Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2024


Ing. Radek Bílý
9. 2. 2024
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Na mnohé daňové poplatníky se vztahuje povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

Foto: Depositphotos

 

V roce 2024 je posledním dnem pro podání daňového přiznání úterý 2. dubna. V této lhůtě můžete podat daňové přiznání sami, a to jak v listinné formě, tak elektronicky. S daňovým poradcem nebo s elektronickou formou získáte čas navíc.


 
Od 1. 1. 2021 platí úpravy daňového řádu (dále jen „DŘ“), které přinesly některé změny ve způsobu podání lhůtách pro podání daňových přiznání k daním z příjmů. Jelikož se mnohých lidí týká povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů, nebude na škodu si lhůty pro podání tohoto přiznání připomenout.

V daňovém řádu nalezneme ustanovení upravující lhůty pro podání přiznání v § 136. Pro daňová přiznání k daním z příjmů jsou lhůty uvedeny v odst. 1 a 2: „Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na

   a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky, nebo

   b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud

 
1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo

2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.“

Z uvedeného ustanovení je patrné, že přiznání k dani z příjmů můžeme v zásadě podat v průběhu tří lhůt:
  1. Přiznání podané ve lhůtě do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období: V roce 2024 je pro tuto lhůtu posledním dnem podání úterý 2. 4. 2024 (k počítání času dle DŘ viz další část textu níže). V této lhůtě může daňový poplatník podat daňové přiznání sám, a to jak v listinné, tak elektronické formě. Pokud v této lhůtě podá přiznání poradce na základě plné moci, je podání v pořádku, ale hledí se na něj jako podané v neprodloužené lhůtě. Z toho také mimo jiné vyplývá, že i splatnost daně nastává v této neprodloužené lhůtě, tj. 2. 4. 2024.
  2. Přiznání podané ve lhůtě 4 měsíce od uplynutí zdaňovacího období: Posledním dnem této lhůty je v roce 2024 čtvrtek 2. 5. 2024. Pokud daňový poplatník nepodá přiznání sám ve lhůtě podle bodu 1., má možnost takto učinit v této prvé prodloužené lhůtě, ale pouze elektronicky. V listinné podobě by již bylo přiznání podané pozdě. Pokud v této lhůtě podá přiznání poradce, hledí se na podání jako v prodloužené lhůtě, ale ve lhůtě 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. do 1. 7. 2024.
  3. Přiznání podané ve lhůtě 6 měsíců od uplynutí zdaňovacího období: Posledním dnem této lhůty je v roce 2024 pondělí 1. 7. 2024. Ve lhůtě mezi 4. a 6. měsícem od uplynutí zdaňovacího období již poplatník sám nemůže podat daňové přiznání včas, a to ani v listinné podobě, ani v elektronické. Přiznání může podat pouze poradce.
Pozor, pokud tedy například OSVČ, která má povinně zřízenu datovou schránku, podá elektronicky daňové přiznání před datem 2. 4. 2024 včetně, lhůta pro podání přiznání a splatnost daně je 2. 4. 2024. Pokud by tento daňový poplatník chtěl využít prodlouženou lhůtu do 2. 5. 2024, musí podat přiznání od 3. 4. 2024 nejpozději do 2. 5. 2024. Pak platí prodloužená lhůta i pro splatnost daně.
 
Zpracování daňového přiznání umožňuje i program TAX. V programu lze vytvořit a odeslat daňové přiznání z příjmů fyzických i právnických osob. Nové řádné přiznání založíte v programu v agendě Přiznání/Daň z příjmů. Zde zvolíte nový záznam např. klávesou INSERT. Tento povel spustí Průvodce zavedením přiznání k dani z příjmů. Po dokončení průvodce se otevřou vstupní formuláře přiznání. Chcete-li založit opravné přiznání či dodatečné přiznání k již existujícímu přiznání, nastavte se v tabulce na záznam tohoto přiznání, zvolte povel Kopírovat nebo stiskněte klávesy CTRL+K a v dialogovém okně Kopie přiznání vyberte požadovaný druh přiznání. Přiznání odešlete přes hlavní nabídku Záznam/Podat elektronicky. Povel vyvolá Průvodce pro elektronické podání přiznání, na jehož první straně je nutné vybrat číslo finančního úřadu, zadat číslo územního pracoviště a není-li vyplněno automaticky, tak i číslo hlavní činnosti podle číselníku CZ-NACE.

Počítání času v daňovém řádu

Počítání času v daňovém řádu nalezneme v § 33. Lhůta stanovená na měsíce počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty.

Jestliže tedy podáváme daňové přiznání za období roku 2023, které končí 31. 12. 2023, tříměsíční lhůta pro podání začíná běžet 1. 1. 2024 a končí 1. 4. 2024. Jelikož 1. dubna připadá na Velikonoční pondělí (svátek), připadá konec lhůty na první následující pracovní den, což je úterý 2. 4. 2024.

Povinnost podat přiznání elektronicky

Ještě bych rád připomenul, že na mnohé daňové poplatníky se vztahuje povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 72 odst. 6 DŘ: „Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která se zřizuje ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky.“

Povinnost elektronické formy podání přiznání se tedy týká:
  • poplatníků, kteří mají ze zákona zřízenu datovou schránku,
  • poplatníků, kteří mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,
  • zástupců daňových poplatníků (např. daňový poradce, advokát), kteří taktéž mají povinnou datovou schránku.

Článek byl připravený ve spolupráci se společností BS daně s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Alexio Expat Accountant
Expat Business Consulting, Accounting, VAT, Tax, SRO Company
alexio.cz

mobiliarpro.cz
Design, vývoj a výroba městského mobiliáře
www.mobiliarpro.cz

Kurzovní lístek

25,23 Kč
-0,005 Kč
23,71 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme