Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015


Ladislav Kandler, DiS.
10. 2. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015 je třeba do 1. dubna, případně do 1. července.

Foto: Fotolia

 

Je nejvyšší čas začít připravovat podklady pro zpracování příslušných daňových formulářů. V tomto článku se zaměříme na praktické informace, které se mohou hodit všem, kdo mají povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.


 
Rok se s rokem sešel a je nutné pomalu začít připravovat veškeré nutné podklady pro zpracování a podání příslušných daňových formulářů. V našem dnešním článku se zaměříme na praktické informace, které se mohou hodit každému, kdo má povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Zároveň si ukážeme, jak se alespoň základním způsobem orientovat v prostředí příslušného formuláře.
 
Daň z příjmů právnických osob mají povinnost hradit, jak už název napovídá, právnické osoby. To jsou nejčastěji např.:
  • obchodní společnosti (s. r. o., a. s., v. o. s. atd.),
  • družstva,
  • spolky, nadace, sdružení apod.
Dále obecně platí, že tyto firmy mají sídlo na území ČR nebo zde sídlí jejich vedení. Tím se rozumí adresa místa, odkud je právnická osoba řízena. V takovém případě mají povinnost zdanit příjmy plynoucí ze zdroje na území ČR a ze zahraničí.
 
Poplatníci pak mají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za uplynulé zdaňovací období do pátku 1. dubna. Pokud má právnická osoba povinnost mít svou účetní závěrku ověřenou auditorem, lhůta pro podání daňového přiznání se tím prodlužuje do 1. července. Červencový termín platí i v případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce.

Jak na vyplnění daňového přiznání

Velkým pomocníkem pro zadání údajů do daňového přiznání je vhodný účetní program a příslušný modul, který disponuje implementovanými daňovými formuláři a příslušnými výkazy, které je nutné podat finančnímu úřadu (např. Daňová přiznání TAX, která spolupracují s programem POHODA).
 
Samozřejmostí je, že se člověk nemůže spoléhat výhradně na svůj počítač, je třeba vědět, co do kterého pole ve formuláři patří. Pokud příslušným modulem nedisponujete, je možné využít např. nástroje Finanční správy a jejich interaktivních formulářů.
 
Pojďme se nyní podívat, jak při vyplňování formuláře konkrétně postupovat a na co pamatovat.

Záhlaví

V záhlaví vyplňujete obligátní informace, na které jste zvyklí i z jiných daňových formulářů. Přesto jsou tu určitá specifika. V úvodu nezapomeňte vyplnit bližší specifikaci finančního úřadu, pod který spadáte, dále uveďte přidělené DIČ a zda se jedná o řádné, dodatečné nebo opravné daňové přiznání. V našem případě se budeme držet řádného daňového podání.
  • Typ daňového přiznání – první ze specifik, na které je nutné při vyplnění pamatovat, a údaj, který je nutné správně vyplnit, aby mohlo být přiznání správně zpracováno. Většinou se vyplňuje typ A, což je označení daňového přiznání za zdaňovací období (§ 21a zákona o daních z příjmů, dále jen „ZDP“), nebo daňové přiznání nespadající do typů uvedených pod symboly B až T.
  • Zdaňovací období podle § 21a písm. – pokud podáváte typ daňového přiznání A, vyberete z následujících možností: A) kalendářní rok, B) hospodářský rok, C) období od dne fúze do konce roku, D) účetní období, je-li delší než kalendářní rok.
Kromě dalších údajů, které je nutné nezapomenout vyplnit, bychom ještě v této části upozornili na vyplnění hlavní (převažující) činnosti. Pokud by tento údaj zůstal nevyplněn, finanční úřad bude požadovat doplnění této položky.

I. Oddíl

V tomto oddílu je nutné doplnit identifikaci daňového subjektu, tedy název, sídlo a kontaktní informace, a další nezbytné údaje.

II. Oddíl daň z příjmů právnických osob

Ř. 10 – Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta −) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ke dni – sem uveďte výsledek hospodaření před zdaněním (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. Poplatníci, kteří sestavují účetní závěrku podle Mezinárodních účetních standardů, použijí ke zjištění výsledku hospodaření stanovené vyhlášky a nařízení.
 
Zajímavou poznámku k této položce uvádí Ministerstvo financí České republiky: „Rozdílem mezi příjmy a výdaji se u poplatníků, pokud po 1. lednu 2015 účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví, rozumí výsledek hospodaření, zjištěný ke dni uzavření účetních knih podle dosavadních právních předpisů upravujících účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, jako rozdíl součtu všech příjmů a součtu všech výdajů (včetně kursových rozdílů zjištěných v peněžním deníku k poslednímu dni účetního období), z něhož se vychází pro zjištění základu daně (§ 23 odst. 2 ZDP).
 
(U poplatníků, vedoucích jednoduché účetnictví podle § 13b zákona o účetnictví, ve znění od 1. ledna 2016 s účinností pro účetní období započatá od 1. ledna 2016 a později, se výsledkem hospodaření rozumí částka vykázaná v Přehledu o příjmech a výdajích v položce 99 Rozdíl příjmů a výdajů, podle přílohy č. 1 k vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví, kterou se stanoví uspořádání a označování položek v přehledu o příjmech a výdajích, před jejím zaokrouhlením na celé tisíce Kč.)“
 
Ř. 20 až 62 – do těchto řádků postupně uvedete údaje tak, jak jsou jednotlivé řádky specifikovány, a to v závislosti na tom, do jaké míry se takto uvedené údaje týkají vaší činnosti. Na těchto řádcích se uvádí částky zvyšující zisk, resp. kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pokud je výsledkem hospodaření ztráta či rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný, uvedou se částky snižující ztrátu, resp. záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji. Poplatník, jenž je veřejně prospěšným poplatníkem (§ 17a ZDP), vyplňuje tyto řádky pouze tehdy, když pro správné stanovení základu daně je nutné upravit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji uvedený na ř. 10. Obdobně se postupuje i u řádků 100 až 170.
 
Ř. 70 je řádkem součtovým – ř. 20 + ř. 30 + ř. 40 + ř. 50 + ř. 61 + ř. 62.
 
Ř. 100 až 162 – obdobně jako tomu je u řádků 20 až 62, vyplníte podle toho, které řádky se vás týkají. Na uvedených řádcích se uvedou částky snižující zisk, resp. kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji. V případě, že je výsledkem hospodaření ztráta nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný, uvede se sem částka zvyšující ztrátu, resp. záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji.
 
Ř. 170 – jedná se o mezisoučet ř. 100 + ř. 101 + ř. 109 + ř. 110 + ř. 111 + ř. 112 + ř. 120 + ř. 130 + ř. 140 + ř. 150 + ř. 160 + ř. 161 + ř. 162.
 
Ř. 200 až 220 – týkají se společníků veřejné obchodní společnosti nebo komplementářů komanditní společnosti.
 
Ř. 230, 240, 242, 243 – týkají se daňové ztráty, dosud neuplatněných nároků z předchozích období, odečtu nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání a výzkumu.
 
Ř. 241 – zde se uvede částka snížení základu daně podílového fondu o nevyužitou částku záporných rozdílů mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 ZDP, ve znění platném do 14. 7. 2011, pokud vznikly za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2010. Tato částka musí být shodná s úhrnem částek vykázaných ve sloupci 4 tabulky E přílohy č. 1 II. oddílu, na řádcích odpovídajících zdaňovacím obdobím započatým v roce 2010.
 
Ř. 250 – uvede se základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 ZDP. To znamená ř. 220 – ř. 230 – ř. 240 – ř. 241 – ř. 242 – ř. 243. Hodnota uvedená na tomto řádku nemůže být záporná. Stejně tak to platí i pro řádky 270, 310, 330, 340 a 360.
 
Ř. 251 – uvádí se sem částka dle § 20 odst. 7 ZDP, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci (§ 17a ZDP) dále snížit základ daně uvedený na ř. 250.
 
Ř. 260 – zapíše se případný odečet bezúplatných plnění podle § 20 odst. 8 ZDP (nejvýše 10 % z částky na ř. 250).
 
Ř. 270 – do tohoto pole se uvádí základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 ZDP, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů. To znamená ř. 250 – ř. 251 – ř. 260.
 
Ř. 280 – příslušná sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 ZDP, ve spojení s § 21 odst. 6 ZDP.
 
Ř. 290vypočtená daň podle vzorce: (ř. 270 × ř. 280) / 100.
 
Ř. 300 – uvedení slev na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b ZDP (nejvýše do částky na ř. 290).
 
Ř. 301 – zde platí, že se tento řádek nevyplňuje. Použije se jen tehdy, pokud kromě slev na dani zákon vymezí nové skutečnosti, které budou důvodem k dalším úpravám částky daně.
 
Ř. 310 – jedná se o daň upravenou o položky uvedené na ř. 300 a ř. 301 (ř. 290 – ř. 300 ± ř. 301).
 
Ř. 320 až 335 – řádky týkající se zápočtu daní, zaokrouhlení daně, příslušné sazby apod.
 
Ř. 340celková daň, jejíž výše odpovídá součtu řádků 330 a 335.
 
Ř. 360 – uvádí se poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 ZDP (ř. 340 – ř. 335 = ř. 330). I zde platí, že uvedená hodnota nesmí obsahovat záporné číslo.

Příloha č. 1 II. oddílu

Další částí je příloha č. 1, do které se uvádí následující důležité informace ovlivňující výši daňové povinnosti. Jsou rozděleny do částí A až K, a to následujícím způsobem:
 
A Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy – náklady
B Odpisy hmotného a nehmotného majetku
C Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
E Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona nebo snížení základu daně podílového fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve znění platném do 14. července 2011
F Odpočty podle § 34 odst. 4 zákona
G Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daně sníženého podle § 34 zákona
H Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na ř. 300
H – ř. 5 Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu
I Zápočet daně zaplacené v zahraničí
I – s. p. Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu
J Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti
K Vybrané ukazatele hospodaření

 
V případě, že některou z výše uvedených informací budete chtít vyplnit, je dobré k tomu využít předpřipravené přílohy, které jsou dostupné např. na webu Finanční správy v rámci interaktivního formuláře. Zároveň nezapomeňte na vyplnění, dle potřeby, příloh k příloze č. 1 II. oddíluzvláštní přílohy II. oddílu. I tyto můžete nalézt na stejném místě.

IV. oddíl – dodatečné daňové přiznání

Pokud podáváte dodatečné nebo opravné daňové přiznání, pak se vás bude týkat i tento IV. oddíl. V opačném případě jej nevyplňujte.

V. oddíl – placení daně

V této části se uvádí údaje o tom, kolik bylo uhrazeno na zálohách, kolik bylo plátcem sraženo na zajištění daně, případný uplatňovaný zápočet daně vybírané srážkou a výsledný nedoplatek či přeplatek.
 
Nezapomeňte také vyplnit údaje o podepisující osobě – ty vyplňte pouze v případě, kdy je osoba odlišná od daňového subjektu. Je-li daňový subjekt či podepisující osoba právnickou osobou, uveďte fyzickou osobu oprávněnou k podpisu s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník atd.).
 
Vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob není úplně jednoduché a vzhledem k tomu, že každá právnická osoba je svým zaměřením či právní subjektivitou specifická, může vzniknout řada otázek při jeho vyplnění. Rozhodně doporučujeme se dobře seznámit i se samotnými pokyny k vyplnění daňového přiznání a případně požádat o konzultaci zkušeného účetního nebo daňového poradce.

Chcete si usnadnit zpracovávání daňových přiznání? Vyzkoušejte program TAX – komplexní řešení pro daňové poplatníky i daňové poradce. Pokud navíc používáte pro vedení účetnictví nebo daňové evidence ekonomicko-informační systém POHODA, nemusíte většinu údajů přiznání vyplňovat ručně – TAX umožňuje jejich automatické načtení.


Související článek:
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
29. 3. 2016 11:43:19
Jarmila: Dobrý den, termíny placení záloh daně z příjmů naleznete na Portálu POHODA v daňovém kalendáři:

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/kalendar/
Hlášení závadného obsahu

Jarmila
29. 3. 2016 11:10:09
Dobrý den, nenašla jsem termíny pro placení záloh na DPPO 2016 podle výše daně za rok 2015. Je zde nějaká změna? Jaké jsou termíny?
Hlášení závadného obsahu

Vojtkoj
21. 2. 2016 14:48:47
Dobrý den, daňový nerezident, s.r.o. ze Slovenska, které si v Čechách zřídilo organizační složky. Žádné nedaňové náklady (žádní zaměstnanci, žádné odpisy...). Daň se v tomto případě vypočítává z celých nákladů organizační složky? Bez jakýchkoli úlev? Hospodářský výsledek mají 17.505 Kč a daň mi vychází na 32.490 Kč (celkové náklady jsou 171 565,- Kč). Mám to takhle správně? Skutečně bude daň takto vysoká?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
DOGS & CATS services
On-line prodej veterinárních diet
www.dogsandcats.cz

LANCOMAT s.r.o.
Vše pro strukturované kabeláže, optické sítě a rozvaděče
www.lancomat.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
-0,145 Kč
23,24 Kč
0,025 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 16.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru