Technické zhodnocení hmotného majetku v příkladech


Bc. Michaela Hauzarová
19. 5. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Rekonstrukcí se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí takové zásahy do majetku, které mají za následek jeho změnu účelu nebo technických parametrů.

Foto: 123RF

 

V praxi vznikají často nejasnosti v souvislosti s určením, zda se jedná o technické zhodnocení v případech rekonstrukcí, modernizací majetku a stavebních úprav, nebo o pouhé opravy na hmotném majetku. Pojďme si to objasnit na praktických příkladech.


 
Technické zhodnocení zvyšuje hodnotu hmotného majetku definovaného v § 26 odst. 2 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) a mění jeho vstupní cenu pro odpisování.

Zákon o daních z příjmů v § 33 definuje technické zhodnocení hmotného majetku jako výdaje na:
  • dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy,
  • rekonstrukce
  • modernizace majetku,
pokud převýšily u jednotlivého majetku ve zdaňovacím období v úhrnu částku 80 000 Kč.

V praxi vznikají nejasnosti v souvislosti s určením, zda se jedná o technické zhodnocení nejčastěji v případech rekonstrukcí, modernizací majetku a stavebních úprav. Hranice mezi rekonstrukcí, modernizací a opravou hmotného majetku je občas velmi tenká. V případě nejasností lze požádat příslušného správce daně o závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením, a to v souladu s ustanovením § 33a ZDP.

Oprava majetku je takový úkon, který vede k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do předchozího nebo provozuschopného stavu. Výdaje spojené s opravou vstupují do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů přímo.

Rekonstrukcí se pro účely ZDP rozumí takové zásahy do majetku, které mají za následek jeho změnu účelu nebo technických parametrů. Podle pokynu GFŘ D-59 se za změnu parametrů nepovažuje samotná záměna použitého materiálu ani vybavení motorového vozidla zimními pneumatikami.

Příklad 1

Pan Karel na budově zařazené v obchodním majetku vyměnil stará dřevěná okna za plastová ve stejné velikosti a se stejným počtem vrstev skel.

Řešení: Nejedná se o technické zhodnocení, ale o opravu oken na budově.

Modernizací pro účely ZDP se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti hmotného majetku.

Příklad 2

Pan Karel do svých nových oken na budově zařazené v obchodím majetku nechal namontovat žaluzie a zabudovat mříže v hodnotě 145 000 Kč.

Řešení: Jedná se o technické zhodnocení hmotného majetku, které zvyšuje vstupní cenu pro odpisování této nemovitosti. Stavební úprava je definována ve stavebním zákoně jako úprava, při které se zachovává půdorysné i výškové ohraničení stavby. Stavební úpravou jsou i práce související s technickým zhodnocením budovy, například fasádní, malířské či natěračské práce související s rozšířením rozvodů elektřiny.

Příklad 3

Pan Karel na budově zařazené v obchodím majetku vyměnil zrezlou plechovou krytinu za kvalitní tašky, tvar a výška střechy se nezměnily. Výměna střešní krytiny vyšla na 680 000 Kč.

Řešení: Z pohledu zákona o daních z příjmů se nejedná o rekonstrukci ani modernizaci budovy, došlo pouze k záměně materiálu a pan Karel (vede daňovou evidenci) celou částku na opravu střechy uplatní do daňových výdajů při jejím zaplacení.

Příklad 4

Pan Karel se rozhodl, že svoji budovu v obchodním majetku zrekonstruuje a zmodernizuje. V roce 2022 zahájil práce rozšířením elektrických rozvodů v celé budově, v uvedeném zdaňovacím období vynaložil na technické zhodnocení 70 000 Kč a práce na elektrických rozvodech v budově dokončil až v březnu 2023, kdy vynaložil dalších 85 000 Kč.

Protože za zdaňovací období 2022 nepřevýšil částku 80 000 Kč, uplatnil částku 70 000 Kč přímo do daňových výdajů v souladu s § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP. Postupoval pan Karel správně?

Řešení: Pan Karel se mýlí a tato chyba by vedla k doměření daně za zdaňovací období 2022. ZDP stanovuje mimo jiné, že technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy. Technické zhodnocení nebylo v roce 2022 dokončeno, proto nemohl pan Karel příslušné výdaje uplatnit jako výdaje daňové.

V roce dokončení technického zhodnocení 2023 zvýší pan Karel vstupní (zůstatkovou cenu) budovy, kterou technicky zhodnotil o 145 000 Kč, a zahájí její odpisování ze zvýšené vstupní (zůstatkové) ceny.

O technické zhodnocení se jedná i v případě, kdy výdaje hradí budoucí nájemce na cizím hmotném majetku v průběhu jeho pořizování za podmínky, že se stane nájemcem tohoto hmotného majetku nebo jeho části, a vlastník tohoto hmotného majetku nezahrnuje výdaje vynaložené budoucím nájemcem do vstupní ceny.

Příklad 5

Pan Karel si buduje novou administrativní budovu, kterou bude zčásti pronajímat, a budoucí nájemci si již nyní v rozestavěné budově upravují prostory na své vlastní náklady podle svých představ. Jaká bude vstupní cena budovy?

Řešení: Po dokončení celé stavby budou nájemci kanceláří příslušné výdaje na jimi vynaložené úpravy odpisovat. Pan Karel bude nemovitost odpisovat pouze ze vstupní ceny rovné výdajům, které sám vynaložil.

Příklad 6

Pan Karel se po dokončení administrativní budovy rozhodl ve svých jím užívaných místnostech zabudovat zařízení pro klimatizaci. Jedná se o čtyři místnosti a pořizovací cena jedné klimatizační jednotky je 60 000 Kč.

Řešení: Pokyn GFŘ D-59 k ustanovení § 26 uvádí, že mimo jiné jsou přístroje a zařízení pro klimatizaci samostatnou movitou věcí, ačkoliv jsou s budovou pevně spojeny. Nedílnou součástí budovy by naopak byly například vnitřní rozvody vzduchu. Pokud se však jedná o čtyři samostatné zařízení pro klimatizaci, jejichž vstupní cena nepřevyšuje 80 000 Kč, lze u poplatníka vedoucího daňovou evidenci při zaplacení výdaje spojeného s pořízením věcí zahrnout do daňových výdajů.

Příklad 7

Pan Karel do své dílny pořídil nové strojní zařízení. Před jeho instalací je potřeba vybudovat nový základ k upevnění tohoto stroje. Hodnota nového základu, převoz a upevnění zařízení dosáhla výše 100 000 Kč.

Řešení: Jedná se o technické zhodnocení budovy a pan Karel zvýší vstupní (zůstatkovou) cenu budovy o částku 100 000 Kč. Pokud by se základ nemusel budovat a stroj by byl jen upevněn do stávající podlahy, nejednalo by se o technické zhodnocení a výdaje spojené s převozem a instalací stroje by byly výdaji provozními.

Příklad 8

Pan Karel koupil starší bytový dům, který pronajímá. V domě nechal vybudovat osobní výtah v hodnotě 450 000 Kč. Lze uplatnit výdaje spojené s instalací osobního výtahu do výdajů daňových?

Řešení: Nelze, podle stanoviska GFŘ v pokynu D-59 k příloze č. 1 je instalace osobního výtahu technickým zhodnocením domu a výdaje lze uplatnit do výdajů daňových pouze prostřednictvím odpisů.

Zákon o daních z příjmů definuje situace, kdy technické zhodnocení není součástí vstupní ceny hmotného majetku a odpisuje se samostatně. Jedná se o tzv. jiný majetek definovaný v § 26 odst. 3 písm. a) ZDP.

Samostatně se odpisuje:
  • technické zhodnocení nemovité kulturní památky,
  • technické zhodnocení drobného hmotného majetku,
  • technické zhodnocení hmotného majetku vyloučeného z odpisování (nejčastěji majetku nabytého darem, jehož nabytí bylo od daně osvobozeno),
  • technické zhodnocení najatého hmotného majetku nebo majetku pořizovaného formou finančního leasingu,
  • technické zhodnocení majetku odpisovaného formou mimořádných odpisů podle § 30a ZDP.

Příklad 9

Pan Karel se na stroji, který pořídil v roce 2021 za 35 000 Kč, rozhodl provést úpravy spojené s modernizací tohoto stroje. V roce 2022 stroj zmodernizoval za 106 000 Kč.

Řešení: Jedná se o modernizaci drobného hmotného majetku a výdaje spojené s modernizací stroje se uplatní do výdajů prostřednictvím daňových odpisů, přičemž vstupní a zůstatková cena stroje zůstane nezměněna. Pan Karel zatřídí modernizaci jako jiný majetek do odpisové skupiny, do které patří příslušný stroj, a zahájí odpisování ze vstupní ceny 106 000 Kč.

Technické zhodnocení však není samostatnou věcí, jedná se o výdaje v souvislosti s úpravami na hmotném majetku, na kterém bylo technické zhodnocení provedeno. Technické zhodnocení proto nelze vkládat do obchodního majetku, nelze si ho najmout, prodat ani ho darovat.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Terra Mia s.r.o.
Spodní prádlo, které si zamilujete ...
www.pohodovynakup.cz

Masážní sprcha Alexejeva
Pomáhá při léčbě celulitidy, křečových žil a dalších onemocnění a kosm
www.masazni-sprcha.cz

Kurzovní lístek

24,74 Kč
0,040 Kč
23,15 Kč
0,252 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme