Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Výhry v rámci spotřebitelských soutěží


Bc. Michaela Hauzarová
29. 7. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Spotřebitelské soutěže o ceny pořádají podnikatelské subjekty převážně za účelem podpory vlastního prodeje.

Foto: Adobe Stock

 

Spotřebitelské soutěže o ceny se pořádají převážně za účelem podpory prodeje. Výhry mohou být v peněžní i nepeněžní formě. Jak se výhry ze soutěže zdaňují u fyzické a jak u právnické osoby? Jaké jsou daňové dopady u pořadatele spotřebitelské soutěže?


 
Spotřebitelské soutěže o ceny pořádají podnikatelské subjekty převážně za účelem podpory vlastního prodeje. Cílem takových soutěží je upoutat pozornost stávajících i potenciálních zákazníků, přičemž výhry mohou být v peněžní i nepeněžní formě.
 
Zásadní je nastavit pravidla spotřebitelské soutěže tak, aby nevykazovala znaky spotřebitelské loterie podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, a která je dle tohoto zákona zakázaná.
 
Z daňového hlediska je také důležité, zda se jedná o výhry ze soutěží podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, nebo o výhry ze soutěží, které tomuto zákonu nepodléhají.

Spotřebitelská loterie

Hlavním znakem spotřebitelské loterie je, že o výhře či prohře v soutěži, anketě či jiné akci o ceny rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách. A podmínkou účasti je zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele.
 
Za spotřebitelskou loterii se však podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách nepovažuje provozování loterií v případě, že se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření nepřesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč. Provozování takové loterie podléhá zákonu o loteriích a jiných podobných hrách.
 
Provozovatelem smí být kromě právnické osoby i podnikající fyzická osoba, nevydává se žádné povolení k uspořádání soutěže o ceny, neplatí se ani žádný správní poplatek za povolení ani odvod z loterií. Jedinou povinností je oznámit pořádání soutěže o ceny finančnímu úřadu nejpozději 15 dnů před zahájením soutěže o ceny.

Osvobození od daně z příjmů výher dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách

V souladu s ustanovením § 10 odst. 3 písm. b) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisů (zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách) nebo na základě obdobných předpisů vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor.

Spotřebitelská soutěž

Podnikatelské subjekty provozující výherní akce v drtivé většině využívají princip spotřebitelských soutěží, ale na místě je veliká opatrnost při tvorbě pravidel, aby spotřebitelská soutěž nevykazovala znaky spotřebitelské loterie.
 
Spotřebitelské soutěže (také označované jako marketingové či reklamní) nepodléhají zákonu o loteriích a jiných podobných hrách, ale lze je považovat za hru podle § 2881 nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), kde je uvedeno, že o hře platí ustanovení jako o sázce.
 
Podle § 2872 odst. 1 NOZ se sázkou alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé plnit výhru, ukáže-li se nesprávným její tvrzení o skutečnosti stranám neznámé nebo ukáže-li se tvrzení druhé strany o této události správným.
 
Aby se jednalo o spotřebitelskou soutěž a nikoli loterii, je podstatné, aby účast v takové soutěži nebyla vázána dalšími podmínkami (například zakoupením produktu či služby) a/nebo o výhře nesmí rozhodovat náhoda (například vítězem může být každý účastník, přičemž ceny mohou mít různou hodnotu, nebo o výherci rozhoduje správně zodpovězená znalostní otázka).
 
Spotřebitelské soutěže lze rozdělit do těchto základních kategorií:
  • Vědomostní soutěže, kdy o výherci rozhoduje správně zodpovězená otázka.
Příklad: Společnost Outdoor.cz vyhlásila na svých webových stránkách spotřebitelskou soutěž. Otázka zní, z jakého materiálu je vyráběn jejich luxusní horolezecký stan Itomic XXL. Vítěz tento stan v hodnotě 50 000 Kč získá. Účast v soutěži není podmíněna žádným nákupem zboží či služeb. Správně na otázku odpovědělo 345 účastníků.
 
A) Výhercem podle herních pravidel je účastník, který první správně otázku zodpověděl.

B) Výhercem podle herních pravidel je účastník, který byl z celkového počtu správně odpovídajících účastníků vylosován.
 
V případě varianty A) se jedná nepochybně o spotřebitelskou soutěž. Pokud by však byla nastavena pravidla podle varianty B), která již vykazuje znaky spotřebitelské loterie (o vítězi rozhoduje zčásti náhoda), pak je zde nemalé riziko, že tato akce bude posouzena správcem daně jako zakázaná spotřebitelská loterie, za kterou provozovateli soutěže hrozí vysoké pokuty (až 10 000 000 Kč.)
 
  • Kreativní soutěže, které jsou založeny na principu výběru nejlepšího příspěvku, a to většinou prostřednictvím poroty či odborné komise. Kreativní soutěží může být například recitační soutěž.
  • Rychlostní a výkonové soutěže, například cyklistické závody.
  • Soutěžní koncept „vyhrává každý“ – výhry mohou být různé, přičemž rozdíl mezi hodnotami jednotlivých výher by však neměl být značný.
  • Soutěže s předem stanoveným pořadím, kdy výhercem se stane předem neznámá skupina osob, která zašle svůj hlas (například prostřednictvím SMS či e-mailem) v daném pořadí. Tento koncept podle ministerstva financí není náhodný, pokud účastník soutěže má možnost zaslat větší počet hlasů a jejich prostřednictvím se na základě znalosti principů fungování technologie či postupu snaží ovlivnit výsledné pořadí. Příkladem může být soutěž, kdy podle pravidel vyhrává každý 100. hlasující účastník.

Zdanění výhry ze spotřebitelské soutěže

a) Výhercem je fyzická osoba
  • Výhra v rámci spotřebitelské soutěže do 10 000 Kč
V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. f) bod 3 ZDP jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny ceny v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud se nejedná o spotřebitelskou loterii, ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním.
  • Výhra v rámci spotřebitelské soutěže nad 10 000 Kč
Ceny nad 10 000 Kč patří mezi ostatní příjmy a podléhají zdanění podle § 10 odst. 1 písm. h) ZDP, plyne-li tento příjem fyzickým osobám ze zdrojů na území České republiky, zdaní se 15% zvláštní sazbou daně podle § 36 odst. 2 písm. k) ZDP, přičemž daň odvede pořadatel soutěže.

b) Výhercem je právnická osoba

Je-li výhercem právnická osoba, pak se neuplatní žádné osvobození od daně ani srážková daň. Výhra vstupuje jako zdanitelný příjem (výnos) do obecného základu daně výherce včetně DPH, bez ohledu na její výši.

Daňové dopady u pořadatele spotřebitelské soutěže

Pro organizátory spotřebitelských soutěží vzniklých za účelem podpory vlastního prodeje jsou související výdaje (náklady) daňově účinné jako za reklamu v souladu s § 24 odst. 1 ZDP coby výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a to včetně DPH.
 
Pokud pořadatel spotřebitelské soutěže uplatní nárok na odpočet daně u zboží pořízeného za účelem jeho poskytnutí coby nepeněžitých výher v soutěži, pak bude předání výher poskytnutím obchodního majetku bez úplaty, což je podle § 13 odst. 4 písm. a) a § 13 odst. 5 zákona o DPH považováno za tzv. fiktivně úplatné dodání zboží a plátci tak vzniká povinnost přiznat odpovídající DPH na výstupu.
 
Naopak pokud plátce na vstupu odpočet DPH neuplatní, pak předání výhry nebude ani předmětem DPH na výstupu.

Příklad

Společnost s ručením omezeným zabývající se prodejem automobilů vyhlásila v rámci podpory svého prodeje spotřebitelskou soutěž, kdy hlavní cenou byl nový osobní automobil v hodnotě 500 000 Kč. Výsledek soutěže byl oznámen výherci – fyzické osobě v prosinci 2015, výhra však byla předána dle předávajícího protokolu až v únoru 2016. Společnost při pořízení vozu neuplatnila odpočet DPH na vstupu.
 
Pro provozovatele se dle časové a věcné souvislosti účtování jedná o náklad za zdaňovací období roku 2015. Z hlediska daňové uznatelnosti výhry se jedná o obdobu výdaje za reklamu, který je obecně daňově uznatelný dle § 24 odst. 1 ZDP.
 
Text Částka MD/D
Vyhlášení výsledků soutěže (prosinec 2015) 500 000 Kč MD 518 – Ostatní služby/D 379 – Jiné závazky
Předání movité věci příjemci (únor 2016) 500 000 Kč MD 379/D 132 – Zboží na skladě a v prodejnách


Dále je společnost povinna odvést srážkovou daň 15 % z této nepeněžní výhry, která je pro provozovatele soutěže také daňově uznatelným nákladem, a to v souladu s § 24 odst. 2 písm. u) ZDP. Z účetního hlediska tato daň opět věcně a časově souvisí se zdaňovacím obdobím roku 2015, i když u této daně ve smyslu § 38d odst. 1 a 3 ZDP vznikne povinnost zaúčtování nejpozději ke dni vyplacení (předání) nepeněžní výhry. O této dani bude organizátor soutěže v roce 2015 účtovat jako o výdaji příštích období – účet 383.
 
Text Částka MD/D
Stanovení srážkové daně (prosinec 2015) 75 000 Kč MD 538 – Ostatní daně a poplatky/D 383
Daňový závazek vůči správci daně (únor 2016) 75 000 Kč MD 383/D 342 – Ostatní přímé daně
Úhrada srážkové daně (březen 2016) 75 000 Kč MD 342/D 221 – Bankovní účty


Jelikož společnost při pořízení vozu neuplatnila odpočet DPH na vstupu, není předání výhry (movité věci) předmětem DPH a nemusí z hodnoty automobilu odvádět DPH na výstupu.
 
Výherci – fyzické osobě nevzniká z titulu přijetí výhry žádná daňová povinnost.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Teodor
14. 8. 2019 21:02:50
Já soutěžím nevěřím. Nikde není záruka, že se nejedná o podvod a ty ceny, které slibují skutečně někdo dostane. Já tomu nevěřím a proto taky nesoutěžím. Byl bych akorát naštvaný, že jsem nic nevyhrál. Daleko radši si vsadím na nějaký sport, protože tady je jasně vidět, jestli člověk peníze vyhrál, nebo prohrál.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
14. 11. 2017 14:26:02
Dobrý den, pokud společnost poskytne jako cenu do soutěže, kde je podstatou vyfotit se s daným maskotem a fotku vložit na Facebookové stránky společnosti a podle počtu obdrží osoba s nejlepším hodnocením, jistý produkt, jehož hodnota je stanovena na 250 tis. Kč, ale společnost jen pořídila za 1 tis. Kč. Z jaké částky se bude odvádět daň u výherce? Bude možná uplatnit náklady na produkt uplatnit podle §24?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ivona Bergerová
účetní služby Praha
www.ucto-bergerova.cz

Bc. Eva Tobolová
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
www.tobolovaeva.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru