Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zdaňování příjmů u společenství vlastníků


Ing. Libor Sládek
14. 12. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

SVJ má povinnost podat daňové přiznání pouze v případě, že má příjmy, které jsou předmětem daně a zároveň nepodléhají dani vybírané srážkou.

Foto: Shutterstock

 

Společenství vlastníků není veřejně prospěšným poplatníkem. Pro účely zákona o daních z příjmů je tedy považováno za „standardního“ poplatníka a bude postupovat dle § 18. Jaké příjmy SVJ jsou předmětem daně? Kdy musí podat daňové přiznání?


 
Společenství vlastníků (dále jen „SVJ“) dle § 17a odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) není veřejně prospěšným poplatníkem. SVJ je tedy pro účely ZDP považováno za „standardního“ poplatníka a bude postupovat dle § 18 ZDP. Dle tohoto ustanovení jsou předmětem daně z příjmů příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak.
 
Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v § 16 odst. 1 uvádí, že příjmem SVJ jsou zejména:
 
a) příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku,

b) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku,

c) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

d) úroky z vkladů na bankovních účtech SVJ,

e) penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných SVJ,

f) pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných SVJ týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a

g) příjmy plynoucí z nakládání s majetkem SVJ.

Příjmem SVJ nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet SVJ. Jde zejména o tyto příjmy:
  • nájemné z pronájmu společných částí domu,
  • úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a
  • příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.
V § 18 odst. 2 písm. f) ZDP je dále stanoveno, že předmětem daně z příjmů nejsou příjmy SVJ z:
  • dotací,
  • příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
  • úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.
Z výše uvedeného vyplývá, že příjmem SVJ, který je předmětem daně z příjmů, jsou příjmy uvedené v § 16 odst. 1 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, pod písmeny b) až f) – viz výše v textu.
 
Na tomto místě upozorňuji na častou chybu SVJ, která mají v některých případech tendenci zdaňovat daní z příjmů právnických osob příjmy z nájmu společných prostor v případě, kdy peněžní prostředky z těchto činností zůstávají na účtu SVJ. Je samozřejmě možné, aby SVJ rozhodlo o tom, že finance budou použity v SVJ, nemá to ale dopad na způsob zdanění. Takové příjmy jsou vždy příjmem jednotlivých spoluvlastníků a takto se musí i daňově vypořádat.

Jak je to u SVJ s povinností podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob?

Dle § 38mb písm. b) ZDP není daňové přiznání povinno podat společenství vlastníků, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
 
Dle § 38mc ZDP není SVJ, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, povinno sdělit tuto skutečnost správci daně.
 
SVJ tedy bude mít povinnost podat daňové přiznání pouze v případě, že bude mít příjmy, které jsou předmětem daně a zároveň nepodléhají dani vybírané srážkou.
 
Dle § 36 odst. 9 ZDP se daň vybíraná srážkou použije u úrokových příjmů z vkladů na bankovním účtu. Z těchto příjmů je přímo bankovním ústavem odváděna daň ve výši 15 % a nebudou tedy zahrnovány do základu daně.
 
Upozorňuji na to, že vyčleněním SVJ z kategorie veřejně prospěšných poplatníků již SVJ nemůže uplatňovat odpočitatelnou položku dle § 20 odst. 7 ZDP ve výši 30 % základu daně.

Shrnutí

SVJ, která fungují ve standardním režimu, to znamená, že zajišťují správu domu, shromažďují od vlastníků platby záloh na služby (a tyto následně vyúčtovávají) a do fondů oprav na bankovním účtu, na kterém jim banka připisuje úrokové výnosy, která nemusí účtovat sankce vlastníkům z důvodu neplnění jejich povinností a neinkasují pojistná plnění – taková SVJ nemají příjmy, které by byly předmětem daně.
 
Nemusí tedy podávat daňové přiznání k dani z příjmů a tuto skutečnost nemusí správci daně ani oznamovat.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Válková
8. 3. 2019 20:42:31
Kolik a jak vysoká je daň správce SVJ když jeho měsíční odměna je 700 Kč odměna
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetní kancelář Nymburk
Komplexní účetní servis - účetnictví, daně, mzdy, personalistika.
www.attente.cz

Kramara s.r.o.
Vývoj a návrh elektroniky na klíč
www.kramara.com

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
-0,145 Kč
23,24 Kč
0,025 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 16.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru