Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Základní změny v dani z příjmů od roku 2014


Ing. Ivana Pilařová
12. 8. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

chystase
 

Přestože novelizace daňových zákonů dosud neprošla celým legislativním procesem, zkusme si přiblížit základní okruhy očekávaných změn. V prvním díle se budeme zabývat zákonem o daních z příjmů.


 
Rekodifikační změny v občanském a obchodním právu k 1. 1. 2014 se zásadním způsobem dotknou problematiky daní, a to nejen svojí terminologií, ale i celou řadou věcných změn, které rekodifikace přináší do podnikatelské i občanské sféry.
 
Přestože novelizace daňových zákonů dosud neprošla celým legislativním procesem, zkusme si přiblížit základní okruhy očekávaných změn. V tomto díle se budeme zabývat zákonem o daních z příjmů („ZDP“).

Změny v předmětu daně z příjmů

Vzhledem ke zrušení zákona o dani dědické a dani darovací dochází k začlenění předmětu těchto daní do zákona o daních z příjmů. Tato změna týkající se jak fyzických, tak i právnických osob, vyvolá zásadní rozšíření předmětu daně z příjmů, na druhé straně naopak rozšíření výjimek a osvobození bezúplatného nabytí (například u vydlužitele při bezúročné zápůjčce).
 
Pokud nově bezplatné nabytí majetku bude podléhat dani, bude se jednat o daň z příjmů, která bude tyto příjmy danit svojí sazbou daně (15%, v případě právnických osob pak 19%).

Změny na dani z příjmů fyzických osob

Zásadní změna se bude týkat příjmu z převodu podílů v obchodní korporaci (§ 4 odst. 1 písm. r) ZDP). Bude zachována pětiletá lhůta od nabytí podílu, včetně výjimek na přeměny a výměnu podílů, nicméně k původně platným výjimkám na neplatnost osvobození se přidává další. Osvobození se nevztahuje na zvýšení podílu člena ve prospěch vlastního kapitálu nebo nabytím podílu od jiného člena, pokud není splněna lhůta 5 let od nabytí.
 
Přechodné ustanovení zákona stanoví, že dříve nabytá zvýšení obchodního podílu těmito způsoby jsou i nadále od daně osvobozená na základě teorie „jednoho podílu“. Nově nabyté další podíly na téže společnosti pak budou podléhat samostatným časovým testům.
 
Další změna se týká příjmů z prodeje cenných papírů (§ 4 odst. 1 písm. w) ZDP), kde se lhůta pro osvobození prodlužuje z 6 měsíců na 3 roky od nabytí s přechodným ustanovením zákona, které z této podmínky vyjímá cenné papíry nabyté do konce roku 2013 a zachovává u nich původní lhůtu pro osvobození. Současně dochází k zavedení ročního limitu 100.000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku.
 
Přelomové nové ustanovení § 4a ZDP stanoví osvobození příjmů fyzických osob z podílů na zisku a příjmů jim podobných. Osvobození znamená, že nebude aplikována srážková daň a fyzická osoba tento příjem neuvádí v daňovém přiznání.
 
Velmi důležité je přechodné ustanovení, podle kterého se osvobozují podíly na zisku pouze v případě, že jejich zdrojem je zisk vzniklý po nabytí účinnosti zákona. Podíly na zisku vyplacené z dříve vzniklých zisků, budou podléhat původnímu znění zákona – tedy budou zdaněny srážkovou daní.
 
V oblasti podnikatelských příjmů dochází ke zvýšení limitu příjmů autorů podle autorského práva zdaňovaného srážkovou daní na hodnotu 10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce.
 
Odčitatelné položky od základu daně jsou měněny v případě darů, kde dochází jak ke změně okruhu příjemců, tak i účelu poskytnutých darů, stejně tak i maximální výše hodnoty daru, a to na 15 % ze základu daně. Novinkou je neúčinnost daru jako odčitatelné položky v případě, kdy příjemce věděl nebo musel vědět, že dar nebude využit na veřejně prospěšné účely.
 
Nezměněné zůstávají sazby daně, včetně solidárního zvýšení daně, stejně jako hodnoty paušálních výdajů fyzických osob.

Změny na dani z příjmů právnických osob

V novém znění zákona bude odlišně definována osoba poplatníka daně z příjmů právnických osob, neboť sem budou zahrnuty nejen známé formy obchodních společností, ale i rozsáhlý soubor dřívějších neziskových organizací, včetně poplatníků bez právní subjektivity (svěřenecké fondy apod.).
 
Neziskové subjekty budou dále děleny na subjekty veřejně prospěšné, z nichž některé budou mít status veřejně prospěšného poplatníka a z toho plynoucí daňové výhody. Neziskové subjekty bez tohoto statusu daňových výhod pozbudou. Velmi komplikovaně bude definován předmět daně jednotlivých skupin dnešních neziskových subjektů.
 
Podobně jako u fyzických osob, i v oblasti zdanění právnických osob dojde k začlenění předmětu daně dědické a daně darovací do předmětu daně z příjmů a z toho vyplyne řada nových ustanovení, výjimek a osvobození.
 
Předmět daně z příjmů bude nově definován s ještě užší vazbou na účetnictví, čímž by zcela odpadl problém s (ne)daněním nerealizovaných kurzových rozdílů, které by jakožto výnos samy od sebe do základu daně vstupovaly.
 
Podobně jako u fyzických osob, bude i v dani z příjmů právnických osob rozšířeno osvobození podílů na zisku a příjmů jim podobných (§ 19a ZDP) i na ty příjemce – právnické osoby, které dosud tyto příjmy osvobozeny neměly, a byla aplikována srážková daň.
 
Beze změny zůstává sazba daně z příjmů právnických osob.

Změny společné fyzickým i právnickým osobám

K doprovodnému daňovému zákonu k rekodifikaci soukromého práva Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny dne 7. 6. 2013 přijal pozměňovací návrh umožňující rovnoměrně odepsat v průběhu 12 měsíců nový hmotný majetek zatříděný do odpisové skupiny 1 a 2 (kromě majetku uvedeného v § 31 odst. 5 ZDP – běžně by tedy mimořádný odpis neměl být možný např. u osobních automobilů, ledaže jde o provozovatele silniční motorové dopravy atd.) pořízený v období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014. Jedná se o rovnoměrný měsíční daňový odpis.
 
Podobně je podle pozměňovacího návrhu novelizován i § 24 odst. 15 ZDP, který umožňuje uzavření leasingové smlouvy na výše uvedené druhy majetku s tím, že smlouva bude trvat minimálně 12 měsíců. K uzavření takové smlouvy však musí dojít nejpozději do 30. 6. 2014. Tato změna je změnou retroaktivní, platnou již pro zdaňovací období roku 2013.
 
Oblast odpisování bude poznamenána i dalšími přeformulačními změnami (například definicí osoby odpisovatele), příloha č. 1 zákona opustí klasifikaci SKP, nicméně bez rozsáhlých věcných změn v zařazení majetku do jednotlivých odpisových skupin.
 
Zjednodušena by měla být také pravidla pro tvorbu zákonných opravných položek k pohledávkám v zákonu o rezervách.
 
Opět podle pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru dojde k zavedení nové odčitatelné položky od základu daně na podporu odborného vzdělávání. Jedná se o soubor § 34f až § 34h ZDP, které stanoví pravidla pro uplatnění této nové odčitatelné položky (týká se jak pořízení majetku pro účely vzdělávání, tak i výdajů vynaložených na žáka).

Zákon zároveň obsahuje mechanismus vrácení takto uplatněného odpočtu v případě porušení podmínek vyžadovaných zákonem.


Související článek:
Základní změny v DPH, účetnictví a nemovitých věcech od roku 2014


Chcete mít zákony v aktuálním znění pohromadě a na jednom místě? Zkuste WINLEX - právní systém obsahující většinu platné české legislativy od roku 1945 ze všech oblastí práva. Obsahuje již i nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, který nahradí stávající obchodní zákoník.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Iva
1. 12. 2015 15:18:20
Dobrý den. Bydlíme v družstevním bytě, trvalý pobyt zde máme.Jeho členská práva a podílové vlastnictví v družstvě měl otec přítele už spoustu let.Přítel zde bydlí již od narození, pak se tatínek odstěhoval a přítel v tomto bytě žil i nadále až doposud.Jelikož tatínek nedávno umřel, byt se stal předmětem dědického řízení. Zůstavitel toto podílové vlastnictví družstevního bytu , měl již před uzavřením manželství, jeho manželka zemřela deset dní po něm, nevlastní maminka přítele, která má syna z předchozího manželství. Má právo na dědický podíl z bytu? I když z jeho slov vyplývá, že se pravděpodobně vzdá dědického podílu z bytu i tak se ptám, jak by to bylo, kdyby se tohoto podílu nevzdal? Můj přítel má ještě vlastního bratra, který se tohoto podílu k bytu nechce vzdát, v tomto bytě nežije už spoustu let, chce ,aby se byt prodal .V nynější době žiju v tomto bytě i já s mými dětmi od roku 2014.Byt byl oceněn u notáře na 700 000kč,jak se dál bude postupovat při jeho prodeji a co s tím vše souvisí, a hlavně jestli když se byt prodá, bude muset přítel z peněz získaných prodejem tohoto bytu, cca 350 000kč odvádět daň z příjmů. Jestli se tyto peníze započítávají do dani z přijmů a bude musí je napsat do daňového přiznání? Nebo je od tohoto osvobozen, když od roku 2014, majetek získaný dědictvím se nezapočítává do daňí z příjmu? Nebo když přítel v tomto bytě žije déle než dva roky před jeho prodejem?Prosím Vás o brzkou odpověď. ..Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

radka
19. 1. 2015 12:06:28
Odepsani z dani
Hlášení závadného obsahu

Ing. Jiří Nigrin
30. 1. 2014 11:10:40
pro Vladimír Šlégr:

Podle nového ustanovení § 4a zákona o daních z příjmů je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu.
Hlášení závadného obsahu

Pafka
27. 1. 2014 9:49:30
pro hanahodonin: Pokud jste měla pouze příjmy zdaněné srážkovou daní, daňové přiznání podávat nemusíte.
Hlášení závadného obsahu

Pafka
27. 1. 2014 9:14:55
pro pí. Kašparová: Daňové zvýhodnění na dítě můžete nárokovat zpětně prostřednictvím ročního zúčtování, případně v daňovém přiznání.
Hlášení závadného obsahu

hanahodonin
27. 1. 2014 8:22:05
jsem pracující důchodce,Jaké budu mít v roce 2014 daně?
Musím odevzdat daňové přiznáníza rok 2013,když jsem pracovala na dohodu a zaměstnavatel odváděl 15 % z mého platu?Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Kašparova
18. 1. 2014 17:35:48
jak je to se zpetnym zdanenim na deti za rok 2013 jde to nebo ne?
Hlášení závadného obsahu

Vladimír Šlégr
7. 1. 2014 10:50:41
Můžu odkázat movitý majetek,garáž v hodnotě cca 60 000kč,třetí osobě,družce se kterou žiji 5 let,ale né ve společné domácnosti.Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Šlégr Vladimír
7. 1. 2014 10:44:03
Je zrušena dědická daň.Ale po mém úmrtí zdědí moje děti nemovitý majetek na ůčtech.Stavební spoření,investiční účty,penzijní spoření,životní pojištění a sporožirový účet.Celkem 1500000 kč. milionpětsettisíc Kč.Budou moje dvě děti platit daň s příjmu?Jsem rozvedený.Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
3. 1. 2014 8:03:48
Dobrý den, dědická daň prakticky od roku 2014 zanikla. Příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu jsou nově upraveny v § 4a zákona o daních z příjmů, který říká, že: "Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu."
Hlášení závadného obsahu

PAVLÍČKOVÁ
2. 1. 2014 21:48:49
Je zrušena dědická daň. Moje děti po mém úmrtí zdědí domek, budou něco platit - daň z příjmu, anebo budou osvobozeni. Děkuji za ujasnění.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Svařovací technika Merkle
Prodej a servis svařovacích a řezacích zařízení.
www.merkle-tabor.cz

Ing. Aleš Cichy
Vedení účetnictví a daňové evidence
tiscali.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru