Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Životní pojištění – dodanění v daňovém přiznání


Ing. Filip Sinecký
3. 3. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud smlouva nesplňuje od roku 2015 podmínky pro daňovou odčitatelnost, z pohledu pojistné smlouvy se nic neděje, ale poplatník přišel o daňové výhody odečtů od základu daně.

Foto: Fotolia

 

Pokud jste předčasně vypověděli životní pojištění a v předchozích letech jste uplatňovali daňové úlevy, musíte je dodanit. Poradíme vám, jak tyto příjmy uvést ve svém daňovém přiznání.


 
Životní pojištění je bezpochyby zajímavý pojistný produkt, který nám může umožnit klidnější spaní. Kromě jeho praktických výhod má (nebo alespoň mělo do nedávna) také kouzlo v daňových výhodách.
 
Do roku 2014 bylo možné uplatnit jako odčitatelnou částku ze základu daně příspěvek zaplacený na vlastní životní pojištění. Dokonce i zaměstnavatelé mohli a stále mohou svým zaměstnancům přispívat na jejich životní pojištění a mají to jako svůj daňově uznatelný náklad. Samozřejmě, že musely být splněny zákonné podmínky, zejména zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), aby bylo možno využívat daňové výhody životního pojištění.
 
Mezi základní pravidlo patří a patřilo tzv. 60/60, tj. že pojištění musí být sjednáno minimálně do 60 let věku pojištěného a musí trvat nejméně 60 měsíců. To více méně zůstalo zachováno i nadále, jen v pozměněné podobě a s novými podmínkami.

Od roku 2015 došlo ovšem k výrazné změně, resp. omezení u těchto daňových výhod životního pojištění. Více si řekneme v následujícím článku.
 
Koncem roku 2014 byl novelizován zákon o daních z příjmů, který změnil od roku 2015 ustanovení upravující nezdanitelné části základu daně (§ 15), konkrétně odst. 6 zpřísnil pravidla pro tyto odečty. Zpřísnily se podmínky pro pojistné placené poplatníkem na životní pojištění a jeho daňově uznatelné odečty v tom smyslu, že byly zakázány mimořádné výběry, a to i částečné.
 
Dále se změnila doba, za kterou se musí dodaňovat příjmy, o které byl v uplynulých deseti letech (počítáno od roku 2015, příspěvky zaměstnavatele do roku 2014 podléhají nadále srážkové dani na straně pojišťovny) snížen základ daně z důvodu nedodržení podmínek daňového zvýhodnění. To znamená, že při zániku smlouvy o životním pojištění se musí dodanit v přiznání v § 10 nejen vlastní odečty, ale i příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění. Dříve tuto daň odváděla formou srážkové daně pojišťovna, nyní musí sám poplatník.
 
Přísnější jsou i podmínky na pojistné placené zaměstnavatelem na životní pojištění zaměstnanců a jeho daňová uznatelnost včetně taktéž zákazu mimořádných i částečných výběrů.
 
Novela má za cíl více motivovat lidi k tomu, aby daňové úlevy spojené s životním pojištěním zodpovědně využívali pouze pro účely finančního zabezpečení ve stáří, případně k překlenutí tíživé životní situace pozůstalých způsobené úmrtím pojištěného, a to včetně příspěvků zaměstnavatele.

Dodatek smlouvy k životní pojistce

Kdo má nějakou životní pojistku minimálně od roku 2014, tak patrně obdržel od své pojišťovny informaci, jak zachovat daňovou uznatelnost i v následujících obdobích. Případně dostal rovnou dodatek ke smlouvě.
 
Pokud akceptoval dodatek s upřesněním, že dále nebude mít možnost ani částečného výběru peněz ze své životní pojistky, zůstala pojistka nadále s veškerými daňovými výhodami jako předtím. Někteří ještě v roce 2014 před účinností novely ZDP provedli alespoň částečný odkup na minimální zůstatek umožněný pojišťovnou.
 
V případě, kdy dodatek na životní pojištění nebyl sjednán do konce roku 2014, resp. podepsán do konce března 2015, většina smluv přešla do režimu daňově neuznatelných. Nemůžeme zde rozebírat jednotlivá specifika všech pojišťoven a jejich produktů, ale principiálně se většina pojišťoven k této novelizaci ZDP postavila obdobně tímto způsobem.
 
Pokud dodatek ke smlouvě poplatník podepsal a nechal ji nadále v daňově výhodném režimu, ale smlouvu nakonec stejně předčasně vypoví před dovršením 60 let věku a během prvních 60 měsíců jejího trvání, bude muset rovněž dodanit daňové odpočty za posledních deset let. Současně s tím bude muset zdanit příspěvky zaměstnavatele připsané v roce 2015 a následujících letech jako příjem ze závislé činnosti.
 
Každopádně od začátku roku 2015 jsou tato pravidla jasně daná a jakékoliv změny jsou v podstatě nemožné (z daňového hlediska) – buďto smlouvu máme v režimu daňově optimálním a můžeme odečítat ze svého základu daně z příjmů fyzických osob, ale za cenu nemožnosti výběru finančních prostředků, nebo je smlouva otevřena pro výběry, ale za cenu nemožnosti čerpání daňových výhod.
 
Shora uvedené nicméně nemění nic na tom, že dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let věku k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká. Částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých deseti letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen, jsou příjmem podle § 10 ZDP (ostatní příjmy), a to ve zdaňovacím období, ve kterém došlo k této skutečnosti.
 
Toto se ovšem neuplatní, pokud plnění nastalo z důvodu vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u kterých nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.
 
Důvody k výše uvedeným změnám od roku 2015 a restrikcím jsou více méně pochopitelné, jelikož stát chce podporovat pojištění rizik, což životní pojistky splňují, ale nechce podporovat spekulanty na investice.

Příspěvky zaměstnavatelů na soukromé životní pojištění zaměstnanců

Podobnou úpravu, jako je popsána výše, zaznamenal ZDP také v § 6 odst. 9 písm. p) bod 3., který upravuje daňové posouzení u zaměstnanců při příspěvku zaměstnavatelů na jejich soukromé životní pojištění. Principy zůstávají zachovány, jako je uvedeno výše, jen se posuzuje z pohledu příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců.
 
Do roku 2014 se ukončení pojistné smlouvy na životní pojištění muselo dodaňovat u poplatníka, fyzické osoby, v daňovém přiznání jako ostatní příjem dle § 10 ZDP v částce, kterou jako sumu uplatnil v odčitatelných položkách v dřívějších obdobích, a zdanit 15% sazbou daně. Výplata peněz (odbytné snížené o pojistné placené pojistníkem, ale bez příspěvků zaměstnavatele) od pojišťovny podléhala taktéž 15% dani, ale sražené u zdroje, tedy přímo pojišťovnou.
 
Odbytné je plněním ze životního pojištění a přitom nezakládá zánik pojistné smlouvy. Odbytné je tedy příjmem z kapitálového majetku a podléhá zdanění podle § 8 ZDP.
 
Od roku 2015 se musí postupovat v souladu s výše uvedenými pravidly zpřísněného ZDP. Jak bylo řečeno, buď smlouva splňovala podmínky pro daňový odečet, nebo se musela upravit dodatkem pro jeho zachování. Pokud smlouva nesplňuje od roku 2015 podmínky pro daňovou odčitatelnost, z pohledu pojistné smlouvy se nic neděje, ale poplatník přišel o daňové výhody odečtů od základu daně. Na druhou stranu v případě ukončení takové smlouvy, pokud neuplatňoval daňové odečty, nebude muset řešit jejich zpětné dodanění za předchozí roky v roce ukončení smlouvy.
 
Smlouva, která nesplňuje podmínky pro daňové odečty, není ani způsobilá k daňové uznatelnosti u příspěvků zaměstnavatele, který takové příspěvky musí zdanit včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění v podstatě jako jakoukoliv součást mzdy.

Příklad 1

Pan Radek, kterému je 40 let, v roce 2015 uplatňoval ve svém daňovém přiznání odečet od základu daně na základě placeného životního pojištění ze smlouvy, která toto umožňovala, v letech 2011 až 2014 (čtyři roky) v plné výši, tj. 12 000 Kč ročně. Celkem uplatnil tedy odečet 48 000 Kč a smlouvu v roce 2015 vypověděl.
 
Proto musí dle § 10 ZDP ve svém přiznání k dani z příjmů fyzických osob („DPFO“) za rok 2015 zvýšit svůj základ daně právě o 48 000 Kč, čímž mu vznikne dodatečné navýšení daně ve výši 7 200 Kč (48 000 × 15 %).
 
Příjmy dle § 10 ZDP se v daňovém přiznání uvádějí v příloze č. 2 v druhé části (v tabulce a na řádcích 207 a 209) a na řádku 40daňovém přiznání.

Příklad 2

Pokud by pan Radek z předchozího příkladu kromě vlastních příspěvků obdržel i příspěvky zaměstnavatele ve stejné výši jako si platil sám, tj. 12 000 Kč ročně, a smlouvu vypověděl např. v letošním roce (2016), obdrží od pojišťovny peníze již po zdanění srážkovou 15% daní, ale jen tu část rovnu pojistnému po odečtení vlastních příspěvků. Rovněž stejnou daní bude zdaněn i příspěvek zaměstnavatele ve výši 60 000 Kč (12 000 Kč × 5 let).
 
Pan Radek pak ve svém daňovém přiznání za rok 2016 opět podle § 10 ZDP zdaní vlastní uplatněné odpočty, tj. 60 000 Kč (12 000 Kč × 5 let) a navíc zdaní v přiznání k DPFO dle § 6 ZDP jako příjem ze závislé činnosti právě příspěvky zaměstnavatele hrazené od roku 2015, tj. 12 000 Kč (12 000 Kč × 1 rok) a alikvótní část za rok 2016 až do doby výpovědi smlouvy – takže např. navíc 4 000 Kč, pokud by smlouvu vypověděl až v květnu (1 000 Kč × 4 měsíce). Celkem by tedy v § 6 ZDP zdanil 16 000 Kč.
 
Příspěvky od zaměstnavatele se jako příjmy dle § 6 uvádějí v daňovém přiznání na řádku 31.


Související článek:

Zrušení životního pojištění – daňové dopady
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Iana
15. 10. 2019 15:14:56
Dobrý den, životní pojištění jsem vypověděla v řádné lhůtě. Bylo mi 60 let a 5 let mám podnikání přerušené. Musím dodaňovat, když jsem v minulosti uplatňovala úlevy? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

milan
22. 6. 2019 7:53:37
V listopadu budu mít 60. Mohu již smlouvu vypovědět a jak danit.
Hlášení závadného obsahu

Petra
11. 2. 2019 14:14:32
Dobrý den,jsem na rodičovské dovolené a manžel by chtěl na mě uplatnit slevu na dani .Přivydělala jsem si částku kolem 11000 Kč,byla mi ještě proplacena dovolená ve výši 23000 adošlo k ukončení životní pojistky Dynamik legálně.Musím tuto částku spoření počítat do příjmu 68000,neodšlo k žádným příspěvkům od zaměstnavatele,smlouva byla sjednána na 15let a vypršela jí lhůta.Musím to přiznat ke zdanění?Má můj manžel nárok na slevu na manželku.
Hlášení závadného obsahu

Katerina
29. 1. 2019 15:12:32
Dobry den,letos jsem zrusila zivotni pojistku,drive jsem uplatnovala odecet,dane si musim udelat sama,jen vubec netusim jakou castku a kam mam vyplnit..dekuji
Hlášení závadného obsahu

Jaroslava
26. 11. 2018 17:50:24
Dobrý den, měla jsem z roku 2011 životní pojištění se spořením. Uplatňovala jsem v daňovém přiznání myslím 3 roky a částku netuším. Poté jsem slevu na dani zamítla, z důvodu, abych mohla i nadále své naspořené peníze kdykoliv vybrat a použít. Nyní jsem pojištění vypověděla z důvodu jiného pouze úrazového pojištění, kde jsme celá rodina. Mám samozřejmě i nárok na odkupné. Mohu se prosím zeptat, jak to mám mít s dodaněním? Vůbec tomu nerozumím, ale i když jsem uplatňovala slevu, nikdy mi moc nevrátili. Děkuji za Vaši odpověď a radu kam se obrátit - letos bych daně dělat neměla, jsem na rodičovské.
Hlášení závadného obsahu

Danri
20. 9. 2018 15:09:58
Dobrý den,od 09/2017 mám uzavřenou životní pojistku. Každý rok jsem uplatňovala daňové zvýhodnění cca 11.100,-- Kč. Budu muset odbytné dodanit ? A případně v jaké procentuální výši z odbytného? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Dana
8. 8. 2018 7:29:33
Dobrý den, prosím o radu jak postupovat ohledně životního pojištění. Zaměstnavatel mi zhurba po dobu 5-ti let přispíval na životní pojištění.Já si nepřispívala, tudíž jsem žádné daňové zvýhodnění neuplatňovala. Nyní jsem smlouvu vypověděla, ale bylo mi oznámeno, že musím přiznat částku, která mi bude pojišťovnou vyplacena. Prosím tedy o info, jakým způsobem postupovat.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

honza-222
1. 6. 2018 20:11:13
Dobrý den chci se zeptat v roce 2007 jsem uzavřel živodku a uplatňoval jsem ji v daních částkou 8100 ročně. Letos na jaře jsem ji vypověděl. Jak daleko zpětně a jakou částkou musím dodanit. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Věra
17. 5. 2018 14:38:43
Dobrý den, mám dotaz ohledně dodanění životního pojištění.Smlouvu jsem uzavřela v r.2017,v témže roce jsem uplatnila odpočet a zárove mi přispíval zaměstnavatel na toto život.pojišť. V následujícím roce jsem převedla toto život.pojištění na již dříve uzavřené důchodové připojištění, tedy žádné peníze mi nebyly vyplaceny. Musím v tomto případě též dodanit příspěvky od zaměstnavatele a uplatněný odpočet?.Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Milik
7. 2. 2018 14:21:51
Dobrý den, uzavřela jsem si smlouvu životního pojištění s příspěvkem zaměstnavatele v 60 letech na dobu 10 let a uplatňovala jsem si daňový odpočet. Když smlouvu ukončím po 4 letech, musím provádět dodanění? Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Miroslav Prášil
7. 2. 2018 2:40:59
Dobrý den, chci zrušit životní pojištění (podal jsem již výpověd)zaměstnaval my nepřispíval na toto pojištění a od 1.1.2015 již neodečítám slevu z daní , odečítal jsem pouze 3 roky jak mam ty 3 roky zjistit kolik kč mam dodanit popřípadě jak se to počítá a platí ?
Hlášení závadného obsahu

Jana Stibrova
8. 3. 2017 21:45:05
Dobry den mela bych dotaz.Za rok 2014 jsem pouzila zivotni pojistku do dani v roce 2015.Castka cinila 6600kc za rok 2014.V lednu 2016 jsem pojístku zrusila.Jak mam ted postupovat prí dodaneni?Castka vyplacena v unoru 2016 byla 26000kc.Dekuji
Hlášení závadného obsahu

jiřina
1. 3. 2017 21:02:35
Dobrý den chci se zeptat potřebuji dodanit životní pojištění platila jsem ho jeden rok já si dávala 600 a zaměstnavatel mě dával také 600 platila jsem to rok a půl? Jak mám v této fázi pokračovat? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lucka B.
20. 2. 2017 8:57:59
Dobrý den, v roce 2005 jsem uzavřela životní pojištění se spořením, toto ŽP jsem v roce 2011 upravovala (navyšovala částku) a v březnu 2015 jsem podepsala dodatek abych mohla nadále uplatňovat částku cca 2tis, smlouvu jsem ale k 31.1.2017 ukončila, pojišťovna mi vyplatila odbytné ve výši cca 5tis, můžete mi prosím poradit, jak mám postupovat v případě podání DP za rok 2016? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jiri
30. 3. 2016 18:59:33
Dobrý večer, smlouvu jsem neměnil a pojištěí nerušil, ale využil jsem možnosti výběru finanční hotovosti v roce 2015 (přispívané mnou i zaměstnavatelem) a rovněž jsem několikrát (ne pokaždé i provedl odpočet z daně). Dodanit nyní musím tedy veškeré své využité slevy a veškeré vklady zaměstnavatele (předpokládám, že slevu uplatňoval), že?
Hlášení závadného obsahu

cajburi
13. 3. 2016 17:04:24
Musím po zrušení ŽP dodanit odpočty i když neovlivnily výši daně.
Hlášení závadného obsahu

gergilenka
9. 3. 2016 12:03:32
Dobrý den,
pokud odpočty na ŽP v minulých letech činily cca 8 tis. Kč, znamená to, že je nemusím do daňového přiznání uvádět, neboť nepřekročily částku 15 tisíc Kč (podmínky pro příjmy osvobozené dle § 10, odst. 3c/4). Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
3. 3. 2016 10:17:51
Sidney: K dotazu č. 1 - Omlouváme se, formulace v perexu mohla působit zavádějícím dojmem, již jsme opravili.

Pokud poplatník nepřizpůsobil smlouvu novým podmínkám a pojistka běží i nadále, nemá od roku 2015 žádné výhody v odčitatelných položkách, ale nebude muset jakkoli řešit případné dodanění let předchozích – tedy do té doby, dokud bude pojistka v platnosti a nedojde k jejímu zrušení.
Hlášení závadného obsahu

Sidney
3. 3. 2016 9:37:45
1) "Pokud jste předčasně vypověděli životní pojištění nebo jste smlouvu nepřizpůsobili novým podmínkám, a v předchozích letech jste uplatňovali daňové úlevy, musíte je dodanit."
Toto zní, jakoby se nepřizpůsobená smlouva na ŽP musela zpětně dodanit i v případě, že i nadále trvá a nedošlo k žádnému předčasnému výběru. To je, doufám, nedorozumění.

2) V příkladu 2 to vypadá, jakoby se jeden rok (2015) příspěvků od zaměstnavatele danil 2x, jednou srážkovou daní u pojišťovny a jednou v daňovém přiznání poplatníka. Pokud to chápu správně, pojšťovna by při výpovědi měla zvláštní sazbou zdanit 4 roky a poslední rok 2015 + případné příspěvky zaměstnavatele za rok 2016 už by měl spolu se svými příspěvky zdanit poplatník. Nebo jsem z vedle?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
HLEDÁTE DAŇOVÉHO PORADCE?
Vše od běžných konzultací až po převzetí celé účetní a daňové agendy.
www.filipmacoun.cz

PALABA a.s.
Společnost vlastnící a spravující areál Komerční zóny Slaný
www.palaba.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru