Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kdo je povinen podat daňové přiznání za rok 2016?


Redakce
7. 3. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Daňové přiznání lze podat osobně na finančním úřadu, poštou, nebo elektronicky formou datové zprávy.

Foto: Shutterstock

 

Kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2016? Jak a dokdy musíte přiznání podat? Jakými způsoby můžete finančnímu úřadu daň zaplatit? Všechny potřebné informace se dozvíte v tomto článku.


 
Podle § 38g zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) je povinen podat daňové přiznání:
 • každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP). Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu,
 • poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4 ZDP) a nepodepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k ZDP, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou podle § 36, má jiné příjmy podle § 7 až § 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč,
 • poplatník uvedený v § 2 odst. 3 ZDP (daňový nerezident), který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo g) ZDP, nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně,
 • poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 ZDP za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch,
 • dále poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP,
 • osoba, které tak stanoví § 239 a násl. daňového řádu v případě úmrtí poplatníka, nebo poplatník dle § 244 daňového řádu v souvislosti s insolvenčním řízením. V těchto případech se pak postupuje podle § 38ga a § 38gb ZDP,
 • poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně,
 • poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b) ZDP,
 • poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.
Daňové přiznání může podat nerezident ČR (rezident EU nebo EHP), který využije postup podle § 36 odst. 8 ZDP.
 
Poplatník je povinen v daňovém přiznání sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Daňové přiznání lze účinně podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem.

Lhůty pro podání daňového přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2016 je do 3. 4. 2017.
 
Jde-li o poplatníka, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období (letos připadá termín na 3. 7. 2017). To platí jen v případě, že je příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně do 3. 4. 2017.

Lhůta pro podání daňového přiznání v případě, že poplatník zemře

Osoba spravující pozůstalost je povinna podat řádné daňové tvrzení do tří měsíců ode dne smrti zůstavitele = poplatníka, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti. Tuto lhůtu nelze prodloužit.

Tiskopis daňového přiznání

Tiskopis daňového přiznání lze vyzvednout na finančním úřadu – územním pracovišti, nebo vyhledat a vytisknout na webových stránkách Finanční správy nebo na Daňovém portálu.
 
Pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos použijeme tiskopis č. 23. Vznikl také nový (zkrácený) tiskopis č. 1 pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů ČR).

Jak podat daňové přiznání

Daňové přiznání lze podat osobně na finančním úřadu – územním pracovišti, poštou, nebo můžete využít nabídky na webových stránkách Finanční správy a podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, a to za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu.
 
Pozor, pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen vyjmenovaná podání (mimo jiné také daňové přiznání) učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu, tj. podepsanou uznávaným elektronickým způsobem, odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Místní příslušnost

Místní příslušnost správce daně se řídí u fyzické osoby jejím místem pobytu. Pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje.

Daňová povinnost

Daň vypočtená v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání (letos tedy nejpozději 3. 4. 2017). Daň lze zaplatit:
 • bezhotovostní platbou prostřednictvím bankovního příkazu nebo internetového bankovnictví,
 • v hotovosti na finančním úřadu – územním pracovišti,
 • v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A.
Daň se platí na číslo účtu, které má tvar předčíslí-matrika/kód banky. Předčíslí pro daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání je 721. Matrika závisí na místní příslušnosti k finančnímu úřadu, viz bankovní účty finančních úřadů.
 
Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB). Daň z příjmů fyzických osob je tedy ve tvaru 721-matrika/0710.
 
Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka. Konstantní symbol je v případě bezhotovostní úhrady 1148.
 
 
Související články:
Slevy na dani z příjmů u fyzických osob za rok 2016
Nezdanitelné části základu daně u FO pro rok 2016
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016
Odpovědi na dotazy k dani z příjmů FO pro rok 2016
Nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Lidka
13. 3. 2017 15:11:38
Pokud byla DPP zdaněna srážkovou daní (dohoda byla do 10 000 Kč za měsíc) přiznání podat nemusíte. Ale můžete, protože i srážkovou daň lze do přiznání zahrnout - možná by se Vám to vyplatilo (záleží jaké máte příjmy z hlavního pracovního poměru).
Hlášení závadného obsahu

Veronika
10. 3. 2017 15:49:10
Musím podat přiznání k dani z příjmu když jsem měl v roce 2016 v jednom měsíci dohodu o provedení práce a zároveň pracovní poměr?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Veronika
10. 3. 2017 15:45:21
Jsem povinna jako starobní důchodce podat přiznání k dani z příjmu, když jsem v roce 2016 prodala bych, po dceři, který jsem vlastnila 1 rok? A mám nárok na slevu na poplatníka? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Na kompenzační bonus dosáhnou i „dohodáři“

3. 7. 2020 | Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, mají nárok na kompenzační bonus. Ten pro ně bude ve výši 350 Kč a žádat mohou zpětně za období 12. března až 8. června. Zpětně o něj mohou žádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Více informací najdete na webu Ministerstva financí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
VANESA
Dámské oděvy, pletené oděvy -velkoobchod
www.vanesa.cz

Daňový poradce - Písek
Daňové poradenství, vedení účetnictví i daňové evidence.
www.danovyporadcepisek.com

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,67 Kč
0,040 Kč
23,76 Kč
0,167 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru