Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Příspěvek na penzijní a životní pojištění


Ing. Martina Truhlářová
7. 9. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Na důchod můžeme spořit v rámci penzijního pojištění, nebo využít životní pojištění. Příspěvek zaměstnavatele do těchto fondů je pak do určité výše osvobozen od daně z příjmů a neodvádí se z něj ani sociální a zdravotní pojištění.

Foto: Fotolia

 

Chcete přispívat svým zaměstnancům na penzijní nebo životní pojištění? Přečtěte si, za jakých podmínek je to možné a co z toho vyplývá pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Dozvíte se také, jaká výše příspěvku je daňově nejvýhodnější.


 
Důchodová reforma je jedním z nejvíce diskutovaných politických témat. Minulá vláda spustila od 1. 1. 2013 penzijní reformu, která spočívala v rozčlenění spoření na důchod do tří pilířů:
 • první pilíř – povinné důchodové pojištění,
 • druhý pilíř – důchodové spoření,
 • třetí pilíř – doplňkové penzijní spoření.
Současná vládní koalice prosadila zrušení druhého pilíře důchodové reformy, který skončil v roce 2015. Od roku 2016 si tak přispěvatelé do tohoto pilíře přestali tímto způsobem spořit a do konce září 2016 se musí rozhodnout, jak s naspořenou částkou naloží. Možnost je buď si peníze nechat vyplatit, nebo je nechat převést do třetího pilíře.
 
Po ukončení druhého pilíře se tedy začalo diskutovat, jak postupovat dál, neboť je jasné, že je potřeba motivovat lidi v produktivním věku ke spoření na důchod. V současné době tak změnou zákonů dochází k zatraktivnění penzijního a životního pojištění, a to především přes zvýšení daňových úlev spoření na stáří.

Spoření na důchod příspěvkem zaměstnavatele v současných podmínkách

Na důchod si tak nyní můžeme spořit buď v rámci penzijního pojištění, nebo využít životní pojištění. Příspěvek zaměstnavatele do těchto fondů je pak do určité výše osvobozen od daně z příjmů a neodvádí se z něj ani sociální a zdravotní pojištění.
 
Hranice osvobození je stanovena následovně:
 • do konce roku 2016: 30 000 Kč,
 • od roku 2017: 50 000 Kč.
Lze využít u zaměstnanců, kteří mají u zaměstnavatele uzavřenu pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce.
 
Osvobozené platby zaměstnavatele pak jsou:
 • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření,
 • příspěvek na penzijní pojištění,
 • příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění = životní pojištění.

Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření

Penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázané na účet zaměstnance u penzijní společnosti je nejstarší formou spoření na důchod. Od roku 2013 jej nahradilo doplňkové penzijní spoření. Původní smlouvy na penzijní připojištění se převedly do transformovaného fondu se zachováním obdobných podmínek, nebo si jejich účastníci mohli zvolit přechod do doplňkového penzijního spoření. Od roku 2013 tak lze nově sjednat pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, v transformovaném fondu pouze dobíhají staré smlouvy.
 
Tyto dvě formy spoření tvoří dohromady třetí pilíř důchodové reformy. V obou spořeních je možnost získávání státního příspěvku.
 
V doplňkovém penzijním spoření si může účastník sám ovlivňovat zhodnocení svých úspor tím, že se rozhoduje, do jakého účastnického fondu bude investovat. Účastnické fondy se liší mírou rizikovosti a tím také výší výnosů.

Penzijní pojištění

Dále může zaměstnavatel přispívat formou platby na penzijní pojištění poukázané ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na penzijním pojištění.
 
Zde musí být splněny následující podmínky:
 • byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let,
 • právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec v případě smrti zaměstnance jiná osoba, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na penzijní pojištění.
Institucí penzijního pojištění se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí poskytovatel finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní formu, který je:
 • provozován na principu fondového hospodaření,
 • zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a vykonává činnost z toho vyplývající a
 • povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě.
V tomto případě se jedná o penzijní pojištění na základě zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. V roce 2011 byla schválena jeho novela, která upravuje pravidla činnosti institucí penzijního pojištění, ale současně zamezuje jejich vzniku v ČR.
 
Evropský soudní dvůr v minulosti rozhodl, že ČR sice nemusí zaměstnanecké penzijní pojištění zavádět, ale musí zavést do svého právního řádu příslušná ustanovení. Proto jsou tato ustanovení i v zákoně o daních z příjmů, ač je v současné době nelze aplikovat.

Soukromé životní pojištění

Poslední možnou osvobozenou platbou je platba na soukromé životní pojištění – tedy příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění.
 
Osvobození platí i v těchto případech:
 • při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,
 • stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění,
 • v případě smrti.
Současně musí být splněny následující podmínky:
 • výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let,
 • podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,
 • pojistná smlouva je uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,
 • právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné.
Osvobození zaniká:
 • dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let, k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo
 • dojde-li k předčasnému ukončení pojistné smlouvy.
Pokud osvobození zanikne, příjmem podle § 6 zákona o daních z příjmů (ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo) jsou částky příspěvků na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny.
 
Dodanění dle výše uvedeného se neuplatní za podmínek:
 • kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo
 • v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo
 • v případě smrti.
Výjimkou jsou pak pojistné smlouvy, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele.
 
Tento příjem není příjmem vypláceným plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti. Zaměstnanec je pouze povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem za jeho soukromé životní pojištění zanikl.

Uplatnění nákladů ze strany zaměstnavatele

Všechny uvedené příspěvky zaměstnavatelů zaměstnancům jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem. Do uvedeného limitu (v roce 2016 do 30 000 Kč, od roku 2017 do 50 000 Kč) jde také o plnění osvobozená od daně a odvodů na sociální a zdravotní pojištění na straně zaměstnance. Podmínkou daňové uznatelnosti je zakotvení práva zaměstnanců na příspěvek zaměstnavatele v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvě.
 
Pokud by zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem vyšší příspěvek, překračující uvedený limit v daném roce, pak by sice celý tento příjem byl daňově účinný pro zaměstnavatele, nicméně by rozdíl nad limit podléhal odvodu sociálního a zdravotního pojištění.
 
Pro rok 2016 je tedy daňově nejvýhodnější zaměstnanecký benefit do penzijního a životního pojištění v částce 2 500 Kč měsíčně, od roku 2017 to pak bude částka 4 166 Kč měsíčně.


Související články:
Zrušení životního pojištění – daňové dopady
Životní pojištění – dodanění v daňovém přiznání
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jana
26. 8. 2019 10:46:14
Dobrý den,
mám dotaz, co se týče povinnosti zaměstnavatele, když zaměstnanec, kterému přispívá na penzijní spoření, toto penzijní spoření zruší. Jak to chápu já, povinnost dodanit příspěvek zaměstnavatele má sám zaměstnanec ve svém vlastním daňovém přiznání. Jsou nějaké povinnosti na straně zaměstnavatele, tzn. že by musel dodatečně při zrušení pojištění zaměstnance něco platit anebo mít jinou povinnost? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Jana Vávrová
15. 4. 2019 9:06:45
přihláška k odběru
Hlášení závadného obsahu

Eva
27. 2. 2018 12:09:26
Firma dlouhodobě přispívá svému zaměstnanci na penzijní připojištění. Příspěvek ve výši 2.500 Kč měsíčně je pro firmu daňově uznatelný náklad, nepodléhající zdanění.

Pracovní poměr zaměstnance končí dohodou ke dni 28.2. 2018 z důvodu odchodu zaměstnance do starobního důchodu. Dotyčný bude ale pro firmu nadále pracovat, a to formou dohody o provedení práce za 10.000 Kč měsíčně.

Firma by chtěla dotyčnému i nadále vyplácet příspěvek na penzijní připojištění. Je to možné a byl by tento příspěvek pro firmu daňově uznatelným nákladem?
Hlášení závadného obsahu

anirad
13. 1. 2018 9:37:39
Je možné poskytnout příspěvek 50000,- za rok na penzijní pojištění zaměstnanci (je to jednatel firmy), pokud pobírá minimální mzdu?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Všichni důchodci obdrží v prosinci 5 000 Kč

24. 11. 2020 | Příspěvek ve výši 5 000 Kč dostanou všichni důchodci, tzn. jak ti, kteří pobírají starobní důchod, tak ti, kteří mají invalidní či pozůstalostní penzi. O příspěvek není nutné žádat, obdrží jej stejným způsobem jako standardně pobíraný důchod, tedy na účet nebo poštovní poukázkou, a to v průběhu prosince 2020.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
EPIMO spol. s r.o.
slaboproudé a zabezpečovací systémy
www.epimo.cz

Martin Daňhel
Revize, poradenství a školení v oboru elektro
mad-el.webnode.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
15. 12. 2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,14 Kč
-0,040 Kč
21,96 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru