Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Technické zhodnocení nemovitosti


Ing. Michaela Martínková
23. 8. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Hranice rozlišení mezi opravou a technickým zhodnocením je poměrně složitá a velmi individuální.

Foto: Fotolia.eu

 

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 000 Kč za zdaňovací období.


 
Některé úpravy nemovitosti mají charakter opravy a náklady na ně jsou běžnými daňovými náklady daného období, některé mají charakter technického zhodnocení a náklady na ně se promítnou do výsledku hospodaření firmy až formou odpisů tohoto technického zhodnocení. Právě na druhou skupinu se zaměříme v tomto článku.
 
Technické zhodnocení definuje zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“) v § 33 jako „výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40.000 Kč za zdaňovací období.“
 
Pokud se poplatník rozhodne, že výdaje do tohoto limitu neuplatní rovnou do nákladů, považují se také za technické zhodnocení.

Příklad 1

Společnost eviduje v majetku budovu, kterou pořídila v únoru 2012 v hodnotě 4.000.000 Kč bez DPH a zařadila ji ihned do užívání. V květnu 2013 byl do jedné kanceláře instalován lepený koberec v hodnotě 35.000 Kč bez DPH.
 
Pokud do konce roku 2013 neprovede další technické zhodnocení této budovy, které by převýšilo cenu 5.000 Kč bez DPH, lze náklady na lepený koberec zařadit přímo do nákladů roku 2013. Je proto vhodné pořízení takového „průběžného“ technického zhodnocení evidovat nejprve na pořízení dlouhodobého majetku (účtová skupina 04x), po skončení roku zkontrolovat limit pro technické zhodnocení a případně přeúčtovat do nákladů.
 
Důležitá je zde skutečnost, že se jedná o koberec lepený – ten se stane součástí budovy, volně položený koberec je samostatným majetkem a nemá žádnou souvislost se zhodnocením nemovitosti.

Oprava vs. technické zhodnocení

U nástaveb, přístaveb a stavebních úprav odkazuje ZDP přímo na stavební zákon, rekonstrukci a modernizaci definuje sám. Rekonstrukcí se tedy rozumí změna účelu majetku nebo technických parametrů. Modernizací pak rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
 
Hranice rozlišení je však poměrně složitá a velmi individuální. Existuje již řada judikátů Nejvyššího správního soudu na téma opravy vs. technické zhodnocení, kde jsou uváděny zdánlivé maličkosti, které však mají výrazný vliv na posouzení jednotlivých stavebních úprav.
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 8 Afs 4/2012 - 39 posoudil i změnu světlosti potrubí rozvodu tepla za změnu technických parametrů bez ohledu na to, že se opravoval havarijní stav potrubí. Za technické zhodnocení by soud nepovažoval jen to, co je dáno změnou v technickém pokroku (například proto, že se již daný materiál nevyrábí).
 
ZDP dává možnost daňovému poplatníkovi požádat správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením (§ 33a) – žádost musí být poměrně precizně specifikovaná a doložená příslušnou dokumentací, podléhá správnímu poplatku ve výši 10.000 Kč.
 
V pokynu k jednotnému postupu při uplatňování ZDP (pokyn GFŘ č. D-6) najdeme jediný příklad, co se nepovažuje za změnu technických parametrů, tedy není technickým zhodnocením, a může být považováno za opravu (tj. daňový náklad daného zdaňovacího období). Jedná se o záměnu použitého materiálu (výměna oken s dřevěným rámem za okna s rámem plastovým, ovšem s původními rozměry a vrstvy skel).
 
Důležitým dokumentem je stavební povolení či oznámení, technická zpráva o stavu nemovitosti, znalecký posudek apod. I v případě prací na nemovitosti v menším finančním rozsahu se doporučuje mít archivovanou fotodokumentaci stavu „před a po“.

Příklad 2

Společnost vlastní budovu od roku 2010. V roce 2013 provede tyto úpravy:
  • sádrokartonové příčky do kanceláře rozdělující jednu kancelář na dvě menší: jde o technické zhodnocení;
  • výměna oken z jednokřídlých na dvoukřídlé (zasazeny do původních rámů, stejné vrstvy skel): jde o opravy;
  • úpravy jedné kanceláře na prodejnu s volným přístupem z ulice: jde o technické zhodnocení;
  • výměna otopných těles (původních rozměrů, jiný materiál): jde o opravy;
  • instalace vnitřních výtahových dveří: jde o technické zhodnocení.
 
Velmi častým případem u nemovitostí je skutečnost, že se technické zhodnocení provádí nájemcem v najatých prostorách. Pokud získá nájemce souhlas pronajímatele, že může dané technické zhodnocení odepisovat sám, zařadí jej nájemce do svého majetku (účtová skupina 02x) a odepisuje ve stejné odpisové skupině jako má majetek zhodnocovaný. U nemovitostí to tedy bude nejčastěji 5. odpisová skupina s dobou odepisování 30 let.
 
Ovšem pokud jsou najaté prostory v administrativních budovách, obchodních domech nebo hotelech, je nutné technické zhodnocení odepisovat 50 let, neboť tyto budovy patří do 6. odpisové skupiny.
 
Posouzení, zda jde např. o administrativní budovu, není na volném uvážení nájemce – měl by získat nějaký dokument, kterým byla nemovitost zařazena do určitého typu (nejlépe kolaudační rozhodnutí, popř. prohlášení pronajímatele, který danou nemovitost odepisuje).

Příklad 3

Společnost je nájemcem kancelářských prostor v administrativní budově. Pronajímatel jí dal souhlas s odepisováním technického zhodnocení ve formě vybudování příček, rozdělujících dosavadní velkou kancelář na tři menší, a nalepení koberce na betonový povrch.
 
Nájemce učinil veškeré administrativní kroky ohlášení stavebních úprav ve výši 300.000 Kč bez DPH. Toto technické zhodnocení zařadí do svého majetku na účet 021 a zahájí odepisování (nezáleží tedy na tom, po jakou dobu již pronajímatel budovu odepisuje sám). V rozvaze pak bude majetek evidovat na řádku B.II.2 Stavby.
 
Z příkladu je patrné, proč se v praxi setkáte s řadou společností, které evidují v účetních výkazech stavby, a přitom dle výpisu z katastru nemovitostí žádnou nevlastní. Účetní předpisy totiž technické zhodnocení zachycují právě v majetku, kam by ho účtoval vlastník majetku, pokud by technické zhodnocení provedl sám.

V takovém případě by vlastník zvýšil vstupní cenu majetku a odepisoval by od roku zařazení technického zhodnocení do užívání podle roční odpisové skupiny u rovnoměrného odpisování (u zrychleného odepisování zvýší technické zhodnocení zůstatkovou cenu a používá se nadále koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu).

Příklad 4

Společnost vlastní budovu od roku 2010 s pořizovací cenou 4.000.000 Kč. Budova je zařazena do 5. odpisové skupiny, pro účely odepisování používá společnost rovnoměrné odpisy. V roce 2013 provede technické zhodnocení budovy v hodnotě 200.000 Kč bez DPH.

Rok Vstupní cena (v Kč) Odpis Zůstatková cena (v Kč)
2010 4.000.000 56.000 (1,4 %) 3.944.000
2011 4.000.000 136.000 (3,4 %) 3.808.000
2012 4.000.000 136.000 (3,4 %) 3.672.000
2013 4.200.000 142.800 (3,4 % - pro zvýšenou vstupní cenu platí stejná roční odpisová skupina) 3.529.200


Související článek:
Technické zhodnocení versus oprava z pohledu daně z příjmůČlánek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
25. 1. 2018 13:20:03
vaše otázky již překračují hranici diskuse k článku, prosím vyhledejte si články aktuální - smyslem diskuse není podávat informace ke konkrétnímu případu. v citovaném ustanovení zákona naleznete odpovědi na Vaše dotazy ohledně daně z příjmů. Děkuji za pochopení.
Hlášení závadného obsahu

Eva N.
25. 1. 2018 13:14:55
Dobrý den, děkuji Vám moc za odpověď. Ráda bych si tedy ještě upřesnila. Pokud je tedy nájem ukončen dříve a pronajímatel se s nájemcem nějakým způsobem dle smlouvy vypořádají a technické zhodnocení zůstane v budově pronajímateli. Nesmí to být za úplatu, jestli to dobře chápu. Tím pádem se ani po ukončení nájmu (ve chvíli kdy TZ přejde na pronajímatele) nezvýší hodnota majetku. A když TZ nebude v tu chvíli zcela ještě odepsáno nájemcem, bude muset nebo nebude muset v odpisování pokračovat pronajímatel? Předpokládám že ne, když se mu hodnota majetku nenavyšuje. A co DPH, bude muset nájemce něco vracet, pokud si jej bude při nákupu nárokovat a později vyřadí z majetku z důvodu, že je nájem ukončen a TZ zůstane v objektu pronajímatele? Jsou tam případně nějaké lhůty k vracení DPH? Ještě jednou moc děkuji. S pozdravem Eva N.
Hlášení závadného obsahu

Eva N.
25. 1. 2018 13:14:40
Dobrý den, děkuji Vám moc za odpověď. Ráda bych si tedy ještě upřesnila. Pokud je tedy nájem ukončen dříve a pronajímatel se s nájemcem nějakým způsobem dle smlouvy vypořádají a technické zhodnocení zůstane v budově pronajímateli. Nesmí to být za úplatu, jestli to dobře chápu. Tím pádem se ani po ukončení nájmu (ve chvíli kdy TZ přejde na pronajímatele) nezvýší hodnota majetku. A když TZ nebude v tu chvíli zcela ještě odepsáno nájemcem, bude muset nebo nebude muset v odpisování pokračovat pronajímatel? Předpokládám že ne, když se mu hodnota majetku nenavyšuje. A co DPH, bude muset nájemce něco vracet, pokud si jej bude při nákupu nárokovat a později vyřadí z majetku z důvodu, že je nájem ukončen a TZ zůstane v objektu pronajímatele? Jsou tam případně nějaké lhůty k vracení DPH? Ještě jednou moc děkuji. S pozdravem Eva N.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 1. 2018 12:52:36
Dobrý den, pokud má nájemce souhlas s odpisováním TZ, pronajímatel do svého majetku nic nezařazuje. Skončení nájmu řeší obvykle smlouva - buď se musí prostory uvést do původního stavu na náklady nájemce, pak není co převzít; popř. je domluvena náhrada za přenechané TZ. pokud není, jde o bezúplatný příjem, který je nutné zdanit podle § 24, odst. 6, písm. a), bod 2 zákona o daních z příjmů; tedy na úrovni zůstatkové ceny při rovnoměrném odpisování, nebo znaleckým posudkem.
Hlášení závadného obsahu

Eva N.
24. 1. 2018 21:43:40
Pardón, vypadlo mi slovo "nájemce je s.r.o. a pronajímatel je osoba bez zdanitelných příjmů..."
Hlášení závadného obsahu

Eva N.
24. 1. 2018 21:40:35
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak se technické zhodnocení zobrazí u pronajímatele v případě vztahu nájemce - pronajímatel. Popsali jste, že nájemce jej může odepisovat. Ale co pronajímatel, zaznamená zároveň on nějak technické zhodnocení, které provedl nájemce, do svého účetnictví? A jak se pak řeší situace, kdy skončí nájem a technické zhodnocení zůstává v objektu. Má nájemce nárok být vyplacen nebo má smůlu a vše zůstane bezúplatně pronajímateli. Konkrétně se mi jedná o pronájem hotelu, kdy nájemce je s.r.o. osoba bez zdanitelných příjmů, která je plátcem DPH a vede podvojné účetnictví. Jediným příjmem, který má jsou příjmy z pronájmu hotelu. Děkuji moc za odpověď, s pozdravem Eva N.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 1. 2018 15:05:31
Dobrý den, za den zařazení se považuje splnění všech technických a zákonných požadavků pro možnost jeho používání. Správně tedy až po kolaudaci, protože do té doby nebyl předmět způsobilý k používání po zákonné stránce (pokud nebylo povolen zkušební provoz).
Hlášení závadného obsahu

Jana Kožíšková
16. 1. 2018 8:50:02
Dobrý den,
Kdy se může TZ výměna střešní krytiny azateplení střechy zařadit,? Po ukončenístavby a doložení všech faktur, nebo až po kolaudaci? (bylo vydáno stavební povolení)
děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 1. 2018 22:58:02
Dobrý večer, zde bude hlavně důležité posoudit technologický postup, resp. co bylo účelem výměny krytiny - jestli to také sloužilo k zateplení střechy, pak by mohlo být celé TZ. ovšem pokud výměna střešní krytiny nemá vazbu na zateplení a byla by samostatně prováděna jako běžná oprava, kdyby k zateplení, nedošlo, pak by se mohlo jednat o prostou opravu.
Hlášení závadného obsahu

Viera Vavrušová
8. 1. 2018 9:13:45
Dobrý den,
omlouvám se za pozdní reakci, ale vedení si naštěstí rozmyslelo výměnu lustru, tak problém TZ řešit nemusím.
Děkuji.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Viera Vavrušová
Dobrý den,
omlouvám se za pozdní reakci, ale vedení si naštěstí rozmyslelo výměnu lustru, tak problém TZ řešit nemusím.
Děkuji.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Viera Vavrušová
vyměna osvětlení měla být stropní světlo za závěsný lustr, ale sešlo z toho, tak se omlouvám za pozdní reakci. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jana Kožíšková
8. 1. 2018 8:02:24
Dobrý den,
provedli jsme výměnu střešní krytiny a zateplení střechy budovy.
Jedná se o TZ budovy jako celek, nebo se jedná o opravu - výměna střešní krytiny a TZ - zateplení střechy?
děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 11. 2017 14:30:34
bohužel z dotazu není možné poznat, jaké jsou světla stávající a zda výměnou za lustr dojde opravdu k prosté výměně-opravě, nebo se změní i technické parametry, které se považují za technické zhodnocení.
Hlášení závadného obsahu

Viera Vavrušová
9. 11. 2017 15:57:03
Dobrý den, prosím o radu: sídlíme v pronajatých kancelářích, rádi bychom vyměnili stropní světlo za lustr. Je možné to považovat za opravu, nebo se jedná o technické zhodnocení se souhlasem majitele budovy.
Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 12. 2016 13:11:04
záleží na vnitřním předpisu účetní jednotky, jakou má nastavenou hranici pro odepisování. Pokud je stejná se zákonnou hranicí a je to jediné TZ v roce na daném majetku, pak může být rovnou ve spotřebě.
Hlášení závadného obsahu

Katerina
15. 12. 2016 13:05:32
Také se přichytím k LED svítidlům a TZ. Když ta svítidla budou v celkové ceně do 40.000Kč bez DPH, tak mohou řpímo do spotřeby?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 12. 2016 12:52:02
Dobrý den paní Radová, účelem této diskuse není poskytovat individuální poradenství, ale mohu Vám sdělit, že i tyto dodatečné informace považuji osobně za technické zhodnocení.
Hlášení závadného obsahu

Ivana Radová
15. 12. 2016 12:40:30
Dobrý den paní Martínková, děkuji za názor ohledně LED osvětlení. Jen doplňuji, že co se technických parametrů týče, dojde u nově instalovaných LED svítidel ke zvýšení intensity osvětlení (lx = lm/m2) z původních 450 lx na 700-800 lx, dojde tedy ke zvýšení světelného toku (lm). Životnost LED trubice (v porovnání se zářivkovou trubicí = 12.000 hr) se pohybuje okolo 50.000 hr. Dojde k výrazné úspoře elektrické energie vyjádřené v MWh/r. Nepůjde o pouhou výměnu trubic, ale budou nově instalována celá osvětlovací LED tělesa. Potřeba výměny osvětlení je dána zjištěním energetického auditu.
Prosím o Váš názor v případě zpřesnění informací.
Děkuji mnohokrát.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 12. 2016 11:39:31
Dobrý den, bez podrobnějšího technického popisu to v rámci diskuse opravdu posoudit s čistým svědomím nejde, ale jak sama píšete, budou mít LED světla vyšší svítivost, což by indikovala technické zhodnocení v podobě zlepšení technických vlastností.
Hlášení závadného obsahu

Ivana Radová
15. 12. 2016 11:21:30
Dobrý den, prosím o posouzení, zda se jedná o technické zhodnocení nebo opravu.

V současnosti je místnost vybavena již nevyhovujícími zářivkovými trubicemi. Cílem je tyto zářivkové trubice vyměnit za LED trubice s vyšší svítivostí (dojde k výměně celých těles, spojeno s výměnou rozvaděče). Dalšími aspekty jsou úspora elektrické energie, zlepšení pracovních podmínek.
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 6. 2016 12:58:25
Dobrý den, výměna pneu je považováno za opravu.
Hlášení závadného obsahu

katerina
16. 6. 2016 12:02:00
Dobrý den,
sice se nejedná o nemovitost, ale nejsem si ji jistá ohledně technického zhodnocení u kombajnu. Máme kombajn a nyní jsme na něj pořídili nové pneu 2ks v hodnotě 45.000Kč bez DPH, protože ty původní jsou již špatné. Mohu to dát přímo do nákladů či nikoliv? Děkuji předem za názor.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 6. 2016 11:41:27
Dobrý den, na základě Vašeho popisu se domnívám, že minimálně automatické dveře splňují podmínku technického zhodnocení, neboť jde o modernizaci. V ostatních případech by bylo možné zřejmě uvažovat o opravě, pokud by opravdu nedošlo ke změně technických parametrů, což ale nejde bez podrobného technického popisu zjistit.
Hlášení závadného obsahu

doskocilova
14. 6. 2016 7:12:22
Jedná se o rekonstrukci vstupní haly budovy – je to taková spojovací chodba řekněme (krček). Je celá prosklená okny v železném rámu a je do ní vstup z venku ze dvou stran, takže dvoje vchodové dveře. Nyní vše v železe, původní z roku „raz dva“. Plus přístřešek nad schodama, aby nekapalo příchozím za krk.

Nyní se majitelé rozhodli to opravit. Dojde k výměně železných oken za okna hliníková. K výměně zastřešení schodů. A dveře budou nahrazeny dveřmi automatickými (samootvíracími).
Do jaké míry je to možné dát přímo do nákladů či nikoliv?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 5. 2016 12:22:18
Dobrý den, popsaný rozsah provedení odpovídá technickému zhodnocení.
Hlášení závadného obsahu

Ivana Radová
18. 5. 2016 12:16:02
Dobrý den,
prosím o posouzení, zda je daná činnost opravou nebo technickým zhodnocením majetku.

Stavební úpravy a modernizace WC zahrnující bourací, stavební, montážní práce:
Současná místnost WC bude dispozičně jinak uspořádána - dojde k zavedení/přepažení místnosti příčkou. Dojde ke snížení prostoru místnosti z důvodu snížení stropu. Nově bude místnost vybavena lokálním odsáváním, které původně nebylo. Nově dojde k vybavení místnosti obkladem/dlaždicemi, který dříve nebyly. Dojde nově k zavedení LED osvětlení. Součástí modernizace místnosti bude dovybavení zdravotechnikou - původní stojací záchody budou nahrazeny záchody závěsnými s eko-nádržkou, původní umyvadlové baterie budou nahrazeny bezdotykovými bateriemi se směšovacím ventilem. Důvodem náhrady zdravotechniky není odstranění nežádoucího stavu (protékání, rozbití, nefunkčnost), ale výměna z důvodu modernizace, úspornosti, hospodárnosti.
Děkuji mnohokrát za posouzení.
S pozdravem
Ivana Radová
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 12. 2015 11:12:31
Dobrý den paní Vlasáková, odpověď naleznete v článku - pouhá výměna materiálu je oprava, jakékoli rozšíření funkčnosti nebo změna umístění je TZ.
Hlášení závadného obsahu

Blanka Vlasáková
16. 12. 2015 16:05:38
Dobrý den, provádím rekonstrukci bytu v panelovém domě. Není mi jasné, co mohu zahrnout do technického zhodnocenní a co do opravy. Budou se provádět tyto zásahy: 1/ náhrada umakartového jádra za zděné včetně nové elektroinstalace, vody a odpadů jádra, obklady, sanita (všechno je TZ nebo je třeba rozlišovat mezi součástmi jádra - např nahrazení umyvadla za nové je oprava, vany za sprchový kout je TZ považovat za opravu?); 2)výměna kuchyňské linky s vestavěnou el. varnou deskou (původně nebyla), odsavačem (původně byl), 3/ položení dlažby v části bytu, kde bylo původně PVC (technické zhodnocení?), výměna elektroinstalace ve zbývající části bytu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 11. 2015 19:57:51
Nerozumím Vašemu dotazu, jak se mohla zvýšit účetní hodnota o více než 1 mil. Kč za technické zhodnocení, když se v účetnictví eviduje pořizovací cena majetku na úrovni skutečně vynaložených nákladů. Účetní hodnota bude rovna pořizovací ceně původní zvýšené o technické zhodnocení.
Hlášení závadného obsahu

Družstvo
27. 11. 2015 22:03:11
Dobrý den, náš dům byl zateplen za 1 000 000,-Kč před zateplením měl účetní hodnotu 2 791 000, po zateplení 5 207 000,- Jak se určuje hodnota budovy po technickém zhodnocení? Děkuji nejedlá
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 4. 2015 9:20:39
Dobrý den, pouhá výměna materiálu u oken je opravou.
Hlášení závadného obsahu

Daniel
8. 4. 2015 19:42:16
Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda jde o opravu nebo TZ v případě, že měním okna?? Stávající dřevěná okna za navá plastová. Stavební otvor zůstává beze změny.

Děkuji za odpověď
S pozdravem
Daniel
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 7. 2014 11:21:35
Dobrý den paní Ivano, pokud se jedná o výměnu "kus za kus", pak jde o opravu, nikoli technické zhodnocení, a to bez ohledu na výši nákladů
Hlášení závadného obsahu

IVANA
9. 7. 2014 11:14:23
Dobrý den,
je technickým zhodnocením oprava koupelny (výměna starých obkladů a dlažby, vany, WC mísy, ZTI rozvody)? A pokud oprava přesáhne částku 40 000 Kč jedná se vždy o technické zhodnocení?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 6. 2014 8:10:50
Dobrý den pane Pavle, museli bychom znát více technických detailů, ale osobně se domnívám, že nepůjde jen o čistou výměnu materiálů, ale upraví se i nějaké jiné vlastnosti, které podlaha doposud neměla. Pokud to tak je, půjde podle mého názoru o technické zhodnocení budovy, ale znovu upozorňuji, že bez znalosti dílčích technických vlastností nejde rozhodnout přesně.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
25. 6. 2014 6:38:07
Dobrý den, mám také dotaz k tématu:
ve výrobní hale je podlaha z kachliček, které jsou popraskané. výměna za litou podlahu, bude se jednat o opravu nebo TZ? děkuji za názor
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 4. 2014 7:43:31
Dobrý den paní Iveto, předpokládám, že máte na mysli byt, který Vy pronajímáte a uplatňujete skutečné výdaje, nikoli paušální. Koberec volně ložený není součástí nemovitosti, nemůže tedy být ani technickým zhodnocením. A prostá výměna linolea je opravou, protože neměníte předchozí technické vlastnosti, ale provádíte opravu, resp. údržbu. Plovoucí podlaha by již podle mého názoru byla technickým zhodnocením, protože má jiné technické vlastnosti než původní linoleum.
Hlášení závadného obsahu

Iveta
4. 4. 2014 15:17:04
Koberec, lino, plovouci podlaha? V pronajimanem byte mame na podlaze linoleum, ktere je prekryte kobercem. Jak lino, tak i koberec je opotrebovany. Radi bychom prekryli stare lino koberce, linem ci plovouci podlahou. Co je mozne dat si do nakladu? Dekuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 2. 2014 5:33:58
Dobrý den paní Pravdová, krb je součástí nemovitosti, tudíž jde o její technické zhodnocení. U výměny kotle je nutné posoudit, zda se jeho výměnou kromě důvodu opotřebení nezměnily jeho technické parametry co se týká výkonu či rozsahu použití, nelze obecně odpovědět.
Hlášení závadného obsahu

pravdova
3. 2. 2014 10:41:52
Dobrý den,
mám dva konkrétní příklady k tématu:
1) dodávka a montáž krbu za 60.000,- Kč - jedná se o technické zhodnocení nebo je možné zařadit jako samostatný majetek?
2) výměna kotle - plynový za plynový kondenzační (podobné parametry) - více než 60.000,- Kč lze považovat za opravu, nebo je třeba provést technické zhodnocení nebo lze zařadit jako samostatný majetek?
Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jan Vošický
15. 9. 2013 12:02:09
pokud nájemce provede opravy nemovitosti nutné k provozu, zvyšuje vstupní cenu nemovitosti
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
M M s.r.o.
Prodej jízdních kol ACSTAR a cyklistického příslušenství.
www.acstar.cz

Účetnictví KM
Účetní služby pro podnikatele a střední firmy
www.uctokm.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru