Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novinky u slevy za umístění dítěte a dětské skupiny


Ing. Martina Truhlářová
5. 10. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů vynaložených za umístění dítěte v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení, a to maximálně do výše minimální mzdy.

Foto: Fotolia

 

V souvislosti se změnou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině došlo i ke změně zákona o daních z příjmů u slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení. Kdy půjde školkovné uplatnit? Jak se změnila pravidla pro dětskou skupinu?


 
V souvislosti se změnou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, účinné od 4. 6. 2015, došlo také ke změně zákona o daních z příjmů ve věci slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení. Podívejme se na situaci, kdy půjde tuto slevu (tzv. školkovné) uplatnit.
 
Sleva za umístění dítěte je zakotvena v § 35bb zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení, a to maximálně do výše minimální mzdy, tedy:
 • pro rok 2014 max. 8 500 Kč na každé vyživované dítě,
 • pro rok 2015 max. 9 200 Kč na každé vyživované dítě,
 • pro rok 2016 max. 9 900 Kč na každé vyživované dítě.
Podmínky uplatnění z hlediska poplatníka:
 • vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
 • na vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze uplatnit slevu pouze, pokud jsou v péči nahrazující péči rodičů,
 • uplatnit slevu může vždy pouze jeden z poplatníků v jedné společně hospodařící domácnosti.

Jak uplatnit slevu za umístění dítěte

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení se uplatňuje jednou ročně. Uplatnit ji lze následovně.
 
V ročním zúčtování, o které požádá zaměstnanec u zaměstnavatele nejpozději do 15. února po ukončení zdaňovacího období na formuláři Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Pro zdaňovací období 2015 vydalo Ministerstvo financí nový vzor tiskopisu č. 24, lze však použít i předcházející vzory č. 21 až 23 (ke starším formulářům je ale potřeba vyplnit přílohu k Prohlášení, na které se uplatňuje tato sleva na dani, vzor č. 24 již na tuto slevu pamatuje). Dále ve stejném termínu dodá zaměstnanec zaměstnavateli potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení.
 
Při podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období poplatník uvede částku v rámci výpočtů daně na formuláři daňového přiznání a přiloží k daňovému přiznání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení. Správce daně bude patrně požadovat také čestné prohlášení, že si neuplatňuje slevu druhý z rodičů.
 
Sleva se tedy dokládá potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí dle zákona o daních z příjmů obsahovat:
 • jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
 • celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Předškolní zařízení

Ke změně došlo nahrazením podmínky, že se musí jednat o „zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy“ za širší pojem „předškolní zařízení“.
 
Nově se předškolním zařízením rozumí:
 • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
 • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

Dětská skupina – základní vymezení v souvislosti se slevou na dani

Do zákona o daních z příjmů se tak dostává pojem dětské skupiny. Dětskou skupinou se zaobírá zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině, který nabyl účinnosti 29. 11. 2014 a dále byl novelizován předpisem č. 127/2015 Sb. s účinností od 4. 6. 2015. Tento zákon upravuje podmínky, za kterých je poskytována péče o dítě v dětské skupině, včetně vymezení podmínek pro získání oprávnění k poskytování péče o dítě v dětské skupině.
 
Novelou z června 2015 se změnil zákon tak, že poskytovatel, který hodlá poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině, je povinen tuto dětskou skupinu zaevidovat, a dále byly vymezeny další podmínky pro poskytovatele. Označení dětská skupina lze užívat pouze pro dětskou skupinu evidovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“).
 
Službou péče o dítě v dětské skupině se dle zákona rozumí činnost poskytovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, kde musí být splněny následující podmínky:
 • dětská skupina je zapsána do evidence poskytovatelů, vedené na Ministerstvu práce a sociálních věcí – je přístupná na internetových stránkách MPSV, kde si můžeme ověřit registraci příslušné dětské skupiny,
 • jedná se o pravidelnou péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky,
 • je umožněna docházka v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu,
 • docházka je zaměřena na zajištění potřeb dítěte na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Dětská skupina – alternativa oficiálního systému předškolního vzdělávání

Zákon o dětské skupině de facto vymezuje právní rámec pro poskytování služby péče o dítě na nekomerční bázi, která má být alternativou oficiálního systému předškolního vzdělávání v ČR. Je tak tedy definováno, za jakých podmínek lze pečovat o dítě např. i v dětských skupinách zřízených zaměstnavatelem pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že pro mnohé zaměstnavatele by mohla být tato možnost přínosem, uvedeme dále základní informace o zřízení dětské skupiny.
 
Poskytovatelem této služby může být zaměstnavatel – fyzická či právnická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, či zákonem vymezené organizační složky státu. Poskytovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině rodiči též na základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče a za podmínek, za kterých poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině jinému rodiči.
 
Mimo zaměstnavatele může být poskytovatelem také:
 • ústav, jestliže je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v souladu s jeho zakládací listinou,
 • právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech, pokud je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v souladu s jejím předmětem činnosti,
 • územní samosprávný celek nebo jím založená právnická osoba,
 • obecně prospěšná společnost, jestliže je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,
 • nadace nebo nadační fond,
 • vysoká škola, nebo
 • spolek, jestliže je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v souladu s jeho stanovami.
Dětská skupina musí dále splňovat následující podmínky:
 • pečující osoba musí být odborně způsobilá,
 • v dětské skupině může být maximálně 24 dětí,
 • poskytovatel je povinen zpracovat a dodržovat vnitřní pravidla a plán výchovy a péče,
 • poskytovatel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu,
 • poskytování služby je možné pouze na základě písemné smlouvy s rodičem,
 • hygienické požadavky na prostory a provoz jsou upraveny vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny.
Žádost o zápis do evidence poskytovatelů lze podat buď na tiskopise předepsaném MPSV, nebo prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva. K žádosti o zápis se přikládá:
 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
 • závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
 • opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu,
 • doklad o bezúhonnosti.
MPSV připravilo také návod, jak postupovat při zřízení dětské skupiny. Připomeňme ještě, že náklady spojené se zřízením a provozováním dětské skupiny jsou pro zaměstnavatele plně daňově uznatelné.


Související články:
Jak uplatnit zvýhodnění na dítě a slevu „za školku“?
Dětské skupiny v roce 2015 včetně daňového pohledu
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ALTOMA spol. s r.o.
Garážová vrata HÖRMANN. Montáž vratové techniky a závor.
www.altoma.cz

Raskwer s. r. o.
Firma zabývající se instalacemi vody, topení a plynu.
www.raskwer.eu

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru