Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak uplatnit zvýhodnění na dítě a slevu „za školku“?


Ing. Michaela Martínková, CA
28. 1. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Na rozdíl od daňového zvýhodnění na dítě je možné slevu za školku využít jen do výše vypočtené daně.

Foto: Fotolia

 

Novela zákona o daních z příjmů přinesla příjemnou zprávu pro rodiče s dětmi – vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě a slevu za „školku“. Popis změn včetně praktických rad pro jejich správné uplatnění vám přinese tento článek.


 

Daňové zvýhodnění na dítě

Od roku 2015 se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další dítě v rodině.
 
Finanční částky jsou tyto:
 • 1. dítě – měsíčně 1.117 Kč (ročně 13.404 Kč),

 • 2. dítě – měsíčně 1.317 Kč (ročně 15.804 Kč),

 • 3. dítě – měsíčně 1.417 Kč (ročně 17.004 Kč), tato částka platí i pro každé další dítě v rodině.
 
Podmínky pro uplatnění nároku zůstávají prakticky stejné. Základním pravidlem je, že dítě musí žít ve společně hospodařící domácnosti, dále musí mít poplatník minimální příjem ve výši šestinásobku minimální mzdy za rok (v roce 2015 tedy částku 6 x 9.200 = 55.200 Kč).
 
Daňový nerezident ČR může uplatnit daňové zvýhodnění, pokud je rezidentem členského státu EU nebo státu v EHP a pokud úhrn příjmů z ČR tvoří minimálně 90 % všech jeho příjmů.
 
I nadále nemohou daňové zvýhodnění využít podnikatelé nebo pronajímatelé, pokud uplatní výdajové paušály a takovýto základ daně je vyšší než 50 % celkového základu.
 
Protože jsou však od roku 2015 slevy na dani odstupňované, je nutné určit pořadí dětí v jedné společně hospodařící domácnosti. Tato volba je zcela na uvážení rodičů, kteří v prohlášení k dani (nový vzor č. 24) oba uvedou, jaké je pořadí dětí a zda uplatňují daňové zvýhodnění. Mohou i kombinovat, že na jedno dítě uplatní zvýhodnění jeden a na další druhý rodič.
 
Praktičtější ovšem bude, když dítě, které brzy dokončí studium a přestane být vyživovaným dítětem, bude poslední v pořadí, neboť pak změna znamená „jen“ ukončení slevy na toto dítě a nikoli nutnost měnit pořadí všech ostatních.
 
Velmi důležité je věnovat pozornost správnému vyplnění bodu 3. v I. oddíle tohoto prohlášení dle vysvětlivek tam uvedených.

Obr.: Výňatek z prohlášení poplatníka k dani, vzor č. 24Poplatník do první tabulky uvede všechny děti žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti, na které lze uplatnit daňové zvýhodnění. V posledním sloupci uvede buď pořadí dětí, pokud bude on sám uplatňovat daňové zvýhodnění, nebo „N“ u toho dítěte, kde ho uplatňovat nebude.
 
Pokud se u dítěte objeví „N“, má poplatník dále povinnost na druhé straně v II. oddílu vyplnit druhého rodiče, který daňové zvýhodnění uplatňuje a zda je zaměstnaný (to je důležité pro získání potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků).

Příklad 1

Rodina Novákova má tři nezletilé děti, oba rodiče jsou zaměstnanci. Určili si pořadí dětí takto:
 • Jana – 1. dítě,

 • Pavla – 2. dítě,

 • Tomáš – 3. dítě.
 
Janu a Pavlu bude uplatňovat pan Novák, Tomáše paní Nováková.
 
Řešení u pana Nováka:
Pan Novák ve svém prohlášení na první straně vypíše všechny děti, u Jany označí v posledním sloupci „1“, u Pavly „2“u Tomáše „N“ (Janu a Pavlu dále uvede do tabulky Nezletilé děti).
 
Dále na druhé straně prohlášení vypíše nacionále paní Novákové a jejího zaměstnavatele. Zaměstnavatel pana Nováka vydá potvrzení (může využít dobrovolný tiskopis 25 5556 – vzor č. 1) a zároveň bude požadovat, aby pan Novák přinesl potvrzení od zaměstnavatele paní Novákové.
 
Řešení u paní Novákové:
Paní Nováková ve svém prohlášení na první straně vypíše všechny děti, u Jany označí v posledním sloupci „N“, u Pavly „N“u Tomáše „3“ (Tomáše dále uvede do tabulky Nezletilé děti).
 
Dále na druhé straně prohlášení vypíše nacionále pana Nováka a jeho zaměstnavatele. Zaměstnavatel paní Novákové vydá potvrzení a bude požadovat, aby přinesla potvrzení od zaměstnavatele pana Nováka.
 
Pokud by všechny děti uplatňoval jen pan Novák, uvede u nich pořadí 1, 2, 3 a přinese potvrzení od zaměstnavatele paní Novákové, že ona neuplatňuje daňové zvýhodnění na žádné dítě.
 
Naopak paní Nováková na první straně u seznamu dětí uvede všude „N“ a na druhé straně vypíše nacionále pana Nováka a jeho zaměstnavatele – na základě toho jí zaměstnavatel předá vyplněný tiskopis pro zaměstnavatele pana Nováka.
 
Takto by měly postupovat i ženy na rodičovské dovolené, které jsou stále v pracovním poměru u svého zaměstnavatele, byť čerpají neplacené volno z důvodu péče o dítě.
 
Pokud není jeden z rodičů zaměstnán, nemá pochopitelně možnost získat potvrzení od svého zaměstnavatele, že neuplatňuje daňové zvýhodnění. Zákon v tomto případě nestanoví žádnou povinnost, ale mzdové účtárny zaměstnanců, kde uplatňuje rodič daňové zvýhodnění, požadují čestné prohlášení druhého z rodičů, že on skutečně nic neuplatňuje.
 
Tuto praxi lze jen doporučit – rodiče si alespoň uvědomí, že neuplatňují současně daňové zvýhodnění, což u stejného dítěte není možné.

Sleva za umístění dítěte

Tuto slevu je možné využít již zpětně za rok 2014, a to „ve výši vynaložených nákladů na umístění dítěte v zařízení péče o dítě předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona“, jak praví zákon o daních z příjmů (viz § 35bb).
 
Jedná se o částku tzv. školkovného, tedy částku bez stravného. Maximální sleva za kalendářní rok je omezena výší minimální mzdy k 1. dni zdaňovacího období. Pro rok 2014 je to částka 8.500 Kč, pro rok 2015 to bude částka 9.200 Kč.
 
Podmínkou pro uplatnění je předložení potvrzení školky o výši vynaložených nákladů s uvedením dítěte, na které se toto školkovné hradilo (není předepsána přesná forma tohoto potvrzení, jen musí obsahovat požadované údaje).
 
Na rozdíl od daňového zvýhodnění na dítě, kterému se někdy nesprávně říká sleva na dítě, je možné tuto slevu využít jen do výše vypočtené daně, a ne formou daňového bonusu jako vratku daně.
 
Sleva za umístění dítěte má své opodstatnění až při ročním zúčtování daně nebo při zpracování daňového přiznání, nikoli při měsíčním zpracování mezd.

Příklad 2

Zaměstnanec má dítě, které uplatňuje měsíčně pro účely daňového zvýhodnění a které navštěvuje „státní“ školku. Za rok 2014 zaplatil školkovné ve výši 5.600 Kč, požádal o roční zúčtování daně (přinesl potvrzení ze školky a ke starému prohlášení k dani vyplnil přílohu k prohlášení poplatníka, protože ve formuláři není místo pro tuto nově zavedenou slevu).

a) Měsíční hrubý příjem ze zaměstnání činí 12.000 Kč, měsíčně byly vypláceny daňové bonusy na dítě ve výši 742 Kč.

Roční zúčtování daně:
Superhrubá roční mzda (12.000 * 12 * 1,34) = 192.960 Kč
Daň 15 % ze zaokrouhleného základu = 28.935 Kč
 • Roční sleva na poplatníka = 24.840 Kč

 • Sleva za umístění dítěte = 4.095 Kč (nelze tedy využít celé slevy, protože daň je nižší než 5.600 Kč)
Roční daň (28.935 – 24.840 – 4.095) = 0 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě = 13.404 Kč
 • Vyplacené daňové bonusy (742 * 12) = 8.904 Kč
Přeplatek z ročního zúčtování daně = 4.500 Kč
 
Tento přeplatek odpovídá částce daňového zvýhodnění, které měsíčně nebylo daňovým bonusem, ale částečně pokrývalo měsíční zálohu na daň. Poplatník tak získá při ročním zúčtování nárok na celé daňové zvýhodnění na dítě po odečtu již uplatněných daňových bonusů, přičemž slevu za školku ani nevyužije celou.

b) Měsíční hrubý příjem ze zaměstnání činí 20.000 Kč, měsíční záloha na daň činí 833 Kč.
Roční zúčtování daně:
Superhrubá roční mzda (20.000 * 12 * 1,34) = 321.600 Kč
Daň 15 % ze zaokrouhleného základu = 48.240 Kč
 • Roční sleva na poplatníka = 24.840 Kč

 • Sleva za umístění dítěte = 5.600 Kč
Roční daň (48.240 – 24.840 – 5.600) = 17.800 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě = 13.404 Kč
Roční daň konečná (17.800 – 13.404) = 4.396 Kč
 • Zaplacené zálohy na daň (833 * 12) = 9.996 Kč
Přeplatek z ročního zúčtování daně = 5.600 Kč
 
Oba druhy úlev pro rodiče mohou využít nejen zaměstnanci v rámci ročního zúčtování daně, ale lze je využít také v daňovém přiznání (u podnikatelů využívajících výdajové paušály není možné uplatnit daňové zvýhodnění, slevu za školku již ano).
 
Nemusí být ani dodržen postup, že slevu za školku uplatňuje ten rodič, který uplatňuje daňové zvýhodnění. Existuje tedy bezpočet kombinací, jak tyto úlevy uplatnit, jen je důležité vyplnit správné formuláře a získat všechna potvrzení.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související článek:
Novinky, které od roku 2015 potěší rodiny s dětmi
Dětské skupiny v roce 2015 včetně daňového pohledu
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
2. 2. 2017 15:25:45
dobrý den, daňové zvýhodnění na dítě je významná částka, poskytovaná jako sleva na dani a pokud není daň tak vysoká, má poplatník nárok na vratku ve formě daňového bonusu. Podmmínkou je dosažení poloviny min. mzdy za celý rok, což splňujete. možná už máte toto zvýhodnění uplatněné přímo ve mzdě, pokud jste podepsal prohlášení k dani a doložil nutné doklady o dětech.
Hlášení závadného obsahu

Pepin
2. 2. 2017 15:04:38
Dobry den sem zamestnanec mam rocni cisty prijem 120000 kc a mam tri deti ma prome vyznam podavat danove zvyhodneni na deti?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
LANCOMAT s.r.o.
Vše pro strukturované kabeláže, optické sítě a rozvaděče
www.lancomat.cz

Marmiton
Prodáváme oblečení a potřeby pro gastronomii, wellness, zdravotnictví
www.marmiton.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,65 Kč
-0,210 Kč
23,85 Kč
-0,313 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 02.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru