Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak ukončit paušální daň pro fyzické osoby


Ing. Michaela Martínková, CAE
7. 7. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Paušální daň zjednodušuje administrativu vybraným poplatníkům.

Foto: 123RF

 

Letošní novinka v podobě paušální daně umožňuje OSVČ odvádět pouze jednu částku za všechny odvody na příslušný finanční úřad. Jak režim paušální daně ukončit, ať už dobrovolně, nebo kvůli porušení podmínek?


 
Rok 2021 je prvním rokem novinky v daních z příjmů fyzických osob – paušální daně, která zjednodušuje administrativu vybraným poplatníkům. Místo tří tiskopisů a tří plateb na daň z příjmů, zdravotní pojištění a sociální pojištění umožňuje odvádět pouze jednu částku na příslušný finanční úřad za všechny odvody. Poplatník také nemusí následně podávat žádné přehledy ani daňová přiznání.

Okamžik vstupu do paušálního režimu byl hojně diskutován počátkem roku 2021, kdy končila lhůta pro přihlášení ke vstupu do tohoto režimu. V dnešním článku si rozebereme situaci opačnou, a sice ukončení režimu paušální daně.

Vystoupení z režimu paušální daně může být dobrovolné, které učiní poplatník oznámením správci daně nejpozději do 10. dne zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, jehož uplynutím přestane být poplatníkem v paušálním režimu. Tohoto aktu může využít například v okamžiku, kdy chce poplatník začít uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě nebo odčitatelné položky od základu daně.

Pokud vstoupil do režimu paušální daně v roce 2021, nemůže v daňovém přiznání k dani z příjmů žádné slevy na dani uplatnit, ani položky snižující daňový základ (přiznání žádné nepodává). Když do 10. 1. 2022 oznámí dobrovolné vystoupení z režimu paušální daně, přestane být poplatníkem paušální daně k 31. 12. 2021 a za rok 2022 již může všechna snížení daňového základu či daně samotné využít, ovšem se všemi povinnostmi běžného poplatníka daně – tedy placením záloh na zdravotní a sociální pojištění zvlášť, následně podáním přehledů na tato pojištění a podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně vypořádání daňové povinnosti.

Vzhledem k tomu, že slevy na dani snižují daň maximálně na nulu, bude tento postup v praxi využitelnější při úvaze o uplatnění daňového zvýhodnění na dítě, které je možné za zákonem daných podmínek přetavit i na daňový bonus, tedy vratku daně. Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu je možné podat na nepovinném tiskopisu dostupném na webu Finanční správy.
 
 V programu TAX ukončíte režim paušální daně u příslušného poplatníka odtržením volby V následujícím roce přihlášen k paušální dani? v sekci Otázky. TAX bude opět počítat všechny zálohy na další období (daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění). Zálohy také budou vstupovat na tiskovou sestavu Přehled termínů plateb i na informační plochu poplatníka. Úpravu základu daně si nastavíte v sekci § 7 Úprava.

Ukončení paušálního režimu po skončení roku

Ukončení režimu paušální daně je navázáno také na okolnosti, kdy poplatník nesplní podmínky v aktuálním zdaňovacím období, které mu na samém počátku umožnily vstoupit do tohoto režimu. K ukončení však nedochází v průběhu roku, ale až po skončení roku, ve kterém byl poplatník v režimu paušální daně přihlášen.

To znamená, že pokud poplatník vstoupil do režimu paušální daně platně (OSVČ výhradně se zdanitelnými příjmy do 1 mil. Kč za minulý rok, neplátce DPH, není společníkem v. o. s. nebo komplementářem k. s., neměl k 1. 1. rozhodného období příjmy ze závislé činnosti vyjma příjmů podléhajících srážkové dani, není dlužníkem v insolvenčním řízení), zůstává v režimu paušální daně po celý rok, byť by se v jeho průběhu např. stal plátcem DPH.

Do 15 dnů od zjištění skutečnosti, která vede k ukončení režimu paušální daně, však musí fyzická osoba učinit oznámení správci daně, aby byl paušální režim za zdaňovací období ukončen (lze využít nepovinný tiskopis). I nadále poplatník po celé zdaňovací období, kdy vstoupil do režimu paušální daně, plní povinnosti v rámci tohoto režimu, tj. zejména hradí paušální zálohy (jedna platba vůči finančnímu úřadu, která vypořádává nejen daň z příjmů, ale i zdravotní a sociální pojištění).

Ovšem pozor na skutečnost, že sice byl tento poplatník v průběhu roku považován za osobu v režimu paušální daně (a platil paušální zálohy jednou platbou), nicméně po skončení zdaňovacího období bude povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů, a tím pádem i přehledy na zdravotní a sociální pojištění, protože nesplní podmínku, že na konci zdaňovacího období (kdy byl poplatníkem v paušálním režimu) měl jen příjem nepřevyšující 1 mil. Kč, nebyl plátce DPH, neměl jiné zdanitelné příjmy vyšší než 15 000 Kč, nebyl společníkem v. o. s. nebo komplementářem k. s. Zaplacené paušální zálohy se započtou na výslednou povinnost k dani z příjmů a zdravotní a sociální pojištění.

Ukončení paušálního režimu v průběhu roku

V průběhu kalendářního roku, ve kterém je poplatník přihlášen k paušálnímu režimu, lze tento režim ukončit prakticky ve třech případech, které uvádí § 2a odst. 4 písm. c) až e) zákona o daních z příjmů.

Poplatník přestává být poplatníkem v režimu paušální daně uplynutím kalendářního měsíce:
  • ve kterém přestane být OSVČ podle podmínek upravujících důchodové a zdravotní pojištění (např. ukončení či přerušení činnosti), nebo
  • odkdy není povinen hradit zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, nebo
  • ve kterém se stane daňovým nerezidentem ČR a přestane vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti.
Od tohoto měsíce také nemusí platit paušální zálohu (a případné povinnosti vůči zdravotnímu a důchodovému pojištění si musí vypořádat samostatně již od tohoto měsíce, např. jako osoba bez zdanitelných příjmů při přerušení činnosti). Pro oznámení správci daně o této skutečnosti lze použít stejný tiskopis jako při ukončení paušálního režimu se lhůtou 15 dnů od zjištění této skutečnosti.

V praxi může nastat i situace, kdy se poplatník přihlásil v termínu pro vstup do paušálního režimu, ale následně zjistil, že vůbec nesplnil podmínky pro tento vstup (např. proto, že k 10. 1., což je termín pro oznámení do tohoto režimu, neměl správně spočítány své příjmy a přesáhl požadovanou hranici nebo zapomněl na ostatní příjmy, které za minulý rok musí zdanit atd.). V případě takového zjištění je poplatník povinen do 15 dnů oznámit správci daně tuto skutečnost (lze využít nepovinný tiskopis).

Poplatníkem v režimu paušální daně se ze zákona nikdy nestal, což musí zohlednit při svých platbách na zdravotní a sociální pojištění od samého počátku roku, kdy chybně oznámil vstup do paušálního režimu (nelze platit jednotnou paušální zálohu).

Závěr

Institut paušálního režimu sice zavedl zjednodušení ve výběru daně a pojistného pro určitou skupinu fyzických osob, nicméně je na ně i tak kladen důraz na pečlivost a kontrolu jejich povinností průběžně. Skutečnost, že jednou poplatník do tohoto režimu vstoupí, nemusí znamenat, že je již definitivně osvobozen od administrativy spojené s hlídáním výše svých příjmů z OSVČ (a jiných zdanitelných příjmů) a dodržování dalších podmínek, aby mohl být paušální režim využit i nadále.

Pokud poplatník přechází z režimu paušální daně nebo do něj vstupuje, musí si také ohlídat, zda platí správně platby na příslušné instituce. Jen po dobu oprávněného vstupu do režimu paušální daně a pobytu v něm po celé zdaňovací období, kdy splnil ve zdaňovacím období podmínky, aby v tomto režimu i zůstal, se na něj vztahuje zjednodušení, že platí paušální zálohy 1× měsíčně do 20. dne finančnímu úřadu za všechny tři typy odvodů a následně nepodává daňové přiznání k daním z příjmů, ani přehledy na sociální a zdravotní pojištění.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související článek:

Úprava základu daně při přechodu na paušální daň
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
7. 9. 2021 12:45:15
Dobrý den, zaměstnání zahájené v průběhu roku znamená, že pro rok 2021 zůstáváte i nadále v paušálním režimu, ale musíte následně podat klasické daňové přiznání i přehledy za tento rok. Pokud k 1.1.2022 budete zaměstnancem, nemůžete pro rok 2022 použít paušální režim, proto podáte Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu, kde se důvody neuvádí.
Hlášení závadného obsahu

Natálie
7. 9. 2021 10:26:26
Dobrý den, od 15.9. se stanu zaměstnancem. V ,,Oznámení o ukončení" není taková skutečnost na výběr, jak konkrétně mám ohlásit, že budu zaměstnaná. Pokud správně chápu, paušální daň odvádím do konce roku a následně podám DAP. Ohlašuji teď tuto skutečnost pouze FU nebo i PSSZ a ZP ? Děkuji! :-)
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 9. 2021 13:17:04
Dobrý den, na rozdíl od oznámení o vstupu do paušálního režimu není v ZDP u oznámení o ukončení paušálního režimu stanovena možnost učinit podání i pro SP a ZP, kterou má správce daně na příslušné úřady doručit, proto bych doporučila informaci na ZP a SP doručit samostatně. Nicméně správci daně a ZP a SP mají povinnost si předávat informace o režimu paušální daně, takže by měly informací všechny úřady také disponovat. Od r. 2022 budete platit minimální zálohy na ZP a SP, které budou určeny pro jednotlivé pojistné.
Hlášení závadného obsahu

Marek
5. 9. 2021 19:10:54
Dobrý den, byl jsem přihlášen v paušálním režimu, ale stal se ze mě plátce DPH během roku. Tuto skutečnost jsem ohlásil na FÚ a do konce roku platím paušální zálohy. Musím tuto skutečnost nahlásit na ZP a OSSZ, nebo to automaticky nahlásí FÚ za mě (jako při registraci k paušální dani)? Dále mě zajímá, v jaké výši mám platit zálohy na ZP A SP od nového roku?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 8. 2021 14:43:41
Živnostenský úřad nahlašuje přerušení živnosti na ZP a SP, pokud o to na jednotném formuláři požádáte, ale ohledně ukončení paušálního režimu musí OSVČ informaci podat sama. Teoreticky by hrozila pokuta za porušení nepeněžní povinnosti, ale nemyslím si, že by ji FÚ automaticky ukládal, zvlášť pokud vše napravíte bezodkladně.
Hlášení závadného obsahu

Kristýna
23. 8. 2021 8:28:37
Dobrý den, pokud do 15 dnů od přerušení činnosti nenahlásím tuto skutečnost správci daně, tak se stane co? Vůbec jsem to nevěděla a teď mi přišlo vyrozumění o výši nedoplatku. Myslela jsem, že za mě všechna oznámení vyřeší na živnostenském úřadu, kde jsem činnost přerušovala. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 8. 2021 9:21:21
Dobrý den, zákon hovoří o lhůtě do 15 dnů od zjištění, což je podle mého názoru 10.8.2021, nicméně když oznámíte do 15.9.2021, určitě správce daně nevyměří žádnou pokutu.
Hlášení závadného obsahu

Šimon
9. 8. 2021 14:16:29
Dobrý den, nerozumim lhůtě 15 dní na oznámení ukončení paušálního režimu. Jestli živnostenský úřad má rozhodnutí o ukončení OSVČ k 31.8.2021 už 10.8.2021, potom se lhůta počítá od 10.8.2021 nebo až od 1.9.2021?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 7. 2021 12:32:26
Dobrý den, odpovědi naleznete v sekci Ukončení paušálního režimu po skončení roku - ve Vašem případě klient zůstává celý rok 2021 v režimu paušální daně, musí ohlásit do 15.9.2021, ale celý rok doběhne v paušálním režimu, tedy i platby na SP a ZP.
Hlášení závadného obsahu

Lucka
29. 7. 2021 10:13:51
Dobrý den, klient s paušální daní ví, že se od 1.9.nechá zaměstnanat. Ohlásím to tedy FÚ do 15ti dní a co dál? Má to hlásit na ZP a OSSZ? Jak bude zdaňovat rok 2021? Předpokládám, že se vrátíme k paušálním výdajům. Ale otázkou mi zůstává, jestli zaplacené odvody v paušální dani se budou počítat do zaplacených záloh. A to SP, ZP i daň? Děkuji LP
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Novelu zákona o DPH schválili poslanci

22. 9. 2021 | Novelu zákona o DPH, která přináší například povinnost přiznávat DPH i u dovezeného zboží do hodnoty 22 EUR, schválili poslanci. Dochází také k rozšíření využití jednoho správního místa (neboli one stop shop) či k úpravě nové povinnosti pro provozovatele elektronických rozhraní, kteří ulehčují dodání zboží a služeb konečným spotřebitelům v EU. Novela zákona o DPH začne platit po zveřejnění ve Sbírce zákonů.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
RB Accountancy, s.r.o.
Účetní společnost zabívající se vedením účetnictví a daňové evidence
ucetnictviblahova.cz

SOFTWATER s.r.o.
Máme řešení pro Vaši tvrdou vodu
www.softwater.cz

Daňový kalendář

27. 9. 2021 Přiznání DPH (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Souhrnné hlášení (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Kontrolní hlášení (za srpen 2021)
15. 10. 2021 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,38 Kč
-0,025 Kč
21,64 Kč
-0,005 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.09.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru