Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Děti – daňové úlevy a jejich změny v roce 2021


Ing. Michal Kadlec
6. 10. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Koncem července 2021 došlo k navýšení částky daňového zvýhodnění na druhé a další dítě. Změna platí „zpětně“ pro celé zdaňovací období 2021.

Foto: 123RF

 

Každý, kdo vyživuje dítě, si může z daní odečíst měsíčně, případně ročně určitou částku. Jak můžeme díky daňovým úlevám ušetřit a k jakým změnám v průběhu roku 2021 dochází? To vše shrnujeme v následujícím článku.


 
Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor („EHP“). Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti více vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se dohromady.

Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich.

Společně hospodařící domácností máme na mysli společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby. Dítě může být v příslušném období příslušníkem pouze jedné společně hospodařící domácnosti.

Daňový nerezident může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je rezidentem členského státu EU nebo EHP a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho příjmů (s výjimkou příjmů, které jsou od daně osvobozeny, nebo příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně).

O toto daňové zvýhodnění si poplatník sníží již vypočtenou daň. V případě, že výsledná daň po odečtení daňového zvýhodnění je kladné číslo, daňové zvýhodnění představuje slevu na dani (výsledná daň je nižší o tuto slevu, oproti dani původně vypočítané).

Pokud je to číslo záporné, kromě slevy na dani, kdy zvýhodnění formou slevy sníží daň na nulu, představuje záporná částka daňový bonus. Ten, pokud je alespoň ve výši 100 Kč, je poplatníkovi finančním úřadem za splnění podmínek zákona vyplacen. Případně vyplácení probíhá za podobných podmínek prostřednictvím zaměstnavatele.

Daňový bonus náleží poplatníkovi s příjmy ze závislé činnosti/zaměstnání (§ 6 zákona o daních z příjmů, dále jen „ZDP“) a z podnikání (§ 7 ZDP), které činily ve zdaňovacím období alespoň šestinásobek minimální mzdy. Nepočítáme s příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP), z pronájmu (§ 9 ZDP) ani z ostatních příjmů (§ 10 ZDP). Do příjmů nezahrnujeme příjmy osvobozené od daně a příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Za vyživované dítě poplatníka považujeme:
 • dítě vlastní nebo osvojence,
 • dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů,
 • dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,
 • dítě druhého z manželů (včetně dítěte druhého registrovaného partnera/partnerky) – neplatí však pro dítě družky/druha,
 • vlastní vnuk (vnučka) nebo vnuk (vnučka) druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit,
pokud je:
 • nezletilým dítětem,
 • zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a:
  • soustavně se připravuje na budoucí povolání,
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění (např. bydlení na internátu, koleji apod.).

Pokud je dítěti přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na něj částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek.

Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění.

Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Pokud se tedy dítě narodilo např. 30. 9. 2021, daňové zvýhodnění lze uplatnit již za září 2021.

Dosáhne-li nestudující dítě 18 let (nebo studující dítě 26 let) prvního dne v měsíci, pak již na zvýhodnění v daném měsíci nedosáhne. Podle občanského zákoníku, nabývá-li právo v určitý den, nabude se počátkem tohoto dne (o půlnoci). Tj. např. nestudující dítě nabude zletilosti již první sekundu dne, kdy má narozeniny – narodilo-li se tedy prvního dne v měsíci, zletilé je již od začátku tohoto dne – a podmínka nezletilosti na počátku kalendářního měsíce nebyla splněna.

Pokud se tedy nestudující dítě narodilo např. 1. 10. 2003 a 1. 10. 2021 oslaví 18. narozeniny, nárok na daňové zvýhodnění za říjen 2021 již není.

Změna výše daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2021

Koncem července 2021 došlo k navýšení částky daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (zvýhodnění na jedno dítě zůstává beze změny). Změna platí „zpětně“ pro celé zdaňovací období 2021.

Tab. 1: Daňové zvýhodnění na dítě v letech 2020 a 2021
 
  Daňové zvýhodnění Daňové zvýhodnění
  2020 2021
  Roční Měsíční Roční Měsíční
Jedno dítě 15 204 1 267 15 204 1 267
Druhé dítě 19 404 1 617 22 320 1 860
Třetí a další dítě 24 204 2 017 27 840 2 320


Pořadí uplatňovaných dětí však neznamená, že první dítě je nejstarší. Volba pořadí dětí je na uvážení poplatníka – zejména v případech, kdy zvýhodnění neuplatňujeme celý rok, se vyplatí pořadí dětí změnit.

Nicméně oproti obdobným změnám v průběhu zdaňovacího období v minulosti tentokrát musíme postupovat jinak, než jsme byli zvyklí.

U poplatníků s příjmy ze závislé činnosti/zaměstnání (§ 6 ZDP) budeme i nadále celý zbytek roku 2021 počítat se „starými“ částkami platnými pro rok 2020. Při výpočtu mzdy a zálohy na daň z příjmů v jednotlivých měsících roku 2021 budeme tedy nadále počítat s původními hodnotami daňového zvýhodnění. V průběhu roku 2021 tedy k žádné změně ve zpracování mezd fakticky nedochází.

Je-li výše zálohy na daň (příjmy ze závislé činnosti/zaměstnání § 6 ZDP) snížená o měsíční slevu na dani nižší než částka měsíčního daňového zvýhodnění, vzniklý rozdíl je měsíčním daňový bonusem. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 5 025 Kč měsíčně. Maximální limit 5 025 Kč byl však koncem července taky zrušen, nicméně s platností až od 1. 1. 2022. Tento limit bude platný ještě i pro zúčtování mzdy a výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021.

Tuto změnu tedy použijeme poprvé při výpočtu mezd za leden 2022. Vyplacení daňového bonusu je pak limitováno i příjmem zaměstnance – kdy k vyplacení je třeba, aby jeho příjmy „ze zaměstnání“ dosahovaly alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů.

Tab. 2: Minimální mzda v letech 2020 a 2021
 
  2020 2021
  Měsíční Měsíční
Minimální mzda 14 600 15 200
Polovina minimální mzdy 7 300 7 600
Šestinásobek minimální mzdy 87 600 91 200


Nové částky daňového zvýhodnění za celé zdaňovací období roku 2021 (nebo za kalendářní měsíce, kdy poplatník měl nárok na daňové zvýhodnění na děti) uplatní zaměstnavatel zaměstnanci až po skončení roku 2021 v ročním zúčtování záloh. V případě, že zaměstnanec podává (ať již dobrovolně, nebo povinně) daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, uplatní si v něm již nové částky daňového zvýhodnění na děti.

Stejně postupuje i podnikatel/živnostník s příjmy z podnikání (§ 7 ZDP), který podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Za rok 2021 si již uplatní nové hodnoty daňového zvýhodnění na děti.

Naproti tomu přídavky na děti vzrostly již od července 2021 a dosáhne na ně větší okruh „rodin“.
 
Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě ve vyšší hodnotě bude v programech PAMICAPOHODA za rok 2021 součástí ročního zúčtování. Daňové zvýhodnění s novými částkami bude v agendě Legislativa uvedeno s platností od 1. 1. 2022, aby nebyly ovlivněné mzdy roku 2021. Po převodu účetní jednotky (pravděpodobně do verze 13000) se automaticky ukončí daňové zvýhodnění pro druhé dítě a daňové zvýhodnění pro třetí a každé další dítě k 12/2021 a nastaví se s novými hodnotami od 01/2022. Pro roční zúčtování za rok 2021 budou použity nové hodnoty platné od 1. 1. 2022. To znamená, že než provedete roční zúčtování, bude nutné vyčkat na aktualizaci programu, ve které bude tato změna zapracována.

Jak se provádí roční zúčtování v programech POHODA a PAMICA se můžete podívat v následujících videonávodech:

Školkovné – sleva za umístění dítěte

Pokud vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, může uplatnit slevu za umístění dítěte. A to ve výši prokazatelně vynaložených nákladů na toto umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení (maximálně do výše minimální mzdy) na dané zdaňovací období (pokud tyto výdaje neuplatnil jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů).

Minimální mzda se oproti roku 2020 (14 600 Kč měsíčně) od 1. 1. 2021 zvýšila na 15 200 Kč měsíčně. Toto zvýšení minimální mzdy umožňuje uplatnit vyšší slevu za umístění dítěte v roce 2021, pokud jí vynaložené náklady dosahují.

Slevu nelze uplatnit na vlastního vnuka (vnučku) nebo vnuka (vnučku) druhého z manželů. Za vlastního vnuka (vnučku) nebo vnuka (vnučku) druhého z manželů lze slevu uplatnit, pouze pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Pokud vyživuje dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může si slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období samozřejmě jen jeden z nich.

Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí:
 • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině,
 • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou:
  • zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
  • mateřskou školou podle školského zákona.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
11. 10. 2021 7:30:06
Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění, tabulku již autor upravil.
Hlášení závadného obsahu

Peg
7. 10. 2021 15:44:40
Tabulka č.2 a info o minimální mzdě se autorům nějak nepovedla. 15200,- ROČNĚ???
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
KOMINICTVÍ, PRODEJ KAMEN
Provádíme komplexní kominické práce, prodej a instalace kamen.
www.kominictvictveracek.cz

RenPep Ekonomia, s.r.o.
Firma s více než dvacetiletými zkušenostmi s vedením účetnictví.
www.renpep.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
0,080 Kč
22,18 Kč
0,119 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru