Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pokyn GFŘ D-22 a nejčastější problémové oblasti


Ing. Michal Kadlec
1. 4. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokyn D-22 upřesňuje také podmínky uplatnění slevy na manželku (manžela) dle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Foto: Fotolia

 

Začátkem letošního roku zveřejnilo Generální finanční ředitelství pokyn D-22. Podívejme se na několik příkladů nejčastějších sporných oblastí zákona o daních z příjmů, jež řeší právě tento pokyn, se kterými se může setkat téměř každý poplatník.


 
Daňové zákony bývají tak složité, že se na jejich výkladu neshodnou mnohdy ani odborníci. V řadě nejasných oblastí zákona o daních z příjmů nám může pomoci Pokyn GFŘ D-22 nazvaný „pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů“.
 
Tento pokyn nahrazuje pokyn GFŘ D-6 (který nahrazoval původní pokyn D-300 a několik ještě starších pokynů). GFŘ vydává tento pokyn (resp. „aktualizaci“ pokynů předešlých) v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona o daních z příjmů, a to nejen ze strany poplatníků daně, ale i ze strany správce daně. Řeší sporné nebo výkladově nejasné ustanovení zákona.
 
Pokyn D-22 byl zveřejněn na začátku roku 2015 – použije se však poprvé již za zdaňovací období, které začalo v roce 2014.
 
Podívejme se na několik příkladů nejčastějších sporných oblastí zákona o daních z příjmů (které řeší právě pokyn D-22), se kterými se nejčastěji může setkat téměř každý poplatník.

Bezplatné poskytnutí vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely

Příklad: Zaměstnanec měl k dispozici v říjnu a listopadu roku 2014 osobní automobil zaměstnavatele, a to bezplatně ke služebním i soukromým účelům. Pořizovací cena vozidla (včetně DPH) byla 1 000 000 Kč.
 
Zaměstnanec tento automobil používal takto:
 • v 10/2014 ke služebním i soukromým účelům,

 • v 11/2014 pouze ke služebním účelům (soukromě nebylo použito).
 
Víme, že pokud zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně poskytne motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla.
 
O jakou částku se zvýší příjem zaměstnance (1 % pořizovací ceny) v jednotlivých měsících?
 1. v 10/2014 o 10 000 Kč, v 11/2014 se příjem nezvýší,

 2. v 10/2014 o 10 000 Kč, v 11/2014 také o 10 000 Kč.

Která odpověď je správná?
 
Zákon o daních z příjmů (v § 6 odst. 6) nám říká, jak vypočítáme vstupní cenu vozidla, jaká je minimální částka zvýšení příjmů zaměstnance, jak postupujeme v případě, že má zaměstnanec k dispozici více vozidel v jednom měsíci současně nebo v jednom měsíci postupně po sobě atd. Ale jednoznačnou odpověď na naši otázku v něm nenajdeme (i když by se dala z jazykového výkladu odvodit).
 
Pokyn D-22 nám říká, že v tomto případě není rozhodující skutečnost, zda je toto vozidlo zaměstnancem pro soukromé účely v daném kalendářním měsíci skutečně použito. Stačí tedy, že ho zaměstnavatel „poskytne“ a to, jestli tuto možnost zaměstnanec využije, už není podstatné. Správná odpověď je tedy b.

Kurzové rozdíly v daňové evidenci

Daňovou evidencí rozumíme evidenci pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o:
 • příjmech a výdajích (…),

 • majetku a dluzích.
 
Ale jak je to s přeceněním zůstatků pokladen a bankovních účtů v cizích měnách k 31. prosinci? A jak je to s přeceněním zůstatků (nezaplacených) pohledávek a závazků v cizích měnách k 31. prosinci?
 1. přeceníme pouze zůstatky pokladen a bankovních účtů,

 2. přeceníme pouze zůstatky nezaplacených pohledávek a závazků,

 3. nepřeceníme ani pokladny/banky, ani pohledávky/závazky,

 4. přeceníme vše.
 
Která varianta je správně? Zákon o daních z příjmů nám toho obecně o daňové evidenci mnoho neříká. Na to reaguje právě pokyn D-22, který výslovně uvádí, že v daňové evidenci se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatků devizových účtů nebo valutových pokladen, a ani se nepřeceňují pohledávky nebo závazky v cizí měně“. Správná odpověď je tedy c.

Druhy ostatních příjmů (§ 10) u fyzických osob

Příklad: Poplatník (fyzická osoba nepodnikatel) prodá následující majetky:
 1. osobní automobil za 100 000 Kč (nakoupený za 300 000 Kč),

 2. rodinný dům za 2 500 000 Kč (nakoupený za 3 000 000 Kč),

 3. starožitný nábytek za 500 000 Kč (nakoupený za 100 000 Kč).
 
Jaký bude základ daně z těchto prodejů (ostatní příjmy podle § 10)?
 1. – 300 000 Kč,

 2. 0 Kč,

 3. + 400 000 Kč,

 4. + 200 000 Kč.
 
Základem daně (dílčím základem daně) je u ostatních příjmů podle § 10 zákona o daních z příjmů příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží (tj. nemůžeme dosáhnout ztráty).
 
Pokyn D-22 blíže specifikuje, co je vlastně jednotlivým druhem příjmu – rozumí se jím například příjem z:
 • prodeje nemovitých věcí,

 • prodeje movitých věcí,

 • prodeje cenných papírů,

 • příležitostných činností,

 • příležitostného nájmu movitých věcí,

 • převodu účasti na společnosti s. r. o. atd.
 
Správná odpověď je tedy d. Sečteme všechny příjmy z prodeje movitých věcí (auto + nábytek) a odečteme související výdaje. Poté připočítáme příjmy z prodeje nemovité věci (dům), od kterých jsme odečetli související výdaje.
 
movité věci: 100 000 + 500 000 – 300 000 – 100 000 = 200 000
nemovité věci: 2 500 000 – 3 000 000 = 0 (k záporné hodnotě se nepřihlíží)
CELKEM: + 200 000 Kč

Technické zhodnocení x oprava (plastová okna, zimní pneumatiky)

Nekonečným problémem bývá rozhodnutí, zda je vynaložený „náklad“:
 • opravou – tj. náklad uplatnitelný v daném zdaňovacím období v plné výši najednou, či

 • technickým zhodnocením – tj. náklad, který je uplatnitelný pomocí odpisů v průběhu několika let.
 
Pokyn D-22 řeší jednoznačně dvě z častých situací:
 1. plastová okna – v tomto případě záměna použitého materiálu (dřevo za plast), pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken, považujeme za opravu a nikoli za technické zhodnocení,

 2. zimní pneumatiky – zimní pneumatiky nejsou technickým zhodnocením automobilu.

Sleva na manželku/manžela „bez vlastních příjmů“

Poplatník (fyzická osoba) si svou vypočtenou daň může snížit mimo jiné také o slevu na manželku (či manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.
 
Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují:
 • dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, rodičovský příspěvek a pohřebné),

 • dávky pěstounské péče (s výjimkou odměny pěstouna) – na úhradu potřeb dítěte, při převzetí dítěte, na zakoupení osobního motorového vozidla, při ukončení pěstounské péče,

 • dávky osobám se zdravotním postižením,

 • dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc),
 • příspěvek na péči,

 • příspěvek na sociální služby,

 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,

 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,

 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,

 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen (podle § 4),

 • u manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.
 
Pokyn D-22 dále upřesňuje, že vlastními příjmy se rozumí:
 • úhrn všech vlastních příjmů obdržených od 1. ledna do 31. prosince,

 • příjmy nesnížené o daňové výdaje (tedy hrubé příjmy),

 • i příjmy, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně vůbec.
 
Pokyn D-22 také uvádí, že příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) obdržené do 31. ledna za předchozí rok se považují za příjmy tohoto minulého období.
 
Do vlastních příjmů manželky (manžela) se naopak zahrnují:
 • peněžitá pomoc v mateřství,

 • nemocenská,

 • ošetřovné,

 • podpora v nezaměstnanosti atp.
 
Úplné znění pokynu D-22 nalezneme na webových stránkách Finanční správy.


Zdroj: Pokyn GFŘ D-22
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jitka Hrdličková
17. 10. 2018 11:17:41
je pořízení nového sprchového panelu jako součást stavby nebo bereme jako investici?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetnictví SCHWARZER
Účetnictví, daňová evidence, mzdy, poradenství
www.schwarzer-net.cz

Advanis s.r.o.
Účetnictví a daňové poradenství. Praha, Velké Popovice, Chomutov.
www.advanis.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,78 Kč
0,045 Kč
23,22 Kč
-0,017 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru