Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pozdní podání daňového přiznání


Ing. Jiří Nigrin
6. 5. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokuta za opožděné podání daňového přiznání se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, pokud je nižší než 200 Kč.

Foto: Fotolia.eu

 

Kdy je třeba podat příslušné daňové přiznání a co se stane v případě, že se s přiznáním opozdíte nebo ho podáte u jiného než místně příslušného správce daně? To se dozvíte v tomto článku.


 
Řádné daňové přiznání je povinen podat daňový subjekt, kterému to ukládá zákon, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván, a to ve lhůtách stanovených zákonem. Obecně tuto lhůtu stanoví zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ), v § 135 až 137, nebo speciální ustanovení jednotlivých daňových zákonů.

Kdy podat daňové přiznání

Daňové přiznání se podává:
 • u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců (týká se daní z příjmů), nejpozději:
 • do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (letos byla tato lhůta do 2. 4.);
 • jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce (daňový poradce nebo advokát), nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (letos do 1. 7.). To však platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty;
 • u daní vyměřovaných na zdaňovací období, které činí 12 měsíců, nejpozději do konce prvního měsíce, jímž začíná běh zdaňovacího období (zde půjde o přiznání k dani silniční a k dani z nemovitostí);
 • je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období (tato lhůta se týká přiznání k dani z přidané hodnoty a také spotřebních daní).
Speciální lhůty pak stanoví zákon pro podání daňových přiznání k dani dědické, k dani darovací a k dani z převodu nemovitostí.
 
Pokud nevznikla daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost (k dani, ke které je registrován), sdělí tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Zachování lhůty a způsoby podání daňového přiznání

Lhůta je zachována, je-li nejpozději posledního dne lhůty:
 • učiněn úkon u věcně a místně příslušného správce daně,
 • podána u provozovatele poštovních služeb poštovní zásilka obsahující takovéto daňové podání (rozhodující je poštovní razítko na zásilce),
 • podána datová zpráva, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem na technické zařízení správce daně,
 • podána datová zpráva do datové schránky věcně a místně příslušného správce daně.
Podání lze platně učinit i prostřednictvím datové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu, pak je však nutné toto podání do 5 dnů potvrdit, nebo opakovat některým z výše uvedených postupů.
 
Podá-li tedy daňový subjekt daňové přiznání nejpozději v poslední den zákonem stanovené lhůty (např. u daně z příjmů letos 2. 4. nebo 1. 7.) u provozovatele poštovních služeb, je lhůta pro jeho podání zachována, a to i v případě, že se toto daňové přiznání dostane do dispozice místně a věcně příslušného správce daně ve lhůtě delší než 5 pracovních dnů.
 
Stejná situace nastane, bude-li daňové přiznání podáno v zákonné lhůtě u jiného než místně příslušného správce daně. Místně nepříslušný správce má povinnost postoupit toto podání správci daně místně příslušnému správci. V uvedených případech se tedy pokuta neuloží, neboť podle zákona podal daňový subjekt přiznání včas.
 
Poněkud jiná situace nastane, když daňový subjekt podá daňové přiznání až po uplynutí zákonem stanovené lhůty, a to ať již věcně či místně nepříslušnému správci daně nebo provozovateli poštovních služeb. V tomto případě bude záležet na tom, kdy přiznání obdrží věcně a místně příslušný správce daně. V případě, že věcně i místně příslušný správce daně obdrží toto podání do lhůty pěti pracovních dní, pokuta se neuloží.

Sankce za pozdní podání daňového přiznání

Sankci za pozdní podání daňového přiznání upravuje § 250 daňového řádu. Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši:
 • 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
 • 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo
 • 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.
Pokuta za opožděné podání daňového přiznání se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její výše částku menší než 200 Kč. Do konce roku 2012 byla minimální výše pokuty stanovena na 500 Kč.
 
Podle nového odst. 4 v § 250 DŘ, který je v platnosti od 1. 1. 2013, však v případě, že daňový subjekt nepodá řádné daňové přiznání, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat toto přiznání trvá, použije se při výpočtu částky pokuty stanovená horní hranice. Výše pokuty za opožděné podaní činí v tomto případě vždy nejméně 500 Kč.
 
Maximální výše částky nesmí být vyšší než 300 000 Kč. O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

Příklad

Poplatníkovi vyšla daňová povinnost k dani z příjmů fyzických osob za kalendářní rok 2012 50 000 Kč. Daňové přiznání měl podat nejpozději 2. 4. 2013. Daňové přiznání podal ale až o 10 dnů později.
 
Do výpočtu výše pokuty se prvních 5 dnů nepočítá a za dalších 5 dnů pak vychází celková výše pokuty:
 
50 000 x 0,05 % x 5 = 125 Kč.
 
Jelikož výsledná pokuta je nižší než 200 Kč, sankce se nevyměří.

Splatnost daně a úrok z prodlení

Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Podle § 252 daňového řádu vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně až do dne platby včetně.
 
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení.
 
Úrok z prodlení se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jirka P.
27. 11. 2016 23:02:54
Dobrý den, pracuji jako důchodce na dohodu o provedení práce, daň z příjmu je za mne odváděna zaměstnavatelem na FÚ, - takže daň mám zaplacenou, avšak zapomněl jsem podat řádné daňové přiznání DzPř. Toto jsem podal až nyní v souvislosti s možností vrácení DzPř za rok 2015 a tak se ptám, zda mne může FÚ nějak finančně postihnout za pozdní podání - pokutou či penále, případně na základě čeho, a zda je možné penále nějak odpustit.
Děkuji za radu, Jiří
Hlášení závadného obsahu

stepan n.
27. 11. 2015 16:29:50
v roce 2012 jsem nepodal danove priznani co mam delat a co mi hrozi ??
Hlášení závadného obsahu

Honore
9. 5. 2015 12:54:29
Dobrý den nestihl sem pord Daně -Sem fyzická osoba tak nevím jestli to mohu podat třeba za 3mesice nebo jestli by nešlo za nejaou sankci je podat .
Hlášení závadného obsahu

Michaela
9. 5. 2015 3:30:47
Dobry den, v lonskem roce jsem mela 3 zamestnavatele a 4 mesice jsem byla vedena na uradu prace. U posledniho zamestnavatele mam vydelak 10000,- takze za me neplati dane. Ucetni jsem dala podklady od minulych zamestnavatelu a potvrzeni z uradu prace. Myslim si, ze by mi meli vratit 6-8 tis
Ucetni je celkem nespolehliva a mam obavu, ze dan.priznani vubec nepodala. Co v takovem pripade delat? Mohu to vyzadovat po ni, kdyz jsem zadala o podani zamestnavatele nebo bych ho mohla podat jeste dodatecne?
Hlášení závadného obsahu

Diana
30. 3. 2015 22:33:43
Dobrý den, momentálně se nacházím v zahraničí a zde i pracuji. Zcela jsem zapomněla na to, že budu muset podávat daňové přiznáni a teď nevím co mám dělat. Dokončila jsem školu a od června do září jsem pracovala v České republice. V říjnu jsem odjela do zahraničí a už 3 měsíc pracuji tady. Papír o potvrzení zdanitelných příjmech jsem z práce v Čechách nedostala a proto jsem jim zaslala email, aby mi ho zaslali a mohla jsem vyplnit daňové přiznání. Do podání zbývají dva dny a já nevím, jak to vyřešit.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jindra8
3. 1. 2015 20:12:23
reaguji na dotaz Jardy ze dne 4.11.2014. Měl jsem naprosto stejný případ. Dne 4.12.2014 na základě nálezů ÚS jsem podal daňové přiznání za rok 2013 a ˇFÚ mi ihned vypálil platební výměrem pokutu. A tak jsem se odvolal. Stejný problém jsem měl už dříve, taky pokuta, odvolání a odvolací orgán plat.výměr zrušil, ale FÚ pokutu nevrátil. Mám nárok na vrácení zaplacené pokuty a jak ji uplatnit. Díky za rady.
Hlášení závadného obsahu

Jarda
4. 11. 2014 10:18:39
Dobrý den, pracuji jako důchodce na dohodu o provedení práce, daň z příjmu je za mne odváděna zaměstnavatelem na FÚ, - takže daň mám zaplacenou, avšak zapomněl jsem podat řádné daňové přiznání DzPř. Toto jsem podal až nyní v souvislosti s možností vrácení DzPř za rok 2013 a tak se ptám, zda mne může FÚ nějak finančně postihnout za pozdní podání - pokutou či penále, případně na základě čeho, a zda je možné penále nějak odpustit.
Děkuji za radu, Jarda
Hlášení závadného obsahu

Eva
25. 6. 2014 9:38:56
Dobrý den, jsem zaměstnanec a letos jsem si poprvé musela podat dańové přiznání k dani z příjmů sama. Úplně jsem na to zapomněla a bylo mi vyměřeno penále ve výši 8000 Kč. Jinak mi vycházel přeplatek na dani 140 Kč. Je možné požádat FÚ o prominutí tohoto penále nebo alespoň snížení?
Hlášení závadného obsahu

jarda
20. 4. 2014 12:44:28
v r.2012 jsem byl OSVČ poslední faktury z r.2012 mi byly zaplaceny až v r.2013 musím podat daň přiznání a jaká bude sankce, v r.2013 jsem jinak nepodnikal byl jsem část roku zaměstnán a část na pracovním úřadě
Hlášení závadného obsahu

Táňa
15. 4. 2014 10:28:57
Dobrý den, podáte si dodatečné daňové přiznání. Pokutu určitě platit nebudete.
Hlášení závadného obsahu

LUKLUCTOM
15. 4. 2014 8:11:27
Dobrý den. Zjistila jsem pozdě, že lze uplatnit daňový bonus na tři děti za rok 2013, když jsem dosáhla výdělku za rok 2013 víc než 48 tis. Kč, účetní mi bohužel nic neřekla. Budu podávat řádné daň. přiznání nebo dodatečné? Budu mít z toho nějaký postih? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Táňa
2. 4. 2014 8:49:28
Dobrý den, na opravu máte tři roky od termínu, kdy se mělo daňové přiznání podat, tedy od 1. dubna příslušného roku. Pro dodatečné uplatnění slevy na manželku stačí podat opravné daňové přiznání. Žádnou pokutu platit nebudete.
Hlášení závadného obsahu

Jitka.P
31. 3. 2014 13:24:57
Dobrý den. Nevěděli jsme s manželem že na mě může uplatnit daň když mám rodičovský příspěvek. V práci mu bohužel paní účetní neřekla nic. Zajímalo by mě jestli máme ještě nárok když nestihnem v termínu nebo jestli se platí pokuta a jestli je možné ískat peníze i za minulí rok, bohužel jsme o tom nevěděli.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
1.bilanční s.r.o.
Firma poskytující komplexní ekonomický a účetní servis.
www.danovypoplatnik.cz

účetnictví Brno
Účetnictví, daně, mzdy, i on-line v dohodnutých termínech
ucetnictvibrno.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,07 Kč
-0,205 Kč
24,66 Kč
-0,342 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru