Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pokyn GFŘ D-22 a nejčastější problémové oblasti


Ing. Michal Kadlec
1. 4. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokyn D-22 upřesňuje také podmínky uplatnění slevy na manželku (manžela) dle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Foto: Fotolia

 

Začátkem letošního roku zveřejnilo Generální finanční ředitelství pokyn D-22. Podívejme se na několik příkladů nejčastějších sporných oblastí zákona o daních z příjmů, jež řeší právě tento pokyn, se kterými se může setkat téměř každý poplatník.


 
Daňové zákony bývají tak složité, že se na jejich výkladu neshodnou mnohdy ani odborníci. V řadě nejasných oblastí zákona o daních z příjmů nám může pomoci Pokyn GFŘ D-22 nazvaný „pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů“.
 
Tento pokyn nahrazuje pokyn GFŘ D-6 (který nahrazoval původní pokyn D-300 a několik ještě starších pokynů). GFŘ vydává tento pokyn (resp. „aktualizaci“ pokynů předešlých) v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona o daních z příjmů, a to nejen ze strany poplatníků daně, ale i ze strany správce daně. Řeší sporné nebo výkladově nejasné ustanovení zákona.
 
Pokyn D-22 byl zveřejněn na začátku roku 2015 – použije se však poprvé již za zdaňovací období, které začalo v roce 2014.
 
Podívejme se na několik příkladů nejčastějších sporných oblastí zákona o daních z příjmů (které řeší právě pokyn D-22), se kterými se nejčastěji může setkat téměř každý poplatník.

Bezplatné poskytnutí vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely

Příklad: Zaměstnanec měl k dispozici v říjnu a listopadu roku 2014 osobní automobil zaměstnavatele, a to bezplatně ke služebním i soukromým účelům. Pořizovací cena vozidla (včetně DPH) byla 1 000 000 Kč.
 
Zaměstnanec tento automobil používal takto:
 • v 10/2014 ke služebním i soukromým účelům,

 • v 11/2014 pouze ke služebním účelům (soukromě nebylo použito).
 
Víme, že pokud zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně poskytne motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla.
 
O jakou částku se zvýší příjem zaměstnance (1 % pořizovací ceny) v jednotlivých měsících?
 1. v 10/2014 o 10 000 Kč, v 11/2014 se příjem nezvýší,

 2. v 10/2014 o 10 000 Kč, v 11/2014 také o 10 000 Kč.

Která odpověď je správná?
 
Zákon o daních z příjmů (v § 6 odst. 6) nám říká, jak vypočítáme vstupní cenu vozidla, jaká je minimální částka zvýšení příjmů zaměstnance, jak postupujeme v případě, že má zaměstnanec k dispozici více vozidel v jednom měsíci současně nebo v jednom měsíci postupně po sobě atd. Ale jednoznačnou odpověď na naši otázku v něm nenajdeme (i když by se dala z jazykového výkladu odvodit).
 
Pokyn D-22 nám říká, že v tomto případě není rozhodující skutečnost, zda je toto vozidlo zaměstnancem pro soukromé účely v daném kalendářním měsíci skutečně použito. Stačí tedy, že ho zaměstnavatel „poskytne“ a to, jestli tuto možnost zaměstnanec využije, už není podstatné. Správná odpověď je tedy b.

Kurzové rozdíly v daňové evidenci

Daňovou evidencí rozumíme evidenci pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o:
 • příjmech a výdajích (…),

 • majetku a dluzích.
 
Ale jak je to s přeceněním zůstatků pokladen a bankovních účtů v cizích měnách k 31. prosinci? A jak je to s přeceněním zůstatků (nezaplacených) pohledávek a závazků v cizích měnách k 31. prosinci?
 1. přeceníme pouze zůstatky pokladen a bankovních účtů,

 2. přeceníme pouze zůstatky nezaplacených pohledávek a závazků,

 3. nepřeceníme ani pokladny/banky, ani pohledávky/závazky,

 4. přeceníme vše.
 
Která varianta je správně? Zákon o daních z příjmů nám toho obecně o daňové evidenci mnoho neříká. Na to reaguje právě pokyn D-22, který výslovně uvádí, že v daňové evidenci se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatků devizových účtů nebo valutových pokladen, a ani se nepřeceňují pohledávky nebo závazky v cizí měně“. Správná odpověď je tedy c.

Druhy ostatních příjmů (§ 10) u fyzických osob

Příklad: Poplatník (fyzická osoba nepodnikatel) prodá následující majetky:
 1. osobní automobil za 100 000 Kč (nakoupený za 300 000 Kč),

 2. rodinný dům za 2 500 000 Kč (nakoupený za 3 000 000 Kč),

 3. starožitný nábytek za 500 000 Kč (nakoupený za 100 000 Kč).
 
Jaký bude základ daně z těchto prodejů (ostatní příjmy podle § 10)?
 1. – 300 000 Kč,

 2. 0 Kč,

 3. + 400 000 Kč,

 4. + 200 000 Kč.
 
Základem daně (dílčím základem daně) je u ostatních příjmů podle § 10 zákona o daních z příjmů příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží (tj. nemůžeme dosáhnout ztráty).
 
Pokyn D-22 blíže specifikuje, co je vlastně jednotlivým druhem příjmu – rozumí se jím například příjem z:
 • prodeje nemovitých věcí,

 • prodeje movitých věcí,

 • prodeje cenných papírů,

 • příležitostných činností,

 • příležitostného nájmu movitých věcí,

 • převodu účasti na společnosti s. r. o. atd.
 
Správná odpověď je tedy d. Sečteme všechny příjmy z prodeje movitých věcí (auto + nábytek) a odečteme související výdaje. Poté připočítáme příjmy z prodeje nemovité věci (dům), od kterých jsme odečetli související výdaje.
 
movité věci: 100 000 + 500 000 – 300 000 – 100 000 = 200 000
nemovité věci: 2 500 000 – 3 000 000 = 0 (k záporné hodnotě se nepřihlíží)
CELKEM: + 200 000 Kč

Technické zhodnocení x oprava (plastová okna, zimní pneumatiky)

Nekonečným problémem bývá rozhodnutí, zda je vynaložený „náklad“:
 • opravou – tj. náklad uplatnitelný v daném zdaňovacím období v plné výši najednou, či

 • technickým zhodnocením – tj. náklad, který je uplatnitelný pomocí odpisů v průběhu několika let.
 
Pokyn D-22 řeší jednoznačně dvě z častých situací:
 1. plastová okna – v tomto případě záměna použitého materiálu (dřevo za plast), pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken, považujeme za opravu a nikoli za technické zhodnocení,

 2. zimní pneumatiky – zimní pneumatiky nejsou technickým zhodnocením automobilu.

Sleva na manželku/manžela „bez vlastních příjmů“

Poplatník (fyzická osoba) si svou vypočtenou daň může snížit mimo jiné také o slevu na manželku (či manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.
 
Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují:
 • dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, rodičovský příspěvek a pohřebné),

 • dávky pěstounské péče (s výjimkou odměny pěstouna) – na úhradu potřeb dítěte, při převzetí dítěte, na zakoupení osobního motorového vozidla, při ukončení pěstounské péče,

 • dávky osobám se zdravotním postižením,

 • dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc),
 • příspěvek na péči,

 • příspěvek na sociální služby,

 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,

 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,

 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,

 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen (podle § 4),

 • u manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.
 
Pokyn D-22 dále upřesňuje, že vlastními příjmy se rozumí:
 • úhrn všech vlastních příjmů obdržených od 1. ledna do 31. prosince,

 • příjmy nesnížené o daňové výdaje (tedy hrubé příjmy),

 • i příjmy, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně vůbec.
 
Pokyn D-22 také uvádí, že příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) obdržené do 31. ledna za předchozí rok se považují za příjmy tohoto minulého období.
 
Do vlastních příjmů manželky (manžela) se naopak zahrnují:
 • peněžitá pomoc v mateřství,

 • nemocenská,

 • ošetřovné,

 • podpora v nezaměstnanosti atp.
 
Úplné znění pokynu D-22 nalezneme na webových stránkách Finanční správy.


Zdroj: Pokyn GFŘ D-22
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zuzana
21. 8. 2019 7:45:47
mohu vést vestavné spotřebiče v evidenci majetku?
Hlášení závadného obsahu

Jitka Hrdličková
17. 10. 2018 11:17:41
je pořízení nového sprchového panelu jako součást stavby nebo bereme jako investici?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Plastické logo na zeď
Dáme vašemu logu 3D rozměr a umístíme například do recepce.
www.aproduction.cz

Tovomarket s.r.o.
montáž, servis a prodej v oblasti voda, topení a plyn
www.tovomarket.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru