Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zdanění ostatních příjmů fyzických osob v příkladech


Ing. Markéta Lexová, Ph.D.
12. 2. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud příjem spadá do ostatních příjmů podle § 10, musíme nejprve otestovat, zda se nejedná o příjem od daně osvobozený.

Foto: 123RF

 

Příjmy fyzických osob se daní podle několika ustanovení zákona o daních z příjmů. My se zaměříme na § 10 – ostatní příjmy. Na příkladech si ukážeme, které příjmy jsou osvobozeny od daně, které naopak nikoli a jak budou zdaněny.


 
Tento článek volně navazuje na článek Osvobozené příjmy fyzických osob v příkladech a týká se zdanění ostatních příjmů fyzických osob. Jestliže příjem fyzické osoby nelze zařadit podle zákona o daních z příjmů (dále také „ZDP“) mezi příjmy ze závislé činnosti, samostatné činnosti, kapitálového majetku či nájmu, stává se příjmem ostatním patřícím do kategorie vymezené v § 10 ZDP.

Obr.: Příjem nepatří do kategorií příjmů § 6–9 ZDP, následně neprojde testem osvobození a je zdaněn jako ostatní příjem podle § 10 ZDPJakmile příjem patří svým charakterem do ostatních příjmů podle § 10 ZDP, dříve než se jej odhodláme zdanit podle § 10 ZDP, otestujeme, zda nepůjde o příjem od daně z příjmů osvobozený. Jestliže příjem testem osvobození neprojde, bude zdaněn podle § 10 ZDP.

Ale pozor, vybrané druhy ostatních příjmů nejsou zdaňovány v dílčím základu daně podle § 10 ZDP, ale jsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP neboli tzv. „srážkovou“ daní. Zdanění takového příjmu pod svojí majetkovou odpovědností provádí plátce daně, tedy subjekt, který příjem vyplácí. Příjemce příjmu, poplatník daně, již takový příjem nezdaňuje, neboť obdrží příjem čistý – po zdanění.

Obr.: Půjde o osvobozený příjem?Uveďme si na příkladu postup zdanění ostatních příjmů fyzických osob.

Příklad

Pokud není dále uvedeno jinak, zmiňovaný majetek v zadání příkladu není a nikdy nebyl v obchodním majetku. A také žádná z ekonomických transakcí neprobíhá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem tak, jak tyto osoby chápe ZDP v § 6.
 1. Rozhodněte, které z níže uvedených příjmů fyzické osoby inkasované v daném roce vstoupí do dílčího základu daně podle § 10 ZDP.
 2. Stanovte dílčí základ daně podle § 10 ZDP.
Zadání příkladu:
 1. Příjem z příležitostného nájmu člunu ve výši 1 500 Kč a příležitostného nájmu chatky u řeky ve výši 2 500 Kč.
 2. Přijatý dar od rodičů v podobě peněžní částky obdržené na účet ve výši 250 000 Kč.
 3. Prodej osobního automobilu za 110 000 Kč, který byl pořízen před 10 měsíci za 150 000 Kč.
 4. Prodej nákladního automobilu za 40 000 Kč, který byl před třemi lety vyřazen z obchodního majetku (dále jen „OM“). Daňová zůstatková cena automobilu při vyřazení z OM činila 5 000 Kč.
 5. Příjem ze zděděných autorských práv ve výši 17 500 Kč.
 6. Příjem z prodeje cenných papírů (dále jen „CP“) podle následující tabulky:
CP Počet Datum nabytí Datum prodeje Tržba v Kč Pořizovací cena v Kč
Škoda Auto a. s. 1 15. 5. 2010 3. 2. 2019 43 000 13 000
PoF Company a. s. 1 15. 12. 2017 6. 5. 2019 83 000 68 000
Halo firma a. s. 1 2. 6. 2016 7. 7. 2019 47 000 30 000
BBB Lento a. s. 1 11. 11. 2017 17. 10. 2019 33 000 47 000
 1. Prodej pozemku – inkasovaná tržba 550 000 Kč, který byl pořízen před sedmi lety za cenu 330 000 Kč.
 2. Prodej garáže za 450 000 Kč pořízené před deseti lety. Garáž byla koupena za 290 000 Kč a byla vyřazena z obchodního majetku před rokem. Daňová zůstatková cena činila 250 000 Kč.
 3. Prodej zahrady za 180 000 Kč, která byla pořízena před dvěma lety za 190 000 Kč.
 4. Výhra ze sportovní soutěže ve výši 7 000 Kč.
 5. Prodej přebytků z vlastní zahrádky (ovoce) sousedům za 17 000 Kč.
 6. Příjem z převodu obchodního podílu v s. r. o. ve výši 200 000 Kč. Fyzická osoba byla společníkem této společnosti sedm let a její vklad do základního kapitálu činil 50 000 Kč.
 7. Příjem z vypořádacího podílu v jiné společnosti s ručením omezeným ve výši 420 000 Kč. Obchodní podíl na této společnosti získala fyzická osoba „nákupem“ před deseti lety za 90 000 Kč.
Postup řešení jednotlivých příjmů z hlediska zdanění obsahuje následující tabulka:
 
  Druh příjmu Posouzení příjmu
a. Příjem z příležitostného nájmu člunu Jedná se o příjem z příležitostného nájmu movitých věcí, který spadá do § 10 odst. 1 písm. a) ZDP. Vztahuje se na něj test osvobození podle § 10 odst. 3 písm. a) ZDP. Příležitostné OSTATNÍ příjmy do 30 000 Kč včetně jsou od daně z příjmů osvobozené. Čekáme, zda k příjmu 1 500 Kč přibude do konce roku ještě další příležitostný příjem.
a. Příjem z příležitostného nájmu chatky Zde jde o příjem z nájmu nemovitých věcí, proto bude zdaněn v rámci dílčího základu daně podle § 9 ZDP. Do ostatních příjmů podle § 10 ZDP tento příjem ve výši 2 500 Kč nepatří.
b. Bezúplatný příjem v podobě daru od rodičů Příjem spadá mezi ostatní příjmy. Při provedení testu osvobození zjistíme, že se jedná o příjem osvobozený podle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP.
c. Prodej osobního automobilu Jedná se o ostatní příjem, který nesplňuje podmínku osvobození pro prodej movitých věcí podle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP (časový test jednoho roku mezi pořízením a prodejem), proto bude přiznán ke zdanění v daňovém přiznání v rámci § 10 ZDP.
d. Prodej nákladního automobilu Jedná se o ostatní příjem, který nesplňuje podmínku osvobození pro prodej movitých věcí podle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP (časový test pěti let od vyřazení z obchodního majetku), proto bude přiznán ke zdanění v daňovém přiznání v rámci § 10 ZDP.
e. Příjem ze zděděných autorských práv Tento příjem je přímo vyjmenován jako ostatní příjem v § 10 odst. 1 písm. d) ZDP a provedením testu osvobození zjistíme, že žádné ustanovení zákona tento příjem od daně z příjmů neosvobozuje.
f. Prodej (úplatný převod) CP Příjmy z prodeje cenných papírů, pokud se nejedná o prodej z obchodního majetku, což je zadáním příkladu vyloučeno, jsou příjmem ostatním. Osvobození těchto příjmů podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP nelze využít – tržby z prodeje CP celkem za rok překročily 100 000 Kč. Testem osvobození podle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP (tříletý časový test mezi nabytím a prodejem – úplatným převodem) neprošly cenné papíry PoF Company a. s. a BBB Lento a. s. Příjmy z těchto CP budou zdaněny v rámci § 10 ZDP.
g. Prodej pozemku Příjem z prodeje pozemku splňuje test osvobození pro nemovité věci podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP, tedy více jak pět let mezi nabytím a prodejem.
h. Prodej garáže Tento příjem nesplňuje test osvobození podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP, tedy uskutečnění prodeje po více jak pěti letech od vyřazení nemovité věci z obchodního majetku. Bude tedy podléhat zdanění podle § 10 ZDP.
i. Prodej zahrady Příjem nesplňuje test osvobození podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP, tedy uskutečnění prodeje po více jak pěti letech od pořízení nemovité věci. Bude podléhat zdanění podle § 10 ZDP.
j. Výhra ze sportovní soutěže Výhra splňuje test osvobození podle § 4 odst. 1 písm. f) ZDP, neboť nepřekračuje limit 10 000 Kč.
k. Prodej přebytků ze zahrádky Jedná se o příležitostný příjem, tedy o kategorii příjmů uvedenou v § 10 odst. 1 písm. a) ZDP. Vztahuje se na něj test osvobození podle § 10 odst. 3 písm. a) ZDP. Příležitostné OSTATNÍ příjmy do 30 000 Kč včetně jsou od daně z příjmů osvobozené. V této kategorii již máme příjem ze zadání a. ve výši 1 500 Kč. Dohromady s tímto příjmem ve výši 17 000 Kč hranice 30 000 Kč není překročena. Pokud již do konce kalendářního roku nepřibude žádný příjem v této kategorii, budou oba příjmy ze zadání a. + k. od daně z příjmů osvobozeny.
l. Příjem z prodeje (úplatného převodu) obchodního podílu Tento příjem splňuje podmínky osvobození stanovené v § 4 odst. 1 písm. s) ZDP, tedy že k úplatnému převodu obchodního podílu dochází po více jak pěti letech od jeho nabytí.
m. Příjem z vypořádacího podílu Pro příjem z vypořádacího podílu neexistuje ustanovení zákona o osvobození těchto příjmů. Příjem podléhá zdanění podle § 10 ZDP, ale nebude vstupovat do dílčího základu daně podle § 10 ZDP, neboť daň z tohoto příjmu vypořádá plátce příjmu – obchodní korporace a odvede státu „srážkovou“ daň ve výši 15 % z příjmu z vypořádání sníženého o nabývací cenu podílu.


Dílčí základ daně podle § 10 ZDP tvoří ostatní příjmy snížené o výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení. Okruh výdajů, o které lze příjmy pro účely zdanění snížit, je tedy užší než v případě stanovení dílčích základů daně ze samostatné činnosti (podnikání) či nájmu. U samostatné činnosti a nájmu se uplatňují výdaje v tom nejširším možném rozsahu, který zákon dovoluje: výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Okruh výdajů na dosažení, o které lze pro účely stanovení (dílčího) základu daně snížit příjmy podle § 10 ZDP, vymezuje ZDP v § 10 odst. 4–8 ZDP. Jestliže půjde o příjem z prodeje majetku, u něhož byly dříve uplatněny daňové odpisy, protože byl v obchodním majetku nebo byl používán k nájmu, je výdajem na dosažení příjmu daňová zůstatková cena majetku, nikoliv jeho nabývací cena jako v jiných případech.

Dále nelze vykázat záporný dílčí základ daně z příjmů podle § 10 ZDP, tedy daňovou ztrátu, a to ani za jednotlivé druhy příjmů, které do ostatních příjmů spadají. V rámci jednoho druhu ostatních příjmů však lze zisky a ztráty vzájemně kompenzovat.

Správné zdanění – řešení našeho příkladu bude tedy vypadat následovně:
Tento dílčí základ daně by se uvedl do daňového přiznání a stal by se součástí celkového základu daně. Pokud by fyzická osoba za daný rok žádné jiné příjmy ke zdanění v daňovém přiznání neměla, byl by tento dílčí základ daně jejím celkovým základem daně, který by dále podléhal případným úpravám (snížení o tzv. odčitatelné položky a nezdanitelné části základu daně).


Související článek:
Osvobozené příjmy fyzických osob v příkladech
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
SME Vision s.r.o.
Postaráme se o Vaše DPH v zahraničí, účetnictví a mzdy v ČR
www.smevision.cz

4heat vytápění hal
Topení a chlazení průmyslových a sportovních hal
4heat.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,19 Kč
-0,095 Kč
22,26 Kč
0,021 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru