Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku


Bc. Alena Haas Kubátová
29. 4. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Technickým zhodnocením rozumíme takový zásah do majetku uvedeného do užívání, který má za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

Foto: 123RF

 

Hranice mezi technickým zhodnocením a opravou majetku je velice tenká a v praxi bývá často těžké rozlišit, oč se skutečně jedná. Jaká je definice technického zhodnocení, oprav a udržování? A jaké účty u technického zhodnocení a oprav použít?


 
Technickým zhodnocením rozumíme takový zásah do majetku uvedeného do užívání, který má za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Tímto pojmem se označuje rekonstrukce. Dále může jít o modernizaci majetku, kdy je rozšířena vybavenost nebo použitelnost daného majetku, včetně nástaveb, přístaveb či stavebních úprav.

Opravami se myslí odstranění částečného fyzického opotřebení majetku nebo jeho poškození za účelem uvedení do předchozího či provozuschopného stavu. Udržováním se rozumí zpomalení fyzického opotřebení, kdy se tak předchází jeho následkům a odstraňují se tím drobné závady.

Z účetního i daňového hlediska musíme odlišit opravy a udržování účtované na nákladovém účtu 511 – Opravy a udržování od technického zhodnocení, jež evidujeme na rozvahovém účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, kdy nejčastěji pro technické zhodnocení volíme speciální analytický účet k podúčtu 042.

Náklady, jež mají charakter technického zhodnocení, jsou aktivovány do hodnoty dlouhodobého majetku. To je však možné jen za určitých předpokladů:
  • Jestliže vynaložené náklady dosáhnou či překročí v souhrnu za účetní období ocenění určené účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku.
Toto se týká hmotných movitých věcí a dlouhodobého nehmotného majetku. Příkladem může být situace, kdy účetní jednotka stanovila ocenění pro vykázání movitého majetku ve výši 40 000 Kč. Pokud tedy náklady na technické zhodnocení v průběhu roku překročily v souhrnu tuto částku, je nutné je aktivovat do pořizovací ceny příslušné movité věci. Pokud uvedená hranice překročena nebyla, je možné účtovat jednotlivé výdaje výsledkově, tedy přímo do nákladů.
  • Jestliže vynaložené náklady překročí významnou hodnotu ve vztahu k pořizovací či reprodukční pořizovací ceně, což se týká staveb. Cenovou hranici si určuje sama účetní jednotka, účetní předpisy v tomto případě neurčují konkrétní cenu.
Je doporučováno držet se zákona o daních z příjmů, kde je uvedena hranice pro technické zhodnocení ve výši 40 000 Kč. Podle § 33 tohoto zákona se technickým zhodnocením rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu v jednom zdaňovacím období částku 40 000 Kč.

Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku s následkem změny jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací se myslí rozšíření vybavenosti či použitelnosti majetku.

Technickým zhodnocením jsou ale i uvedené výdaje, jež nepřesáhly stanovené částky. Ty pak poplatník na základě vlastního rozhodnutí neuplatní jako náklad (výdaj) podle § 24 odst. 2 písm. zb) zákona o daních z příjmů.

Technické zhodnocení vlastního majetku

Pořizovací cena vlastního dlouhodobého hmotného majetku, účtovaného v účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek, se zvyšuje o technické zhodnocení, jestliže částka výdajů na technické zhodnocení překročí v průběhu jednoho účetního období částku stanovenou účetní jednotkou.

Náklady na technické zhodnocení vlastních staveb jsou aktivovány za předpokladu, že dosáhnou významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně stavby. Také zde určuje finanční limit účetní jednotka.

Jsou-li tyto náklady nižší než stanovený limit, rozhoduje se účetní jednotka, zda bude toto technické zhodnocení účtovat jako provozní náklady na účtu 548 – Ostatní provozní náklady, nebo zvýší pořizovací cenu dlouhodobého majetku. V případě, že se jedná o nehmotný majetek, použije se účet 518 – Ostatní služby.

Technické zhodnocení u drobného majetku

Jestliže technické zhodnocení u drobného majetku nepřesáhlo v úhrnu za účetní období částku finančního limitu, stává se takový majetek dlouhodobým hmotným či nehmotným majetkem.

Majetek, u něhož nelze technické zhodnocení provést

O technickém zhodnocení se neúčtuje v případě těchto složek majetku:
  • Pěstitelské celky trvalých porostů,
  • Základní stádo,
  • Tažná zvířata,
  • Majetek v účtové skupině 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný – pozemky, umělecká díla, sbírky a památky.

Účtování oprav a technického zhodnocení

Text MD/D
1. Pořízení automobilu na fakturu 042/321
2. Zařazení automobilu do užívání 022/042
3. Pořízení klimatizace a autorádia v jednom roce užívání  
   a) ve výši > 40 000 Kč 042/321 => zúčtování technického zhodnocení, které navyšuje cenu majetku 022/042
   b) ve výši < 40 000 Kč 042/321 => přeúčtování technického
zhodnocení do nákladů 548/042
4. Servis vozidla – výměna pneumatik, hrazeno za hotové 511/211
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
Turistická ubytovna TJ Slavoj Vám nabízí nejlevnější ubytování v místě
www.ubytovani-velke-pavlovice.cz

Seikan účetní kancelář
Vadí vám zpracování účetnictví na poslední chvíli? POHODA v Cloudu!
www.seikan.cz

Daňový kalendář

30. 9. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
30. 9. 2020 Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,15 Kč
0,045 Kč
23,20 Kč
-0,091 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru