Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Finanční leasing a úvěr


Ing. Michal Kadlec
3. 7. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Leasing jsme historicky zvyklí dělit na operativní (který je vlastně nájmem) a finanční.

Foto: Fotolia

 

Pokud nemáme dostatek hotovosti na pořízení majetku, využijeme nejčastěji financování pomocí finančního leasingu nebo úvěru. Jaký je mezi nimi rozdíl a jak se nám promítnou v účetnictví? Dozvíte se v tomto článku.


 
Pokud nemáme dostatek hotovosti na pořízení majetku (např. automobilu), využijeme nejčastěji financování pomocí finančního leasingu nebo úvěru.
 
Leasing jsme historicky zvyklí dělit na operativní (který je vlastně nájmem) a finanční. Finanční leasing (pro účely daní z příjmů) představuje přenechání věci (kromě nehmotného majetku) vlastníkem k užití uživateli za úplatu.
 
Musí však být splněny ještě další podmínky (pro daňovou uznatelnost tohoto institutu), viz § 21d zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“):

1. Při vzniku smlouvy:
  1. je ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, nebo
  2. je ujednáno právo uživatele na výše zmíněný převod.
2. Ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování (s výjimkou, kdy je již 100 % odepsáno).
 
3. Při vzniku smlouvy je ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny:
  1. užívací práva k předmětu leasingu,
  2. povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a
  3. rizika spojená s užíváním předmětu leasingu.
4. Je splněna minimální doba finančního leasingu (počítá se ode dne, kdy byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání).

Minimální doba finančního leasingu je minimální doba odpisování hmotného majetku uvedená v § 30 odst. 1 ZDP, nebo doba odpisování podle § 30a (mimořádné odpisy) nebo § 30b (odpisy majetku k výrobě elektřiny ze slunečního záření) v okamžiku uzavření smlouvy. U hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 ZDP se tato doba zkracuje o 6 měsíců.
 
Pokud by byl finanční leasing předčasně ukončen nebo by po uplynutí sjednané doby nedošlo k převodu vlastnického práva na uživatele, tak se tento finanční leasing od okamžiku uzavření smlouvy považuje za nájem. Taktéž kdyby uživatel přenechal předmět finančního leasingu k užívání jiné osobě za úplatu na základě smlouvy, opět by šlo o nájem (z pohledu daně z příjmů).
 
Výše uvedené definice a podmínky finančního leasingu jsou v této rozšířené podobě v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2015 – aby se předešlo nejasnostem a pochybnostem.

Finanční leasing a úvěr v účetnictví

Základní rozdíl mezi finančním leasingem a pronájmem (operativním leasingem) je tedy ten, že v případě finančního leasingu musí dojít po skončení splácení předmětu tohoto finančního leasingu k převodu vlastnického práva na nájemce. U nájmu předmět zůstává i po skončení nájmu v majetku pronajímatele.
 
Co se týká rozdílu mezi finančním leasingem a financováním úvěrem, ten spočívá zejména ve vlastnictví předmětu finančního leasingu/úvěru. V případě finančního leasingu je předmět po celou dobu trvání leasingové smlouvy ve vlastnictví leasingové společnosti. Naopak v případě financování úvěrem je předmět ihned ve vlastnictví nového vlastníka a ten ho jen splácí. Což se samozřejmě promítá i v účetnictví (a daňové oblasti).
 
V případě finančního leasingu neevidujeme předmět tohoto leasingu na majetkových účtech (02.) – majetek nevidíme tedy ani v rozvaze. Do nákladů se nám každý měsíc/rok dostává poměrná část celkové pořizovací ceny podle doby, na kterou je tento leasing sjednán (prostřednictvím účtů časového rozlišení). O leasingu bychom měli účtovat také v podrozvahové evidenci a informace o něm uvést v příloze k účetní závěrce.
 
V případě úvěru evidujeme majetek na majetkových účtech (02.) ihned po pořízení a zařazení do užívání bez ohledu na to, kdy bude zcela splacen. V pasivech pak vidíme závazek – nesplacený dluh. Do nákladů se nám majetek dostává prostřednictvím odpisů.
 
Rozdíl mezi finančním leasingem a úvěrem je podstatný i z hlediska daně z přidané hodnoty. V případě finančního leasingu si plátce daně uplatňuje DPH postupně z jednotlivých splátek, zatímco při financování úvěrem si plátce daně uplatní DPH ihned z celé hodnoty pořizovaného majetku.

Příklad

Společnost s ručením omezeným se rozhodla pořídit si stroj, na který však nemá dostatek hotovosti. Má možnost financovat ho prostřednictvím finančního leasingu nebo úvěru.
 
Tab. 1: Finanční leasing (jeden z možných postupů účtování) – zjednodušeno:
 
Datum Základ daně DPH Celkem MD D Poznámka
1. 1. 2015 72 000 15 120 87 120 381, 343 321  
1. 1. 2015 až 31. 12. 2018 5 000 1 050 6 050 518, 343 321 36 splátek
1. 1. 2015 až 31. 12. 2018     2 000 518 381 časové rozlišení „0. zvýšené splátky“

381 – náklady příštích období
343 – DPH
518 – náklady (služby)
321 – závazek
 
Tab. 2: Úvěr (bankovní) – zjednodušeno:
 
Datum Základ daně DPH Celkem MD D Poznámka
1. 1. 2015 252 000 52 920 304 920 022, 343 321 pořízení/zařazení majetku
1. 1. 2015     304 920 321 461 úvěr
Odpis 2015     84 000 551 082  
Odpis 2016     84 000 551 082  
Odpis 2017     84 000 551 082  

022 – samostatné movité věci
082 – oprávky k samostatným movitým věcem
551 – náklady (odpis majetku)
461 – bankovní úvěr


Související článek:
Finanční leasing od 1. 1. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Lucie Kovaříková
Samostatná účetní z Proseka - sleva pro firmy z Prahy 9.
www.ucetni-praha9.com

vasucetni.cz
Účetní práce všeho druhu, mzdová agenda, daňová přiznání.
vasucetni.webnode.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru