Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Příjmy z prodeje cenných papírů u FO od roku 2014


Ing. Jiří Nigrin
19. 3. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů u FO se sjednotil na tři roky. Pokud tato doba nebude splněna, bude příjem z prodeje cenných papírů podléhat zdanění. Nová pravidla se budou týkat cenných papírů nabytých až po 1. 1. 2014.


 

Nová úprava cenných papírů od 1. 1. 2014

Nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník („NOZ“), byl zrušen mimo jiné také zákon o cenných papírech, což přineslo i změnu v pojetí cenných papírů. Vymezení cenných papírů obsahuje § 514 NOZ: „Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést“.
 
NOZ pak v § 525 definuje zaknihovaný cenný papír: „Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír“.
 
Vzhledem ke změně terminologie se ruší dosud užívané dělení cenných papírů na listinné a zaknihované, neboť podle NOZ není zaknihovaný cenný papír cenným papírem, jelikož zde chybí základní znak cenného papíru, kterým je listina.

Novela zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2014

Z důvodu výše uvedené změny terminologie bylo do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“), vloženo ustanovení § 21b odst. 3, které říká, že: „Ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry se pro účely daní z příjmů obdobně použijí i pro zaknihované cenné papíry“.
 
Pokud jde o zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, dochází od 1. 1. 2014 k podstatné změně v oblasti osvobození těchto příjmů. Jednak dochází ke sjednocení časového testu z šesti měsíců a pěti let na tři roky. Dochází tedy k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje u drobných investorů (§ 4 odst. 1 písm. w) a naopak pro společníky držící významnější podíl ve společnosti se časový test zkracuje (§ 4 odst. 1 písm. r).
 
Na druhé straně byl zvýšen limit pro osvobození příjmů z prodeje, který je stanoven na 100 000 Kč (viz § 10 odst. 3 písm. c) ZDP). V této souvislosti je třeba pouze upozornit, že se jedná o skutečně dosažený příjem z prodeje, tedy nikoliv o rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovací cenou.
 
Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud poplatník prodá cenné papíry po třech letech od nabytí, bude příjem z prodeje těchto cenných papírů osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, bez ohledu na částku, kterou poplatník obdržel.
 
V případě, že poplatník prodá cenné papíry do tří let od jejich nabytí, bude příjem z prodeje osvobozen, pokud příjmy z tohoto prodeje nepřesáhnou částku 100 000 Kč. V opačném případě bude uvedený příjem patřit do režimu § 10 ZDP a poplatník bude povinen z tohoto titulu podat daňové přiznání, a to i v případě, pokud nabývací cena papírů byla vyšší než dosažený příjem.

Přechodné ustanovení

Čl. II bod 5 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. stanoví, že: „Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.“
 
Z uvedeného vyplývá, že pro cenné papíry nabyté do 31. 12. 2013 platí úprava platná do 31. 12. 2013, tedy šestiměsíční časový test pro osvobození, a to i v případě, že tyto cenné papíry budou prodány až po 1. 1. 2014.
 
Problém však nastává u prodeje cenných papírů podle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP, neboť přechodné ustanovení upravuje postup u příjmů z prodeje cenných papírů bez dalšího rozlišení. Vzhledem k tomu, že přechodné ustanovení odkazuje na znění § 4 odst. 1 písm. w), které platilo do 31. 12. 2013, z něhož vyplývá, že toto osvobození se vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %. Pokud byl tento limit překročen, posuzovalo se osvobození příjmů podle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP, ve znění účinném do 31. 12. 2013.
 
Je tedy možné dojít k závěru, že pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, u kterých byl překročen limit 5 % základního kapitálu, se použije časový test podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění účinném od 1. 1. 2014, což znamená, že by se při tomto výkladu zkrátil časový test z pěti let na tři roky.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Márinka
28. 3. 2018 15:25:27
Dobrý den, neví tady někdo, zda u prodeje cenných papírů pořízených v roce 2016 a prodaných v roce 2017 použiji jednotné kurzy nákup rok 2016 a prodej 2017, transankce byla v EUR
Hlášení závadného obsahu

marca
22. 3. 2017 12:30:31
Cenu nákupu akcií A v r. 2015 dávám jako náklad při prodeji akcií A v r.2016 dle počtu prodaných ks akcií?
nebo nákup akcií B v r. 2016 používám jako náklad proti příjmu z A v r. 2016?
Hlášení závadného obsahu

Standik
16. 3. 2017 11:46:37
Jak uplatnit ztrátu cca 150 000,- Kč NWR. Lze su tuto ztrátu odečíst z příjmu z prodeje jiných akcií za rok 2016 nebo za rok 2017?
Hlášení závadného obsahu

diana
20. 7. 2016 11:35:12
Mate tam chybu u obchodnych podielov sa nic nezkracuje
Hlášení závadného obsahu

Karel
9. 3. 2016 13:46:23
Jak je to s daněním z příjmu při prodeji opcí? A jak se nahlíží na prodej opce a následnému přiřazení ve formě nákupu akcií? Je to považováno za výdaj?
Hlášení závadného obsahu

Richard
19. 2. 2016 10:15:09
Můžete zodpovědět dotaz pana Františka Šímy ze dne 14.2.2016?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
16. 2. 2016 10:31:27
Novák Jaroslav: Dobrý den, pokud na dotaz někdo odpoví, najdete odpověď přímo v diskusi.
Hlášení závadného obsahu

Miras
16. 2. 2016 7:35:11
Pokud jsem nakoupil vloni a prodávám letos (prodej přes 100 000,-), základ daně se doufám počítá stále z rozdílu Pořizovací-prodejní-náklady? Dík za radu.
Hlášení závadného obsahu

Novák Jaroslav
15. 2. 2016 14:43:38
kde mohu najít odpovědi na zadané dotazy?
Hlášení závadného obsahu

František Šíma
14. 2. 2016 14:26:46
V prosinci 2015 jsme (zaměstnanci - FO) získali bezúplatným převodem 25 ks zahraničních listinných akcií zaměstnavatele v celkové hodnotě 4 700 Kč. Jedná se o dar nebo příjem ze závislé činnosti? Zaměstnavatel nechce daňové přiznání podat.
Hlášení závadného obsahu

CEN2612
11. 11. 2015 10:12:36
Nakoupil jsem 200 kusů akcií v roce 2013. V roce 2015 jsem tyto akcie bezplatně převedl ze svého účtu na účet mojí manželky (oba účty o BrokerJet). Otázka zní, jakým přesným způsobem má být řešeno danění, pokud dojde k prodeji např. ještě v letošním roce.
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Ivana
20. 5. 2015 14:03:43
Dobrý den, maminka v pondělí odprodá akcie společnosti ve výši 80 tis. Kč. Jak se tento příjem daní? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

inev
19. 3. 2015 15:18:23
Použijete metodu FIFO. Vše koupené před rokem 2014 bude mít časový test půl roku = je osvobozeno. Vše koupené od roku 2014 bude mít 3 roky a momentálně (rok 2015) se musí uvést do daň. přiznání, pokud ovšem bude příjem vyšší než 100 tis.
Hlášení závadného obsahu

Monika
19. 3. 2015 10:23:35
Děkuji vám za odpovědi. (Opravdu jsem se spletla o nulu, ale měla jsem na mysli, co jste odpověděl). Ještě však u té akcie III. s prodejem za 105 000kč v r.2014 řeším to, zda to zdaňuji, protože nákupy akcií k tomuto titulu jsem uskutečnila v r. 2014, 2013, 2012, 2011... Jak tedy postupovat, když se od počátku r.2014 mění doba sledování (3 roky)? Děkuji Vám!
Hlášení závadného obsahu

inev
18. 3. 2015 23:09:25
ad1) ano ad2) dá se celkový příjem. Případné dokládání pouze při výzvě FÚ nebo kontrole.
Hlášení závadného obsahu

Pepa25
18. 3. 2015 21:57:25
Měl bych dva dotazy: 1) pokud byla cena (prodejní i kupní) v EUR použije se pro přepočet (v případě příjmů za r. 2014) pokyn D-20, tzn. kurz 27,55?
2) celkový příjem spočíval v 9 obchodech. Uvedu jen součet (v korunách) v příloze č. 2 přiznání nebo musím doložit ještě tabulku, jak jsem k tomu přišel (nebo dokonce potvrzení od OCP o prodejích?)
Hlášení závadného obsahu

inev
18. 3. 2015 20:56:40
To Monika : pokud Váš příjem (ne zisk !) z prodeje všech cenných papírů (vyjma těch, které splnili časový test) v daném roce přesáhne 100 tis., jste povinna je úvést do daň. přiznání, příloha 2, par. 10.
Hlášení závadného obsahu

inev
18. 3. 2015 20:53:17
to Drahozal : koupím akcie za 100 tis., prodám je za 110 tis. Příjem je 110 tis. výdaj je 100 tis. (+ poplatky u brokera) = rozdíl je 10 tis. řádek 209 v přéloze 2 a to je dílčí základ daně.
Hlášení závadného obsahu

Drahozal Lubomír
18. 3. 2015 10:58:08
Moniko, spletla jste se o nulu. Zdaňujete jenom akcie III (105000Kč) ,jestliže mezi nákupem a prodejem neuběhla delší doba než 3 roky. Jestliže prodáte současně akcie I a akcie II , tak to taky musíte zdanit, protože výsledná cena je 110000Kč.Zdaňuje se pouze rozdíl mezi nákupem a prodejem, tak jak mně to nedávno řekly pracovnice finančního úřadu.Samozřejmě se od zisku odečítají veškeré poplatky.
Hlášení závadného obsahu

Monika
18. 3. 2015 7:18:09
Sleduji prodej cenných papírů "hromadně" nebo zdaňuji jen u toho titulu, jehož prodej byl nad 1000000Kč? Např. prodám akcie I. za 40 000kč, akcie II. za 70 000Kč, akcie III. 105 000Kč - zdaňuji jen prodej z akcie III. nebo sčítám všechny tituly? Děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Kamil
15. 3. 2015 10:00:10
Je prodej podílových listů z podílového fondu také prodej cenných papírů ? Musím to také danit pokud jsem nedržel podíly 3. roky, nakoupil jsem fond v roce 2014 a prodal v rcoce 2014. Příjem z jejich prodeje přesáhl částku 100.000 kč, ale čistý zisk z jejich prodeje částku 100.000 kč nepřesáhl. Děkuji za vaše odpovědi.
Hlášení závadného obsahu

Zdenek
14. 3. 2015 21:50:01
Zjevne se plati dan ze zisky - cili 10000 je zisk (eventualne mene pocteni vsech poplatku za nakupy a prodej) a z tohoto zisku zaplatite 15% dan - ci-li max 1500,- kc
Hlášení závadného obsahu

Drahozal Lubomír
6. 3. 2015 18:13:26
Uvádím příklad. Dnes nakoupím akcie za 100000Kč a zítra je prodám za 110000Kč.Z prodeje 110000Kč bych měl zaplatit daň 15%, což je 16500Kč.Je to tak? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

20. 1. 2022 | Žádost o roční zúčtování by se měla podat již na novém tiskopise (vzor č. 2). Zaměstnavatelé by neměli zapomenout zohlednit nové částky daňového zvýhodnění na děti, případně limit pro úroky na bytové potřeby, který je od 1. 1. 2021 pouze ve výši 150 000 Kč (nižší limit platí pro ty, kteří si bytovou potřebu obstarali kdykoliv po 1. 1. 2021, při obstarání bytové potřeby do 31. 12. 2020 včetně zůstává limit maximálně 300 000 Kč).
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
ADaKa & MK s.r.o.
Společnost poskytuje účetní služby, zpracování mezd i daň. přiznání
www.adakamk.cz

GRACETA s.r.o.
Zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd.
www.graceta.cz

Kurzovní lístek

24,35 Kč
0,085 Kč
21,45 Kč
0,053 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.01.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru