Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novinky u slevy za umístění dítěte a dětské skupiny


Ing. Martina Truhlářová
5. 10. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů vynaložených za umístění dítěte v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení, a to maximálně do výše minimální mzdy.

Foto: Fotolia

 

V souvislosti se změnou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině došlo i ke změně zákona o daních z příjmů u slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení. Kdy půjde školkovné uplatnit? Jak se změnila pravidla pro dětskou skupinu?


 
V souvislosti se změnou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, účinné od 4. 6. 2015, došlo také ke změně zákona o daních z příjmů ve věci slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení. Podívejme se na situaci, kdy půjde tuto slevu (tzv. školkovné) uplatnit.
 
Sleva za umístění dítěte je zakotvena v § 35bb zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení, a to maximálně do výše minimální mzdy, tedy:
 • pro rok 2014 max. 8 500 Kč na každé vyživované dítě,
 • pro rok 2015 max. 9 200 Kč na každé vyživované dítě,
 • pro rok 2016 max. 9 900 Kč na každé vyživované dítě.
Podmínky uplatnění z hlediska poplatníka:
 • vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
 • na vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze uplatnit slevu pouze, pokud jsou v péči nahrazující péči rodičů,
 • uplatnit slevu může vždy pouze jeden z poplatníků v jedné společně hospodařící domácnosti.

Jak uplatnit slevu za umístění dítěte

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení se uplatňuje jednou ročně. Uplatnit ji lze následovně.
 
V ročním zúčtování, o které požádá zaměstnanec u zaměstnavatele nejpozději do 15. února po ukončení zdaňovacího období na formuláři Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Pro zdaňovací období 2015 vydalo Ministerstvo financí nový vzor tiskopisu č. 24, lze však použít i předcházející vzory č. 21 až 23 (ke starším formulářům je ale potřeba vyplnit přílohu k Prohlášení, na které se uplatňuje tato sleva na dani, vzor č. 24 již na tuto slevu pamatuje). Dále ve stejném termínu dodá zaměstnanec zaměstnavateli potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení.
 
Při podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období poplatník uvede částku v rámci výpočtů daně na formuláři daňového přiznání a přiloží k daňovému přiznání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení. Správce daně bude patrně požadovat také čestné prohlášení, že si neuplatňuje slevu druhý z rodičů.
 
Sleva se tedy dokládá potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí dle zákona o daních z příjmů obsahovat:
 • jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
 • celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Předškolní zařízení

Ke změně došlo nahrazením podmínky, že se musí jednat o „zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy“ za širší pojem „předškolní zařízení“.
 
Nově se předškolním zařízením rozumí:
 • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
 • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

Dětská skupina – základní vymezení v souvislosti se slevou na dani

Do zákona o daních z příjmů se tak dostává pojem dětské skupiny. Dětskou skupinou se zaobírá zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině, který nabyl účinnosti 29. 11. 2014 a dále byl novelizován předpisem č. 127/2015 Sb. s účinností od 4. 6. 2015. Tento zákon upravuje podmínky, za kterých je poskytována péče o dítě v dětské skupině, včetně vymezení podmínek pro získání oprávnění k poskytování péče o dítě v dětské skupině.
 
Novelou z června 2015 se změnil zákon tak, že poskytovatel, který hodlá poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině, je povinen tuto dětskou skupinu zaevidovat, a dále byly vymezeny další podmínky pro poskytovatele. Označení dětská skupina lze užívat pouze pro dětskou skupinu evidovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“).
 
Službou péče o dítě v dětské skupině se dle zákona rozumí činnost poskytovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, kde musí být splněny následující podmínky:
 • dětská skupina je zapsána do evidence poskytovatelů, vedené na Ministerstvu práce a sociálních věcí – je přístupná na internetových stránkách MPSV, kde si můžeme ověřit registraci příslušné dětské skupiny,
 • jedná se o pravidelnou péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky,
 • je umožněna docházka v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu,
 • docházka je zaměřena na zajištění potřeb dítěte na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Dětská skupina – alternativa oficiálního systému předškolního vzdělávání

Zákon o dětské skupině de facto vymezuje právní rámec pro poskytování služby péče o dítě na nekomerční bázi, která má být alternativou oficiálního systému předškolního vzdělávání v ČR. Je tak tedy definováno, za jakých podmínek lze pečovat o dítě např. i v dětských skupinách zřízených zaměstnavatelem pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že pro mnohé zaměstnavatele by mohla být tato možnost přínosem, uvedeme dále základní informace o zřízení dětské skupiny.
 
Poskytovatelem této služby může být zaměstnavatel – fyzická či právnická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, či zákonem vymezené organizační složky státu. Poskytovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině rodiči též na základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče a za podmínek, za kterých poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině jinému rodiči.
 
Mimo zaměstnavatele může být poskytovatelem také:
 • ústav, jestliže je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v souladu s jeho zakládací listinou,
 • právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech, pokud je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v souladu s jejím předmětem činnosti,
 • územní samosprávný celek nebo jím založená právnická osoba,
 • obecně prospěšná společnost, jestliže je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,
 • nadace nebo nadační fond,
 • vysoká škola, nebo
 • spolek, jestliže je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v souladu s jeho stanovami.
Dětská skupina musí dále splňovat následující podmínky:
 • pečující osoba musí být odborně způsobilá,
 • v dětské skupině může být maximálně 24 dětí,
 • poskytovatel je povinen zpracovat a dodržovat vnitřní pravidla a plán výchovy a péče,
 • poskytovatel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu,
 • poskytování služby je možné pouze na základě písemné smlouvy s rodičem,
 • hygienické požadavky na prostory a provoz jsou upraveny vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny.
Žádost o zápis do evidence poskytovatelů lze podat buď na tiskopise předepsaném MPSV, nebo prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva. K žádosti o zápis se přikládá:
 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
 • závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
 • opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu,
 • doklad o bezúhonnosti.
MPSV připravilo také návod, jak postupovat při zřízení dětské skupiny. Připomeňme ještě, že náklady spojené se zřízením a provozováním dětské skupiny jsou pro zaměstnavatele plně daňově uznatelné.


Související články:
Jak uplatnit zvýhodnění na dítě a slevu „za školku“?
Dětské skupiny v roce 2015 včetně daňového pohledu
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
D&V technika s.r.o.
Prodej a servis čistících a mycích zařízení Kärcher
www.karcherdav.cz

Penzion Rosa
Penzion nedaleko moderního Skiparku Červená Voda.
www.energotis.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,79 Kč
-0,010 Kč
23,26 Kč
0,030 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru