Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Od roku 2018 se rozšířilo osvobození příjmů od daně


Ing. Martin Děrgel
23. 7. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Prodej podílu na firmě je osvobozen od daně z příjmů, pokud doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem přesahuje pět let.

Foto: 123RF

 

Aby se minimalizovala daň z příjmů, je dobré preferovat druhy příjmů, které buď nejsou předmětem daně, anebo od ní jsou osvobozeny. Dnes se zaměříme na věcné změny rozšiřující od roku 2018 možnosti osvobození od daně z příjmů fyzických osob.


 

78 druhů příjmů fyzických osob osvobozených od daně

V aktuálním znění zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) najdeme 78 druhů příjmů fyzických osob osvobozených od daně. A to počítáno podle písmen paragrafů, přičemž pod jedním takovýmto „druhem příjmu“ se však často ukrývá více konkrétních typů příjmů.

Příkladem může být „druh příjmu“ uvedený v § 4 odst. 1 písm. h) ZDP zahrnující dávky z důchodového, nemocenského a sociálního pojištění, dále podporu v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci, pobídky od úřadu práce a podobně.

Příjmy lidí osvobozené od daně najdeme rozesety po ZDP ve čtyřech ustanoveních:
  • § 4 odst. 1 – pod písmeny od a) po zk) je 37 druhů úplatných příjmů,
  • § 4a – v písmenech a) až p) najdeme 16 druhů bezúplatných příjmů,
  • § 6 odst. 9 – jehož 22 typů osvobození pod písmeny a) až v) se týká pouze zaměstnanců,
  • § 10 odst. 3 – v písmenech a) až c) se ukrývá osvobození tří druhů tzv. ostatních příjmů lidí.
Jak známo, příjmy fyzických osob mohou spadat do pěti dílčích základů daně – dle § 6 až § 10 ZDP – z čehož osvobozené příjmy najdeme jen mezi příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) a v malé míře také u ostatních příjmů (§ 10 ZDP).

Ovšem naprostou většinu příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“) ukrývají ustanovení § 4 a § 4a ZDP, která nejsou a priori vymezena pro některý ze zmíněných pěti druhů příjmů. Nicméně zpravidla jsou těmito dvěma paragrafy osvobozeny příjmy, které by se jinak zdaňovaly coby „ostatní příjmy“ podle § 10 ZDP.

Rozšíření možností osvobození příjmů od DPFO, o kterém bude řeč, přinesla loňská velká novela ZDP – zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „Novela“). Tato sice nabyla účinnosti již 1. 7. 2017, ovšem změny v osvobození se začaly uplatňovat až od zdaňovacího období roku 2018. S ohledem na omezený rozsah příspěvku se zaměříme jen na věcné novinky, které jsou pro lidi vesměs příznivé.

Změny osvobození od DPFO u úplatných příjmů

Do § 4 odst. 1 ZDP zasáhla Novela dvanácti změnovými body, které postihly osm písmen, jak shrnuje tabulka.

Tab.: Novela ZDP v oblasti osvobození příjmů od DPFO
 
Pořadí Označení příjmu § 4 odst. 1 Základní podmínka a omezení Novela
1 Prodej objektů bydlení písm. a) Bydliště dva roky před prodejem Upřesnění
2 Prodej jiných nemovitých věcí písm. b) Prodej po pěti letech od nabytí Věcné změny
3 Stipendia a podpory písm. k) I příspěvky od fundací a spolků Věcné změny
4 Prodej podílu na firmě písm. s) Prodej po pěti letech od nabytí Věcné změny
5 Odstupné za uvolnění bytu písm. v) Nutno využít pro další bydlení Upřesnění
6 Prodej cenných papírů do 100 000 Kč písm. w) Při překročení limitu se zdaní vše Věcné změny
7 Prodej cenných papírů po třech letech písm. x) Není možný souběh s předešlým Věcné změny
8 Nabytí bytové jednotky členem písm. y) Pokud se člen podílel plněním Přesun textu

Zdaleka ne všechny nemovité věci spadají mezi „objekty bydlení“, např. chaty, samostatné garáže, lesní pozemky, pole, vinice, louky, nebytové jednotky, hospodářská stavení apod. Dále je nemálo „objektů bydlení“ nesplňujících „jejich“ podmínky osvobození, třeba proto, že slouží k pronájmu nebo v nich bydlel příbuzný apod. Pak může přijít vhod osvobození příjmů z prodeje jiných nemovitých věcí.

Jeho podstatou a zároveň stěžejní podmínkou je, že doba mezi nabytím vlastnického práva a prodejem přesáhla pět let. Novela zde doplňuje, že obdobně se toto osvobození vztahuje i na příjmy z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem, přesahuje-li doba mezi nabytím vlastnického práva k nim a vypořádáním spoluvlastnictví pět let.

Tato změna navazuje na § 3 odst. 4 písm. g) bod 1 ZDP, podle kterého není vůbec předmětem DPFO příjem z vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci – ať už movité nebo nemovité – přesně podle velikosti spoluvlastnických podílů na věci.

Daňový zákon pamatuje také na bezúplatné vypořádání spoluvlastnictví, které v praxi nastává zpravidla mezi příbuznými, kdy je příjem takto „obohaceného“ spoluvlastníka osvobozen dle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP.

Dosud ale bylo daňově nespravedlivě opomenuto na situace, kdy je spoluvlastnictví k nemovité věci vypořádáváno úplatně jinak než přesně podle velikosti spoluvlastnických podílů. Peněžitý příjem takto plynoucí spoluvlastníkovi je z ekonomického hlediska obdobný příjmu z prodeje nemovité věci, resp. podílu na ní.

Jelikož ale právně nejde o prodej, nebylo možné osvobození podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP, ani když prodaný podíl na nemovité věci dotyčný spoluvlastník vlastnil přes pět let. Od roku 2018 to již možné je.

Změna osvobození stipendií a podpor je součástí širšího balíku změn souvisejících s novým daňovým řešením tzv. rodinných fundací (§ 17a odst. 2 písm. f) ZDP).

Dosud docházelo k dvojímu zdanění bezúplatného příjmu: poprvé na úrovni rodinné fundace a podruhé při výplatě podpory či příspěvku osobě blízké. Nově se uplatní obdobný daňově neutrální režim jako u svěřenských fondů.

Pro naše účely je podstatné, že při výplatě bezúplatného příjmu v podobě podpory nebo příspěvku z prostředků rodinné fundace již nelze uplatnit osvobození, na rozdíl od jiných fundací – které jsou veřejně prospěšné.

Přičemž osvobozeny jsou bezúplatné „ostatní příjmy“ z prostředků vložených do rodinné fundace plynoucí vkladateli (zakladateli) a osobám jemu blízkým (viz dále u § 10 ZDP); naproti tomu plnění ze zisku rodinné fundace podléhá tzv. srážkové dani.

Osvobození prodeje podílu na firmě Novela rozšířila ve dvou směrech. Základním pravidlem zůstává, že osvobozen je příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci (obvykle prodej podílu v s. r. o. nebo družstvu) – s výjimkou cenného papíru (osvobození jejich prodeje řeší §  4 ZDP odlišně) – přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem pět let.

Toto osvobození se ale nevztahuje (mimo jiné) na:
  • příjem z převodu podílu odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu člena, k němuž došlo po 1. 1. 2014,
    • plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo
    • nabytím podílu od jiného člena,
  • pokud k úplatnému převodu došlo do pěti let od plnění nebo nabytí podílu.
První věcnou změnou Novely je, že u plnění ve prospěch vlastního kapitálu se zmíněný časový test týká pouze vkladů nepeněžitých, a nikoli peněžitých – tuto změnu osvobození lze použít již pro rok 2017!

Druhou věcnou změnou je nový důvod zkrácení časového testu. Od roku 2018 se doba pěti let mezi nabytím a úplatným převodem (prodejem) podílu zkracuje o dobu, po niž byl podíl ve vlastnictví zůstavitele, od něhož jej poplatník – který byl jeho příbuzným v řadě přímé nebo manželem – nabyl děděním.

Příklad – Prodej zděděného podílu v s. r. o.

Pan Jan již v roce 2001 založil „rodinné“ s. r. o., kde zaměstnával také svého syna, kterému v závěti odkázal podíl v této obchodní společnosti. Což bohužel došlo naplnění v roce 2017, kdy pan Jan zemřel a jeho podíl v s. r. o. zdědil syn.

Pokud by zděděný podíl syn prodal ihned v roce 2017, jednalo by se o jeho zdanitelný příjem, podíl v s. r. o. totiž on sám nevlastnil pět let, čímž nesplní daňový časový test.

Kdyby ale počkal s prodejem zděděného podílu v s. r. o. aspoň do roku 2018, pak by se díky novelizaci ZDP již jednalo o příjem osvobozený od DPFO, jelikož do časového testu pěti let by se počítala i doba vlastnictví daného podílu otcem, od něhož jej zdědil.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Eva
16. 4. 2019 8:51:32
Dostávám nájemné za pronájem zemědělské půdy ve výši 1.200,-kč.ročně.Podléhá tento příjem dani z příjmu??
Hlášení závadného obsahu

Kytka
2. 3. 2019 17:21:38
v srpnu 2018 jsem prodal pozemky družstvu v částce 240 000,- Kč, jsem povinnem platit daň z příjmu.Mám nárok na odpočet, jsem důchodce.
Hlášení závadného obsahu

miroslav
26. 9. 2018 17:28:26
Dobrý den,
koupili jsme před půl rokem byt , podíl v bytovém domě, ale špatně.
Teď ho potřebujeme prodat. Může to mít pro nás nějaký finanční dopad?
Předem děkuji za odpovědi
HJuspek
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TAXPROJECT s.r.o.
Ekonomické, účetní a daňové poradenství, účtování mezd, OSVČ, FVE.
www.taxproject.cz

Webové stránky a e-shopy
Děláme weby, eshopy a konzultace. Máme nízké ceny a super technologie.
www.vegateam.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru