Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny u fyzických osob a plátců daně od 1. 1. 2015


Bc. Michaela Sobotková
5. 1. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Roční zúčtování záloh plátce daně provede za zdaňovací období 2014 v termínu do 31. 3. 2015.

Foto: Fotolia

 

Jaké nejvýznamnější změny nastaly od 1. 1. 2015 v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o rezervách? Stručný přehled novinek týkajících se fyzických osob a plátců daně vám přinášíme v tomto článku.


 
Dnem 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., o změně zákona o daních z příjmů a změně dalších souvisejících zákonů, který novelizuje některá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen „zákon o rezervách“), a který je technickou novelou zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb.
 
Níže si uvedeme přehled nejzásadnějších změn u fyzických osob a plátců daně od 1. 1. 2015.

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Dochází ke změně v § 6 odst. 2, § 38c odst. 2 a § 38h odst. 10 ZDP, a to „kdo je plátcem ze závislé činnosti“ v situaci mezinárodního pronájmu pracovní síly.
 
Český ekonomický zaměstnavatel, tj. uživatel pronajatých pracovníků, v situaci, kdy jsou mu pronajati pracovníci zahraniční agenturou práce se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie (EU) nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, která má na území České republiky organizační složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona upravujícího zaměstnanost, již nebude od 1. 1. 2015 v postavení plátce daně ve vztahu k těmto pronajatým zaměstnancům.
 
Povinnosti plátce daně v těchto případech od roku 2015 plní organizační složka (stálá provozovna) zahraniční agentury práce, která je formálně právním zaměstnavatelem pronajímaných zaměstnanců.
 
Pokud nejsou splněny všechny výše uvedené podmínky, zdaňuje se jako doposud, to znamená u ekonomického zaměstnavatele.

Zdanění příspěvků zaměstnavatele a zamezení snižování daňového základu poplatníka v případě předčasného výběru pojistného na životní pojištění

Dochází k úpravě ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 a § 15 odst. 6 ZDP. Daňové zvýhodnění u soukromého životního pojištění bude umožněno těm poplatníkům, kteří ke stávající smlouvě s pojišťovnou doloží, že v průběhu trvání smlouvy nejsou umožněny výběry, a to až do věku 60 let klienta při současném splnění podmínky trvání smlouvy minimálně 60 měsíců.
 
V případě nesplnění této podmínky nebude od daně osvobozen příspěvek zaměstnavatele a poplatník si nebude moci snižovat daňový základ až o 12 000 Kč.
 
Pokud k výběru dojde před rokem, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let, nebo před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy, je povinností poplatníka dodanit:
  • příspěvky zaměstnavatele od daně osvobozené,

  • částky, o které si snižoval svůj daňový základ,
a to za zdaňovací období, kdy k výběru došlo a v uplynulých deseti letech, počínaje rokem 2015.

Zápůjčky od zaměstnavatele

Do § 6 odst. 9 ZDP bylo doplněno nové písm. v), kterým se omezuje osvobození majetkového prospěchu plynoucího zaměstnanci z bezúročné zápůjčky, a to u nesplacených zůstatků z těchto zápůjček (jistin) až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč od téhož zaměstnavatele.
 
Majetkový prospěch ve výši úroku obvyklého, který se zaměstnanci zdaní jako příjem ze závislé činnosti, se vypočte pouze z částky přesahující stanovený limit.

Zdaňování vybraných autorských honorářů srážkovou daní

Dle § 7 odst. 6 ZDP budou opět samostatným základem daně příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize podléhajícím srážkové dani tak, jak tomu bylo do konce roku 2013.
 
Oproti roku 2013 došlo ke změně výše příjmů z původních 7 000 Kč na 10 000 Kč dle § 7 odst. 6 ZDP (platí pro zdaňovací období 2015).

Paušální výdaje pro osoby s příjmy ze samostatné činnosti

V § 7 odst. 7 ZDP se nově omezuje maximální výše výdajů z příjmů dle písm. a) a b). Platí pro zdaňovací období roku 2015.
 
Paušální výdaj Dle ustanovení zákona Maximální odpočet
80 % § 7 odst. 7 písm. a) 1,6 mil Kč (80 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč)
60 % § 7 odst. 7 písm. b) 1,2 mil. Kč (60 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč)

Rodinný závod

Do § 13 ZDP je zapracována úprava týkající se osob, které se podílejí na provozu rodinného závodu. Člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu je dle tohoto ustanovení spolupracující osobou.
 
Stejně je možné rozdělit příjmy a výdaje mezi poplatníka a s ním spolupracující osoby, a to za splnění podmínek stanovených v § 13 ZDP.

Slevy na dani

Dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP si mohou od roku 2015 uplatnit slevu na dani i osoby pobírající starobní důchod. Na základě nálezů Ústavního soudu dostali starobní důchodci možnost uplatnit slevu na dani i zpětně za roky 2013 a 2014.
 
V této souvislosti opět dochází k povinnosti zdanit pravidelně vyplácené důchody v případě, kdy součet příjmů poživatele pravidelně vypláceného důchodu, příjmů ze závislé činnosti, samostatné činnosti a příjmů z nájmu (s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně) přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč.
 
V § 35ba odst. 1 ZDP se doplňuje nové písm. g), kterým se zavádí nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu za umístění dítěte (podmínky jsou blíže specifikovány v § 35bb ZDP) lze poprvé uplatnit za zdaňovací období 2014, a to u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh, příp. v rámci daňového přiznání.
 
Jedná se o roční slevu na dani, kterou může v rámci jedné společně hospodařící domácnosti na to samé vyživované dítě uplatnit pouze jeden z rodičů, a to až do výše prokázaných výdajů za umístění dítěte (mimo stravného).
 
Za zdaňovací období 2014 může poplatník uplatnit výdaje za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona (jedná se např. i o firemní či soukromou školku, dále pak jiné obdobné zařízení, jako je např. lesní školka, soukromé jesle či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku, s výjimkou zájmových kroužků – tyto mají vzdělávací charakter), pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 ZDP, až do výše minimální mzdy, tj. za zdaňovací období 2014 max. do výše 8 500 Kč.
 
Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních.

Daňové zvýhodnění

V § 35c odst. 1 ZDP došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Smyslem úpravy je zajištění nároku podle § 35c ZDP na daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných poplatníkem v rámci jedné společně hospodařící domácnosti v nové diferencované výši „podle počtu vyživovaných dětí“.
  • na jedno dítě: 13 404 Kč ročně (měsíčně 1 117 Kč)

  • na druhé dítě: 15 804 Kč ročně (měsíčně 1 317 Kč)

  • na třetí a další dítě: 17 004 Kč ročně (měsíčně 1 417 Kč)

Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení (§ 35c a § 35d ZDP) dohromady.

Výše požadovaného daňového zvýhodnění není závislá na pořadí narozených dětí, ale jedná se o dohodu poplatníků.

V případě, že poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u zaměstnavatele, vyplní pro zdaňovací období 2015 nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 24.
 
V ZDP je dále v § 35c upřesněno, že:
  • za vyživované dítě se nově považuje i dítě, které přestalo být z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči (tj. péče, která nahrazuje péči rodičů), jestliže nadále žije ve společně hospodařící domácnosti se svým bývalým pěstounem a soustavně se připravuje na budoucí povolání,

  • jde-li o daňové zvýhodnění na dítě druhého z manželů, k uplatnění nároku postačí, aby toto dítě s nevlastním rodičem žilo ve společně hospodařící domácnosti. Jedná-li se o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů, je třeba, aby poplatník nejen s tímto vnukem žil ve společně hospodařící domácnosti, ale další podmínkou pro uplatnění prarodičem je, aby jeho rodiče neměli „dostatečné příjmy“, ze kterých by mohli daňové zvýhodnění na toto dítě uplatnit,

  • zahrne-li poplatník příjmy zdaněné v průběhu zdaňovacího období srážkou podle zvláštní sazby daně do ročního základu daně v daňovém přiznání, tyto příjmy se započtou do limitu pro výplatu daňového bonusu stanoveného ve výši šestinásobku minimální mzdy,

  • v § 35c odst. 5 se rozšiřuje skupina poplatníků (daňových nerezidentů), která může v rámci daňového přiznání uplatnit daňové zvýhodnění, a to o rezidenty Lichtenštejnska. Dále se v tomto ustanovení z důvodu snížení administrativní zátěže poplatníků ruší povinnost dokládat pro účely uplatnění daňového zvýhodnění u daňových nerezidentů výši příjmů ze zdrojů v zahraničí na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Tito poplatníci mají i nadále povinnost výši zahraničních příjmů prokázat potvrzením zahraničního správce daně, forma však od roku 2015 není stanovena,

  • v souvislosti s výše uvedenými změnami byla upřesněna i ustanovení § 38k odst. 4 písm. c), kde poplatník u zaměstnavatele nově prohlašuje, jaký je počet vyživovaných dětí v rámci jeho společné domácnosti (nutno posuzovat v kontextu § 35c odst. 6 ZDP) a nově je upraveno prokazování nároku v § 38l odst. 3 písm. c) ZDP.
 
Od 1. 1. 2015 mohou odčitatelné položky, slevy na dani a daňové zvýhodnění uplatnit pouze rezidenti EU a Evropského hospodářského společenství, pokud splní současně podmínku 90 % příjmů z České republiky.

Zálohy

Podle § 38a ZDP zálohy neplatí zůstavitel ode dne jeho smrti. Toto ustanovení se vztahuje jak na daňovou povinnost vzniklou před úmrtím zůstavitele, tak i na daňovou povinnost vzniklou ode dne úmrtí zůstavitele (včetně) do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti (včetně).

Povinnost podat daňové přiznání

V § 38g odst. 4 ZDP dochází ke změně v povinnosti podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě solidárního zvýšení daně u zálohy na daň podle § 38ha ZDP.
 
Daňové přiznání za zdaňovací období 2014 není povinen podat poplatník, u kterého byly zálohy/záloha na daň ve zdaňovacím období 2014 zvýšeny o solidární zvýšení daně podle § 38ha ZDP, avšak jeho daň se nezvyšuje o solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP. Tomuto poplatníkovi je možné provést roční zúčtování záloh.

To znamená, že za rok 2014 musí podat daňové přiznání pouze ten zaměstnanec, jehož příjmy za celý rok překročily limit 1 245 216 Kč (tato částka platí pro rok 2014). Pokud byl jeho příjem zatížený solidárním zvýšením daně pouze v průběhu roku a celkově tento limit nepřekročil, může požádat o roční zúčtování zaměstnavatele.

Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost

V § 38ga písm. b) ZDP je doplněna úprava týkající se daňového přiznání podávaného osobou spravující pozůstalost.
 
Podává-li osoba spravující pozůstalost daňové tvrzení týkající se daňové povinnosti zůstavitele vzniklé ode dne jeho smrti do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, nemůže uplatnit nezdanitelnou část základu daně, položku odčitatelnou od základu daně, s výjimkou daňové ztráty (§ 34 odst. 1 ZDP), slevu na dani a daňové zvýhodnění.

Lhůty spojené s ročním zúčtováním záloh z příjmů ze závislé činnosti § 38ch a § 35d ZDP

Lhůty spojené s ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění se oproti zdaňovacímu období 2013 nemění (znění v zákoně pro zdaňovací období 2014 se tedy nepoužije).
 
Z toho je zřejmé, že roční zúčtování záloh plátce daně provede za zdaňovací období 2014 v termínu do 31. 3. 2015. Přeplatky z ročního zúčtování záloh a doplatky na daňovém bonusu vrátí (vyplatí) spolu se mzdou za březen 2015.

Zvláštní ustanovení o pokutě za opožděné tvrzení daně podle § 38o ZDP

Ustanovení § 38o ZDP je speciální ustanovení vůči § 250 daňového řádu. Ustanovení zabraňuje nepřiměřené tvrdosti v případech, kdy převážná část příjmů plyne ze závislé činnosti.
 
Je-li část dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých plátce daně sráží zálohu na daň, vyšší než 50 % celkového základu daně, snižuje se pokuta za opožděné tvrzení daně u daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na desetinu (platí pro zdaňovací období 2015).

Zvláštní ustanovení o penále podle § 38p ZDP

Do zákona o daních z příjmů byl v § 38p nově upraven výpočet penále. Vychází se z částky daně tak, jak by byla stanovena oproti poslední známé dani, pokud by nebyly v rámci postupu vedoucího k doměření této daně z moci úřední dodatečně poplatníkem uplatněny vyšší částky odčitatelných položek podle § 34 ZDP (daňová ztráta, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání).

Úprava lhůt pro stanovení daně

V případech, kdy zemědělský podnikatel nesplní podmínku pokračování v zemědělské činnosti po zákonem stanovenou dobu tří let od doby převedení příslušného majetku, dochází k úpravě lhůt pro stanovení daně podle § 38r ZDP.

Nová oznamovací povinnost týkající se osvobozených příjmů

Nové ustanovení § 38v ZDP zavádí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob oznamovací povinnost týkající se osvobozených příjmů. Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a § 4a a také podle § 6 a § 10 ZDP.
 
Poplatník bude oznamovat osvobozený příjem vyšší než 5.000.000 Kč (příjem se posuzuje jednotlivě), a to nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel.
 
Oznámení nemá předepsaný tiskopis, lze jej učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. To neplatí pro případy, kdy si tyto informace může správce daně získat z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce (platí pro zdaňovací období 2015).
 
S nově zavedenou povinností souvisí pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu dle § 38w ZDP.


Související článek:
Změny u právnických osob od 1. 1. 2015


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

jaroslav
24. 2. 2015 17:46:26
Dobrý den, jsem OSVČ a určuji náklady paušálem 60%. Současně rozděluji náklady a výdaje na manželku, jako spolupracující osobu. Pro mě i pro ni se jedná o jediný příjem. V této souvislosti bych měl následující dva dotazy:
1) Mezní příjem pro kategorii neřemeslných živností činí 2 mil. Kč (předpokládám po odečtení DPH). Tento mezní příjem se vztahuje na příjem před rozdělením mezi hlavní a spolupracující osobu, nebo je vztažen na hlavní osobu a spolupracující osoba může stanovit vlastní paušální výdaje nad tento rámec v závislosti na částce, která na ní byla rozdělena?
2) Dále by mě zajímal postup výpočtu paušálních výdajů v případě překročení mezní výše příjmů. Uvádím příklady:
- příjem 1200 000,- výdaje paušálem 720 000,-
- příjem 2 000 000,- (přesně) výdaje paušálem 1 200 000,-
- příjem 3 000 000,- výdaje do daň přiznání 1 200 000,-
Možná je to jednoduché, ale rád bych měl jistotu. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ventilatory.net
Ventilátory a díly pro vzduchotechniku.
www.ventilatory.net

Andrea Mášová
Účetní a daňové služby.
seznam.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
-0,145 Kč
23,24 Kč
0,025 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 16.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru