Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Veřejně prospěšný poplatník a předmět daně z příjmů


Ing. Jiří Nigrin
21. 2. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Co je předmětem daně z příjmů veřejně prospěšných poplatníků? Koho se týkají výjimky z obecné povinnosti podat daňové přiznání? Jaké změny nastaly u těchto poplatníků od roku 2014? Dozvíte se v tomto článku.


 
Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.
 
Kdo je veřejně prospěšným poplatníkem, vymezuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), v ustanovení § 17a odst. 2 negativně.
 
Podle tohoto ustanovení tedy veřejně prospěšným poplatníkem není:
 • obchodní korporace,
 • Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,
 • profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizací zaměstnavatelů,
 • zdravotní pojišťovna,
 • společenství vlastníků jednotek a
 • nadace,
  • která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli, nebo
  • jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli.
 
Pro právnické osoby obecně platí ustanovení § 18 odst. 1 ZDP, že: „předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak“.

Předmět daně veřejně prospěšných poplatníků

ZDP obsahuje zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků. Jedná se o § 18a, který v odst. 1 stanoví, že u veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně:
 • příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší,
 • dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,
 • podpora od Vinařského fondu,
 • výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného plnění, který plyne obci nebo kraji,
 • úplata, která je příjmem státního rozpočtu za:
  • převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi,
  • nájem a prodej státního majetku,
 • příjmy z bezúplatného nabytí věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
 
V případě společenství vlastníků jednotek nejsou podle § 18 odst. 2 písm. h) ZDP předmětem daně příjmy z:
 • dotací,
 • příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
 • úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.
 
Pokud tedy bude mít SVJ pouze tyto příjmy, nebude mít povinnost podávat daňové přiznání.
 
ZDP pak v § 18a odst. 2 stanoví, že u veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem:
 • z reklamy,
 • z členského příspěvku,
 • v podobě úroku,
 • z nájemného, s výjimkou nájmu státního majetku.
 
V porovnání s předchozí úpravou jsou nově předmětem daně příjmy v podobě úroků. Současně však bylo doplněno ustanovení § 36 odst. 9 ZDP, podle něhož se u veřejně prospěšného poplatníka úplatní v případě příjmu z úroků zvláštní sazba daně ve výši 19 %. Tento příjem bude zdaňovat plátce těchto příjmů.
 
Toto se však nevztahuje na obce a kraje a dále na veřejně prospěšné poplatníky uvedené v § 18a odst. 5, tedy:
 • veřejné vysoké školy,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • poskytovatele zdravotních služeb,
 • obecně prospěšné společnosti a
 • ústavy.
 
Tito poplatníci jsou poplatníci s tzv. „širokým základem daně“. To znamená, že u nich jsou předmětem daně veškeré příjmy s výjimkou investičních dotací. U ostatních veřejně prospěšných poplatníků budou zdaňovány pouze některé druhy příjmů, zejména příjmy z podnikatelské činnosti.
 
Novela ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP, které vylučuje z daňových nákladů výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně osvobozené nebo na příjmy nezahrnované do základu daně, pak doplňuje, že toto ustanovení se u veřejně prospěšných poplatníků nepoužije pro výdaje vynaložené na úrokové příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně. Jedná se o snížení administrativy spojené s vylučováním zpravidla zanedbatelných částek.

Daňová přiznání

Ustanovení § 38mb ZDP pak stanoví výjimky z obecné povinnosti podat daňové přiznání u veřejně prospěšných poplatníků, a to pokud:
 • mají pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
 • nemají povinnost dodanit dříve uplatněné snížení základu daně podle § 20 odst. 7 ZDP z důvodu nesplnění stanovených podmínek.
 
Toto se týká všech veřejně prospěšných poplatníků a také společenství vlastníků jednotek a jedná se o úpravu, která platila i před novelou zákona.
 
ZDP v § 38mc pak obsahuje výjimku z oznamovací povinnosti, kterou nemají veřejně prospěšní poplatníci a společenství vlastníků jednotek, kterým nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob. Pokud těmto poplatníkům daňová povinnost nevznikla, nejsou povinni správci daně tuto skutečnost sdělovat. Zde se jedná o speciální ustanovení k § 136 odst. 5 daňového řádu, které naopak daňovým subjektům tuto povinnost ukládá, pokud jde o daně, k nimž jsou registrováni.
 
Ke změně dochází také v § 20 odst. 7 ZDP, který umožňuje vyjmenovaným neziskovým poplatníkům snížit základ daně až o 30 %, za předpokladu použití daňové úspory ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně.
 
Tato možnost se však nebude týkat obcí a krajů a dále poskytovatelů zdravotních služeb a profesních komor a poplatníků založených za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů.
 
V případě obcí a krajů je důvodem skutečnost, že daň je příjmem jejich rozpočtu, proto se jedná o nadbytečnou úpravu, která nebyla v praxi u těchto poplatníků využívána.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

krum
30. 3. 2016 13:14:10
Dobrý den, jsme spolek, který provádí veřejné prospěšné práce ve formě dobrovolnictví. Získali jsme v roce 2015 dotaci 50000 Kč od nadace na určitý projekt, který běží až do pol. roku 2016. Musíme podávat daňové přiznání? Myslím si, že tyto příjmy jsou osvobozeny a tudíž nejsou zdanitelné. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Faltysová Jiřina
19. 3. 2015 8:09:47
Dobrý den, účtujeme Příspěvkové organizace- vesměs MŠ. Mám dotaz ohledně daňového přiznání. Bylo nám sděleno z FÚ, že jsme povinni v případě, že máme na konci roku nevyčerpané prostředky-zisk, podávat daňové přiznání. MŠ nemají žádné jiné příjmy, než dotace, dary a příspěvky na provoz MŠ od rodičů. Pak úroky z účtu, který je již zdaněn srážkou. Máme tedy povinnost podávat přiznání, nebo, ne? Příjmy od rodičů na provoz budeme posuzovat jako daňové? Děkuji za rychlou odpověď. Spěchá.
Hlášení závadného obsahu

such
9. 3. 2015 12:01:53
Jsme zapsaný spolek - sportovní klub, budeme muset podávat daňové přiznání, když nemáme příjem z reklamy a z úroků na účtě pouze 16 Kč za rok?
Hlášení závadného obsahu

D. Pechová
3. 3. 2015 21:05:11
Dobrý den, jsme nově vzniklý ústav (vznik v listopadu 2014). Chtěla jsem se zeptat, jestli máme za povinnost podat daňové přiznání, pokud jsme v roce 2014 stihli realizovat pouze 1 aktivitu pro seniory, která nepřinesla žádný zisk. Dotace ani jiné příjmy jsme neměli, pouze 1 sponzorský dar ve výši 12 000,- Kč. Děkuji za odpověď. D. Pechová
Hlášení závadného obsahu

Jindra
27. 2. 2014 14:44:57
Dobrý den,
můžete vést daňovou evidenci, za předpokladu, že v souladu s ustanovením § 38a zákona o účetnictví nepřesáhnou příjmy za poslední uzavřené účetní období částku tři miliony korun.
Hlášení závadného obsahu

josef veselý
26. 2. 2014 10:30:17
Daň z darů
Hlášení závadného obsahu

Lucie Beránková
Uživatel POHODA
26. 2. 2014 9:35:44
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda u nově založeného spolku je třeba vést účetnictví nebo je možnost vést daňovou evidenci pokud jejich příjem nepřesáhne 3 000 000,- za poslední účetní období.
Hlášení závadného obsahu

Jiří Nigrin
24. 2. 2014 11:25:09
Ano, je to tak. Člesnkgé příspěvky josu předmětem daně podle § 48 odst. 2 písm. b) ZDP a zároveň podle § 19 odst. 1 písm. a) jsou od daně osvbozeny.
Hlášení závadného obsahu

Eva
21. 2. 2014 11:25:25
Dobrý den,
jsme občanské sdružení, nově spolek, chci se zeptat, jestli nadále zůstává v platnosti, že členské příspěvky vybírané dle stanov jsou sice předmětem daně, ale zárovneň jsou od daně osvobozeny.
Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Zdravotnický Materiál
Velkoobchod a výroba zdravotnického materiálu
www.zdravotnicke-materialy.cz

CASNET je firma s tradicí
CASNET to jsou kvalitní, vždy dostupné a spolehlivé služby v IT
www.casnet.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru