Úroky z vkladů na bankovních účtech SVJ


Ing. Martina Truhlářová
25. 4. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Úroky z vkladů jsou vždy předmětem daně.

Foto: 123RF

 

Pokud má společenství vlastníků jednotek na svém bankovním účtu našetřeno více peněz, mohou mu k tomuto vkladu přirůstat nemalé úroky. Jak se na takovéto úroky dívá naše daňová a účetní legislativa?


 
Společenství vlastníků (dále jen „SVJ“) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

Může však nabývat majetek, ale s takovýmto majetkem má právo nakládat pouze pro účely správy domu a pozemku.

Čí je úrok z vkladů na bankovních účtech SVJ?

Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím v paragrafech týkajících se hospodaření společenství vlastníků jednotek při správě domu a pozemku uvádí, že příjmem společenství vlastníků jednotek jsou mimo jiné též úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek. Jakmile tedy k vkladu na účtu vlastněném společenstvím vlastníků přiroste úrok, je tento úrok považován za jeden z příjmů, který patří společenství vlastníků, a mělo by se s ním nakládat pro účely správy domu a pozemku.

Odpověď na otázku je tedy jasná – úrok je právnické osoby, tj. příslušného společenství vlastníků. Tak se s ním bude zacházet daňově i účetně a dle výše uvedeného jej lze použít pouze pro účely správy domu a pozemku.

Zdanění úroků

Podle zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) nejsou předmětem daně následující příjmy společenství vlastníků jednotek:
  • z dotací,
  • z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
  • z úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor,
  • z pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek.
Úroky z vkladů zde uvedeny nejsou, což znamená, že budou vždy předmětem daně.

Zákon dále uvádí, že daň se vybírá srážkou z těch příjmů, na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle § 36. Srážku je povinen provést plátce daně při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka.

Dle § 36 odst. 5 písm. b) ZDP zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % z úrokového příjmu z účtu a vkladu u bank a spořitelních a úvěrních družstev u společenství vlastníků jednotek.

Z uvedeného vyplývá, že úroky z vkladů se budou zdaňovat následovně:
  • srážkovou daní,
  • 19 %,
  • daň vypočítává a odvádí plátce, tj. banka, spořitelní a úvěrní družstvo.
Úroky tedy budou při jejich připsání na bankovní účet již zdaněny a vzhledem k tomu, že se jedná o srážkovou daň, společenství vlastníků již nemá povinnost tyto úroky zdaňovat ani daň vypořádávat.

O úrocích se tedy bude účtovat v netto částce, tj. v částce po zdanění. Důvodem toho, proč je to takto legislativně zakotveno, je to, že většině SVJ nevzniká povinnost podávat daňové přiznání k daním z příjmů právnických osob a jenom skutečnost, že jsou jim připsány úroky, jim tuto povinnost nezaloží. Proto se stát rozhodl vybírat daň srážkou přímo od banky, a to je i důvod, proč se jedná o daň ve výši 19 % (tedy ve výši daně z příjmů právnických osob).

Pro úplnost uveďme, že podle zákona o daních z příjmů daňové přiznání není povinno podat společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Navíc společenství vlastníků jednotek, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinno sdělit tuto skutečnost správci daně.

Společenství vlastníků jednotek není ani povinno podat přihlášku k registraci, pokud přijímá pouze příjmy:
  • které nejsou předmětem daně,
  • které jsou osvobozené od daně, nebo
  • z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Zaúčtování úroků z vkladů

Společenství vlastníků jednotek účtuje podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Dle této vyhlášky se o úrocích z vkladů bude účtovat ve výkazu zisků a ztrát v ostatních výnosech, a to v položce B.IV.7. Výnosové úroky. Tato položka obsahuje úroky přijaté od bank, spořitelních a úvěrních družstev a od jiných dlužníků a obdobná plnění.

V případě úroků, které se zdaňují zvláštní sazbou, a srážkovou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se uvádějí úroky před zdaněním, v ostatních případech se úroky uvádějí ve výši po zdanění.

Vzhledem k tomu, že v našem případě se jedná o úroky, u kterých nelze srážkovou daň započíst na celkovou daňovou povinnost, budeme účtovat v částce po zdanění.

Obdobně se vyjadřují i České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a to konkrétně Český účetní standard č. 412 Náklady a výnosy. K zaúčtování úroků z vkladů říká následující.

V případě příjmů (výnosů), které se ve smyslu zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně, a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování brutto úrok ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 64 – Ostatní výnosy. V ostatních případech se úrokový výnos účtuje v netto částce.

Závěr z výše uvedeného je takový, že o úrocích z vkladů budeme účtovat v netto částce (tedy v částce po zdanění) ve prospěch ostatních výnosů (předkontace 221/644).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zvýšení limitu pro registraci k DPH i prodloužení mimořádných odpisů

19. 5. 2022 | Návrh na zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun připravilo Ministerstvo financí. V návaznosti na zvýšení limitu návrh novely počítá i se zvýšením hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Kvůli širokému rozpětí příjmů paušalistů se v návrhu mluví také o zavedení tří pásem odvozených primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu. Předkládaný návrh prodlužuje také mimořádné zrychlené odpisy na majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině pořízený v letech 2022 až 2023. Pokud novela projde celým legislativním procesem, měla by nabýt účinnosti od 1. 1. 2023.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Zmrzlinový stroj
Prodej, pronájem, servis zmrzlinových strojů na točenou zmrzlinu.
www.zmrzlinovy-stroj.cz

JANDA Consulting s.r.o.
Vedení účetnictví, daně & právo | 25 let zkušeností
www.jandaconsulting.org

Daňový kalendář

25. 5. 2022 Přiznání DPH (za duben 2022)
25. 5. 2022 Souhrnné hlášení (za duben 2022)
25. 5. 2022 Kontrolní hlášení (za duben 2022)
31. 5. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,66 Kč
-0,035 Kč
23,32 Kč
-0,148 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.05.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme