Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny týkající se hmotného majetku a finančního leasingu


Ing. Jiří Nigrin
18. 11. 2007
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Změna zákona o daních příjmů, která byla přijata v rámci zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, přinesla změny v oblasti odpisování hmotného majetku a stanovila nové podmínky u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku (finanční leasing).


 

Změny týkající se hmotného a nehmotného majetku a jeho odpisování

Nejvýraznější změnou je zrušení limitu 1 500 000 Kč pro vstupní cenu osobních automobilů, z hlediska uplatňování daňových odpisů (§ 29 odst. 10), což znamená, že vstupní cena osobních automobilů již nebude žádným způsobem limitována.

Podle bodu 17. přechodných ustanovení se tento limit bude vztahovat na automobily evidované jako hmotný majetek do konce zdaňovacího období započatého v roce 2007, a to až do jejich vyřazení.

Další významnou změnou je zrušení odpisové skupiny 1a, což znamená, že osobní automobily kategorie M1 a nákladní automobily kategorie N1 se nově zařazují do 2. odpisové skupiny s dobou odpisování 5 let. Toto platí i pro automobily pořízené před 1.1. 2008, což znamená, že za rok 2007 se budou odpisovat ještě ve skupině 1a, ale v roce 2008 již podle 2. odpisové skupiny.

Další změnou v souvislosti s majetkem a jeho technickým zhodnocením je vložení nového ustanovení § 33a, které se týká závazného posouzení skutečností, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením. Na základě tohoto ustanovení může poplatník, který provedl nebo bude provádět zásah do majetku, požádat příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je tento zásah do majetku technickým zhodnocením podle § 33a odst. 6 (u nehmotného majetku) a § 33 (u hmotného majetku).

Zákon zde dále stanoví, jaké náležitosti musí tato žádost obsahovat. Jednou z nich je také návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení zásahu do majetku. Tato žádost bude zpoplatněna správním poplatkem ve výši 10 000 Kč.

Další změny jsou spíše technického rázu nebo jsou do zákona doplněny pro právní jistotu, jedná se o tyto úpravy:
  • § 27 doplňuje se písm. ch) podle něhož je hmotným majetkem vyloučeným z odpisování také hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno;
  • v souvislosti se zrušením limitu pro výši vstupní ceny osobní automobilu se ruší v § 27 odst. 2;
  • do § 28 odst. 1 se doplňuje, že daňové odpisy mohou uplatnit také státní podniky, národní podniky a rozdělované společnosti;
  • v § 29 odst. 1 písm. e) se doplňuje, že vstupní cena u zděděného hmotného majetku nabytého darováním ve výši ceny pro účely daně dědické platí pouze pro fyzické osoby;
  • § 29 odst. 1 se dále doplňuje, že součástí vstupní ceny pořizovaných budov a staveb jsou také výdaje (náklady) na vyvolanou investici, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí výdaje (náklady) vynaložení na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiného subjektu a podmiňujícího funkci nebo užívání tohoto hmotného majetku;
  • do § 30 odst. 7 se doplňuje zákaz přerušení odpisování pro odpisování ve zvláštních případech (odpisy dočasných staveb, odpisování technického zhodnocení na nemovité kulturní památce, odpisování otvírek nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace, a dále matric, zápustek, forem, modelů a šablon);
  • v § 32a odst. 6 se doplňuje, že za technické zhodnocení nehmotného majetku se považují i výdaje, nepřesahující 40 000 Kč, pokud se poplatník rozhodne tuto částku neuplatnit jako výdaj (náklad) daňový podle § 24;
  • do § 32a odst. 6 se doplňuje nové písm. c), které řeší odpis technického zhodnocení nehmotného majetku se sjednaným právem užívání na dobu určitou , a to do konce sjednané doby.

Změny týkající se finančního leasingu

Zásadní změnou v oblasti finančního leasingu je změna § 24 odst. 4 ZDP, která se týká úpravy minimální doby pronájmu, která musí nově být nejméně ve výši doby odpisování tohoto majetku uvedené v § 30 odst. 1 a u nemovitostí nejméně 30 let.

Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání. Tímto opatřením se sjednocují podmínky pro uplatnění hodnoty majetku do daňových výdajů (nákladů) bez ohledu na způsob pořízení majetku. Tato změna se však netýká smluv uzavřených do 31.12. 2007, a to po celou dobu trvání těchto smluv.

Minimální doba nájmu u smluv o finančním pronájmu uzavřených po 1.1. 2008 bude tedy následující:
Odpisová skupina Doba odpisování Minimální doba trvání finančního pronájmu
Movité věci    
1.  3 roky  36 měsíců
2.  5 let  60 měsíců
3.  10 let  120 měsíců
4.  20 let  240 měsíců
Nemovitosti    
4.  20 let  30 let
5.  30 let  30 let
6.  50 let  30 let


Jak bylo již výše uvedeno, jelikož osobní automobily a automobily kategorie N1 se přeřazují do 2. odpisové skupiny, bude doba nájmu u finančního leasingu těchto automobilů nově trvat minimálně 5 let.

Samozřejmě zrušení limitu maximální daňově uznatelné vstupní ceny pro osobní automobily se vztahuje také na finanční pronájem.

Novela zároveň ruší možnost zvláštního režimu odpisování předmětu pronájmu u pronajímatele, tedy u leasingové společnosti, podle dosavadního znění § 30 odst. 4 ZDP. Pronajímatel může tedy předmět pronájmu odpisovat stejným způsobem jako každý jiný vlastník a to rovnoměrným nebo zrychleným způsobem podle stanovené doby odpisování.

Novinkou je zavedení limitu pro daňovou uznatelnost finančních nákladů u finančního pronájmu. Podle nového ustanovení § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP nejsou daňově uznatelné finanční náklady finančního leasingu ve výši 1 % z úhrnu nájemného.

Toto ustanovení se však nevztahuje na finanční výdaje (náklady) u finančního pronájmu s následnou koupí najatého majetku, které v úhrnu za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, nepřevýší 1 000 000 Kč.

V souvislosti s finančním pronájmem dochází ještě k jedné změně a do nájemného placeného zahraniční leasingové společnosti, která není rezidentem v České republice (a nemá zde stálou provozovnu), u něhož se dosavadní srážková daň ve výši 1 % zvyšuje podle § 36 odst. 1 písm. c) ZDP na 5 %. Uvedené zvýšení se bude týkat až leasingových smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ALTOMA spol. s r.o.
Garážová vrata HÖRMANN. Montáž vratové techniky a závor.
www.altoma.cz

Bassau CZ
Prodej vonných esencí pro sauny, parní lázně, servis bazénů, vířivek
www.bassau.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,80 Kč
0,000 Kč
23,23 Kč
-0,058 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru