Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Dodatečné daňové přiznání


Ing. Jiří Nigrin
12. 4. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dodatečné daňové přiznání můžete podat po uplynutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání.

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Jak postupovat v případě, že po podání daňového přiznání zjistíte, že je daňová povinnost jiná, než jste uvedli? Pokud to zjistíte až po uplynutí lhůty pro podání přiznání, můžete opravu provést pouze dodatečným daňovým přiznáním.


 
Jak postupovat v případě, že poplatník po podání daňového přiznání zjistí, že jeho daňová povinnost je jiná, než uvedl? Pokud to zjistí před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání, může podle § 138 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ), nahradit daňové přiznání, které již podal, opravným daňovým přiznáním.
 
V dalším řízení se pak postupuje podle tohoto opravného přiznání a k předchozímu daňovému přiznání se nepřihlíží.
 
Pokud však tuto skutečnost zjistí po uplynutí lhůty pro podání přiznání, lze opravu provést již pouze dodatečným daňovým přiznáním. A právě touto možností se budeme dále podrobněji zabývat.

Kdy lze dodatečné daňové přiznání podat?

Podmínky, kdy se podává dodatečné daňové přiznání, řeší § 141 DŘ. Z tohoto ustanovení vyplývá:
  1. Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování, a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Tato povinnost trvá, pokud běží lhůta pro stanovení daně. Poslední známá daň je výsledná daň, jak byla správcem daně dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani.
  1. Daňový subjekt je oprávněn ve lhůtě podle předcházejícího bodu podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na nižší daň, než je poslední známá daň, jestliže daň byla stanovena v nesprávné výši. V tomto dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování nelze namítat vady postupu správce daně.
  1. Dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, není přípustné, pokud některé z rozhodnutí, z něhož vyplývá poslední známá daň, bylo učiněno podle pomůcek nebo vydáno na základě sjednání daně.
  1. Daňový subjekt je oprávněn podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování, kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje daňovým subjektem dříve tvrzené.
  1. V dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování uvede daňový subjekt rozdíl oproti poslední známé dani a den jeho zjištění. V případě dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování podle bodů 2 a 4 uvede i důvody pro jeho podání.
  1. Dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování není přípustné k dani, která je předmětem probíhající daňové kontroly, popřípadě je-li předmětem výzvy podle § 87 odst. 2 DŘ, která byla oznámena daňovému subjektu, nebo je-li o této dani zahájeno řízení o mimořádném opravném prostředku, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce daně. Tyto skutečnosti přerušují běh lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování.
Nová lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování počne běžet od ukončení daňové kontroly, podle jejíhož výsledku se poslední známá daň nemění, nebo od právní moci dodatečného platebního výměru, byl-li na základě daňové kontroly vydán, popřípadě od právní moci rozhodnutí, kterým je ukončeno řízení o mimořádném opravném prostředku, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce daně.
  1. Podá-li daňový subjekt dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování ještě před vyměřením daně, popřípadě před jejím doměřením, řízení zahájené tímto podáním se zastaví. Údaje uvedené v tomto podaném dodatečném přiznání nebo dodatečném vyúčtování se využijí při vyměření nebo doměření této daně.

Příklad 1

Poplatník podal daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2012 25. 3. 2013. Následně v dubnu zjistil, že v daňovém přiznání omylem uvedl vyšší daňové odpisy.
 
Řešení: Poplatník je povinen do konce května 2013 podat dodatečné daňové přiznání, kde vyčíslí rozdíl oproti podanému řádnému daňovému přiznání a zjištěný rozdíl doplatí. V případě, že by podával dodatečné daňové přiznání na nižší daň, uvede také důvody pro jeho podání.

Speciální úprava v zákonu o daních z příjmů

Speciální úprava pro dodatečné daňové přiznání je obsažena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), a to pro daň z příjmů právnických (v § 38p odst. 1) a pro daň z příjmů fyzických osob (v § 38p odst. 2). Tato úprava se týká možnosti uplatnění odčitatelných položek.
 
Podle tohoto ustanovení může vyšší částky odčitatelných položek podle § 34 a položek snižujících základ daně podle § 20 odst. 7 a 8 uplatnit poplatník nebo jeho právní nástupce pouze v dodatečném přiznání k dani z příjmů právnických osob na vyšší daňovou povinnost nebo na daňovou povinnost, která se neodchyluje od poslední známé daňové povinnosti.
 
A to jen v takové výši, aby rozdíl mezi nově stanoveným základem daně sníženým o tyto položky zaokrouhleným na celé tisícikoruny dolů a základem daně sníženým o odčitatelné položky podle § 34 a položky snižující základ daně podle § 20 odst. 7 a 8 zaokrouhleným na celé tisícikoruny dolů, z něhož byla pravomocně vyměřena (doměřena), činil alespoň 1 000 Kč, není-li stanoveno v tomto zákoně jinak.
 
Investiční společnost vytvářející podílové fondy může za stejných podmínek uplatnit i vyšší položky snižující základ daně podle § 20 odst. 3 ZDP u jednotlivých podílových fondů.
 
Pro fyzické osoby pak platí, že vyšší částky odčitatelných položek podle § 34 ZDP a položek snižujících základ daně podle § 15 odst. 1 ZDP může uplatnit poplatník nebo jeho právní nástupce pouze v dodatečném přiznání k dani z příjmů fyzických osob na vyšší daňovou povinnost nebo na daňovou povinnost, která se neodchyluje od poslední známé daňové povinnosti.
 
A to jen v takové výši, aby rozdíl mezi nově stanoveným základem daně sníženým o tyto položky zaokrouhleným na celé stokoruny dolů a základem daně sníženým o odčitatelné položky podle § 34 a položky snižující základ daně podle § 15 odst. 5 zaokrouhleným na celé stokoruny dolů, z něhož byla daň pravomocně vyměřena (doměřena), činil alespoň 100 Kč.
 
Jestliže poplatník může uplatnit odčitatelnou položku podle § 34 odst. 4 a odst. 6 až 8 ZDP v souladu s ustanovením § 34a odst. 3, ustanovení tohoto odstavce se nepoužije.

Příklad 2

Poplatník – fyzická osoba neuplatnil jako položku snižující základ daně dar v hodnotě 5 000 Kč, který poskytl místní škole.
 
Řešení: Aby mohl poplatník tento dar uplatnit v dodatečném daňovém přiznání, musel by současně zvýšit příjmy minimálně o 5 100 Kč.

Vyšší nebo nižší daňová ztráta?

Jak z výše uvedeného vyplývá, zákon rozlišuje mezi:
  • dodatečným daňovým přiznáním směrem nahoru (tedy na daň vyšší nebo na daňovou ztrátu nižší) a
  • dodatečným daňovým přiznáním směrem dolů (tedy na daň nižší).
Podstatný rozdíl je v tom, že zatímco v případě dodatečného přiznání směrem nahoru má daňový subjekt povinnost dodatečné daňové přiznání (bez dalších podmínek) podat, a to po celý běh lhůty pro vyměření daně, v případě dodatečného daňového přiznání směrem dolů zákon pouze jeho podání umožňuje, ale za podmínek stanovených daňovým řádem a dalšími zvláštními předpisy. Právě možnost podání dodatečného přiznání směrem dolů byla od 1. 1. 2013 nově formulována.
 
Podle důvodové zprávy: „Nová úprava by tedy měla odstranit pochybnost ohledně toho, zda je možné podat daňové přiznání na daň nižší z důvodu faktického či právního omylu či chyby daňového subjektu při výpočtu daně v daňovém přiznání, tj. v situaci, kdy daňový subjekt přiznal více, než v souladu s aplikací hmotněprávní úpravy měl.“
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Veronika
14. 5. 2018 15:58:29
Dobrý den,odpracovala jsem část loňského roku. Když jsem nastupovala z jednoho zaměstnání do druhého doložila jsem doklad od bývalého zaměstnavatele, sloužící k podání daňového přiznání. U tohoto nového zaměstnavatele jsem podepsala daňové přiznání. Mám dvě děti sleva na dani byla uplatněna. Nyní jsem zjistila, že zaměstnavatel za mě daňové přiznání nepodal. Od jaké výše přijmů se roční daňové přiznání podává, když jsem neodpracovala celý rok a mám jej podat dodatečně? Předem děkuji
Hlášení závadného obsahu

Andrea Martinková
Uživatel POHODA
17. 4. 2018 15:47:45
Dobrý den, na základě vyrozumění o převedení přeplatku z FÚ jsem nyní zjistila, že jsem udělala chybu ve Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2014. Je možné i po tak dlouhé době podat dodatečné vyúčtování? V původním vyúčtováním jsem omylem uvedla, že máme povinnost odvést zálohovou daň, přestože byla daňová povinnost nulová. Andrea M.
Hlášení závadného obsahu

Andrea Martinková
Uživatel POHODA
17. 4. 2018 15:41:38
Dobrý den, na základě vyrozumění o převedení přeplatku z FÚ jsem nyní zjistila, že jsem udělala chybu ve Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2014. Je možné i po tak dlouhé době podat dodatečné vyúčtování? V původním vyúčtováním jsem omylem uvedla, že máme povinnost odvést zálohovou daň, přestože byla daňová povinnost nulová. Andrea M.
Hlášení závadného obsahu

Martina
23. 2. 2017 12:07:21
Dobrý den,
zrušila jsem životní pojistku, kterou jsem si uplatnila v letech 2011, 2012 a zrušila jsem ji v roce 2014 a zjistila jsem až letos, že nebyla dodaněna. Můžete mi poradit, jak postupovat.
Hlášení závadného obsahu

aidik19
31. 1. 2017 13:49:03
dobrý den,můžu podat dodatečné daňové přiznání za rok 2016,když jsem neuplatnila slevu na děti?Firma mi vyplácela půl roku peněžitou pomoc v mateřství,která byla ve výši 6x měsíční plat.. díky
Hlášení závadného obsahu

HANA
30. 5. 2015 12:36:21
Firma s.r.o.má daň.povinnostk 30.6.2015 za r.2014 povinnost auditu,teĎ zjistila že opoměla zahrnout náklady z fatrury do danˇ.základu.muže udělat opravu i po té žě je hotov audit, proběhla valná hromada Jak postupovat? děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Alessandro
28. 5. 2015 12:27:11
Mimosoudní vyrovnání mi nyní v roce 2015 přiznalo náhradu ušlého výdělku za rok 2009. Jak mám nyní, v roce 2015, tento dodatečný příjem zdanit?
Hlášení závadného obsahu

klara
4. 11. 2014 13:04:17
prosim o info, jak postupovat, když si manzel neuplatnil v roce 2012 slevu na manželku - staci cestne priznani me nebo manžela a rocni zuctovani od zamestnavatele manžela - co pak musim vyplnit - diky
Hlášení závadného obsahu

kojakova
22. 10. 2014 15:43:29
Dobrý den,do kterého řádku DP vyplnit přeplatek daně z ročního zúčtování za rok 2013, podepsáno prohlášení, nebyla upltněna sleva na poplatníka(SD), provedeno roční u zaměstnavatele (odpočet životního poj.),nyní sám přiznání na FÚ z důvodu odpočtu slevy na poplatníka (bude to řádné přiznání?)
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
22. 10. 2014 9:34:19
Dobrý den, doporučuji prostudovat tento článek a diskusi pod ním:

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zakladni-sleva-na-dani-za-rok-2013-u-starobnich-du/
Hlášení závadného obsahu

Jana
21. 10. 2014 13:18:26
Do kdy mohu podat dodatečné daňové přiznání ohledně snížení daně (důchodce)? Kde je formulář ke stažení?
Hlášení závadného obsahu

ada
17. 4. 2014 21:33:44
ada
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
15. 4. 2014 8:14:11
pro Ivo Saran a jarmila:

Odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-11-dil/
Hlášení závadného obsahu

jarmila
3. 4. 2014 11:20:24
Dobrý den,můžu podat dodatečné daňové přiznání z důvodu špatně vybrané možnosti jak uplatnit výdaje?Uplatnila jsem procentem,ale mělo to být doloženo.(z důvodu loňských zásob,které bychom museli dodanit)děkuji za odpověď Jarmila
Hlášení závadného obsahu

Ivo Saran
10. 3. 2014 18:03:17
Můžu podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2012 z důvodu neuplatnění odpisu na dítě?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Alena Nováková
Profesionální účetní služby
www.alenanovakova.cz

SQM4.com
Mikroprocesorové ARM moduly řídí, měří, počítají.
www.sqm4.com

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,78 Kč
0,045 Kč
23,22 Kč
-0,017 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru