Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Podání oznámení ohledně odpočtu na výzkum a vývoj


Redakce
20. 2. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Oznámením poplatník oznamuje správci daně svůj záměr v budoucnu odečíst od základu daně odpočet v souvislosti s konkrétním projektem výzkumu a vývoje.

Foto: 123RF

 

Jak na podání oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů? Generální finanční ředitelství vydalo upřesňující informaci, která má pomoci fyzickým i právnickým osobám.


 
Fyzické i právnické osoby si mohou od roku 2005 podle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje (dále jen „odpočet“).

V návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, s účinností od 1. 4. 2019 došlo k významným změnám v uplatňování tohoto odpočtu. V této souvislosti byla do ZDP zavedena nová povinnost oznámit správci daně záměr odečíst od základu daně odpočet.

Změna terminologie s účinností od 1. 4. 2019:
  • Pojem „projekt výzkumu a vývoje
Realizací projektu výzkumu a vývoje se nově rozumí pouze samotné provádění činností ve výzkumu a vývoji. Pod pojmem „projekt výzkumu a vývoje“ je tedy nově nutno rozumět veškeré skutečnosti a činnosti související s konkrétním výzkumem a vývojem poplatníka.
  • Pojem „projektová dokumentace“
Projektová dokumentace je dokument, jehož náležitosti jsou stanovené v § 34c ZDP, ve znění účinném od 1. 4. 2019. Ve znění účinném do 31. 3. 2019 byl pro dokument, který musel obsahovat povinné náležitosti, používán pojem „projekt výzkumu a vývoje“.

Nová povinnost podat oznámení

Podání oznámení je novou povinností poplatníků. Jedná se o první úkon poplatníka vůči správci daně v případě realizace konkrétního projektu výzkumu a vývoje, který je nutné učinit pro splnění podmínek pro následné uplatnění odpočtu. Oznámením poplatník oznamuje správci daně svůj záměr v budoucnu odečíst od základu daně odpočet v souvislosti s konkrétním projektem výzkumu a vývoje, tj. s konkrétní výzkumnou a vývojovou činností.

Poplatník musí podat toto oznámení v souvislosti s realizací konkrétního projektu výzkumu a vývoje pouze jednou (platí pro jednoleté i víceleté doby řešení projektů výzkumu a vývoje), a to na začátku časového úseku, v němž hodlá výdaje vynaložené na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnout do odpočtu.

Poplatník má povinnost podat oznámení za každý projekt výzkumu a vývoje zvlášť, přičemž oznámení za více projektů výzkumu a vývoje může být obsaženo v jednom podání.

Oznámením je stanoven přesný okamžik, od kterého lze vynaložené výdaje při realizaci výzkumné a vývojové činnosti zahrnout do odpočtu za předpokladu, že budou splněny další podmínky stanovené v ZDP.

Pokud bude výdaj vynaložen přede dnem učinění tohoto oznámení, byť v souvislosti s realizací projektu výzkumu a vývoje, nebude jej možné do odpočtu zahrnout.

Nově tak již poplatník nebude povinen prokazovat, že projekt výzkumu a vývoje (vymezení pojmu ve znění do 31. 3. 2019) existoval a byl schválen před zahájením výzkumných a vývojových činností.

Povinné náležitosti oznámení podle zákona

Základní identifikační údaje o poplatníkovi – právnická osoba:
  • obchodní firma nebo název dle zápisu v obchodním rejstříku u podnikatele nebo název u ostatních právnických osob, které nejsou podnikateli,
  • adresa sídla poplatníka – viz údaje shodné s údaji z veřejného rejstříku, tj. název města, název ulice, číslo popisné/orientační a PSČ, pokud jsou tyto údaje ve veřejném rejstříku uvedeny,
  • daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.
Základní identifikační údaje o poplatníkovi – fyzická osoba:
  • jméno podnikatele,
  • adresa sídla podnikatele,
  • adresa místa trvalého pobytu poplatníka,
  • daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.
Název projektu výzkumu a vývoje vystihující jeho obecné zaměření

Podle odůvodnění nové právní úpravy musí název projektu výzkumu a vývoje vystihovat jeho obecné zaměření. Název musí být odlišitelný od ostatních názvů projektů výzkumu a vývoje poplatníka tak, aby nedošlo k jeho záměně a aby následně mohlo dojít k přiřazení oznámení k projektové dokumentaci.

To jinými slovy znamená, že název projektu výzkumu a vývoje není pouze základní povinnou náležitostí oznámení, ale hraje důležitou roli v následném uplatňování výdajů do odpočtu. K oznámenému projektu výzkumu a vývoje je poplatník povinen zpracovat a schválit projektovou dokumentaci (§ 34c ZDP) a v ní uvést oznámený název projektu výzkumu a vývoje.

Název projektu výzkumu a vývoje, který poplatník uvede v oznámení, slouží k přiřazení ke konkrétní projektové dokumentaci. Pokud nebude splněna tato zákonná podmínka (správce daně dle názvu projetu výzkumu a vývoje nebude schopen podané oznámení přiřadit k názvu uvedenému ve schválené projektové dokumentaci), pak nebude možné odpočet související s příslušným projektem výzkumu a vývoje (tedy s příslušnou činností) uplatnit v základu daně.

Zahrnování výdajů do odpočtu ve vazbě na oznámení

Dle § 34c odst. 1 písm. a) ZDP je pro uznatelnost výdajů, které lze zahrnout do odpočtu, stanovena nová podmínka. Nově platí, že výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj zahrnovanými do odpočtu se rozumí výdaje, které poplatník vynaložil ode dne podání oznámení správci daně při realizaci projektu výzkumu a vývoje.

Pokud bude výdaj vynaložen přede dnem podání tohoto oznámení, byť v souvislosti s realizací projektu výzkumu a vývoje, nebude jej možné do odpočtu zahrnout.

Provázanost oznámení a projektové dokumentace

Dle ustanovení § 34c odst. 2 ZDP lze odpočet související s oznámeným projektem výzkumu a vývoje odečíst od základu daně nejdříve za období, pro které je ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání schválena projektová dokumentace. Projektová dokumentace musí být v této lhůtě schválena i v případě, že v takovém období nelze odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že oznámení učiněné správci daně a zahájení činnosti výzkumu a vývoje (a s ní související počátek vynakládání výdajů) samo o osobě nestačí k tomu, aby pro dané období byly splněny podmínky pro uplatnění odpočtu. Další podmínkou je, aby poplatník pro dané období měl zpracovanou a schválenou projektovou dokumentaci se zákonnými náležitostmi, a to nejpozději ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání.

Poplatníci nemají povinnost předložit projektovou dokumentaci spolu s řádným daňovým přiznáním. Jejich povinností však je prokázat následně správci daně, že projektová dokumentace ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání existovala a byla schválena.

Způsob podání oznámení

Pro způsob podání oznámení platí obecná pravidla pro podání podle daňového řádu. To znamená, že oznámení lze dle § 71 daňového řádu podat písemně, datovou zprávou nebo ústně do protokolu. Podle § 70 odst. 3 daňového řádu platí, že z podání musí být zřejmé, kdo jej činí, čeho se týká a co se navrhuje.

Oznámení není ve smyslu daňového řádu daňovým tvrzením, proto se na něj nevztahují pravidla a omezení stanovená v § 72 daňového řádu. Oznámení není „formulářovým podáním“, Ministerstvo financí ani správce daně tedy k němu nevydali žádný tiskopis ani jiný standardizovaný formulář.

Příklad

Poplatník má povinnost podat řádné daňové přiznání ve lhůtě do 1. 4. za zdaňovací období kalendářního roku. Dobu řešení projektu si stanovil od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2021. Správce daně obdrží dne 1. 5. 2019 oznámení dle § 34ba ZDP se zákonnými náležitostmi a ve stejný den, tedy 1. 5. 2019, začal poplatník vynakládat výdaje na činnosti výzkumu a vývoje.

Poplatník dne 1. 5. 2019 splnil podmínku podání oznámení svého záměru v budoucnu uplatnit odpočet a zároveň začal vynakládat výdaje na činnosti výzkumu a vývoje, proto lze do odpočtu zahrnout výdaje vynaložené od 1. 5. 2019 do konce řešení projektu výzkumu a vývoje za předpokladu, že poplatník nejpozději ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání (1. 4. 2020) schválí projektovou dokumentaci s náležitostmi podle § 34c ZDP.

V roce 2020 ani v roce 2021 již poplatník nemá povinnost podat další oznámení, protože již bylo pro daný projekt výzkumu a vývoje jednou správci daně oznámeno, a to dne 1. 5. 2019.


Další příklady naleznete v informaci Generálního finančního ředitelství na webových stránkách Finanční správy.


Související článek:
Novinky v oblasti daní od 1. dubna 2019


Zdroj: Finanční správa (Informace k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů)
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Žádost o vrácení DPH z jiných členských států

23. 9. 2020 | Plátci DPH, kteří chtějí požádat o vrácení daně z jiných členských států, tak musí učinit do 30. 9., a to elektronicky prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy. Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem nemohou být předány jiným členským státům k vyřízení. Další informace a návod najdete na webu Finanční správy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ChciSystem s.r.o.
Vedení účetnictví, konzultace a zakázkové úpravy systému POHODA.
www.chcisystem.cz

Objednávkový systém Arebo
Objednávkový systém usnadňuje práci velkoobchodům, výrobcům a dovozcům
www.arebo.cz

Daňový kalendář

30. 9. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
30. 9. 2020 Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,11 Kč
0,090 Kč
23,29 Kč
0,097 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru