Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v dani z příjmů právnických osob od 1. 7. 2017


Redakce
14. 7. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Jaké novinky přínáší novela zákona o daních z příjmů právnickým osobám?

Foto: 123RF

 

Od července letošního roku nabývá účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která přináší změny v oblasti danění příjmů jak fyzických, tak právnických osob. V dnešním článku se podíváme na změny v dani z příjmů u právnických osob.


 
Novela zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) nabyla účinnosti dne 1. 7. 2017. Podle Přechodných ustanovení se ale pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, použije ZDP ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Tím se zamezí nepravé retroaktivitě, která by v rámci změn prováděných touto novelou nebyla žádoucí.

Stanovení základu daně z příjmů

Při zjištění základu daně budou účetní jednotky, které ve smyslu ustanovení § 1f zákona o účetnictví vedou jednoduché účetnictví, vycházet z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Daňový zákon reaguje na úpravy provedené zákonem č. 221/2015 Sb.
 
Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 18) se nová úprava použije poprvé pro zdaňovací období započaté v roce 2017.

Úpravy v režimu finančního leasingu

Zákon v § 21d odst. 1 výslovně stanovuje, že předmětem finančního leasingu je hmotný majetek odpisovaný ve smyslu § 26 ZDP. Tím vylučuje z finančního leasingu smlouvy uzavřené na majetek neodpisovaný a majetek nehmotný.
 
Dále nově určuje, že finanční leasing se stává nájmem v případě, že leasingová smlouva je ukončena před uplynutím minimální doby leasingu.
 
Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 4) se nová úprava neuplatní na ty smlouvy, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. zde se uplatní dosavadní režim.

Prodej cenných papírů

Novela zavádí daňový režim kmenového listu, který není podle účetních předpisů oceňován reálnou hodnotou. Pokud dojde k prodeji tohoto kmenového listu, je jeho nabývací cena daňově účinným nákladem jenom do výše tržby z jeho prodeje.
 
mikroúčetních jednotek, kterým zákon o účetnictví neukládá povinnost přeceňování cenných papírů reálnou hodnotou, je při jejich prodeji daňovým nákladem nabývací cena cenného papíru (který je u jiných účetních jednotek oceňován reálnou hodnotou), bez omezení výší příjmů.
 
Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 6) lze toto ustanovení ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použít již pro zdaňovací období roku 2017.

Daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací zřízených obcí nebo krajem a majetku vloženého do dobrovolného svazku obcí

V minulosti mohla příspěvková organizace zřízená obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí uplatňovat jako odpisovatel daňové odpisy jen u majetku vlastního, nikoliv u majetku ve vlastnictví zřizovatele. Obdobně nemohl dobrovolný svazek obcí odpisovat majetek vložený jeho členskými obcemi podle zákona o obcích.
 
Podle nového znění ZDP může za dodržení podmínek zakotvených v ustanovení § 28 odst. 1 písm. d) příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí uplatňovat daňové odpisy z hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření prostřednictvím zřizovací listiny na základě zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 
Obdobně může uplatňovat daňové odpisy i dobrovolný svazek obcí, a to u hmotného majetku vloženého členskou obcí. Tyto daňové subjekty musí podle § 30 odst. 10 ZDP u předmětného majetku pokračovat v odpisování hmotného majetku započatém zřizovatelem nebo členskou obcí.
 
Podle Přechodných ustanovení (Čl. II bod 7 a 9) se nové znění zákona použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.

Odpisování technického zhodnocení

V ustanovení § 28 odst. 3 ZDP se rozšířil výčet poplatníků, kteří mají možnost uplatňovat daňové odpisy z technického zhodnocení provedeného na cizím majetku. Kromě nájemce a uživatele u finančního leasingu může nově daňové odpisy uplatňovat i poplatník, kterému byl přenechán majetek k užívání (např. podnájemce). Podmínky jsou obdobné jako u technického zhodnocení provedeného nájemcem:
 • technické zhodnocení uhradil poplatník, který má právo k užívání zhodnocovaného majetku,
 • technické zhodnocení provedl a daňové odpisy uplatňuje vždy s písemným souhlasem vlastníka,
 • vlastník hmotného majetku nezvýšil vstupní cenu hmotného majetku o provedené technické zhodnocení,
 • odpisované technické zhodnocení je zařazeno do stejné odpisové skupiny jako zhodnocovaný majetek.

Odpisování nehmotného majetku

Pro příslušné kategorie nehmotného majetku se pevně stanovená doba odpisování změnila na dobu minimální. To znamená, že poplatník bude moci podle svého rozhodnutí majetek daňově odpisovat i delší dobu (větší počet měsíců), ovšem při zachování stávajících podmínek zakotvených v § 32a ZDP, zejména při zachování pravidla rovnoměrnosti daňových odpisů.
 
Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 12) se nové znění zákona použije až na majetek, u kterého bylo odpisování zahájeno po účinnosti novely zákona.

Peněžitý dar na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení

Nově podle ZDP bezúplatný příjem snižuje (ve formě účelového peněžitého daru poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení) vstupní cenu předmětného hmotného majetku bez ohledu na to, zda byl tento příjem od daně osvobozen, nebyl předmětem daně nebo nezvyšoval základ daně podle výjimky uvedené v § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP.
 
U poplatníka daně z příjmů právnických osob (účetní jednotky) se jedná o zdanitelný příjem zúčtovaný ve výnosech. Pokud poplatník pořídí hmotný majetek a ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 ZDP sníží jeho vstupní cenu, může zmíněný výnos vyloučit ze základu daně.
 
Podle Přechodného ustanovení (Čl. II bod 19) se nová úprava použije poprvé pro zdaňovací období započaté v roce 2017.

Další změny

Následující novinky v ZDP jsou účinné od zdaňovacího období započatého po účinnosti novely ZDP:
 • úprava do zdanění veřejně prospěšných poplatníků:
  • osvobození bezúplatných příjmů veřejnoprávních korporací bez omezení jejich účelového určení,
  • daňová úspora veřejně prospěšných poplatníků – prostředky získané daňovou úsporou musí být profinancovány nejpozději následující zdaňovací období na krytí nákladů z nepodnikatelských činností,
  • rozšíření aplikace srážkové daně ve výši 19 % (§ 36 odst. 5 ZDP) u vymezených veřejně prospěšných poplatníků a společenství vlastníků jednotek i na úrokové příjmy z účtů a vkladů.
 • osvobození příjmu z podílu na zisku vyplaceného svěřenskému fondu nebo rodinné fundaci – § 19 odst. 3 písm. b) ZDP,
 • zrušení ustanovení o vkladu s doplatkem – § 23 odst. 3 písm. a) bod 8 ZDP,
 • možnost uplatňování prokázaných nákladů na pohonné hmoty spotřebované jako výdaje na pracovní cestu u motorových vozidel provozovaných na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu,
 • vyřazení původní výstavby v rámci nové výstavby.
 
Související článek:
Změny v dani z příjmů v průběhu roku 2017


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
Turistická ubytovna TJ Slavoj Vám nabízí nejlevnější ubytování v místě
www.ubytovani-velke-pavlovice.cz

Masážní sprcha Alexejeva
Pomáhá při léčbě celulitidy, křečových žil a dalších onemocnění a kosm
www.masazni-sprcha.cz

Daňový kalendář

20. 1. 2021 Daňové přiznání MOSS (4. čtvrletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,025 Kč
21,56 Kč
-0,144 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru