Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy k dani z příjmů FO pro rok 2016


Redakce
21. 2. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Termín pro zpracování ročního zúčtování či daňového přiznání se pomalými kroky přibližuje. Možná, že máte ještě nějaké nejasnosti ohledně tiskopisů, slev na dani či daňového zvýhodnění. Finanční správa proto odpovídá na nejčastější dotazy.


 

Tiskopisy

 Jsem plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a zaměstnávám pouze dva zaměstnance, kterým vyplácím měsíční daňové bonusy z vlastních finančních prostředků. Jaký formulář mám použít, pokud žádám správce daně o poukázání těchto daňových bonusů?
 
 Použijte tiskopis č. 25 5241 MFin 5241 – vzor č. 10 s názvem „Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech“. O měsíční daňové bonusy musí plátce daně požádat za každý měsíc na samostatné žádosti. Za předpokladu, že plátce vyplácí daňové bonusy a nežádá formou žádostí ani nesnižuje odvody záloh, jsou mu tyto vyplacené částky na daňových bonusech vráceny na základě podaného „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ za příslušné období jako přeplatek na dani (za předpokladu, že přeplatek vznikl).
 
Pokud budete žádat o doplatky na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, použijte tiskopis č. 25 5246 MFin 5246 – vzor č. 10. Na žádostech neopomeňte označit, zda se jedná o žádost běžnou, či dodatečnou, a podmínkou je, že plátce daně částku daňových bonusů již poplatníkovi vyplatil (tuto skutečnost je vhodné správci daně doložit spolu s podanou žádostí).
 
Jaký vzor Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti je nutné použít za zdaňovací období 2016 pro účely daňového přiznání?
 
Pro zdaňovací období 2016 je v platnosti vzor tiskopisu č. 24. Zároveň byl pro zdaňovací období 2017 vydán nový vzor č. 25. Dále je zveřejněno potvrzení pro účely srážkové daně dle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, které může poplatník použít po konci roku 2016 pro účely zahrnutí příjmů včetně sražené daně z dohod o provedení práce do daňového přiznání – jedná se o vzor č. 3 a pro účely zdaňovacího období 2017 byl vydán vzor č. 4.
 
Pracuji již několik let u stejného zaměstnavatele. Musím pro rok 2017 podepisovat „Prohlášení k dani“ na novém tiskopisu?
 
Ve zdaňovacím období 2017 lze použít kromě vydaného vzoru č. 25 i všechny předcházející vzory.

Slevy na dani

Pokud chci podle § 35ba zákona o daních z příjmů uplatnit za rok 2016 slevu na dani na manželku, která je na mateřské dovolené a nemá vlastní příjem vyšší než 68 000 Kč, počítá se do vlastního příjmu manželky i rodičovský příspěvek nebo mateřská?
 
Příjmy, které se do vlastního příjmu manžela či manželky nezahrnují (úplný výčet):
 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.
Příjmy, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují (namátkový výčet, často chybně uplatňovaných):
 • veškeré příjmy od zaměstnavatele „v hrubém“,
 • příjmy z podnikání, příjmy z nájmu atd.,
 • příjmy od daně osvobozené (např. z prodeje nemovitosti, auta, cenných papírů),
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřovné,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • odměny pěstouna.
Rodičovský příspěvek je jednou z dávek státní sociální podpory (stejně tak i porodné, přídavek na dítě atd.), a proto se do vlastního příjmu manželky pro účely uplatnění slevy na manželku nezahrnuje. Naopak peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) představuje dávku vyplácenou v rámci nemocenského pojištění, proto se zahrne do vlastního příjmu manželky pro účely uplatnění slevy na manželku.
 
Pokud jsem se oženil v polovině roku 2016, mohu si uplatnit plnou výši slevy na manželku podle § 35ba zákona o daních z příjmů? Hraje nějakou roli skutečnost, že manželka je od měsíce února 2016 na mateřské dovolené?
 
Slevu na dani na vyživovanou manželku žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti můžete uplatnit pouze v případě, že manželka neměla příjmy vyšší než 68 000 Kč za celý rok. Do těchto příjmů se zahrnuje i peněžitá dávka v mateřství, nikoliv však rodičovský příspěvek, který představuje formu dávek státní sociální podpory.
 
V případě, že jsou splněny podmínky shora uvedené, můžete si uplatnit slevu na manželku ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně.
 
Za manžela/manželku se pro účely daně z příjmů považuje také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Daňové zvýhodnění

  Za jakých podmínek mohu uplatnit daňový bonus?
 
Daňový bonus (roční) může za rok 2016 uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, § 7, § 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Minimální mzda je upravena v § 21g zákona o daních z příjmů. U poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup dle § 36 odst. 7 nebo 8, a příjmy, které jsou podle § 38f vyjmuty se zdanění.
 
Maximální limit pro vyplacení ročního daňového bonusu je 60 300 Kč. Minimální výše pro výplatu daňového bonusu činí 100 Kč.
 
Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 5 025 Kč měsíčně, jestliže úhrn příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy (tj. pro rok 2016 částku 4 950 Kč a pro rok 2017 částku ve výši 5 500 Kč). Do těchto příjmů se také nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
 
Jakým způsobem ve zdaňovacím období 2016 a 2017 prokazuje zaměstnanec nárok na daňové zvýhodnění u zaměstnavatele?
 
  Podle § 38l odst. 3 zákona o daních z příjmů nárok na daňové zvýhodnění poplatník (zaměstnanec) u plátce daně (zaměstnavatele) na základě podepsaného „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ prokazuje:
 • úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvojence nebo v péči, která nahrazuje péči rodičů, druhého z manželů a vnuků),
 • předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem,
K uvedenému bodu Generální finanční ředitelství sděluje, že bude u daňového zvýhodnění akceptovat (platí i pro zdaňovací období 2017) kromě zákonem stanoveného průkazu „ZTP/P“ i rozhodnutí vydaná Úřadem práce České republiky o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“.
 • jsou-li oba manželé zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele manželky (manžela), že nárok na daňové zvýhodnění současně neuplatňuje druhý z manželů,
 • potvrzením školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,
 • potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník vyživuje ve společně hospodařící domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Ve lhůtě do 15. února po uplynutí roku může též zaměstnanec dodatečně se žádostí o roční zúčtování záloh uplatnit i nárok na daňové zvýhodnění, který v průběhu roku včas z jakýchkoliv důvodů neuplatnil, a za tím účelem ve stejné lhůtě musí zaměstnavateli předložit výše uvedené předepsané průkazy.
 
Zaměstnankyně předložila při nástupu do zaměstnání potvrzení o denním studiu na vyšší odborné škole a rozhodnutí ředitele školy o povolení individuálního vzdělávacího plánu. Zaměstnankyni není 26 let a žije ve společně hospodařící domácnosti s rodiči. Může tato zaměstnankyně uplatňovat slevu na dani na studenta? A může rodič uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě?
 
Slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů může uplatnit poplatník po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let.
 
Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená v zákoně o státní sociální podpoře. Podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) tohoto zákona nelze za soustavnou přípravu na budoucí povolání považovat dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na středních školách a vyšších odborných školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné (§ 10 téhož zákona) nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti.
 
Pokud zaměstnankyně skutečně studuje vyšší odbornou školu formou denního studia, jak se uvádí v potvrzení, potom je toto studium považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání, i když má rozhodnutím ředitele školy povolen individuální vzdělávací plán.
 
Zaměstnankyně si může uplatnit slevu na dani na studenta a zároveň může rodič uplatňovat daňové zvýhodnění, pokud jsou splněny podmínky § 35c odst. 6 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů, a za předpokladu, že tento nárok prokáže v souladu s § 38l odst. 3 téhož zákona.
 
Zaměstnavatel ve zdaňovacím období 2016 srážel zálohy na daň ze závislé činnosti zaměstnanci, kterému zemřela manželka. Ve společně hospodařící domácnosti s ním žijí čtyři děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění, a to dvě vlastní nezletilé děti a dvě zletilé děti manželky. Je možné i po smrti manželky považovat za vyživované děti poplatníka ve smyslu § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů zletilé vlastní děti zemřelé manželky, které s ním nadále žijí ve společně hospodařící domácnosti?
 
Za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě osvojené, dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel a dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu.
 
Pokud trvá společná hospodařící domácnost dětí s ovdovělým poplatníkem, může uplatňovat daňové zvýhodnění na tyto děti podle § 35c zákona o daních z příjmů jako doposud u svého zaměstnavatele, pokud splňuje ostatní podmínky dané tímto zákonem.
 
Mzdová účetní odmítla můj požadavek na uplatnění daňového zvýhodnění na dceru, která je svobodná, ve věku 20 let a se svým dítětem žije se mnou a s mojí ženou ve společně hospodařící domácnosti. Od září 2016 zahájila dálkové studium na vyšší odborné škole. Domnívám se, že mám na daňové zvýhodnění na dceru nárok.
 
Za předpokladu, že dcera není výdělečně činná a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, je Vaše domněnka oprávněná. Podmínka soustavné přípravy na budoucí povolání podle § 35c odst. 6 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů je splněna a daňové zvýhodnění by za existence Vámi popsaných skutečností a zákonných předpokladů bylo možné uplatnit.

Studenti

Jsem student a ve zdaňovacím období 2016 jsem pracoval na základě dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč, jak je mi tento příjem zdaněn?
 
V případě, že úhrnná výše příjmů z dohody o provedení práce nepřesáhla v kalendářním měsíci zdaňovacího období 2016 částku 10 000 Kč hrubého a zaměstnanec (student) u zaměstnavatele na zdaňovací období nepodepsal „Prohlášení k dani“ podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7, příp. odst. 8 zákona o daních z příjmů, zdaňují se tyto příjmy jednorázově, a to zvláštní sazbou daně ve výši 15 %. Tím je daňová povinnost vyrovnána.
 
Za zdaňovací období 2016 lze však zahrnout příjmy a z nich sraženou daň z dohod o provedení práce do daňového přiznání jak u daňových rezidentů ČR, tak i u daňových nerezidentů, za předpokladu, že poplatník je daňovým rezidentem členského státu EU či EHP.
 
Pro účely zahrnutí těchto příjmů do daňového přiznání za zdaňovací období 2016 byl vydán tiskopis MFin 5460/A – Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (vzor č. 3).
 
Pro studenta je však výhodnější podepsat u zaměstnavatele „Prohlášení k dani“ a uplatnit slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů (na poplatníka a na studenta) přímo u zaměstnavatele.
 
Podle § 38k odst. 7 zákona o daních z příjmů dodatečně přihlédne plátce daně k uvedeným skutečnostem při ročním zúčtování záloh, a to i v případě, byla-li daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně, prokáže-li poplatník rozhodné skutečnosti pro uznání slev na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů a daňového zvýhodnění nejpozději do 15. února roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a podepíše-li současně v této lhůtě „Prohlášení k dani“ podle odst. 4 a 5 (pozor, podle § 38k odst. 6 zákona o daních z příjmů může poplatník podepsat „Prohlášení k dani“ na stejné období kalendářního roku pouze u jednoho plátce daně).
 
Od června 2016 jsem byla na brigádě, kde jsem podepsala „daňové přiznání“ a v srpnu jsem nastoupila do zaměstnání, kde jsem opět podepsala „daňové přiznání“. Nyní jsem se dozvěděla, že daňové přiznání se může podávat jen jednou. Jaké to pro mě může mít důsledky?
 
Z Vašeho dotazu je zřejmé, že máte na mysli podepsání nikoliv „daňového přiznání“, ale Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti. Je to tiskopis, na kterém zaměstnanec potvrzuje pro konkrétního zaměstnavatele, že u něho chce uplatnit slevy na dani (prohlášení podle § 38k odst. 4 zákona o daních z příjmů).
 
Toto Prohlášení k dani je skutečně možné na stejné období kalendářního roku podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele (§ 38k odst. 6 zákona o daních z příjmů). Pokud jste Prohlášení k dani na měsíce červen a červenec podepsala pro jednoho zaměstnavatele, můžete v srpnu podepsat Prohlášení k dani pro dalšího zaměstnavatele, za předpokladu, že pro předcházejícího zaměstnavatele již nevykonáváte žádnou činnost.
 
Upozorňujeme však zároveň na skutečnost, že v Pokynu D-22 je uvedeno, že: „Změní-li poplatník v průběhu kalendářního měsíce tzv. hlavního zaměstnavatele (jestliže pobírá mzdu v tomto měsíci od více plátců daně, ale postupně za sebou), může pro účely výpočtu zálohy na daň podepsat Prohlášení k dani na další část kalendářního měsíce též u nového plátce, a to v zákonné lhůtě do 30 dnů po nástupu do zaměstnání. Oba plátci daně mu pak za tento kalendářní měsíc vypočtou zálohu měsíční sazbou daně podle § 38h odst. 2 zákona o daních z příjmů, ale měsíční slevu na dani podle § 35ba zákona a měsíční daňové zvýhodnění může poskytnout poplatníkovi pouze jeden z nich (§ 38k odst. 3 zákona o daních z příjmů); činí tak zpravidla ten, od kterého poplatník odchází.“

Roční zúčtování

V roce 2016 jsem pracoval po celý rok u jednoho zaměstnavatele, v dubnu 2016 jsem s jiným zaměstnavatelem uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou 4 500 Kč. Mohu požádat o provedení ročního zúčtování?
 
Můžete. Pokud příjmy od druhého zaměstnavatele byly obdrženy na základě dohody o provedení práce a nepřesáhly v jednom kalendářním měsíci 10 000 Kč a byla z nich sražena daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.
 
V roce 2016 jsem měl celý rok pouze jednoho zaměstnavatele. V červnu 2016 jsem si způsobil pracovní úraz a pojišťovna mi vyplatila náhradu za ztrátu na výdělku ve výši 8 000 Kč. Mohu požádat o provedení ročního zúčtování záloh?
 
Nemůžete, protože máte povinnost podat daňové přiznání. Příjmy od pojišťovny se v tomto případě pokládají za příjmy od druhého zaměstnavatele a pojišťovna srazila z těchto příjmů zálohu na daň. Tyto příjmy musíte zahrnout do daňového přiznání.
 
Do března 2016 jsem byl nezaměstnaný. Do konce října 2016 jsem pracoval u jednoho zaměstnavatele. Pak jsem byl opět nezaměstnaný. Mohu požádat o roční zúčtování záloh?
 
O roční zúčtování záloh můžete požádat zaměstnavatele, u něhož jste pracoval do konce října. I kdybyste neměl nárok na jiné slevy na dani, základní slevu na poplatníka jste uplatnil pouze za sedm měsíců, v ročním zúčtování záloh Vám plátce daně však od daně odečte základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč za celé zdaňovací období.
 
V červnu 2016 jsem odešel do starobního důchodu. Do té doby jsem měl pouze jednoho zaměstnavatele. Mohu jej požádat o roční zúčtování záloh?
 
Můžete, a jak již bylo uvedeno výše, plátce daně Vám odečte základní slevu na dani v celé výši.

Kompenzace odstupného

Je kompenzace odstupného zdanitelným příjmem?
 
Od roku 2012 byl do zákona o zaměstnanosti začleněn nový institut (§ 44b) tzv. kompenzace odstupného. Z dikce zákona o zaměstnanosti před rokem 2012 totiž plynulo, že při vzniku nároku na odstupné se posouvá výplata podpory v nezaměstnanosti o dobu, po kterou měl být bývalý zaměstnanec zabezpečen odstupným bez ohledu na to, zda bylo odstupné skutečně vyplaceno či nikoli. Tím se někteří uchazeči o zaměstnání bez vlastního zavinění dostávali do situace, kdy byli po dobu několika měsíců zcela bez finančních prostředků, protože neměli odstupné ani podporu v nezaměstnanosti.
 
Kompenzaci odstupného vyplácí místně příslušná pobočka Úřadu práce České republiky. Kompenzace za nevyplacené odstupné je plněním z uplatňování nástrojů státní politiky zaměstnanosti, které je vypláceno ze zdrojů pasivní politiky zaměstnanosti. Kompenzace odstupného je proto jako nástroj státní politiky zaměstnanosti příjmem, který je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů.

Mzdový list

Jaký výsledek ročního zúčtování a výpočet daně má být uveden na mzdovém listě roku 2016?
 
Dne 20. prosince 2016 bylo zveřejněno na internetových stránkách Finanční správy toto sdělení: „Podle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů mzdový list obsahuje údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění. Pro účely mzdového listu za zdaňovací období 2016 se jedná o údaje o ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016, a to včetně výpočtu daně za období 2015.
 
Zároveň však sdělujeme, že Finanční správa ČR nebude rozporovat případy, kdy na mzdovém listě za zdaňovací období 2016 bude uveden příp. výsledek ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016 včetně výpočtu daně za toto období. Totéž platí i pro zdaňovací období 2015.“
 
 
Související články:
Slevy na dani z příjmů u fyzických osob za rok 2016
Nezdanitelné části základu daně u FO pro rok 2016
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

rcvt
18. 3. 2017 22:58:22
Požádal jsem svého zaměstnavatele, u něhož jsem nastoupil v roce 2016 uprostřed října do pracovního poměru, aby mi vystavil Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016. Dodal ho, ale v záhlaví je uvedeno "Poplatník podepsal prohlášení na zdaňovací období 2016 na tyto měsíce zdaňovacího období 11 - 12." Nemělo by tam být uvedeno 10 - 12, když jsem nastoupil už v říjnu?
Hlášení závadného obsahu

kremenakovao
14. 3. 2017 11:48:35
Dobrý den,věd.pracovník dostal z Bruselu odměnu vyplacenou v EUR ,jako hodnotitel věd.projektu ERC.Jak ji má zdanit v ČR.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Radka
13. 3. 2017 11:43:31
Ivana Trucová: V případě řádného ukončení studia (ukončeno státní závěrečnou zkouškou) platí status studenta ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém státní závěrečnou zkoušku student vykoná (např. státní závěrečná zkouška v červnu - status studenta ještě po celý červenec).

V případě, že po dobu prázdnin vykonává student po celý měsíc výdělečnou činnost (pracovní smlouva, DPP - pouze v případě, že zakládá účast na nemocenském pojištění, DPČ) nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti, ztrácí v tomto měsíci status studenta.
Hlášení závadného obsahu

Ivana Trucová
13. 3. 2017 10:14:22
Dcera ukončila studium na VŠ státní zkouškou v červnu 2016, promoci měla v červenci 2016, do zaměstnání nastoupila k 1. září 2016. Za které měsíce mám nárok na daňové zvýhodnění na dítě? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Milan Dittrich
Uživatel POHODA
21. 2. 2017 11:13:03
Zaměstnanec požádal v RZD o slevu na manželku. Stačí pouze doložit jeho prohlášení o příjmu manželky pod 68 tis. Jeho manželka však pracuje na poloviční úvazek, kde má příjem cca 4-5 tis. měsíčně a uplatňuje slevu. Může zaměstnavatel přihlížet jen k jeho prohlášení.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
RVC NET s.r.o.
Nabízíme rozsáhlé portfolio služeb, které usnadní vaše podnikání!
www.rvcnet.cz

Reelton s.r.o.
Obchodní a poradenská společnost.
www.reelton.com

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,77 Kč
-0,020 Kč
23,27 Kč
0,013 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru