosti s možností uplatnění vyšších částek odčitatelných položek od základu daně

Původní text ustanovení § 38p ZDP byl vypuštěn a nahrazen novým zněním ve věci výpočtu penále jako sankce pro případ, že daňový subjekt uplatňuje odčitatelné položky podle § 34 ZDP v doměřovacím řízení vedeném z úřední moci za účelem změny poslední známé daně, především v rámci postupu k odstranění pochybností nebo daňové kontroly, jakož i případného odvolacího řízení.
 
Jedná se o zvláštní ustanovení o penále ve vztahu k obecnému § 251 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, přičemž při výpočtu penále se bude postupovat tak, jako kdyby nebyly příslušné odčitatelné položky uplatněny.

Zákon o rezervách

V § 2 odst. 6 a 7 je nově umožněno poplatníkům daně z příjmů právnických osob (u pohledávek, které byly při jejich vzniku zaúčtovány podle právních předpisů upravujících účetnictví) tvořit zákonné opravné položky i u pohledávek, o kterých nebylo účtováno ve výnosech.
 
Jedná se o pohledávky, o kterých bylo při jejich vzniku účtováno snížením zaúčtovaných nákladů (např. při přefakturaci) a dále o pohledávky, o kterých bylo účtováno v důsledku oprav minulých období rozvahově a které byly řádně zdaněny. Dle přechodných ustanovení lze použít toto ustanovení pro zdaňovací období započaté v roce 2014.
 
Úprava v § 8 odst. 1 sjednocuje znění § 8 a § 8a ve vztahu k pohledávkám za spojenými osobami tak, aby v obou ustanoveních byl rozhodující okamžik vzniku pohledávky.
 
Nové znění § 8a odst. 1 umožňuje tvořit opravné položky k nepromlčeným pohledávkám ve výši 100 % již po 30 měsících od konce sjednané doby splatnosti. Zkrácení této doby z původních 36 měsíců bylo vyvoláno zněním nového občanského zákoníku, dle kterého je obecná promlčecí lhůta tři roky (viz § 629). Dle přechodných ustanovení lze použít pro pohledávky splatné od 1. ledna 2014.
 
 
Související článek:
Změny u fyzických osob a plátců daně od 1. 1. 2015


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
miklik.eu
Velkoobchod, maloobchod, e-shop kancelářskými, školními potřebami
www.miklik.eu

MUSICWEAR
Oblékni si hudbu
www.musicwear.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,28 Kč
0,065 Kč
25,00 Kč
0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru